Tạo thứ nguyên tùy chỉnh và cập nhật mã theo dõi của bạn

Thêm thuộc tính cho ngành dọc kinh doanh của bạn.

Để thông tin thuộc tính ngành dọc khả dụng cho Analytics, bạn cần phải làm hai việc:

 1. Tạo thứ nguyên tùy chỉnh cho từng thuộc tính
 2. Cập nhật mã theo dõi Analytics cho từng trang web hoặc màn hình ứng dụng có liên quan để thu thập dữ liệu cho từng thuộc tính

Khi bạn bật Tiếp thị lại và Tính năng báo cáo quảng cáo, Analytics sẽ thu thập thông tin như thường lệ, cũng như thông tin từ cookie quảng cáo và ID quảng cáo trên thiết bị di động khi có thông tin này.

Khi người dùng của bạn xem nội dung được gắn thẻ với thuộc tính ngành dọc (ví dụ: quảng cáo cho một loại giày cụ thể), thì thông tin đó được chuyển vào Analytics dưới dạng thứ nguyên tùy chỉnh. Analytics ngược lại cũng sẽ cho phép thông tin đó khả dụng cho chiến dịch tiếp thị lại động Google Ads của bạn.

Ví dụ: nếu bạn cập nhật mã theo dõi Analytics để bao gồm thuộc tính Bán lẻ ecomm_prodid, thì khi người dùng xem các sản phẩm đó, ID sản phẩm sẽ được thu thập trong Analytics và chuyển vào Google Ads. Sau này khi những người dùng đó truy cập vào các trang web khác trên Mạng hiển thị của Google, chiến dịch tiếp thị lại của bạn sẽ có thông tin cần thiết để hiển thị quảng cáo tiếp thị lại cho các sản phẩm cụ thể đó.

Thêm thuộc tính cho ngành dọc của bạn

Mỗi mục sau đây bao gồm các thuộc tính bắt buộc và các thuộc tính tùy chọn cho từng ngành dọc, cùng với ví dụ về các thứ nguyên tùy chỉnh bạn cần phải tạo trong Analytics và ví dụ về cách sửa đổi mã theo dõi Analytics hiện tại để bao gồm các thuộc tính đó.

Nếu bạn chưa thêm mã theo dõi Analytics vào trang web hoặc ứng dụng, hãy làm điều đó trước.

Khi bạn cập nhật mã theo dõi trên trang web để thêm thuộc tính ngành dọc, hãy thêm mã cho thuộc tính ngay trước thẻ đóng </head>.
Thêm thuộc tính cho ngành dọc Bán lẻ

[Bắt buộc] ecomm_prodid: ID sản phẩm phải khớp với bất kỳ thuộc tính nào trong số ba thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center: id, item_group_id, c:drid Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) sản phẩm chính xác mà họ đã xem.

[Tùy chọn] ecomm_pagetype: Cho biết người dùng đang ở trên trang nào. Sử dụng tính năng này để tạo các chiến lược tiếp thị lại tới người dùng ở bất kỳ vị trí nào trong kênh mua. Chuyển đến một trong các giá trị mẫu tùy thuộc vào loại trang, ví dụ: trang chủ, danh mục, sản phẩm, giỏ hàng, mua hàng.

[Tùy chọn] ecomm_totalvalue: Tổng giá trị của (các) sản phẩm được xem trên trang web của bạn. Vui lòng chỉ định tổng giá trị (tổng giá trị của các sản phẩm được xem trên một trang).

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for ecommerce vertical of dynamic remarketing
Hình 1: Thứ nguyên tùy chỉnh Thương mại điện tử.

Mẫu mã cho ngành dọc Bán lẻ

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345, 678910, 98765'); // REQUIRED Product ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, cart, purchase
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Giáo dục

[Bắt buộc] edu_pid: ID chương trình phải khớp với các giá trị từ cột ID chương trình trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) chương trình chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] edu_pagetype: Cho biết người dùng đang ở trên trang nào. Sử dụng tính năng này để tạo các chiến lược tiếp thị lại tới người dùng ở bất kỳ vị trí nào trong kênh mua. Chuyển đến một trong các giá trị mẫu tùy thuộc vào loại trang, ví dụ: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chương trình, khách hàng tiềm năng, hoàn thành.

[Tùy chọn] edu_totalvalue: Tổng giá trị của (các) chương trình được xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] edu_plocid: Nếu ID vị trí được sử dụng, thì ID chương trình và ID vị trí phải khớp với giá trị của cột ID vị trí và cột ID chương trình cho một mục nhất định trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đây là khóa tùy chọn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng chương trình và vị trí chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
Hình 2: Thứ nguyên tùy chỉnh Giáo dục.

Mẫu mã cho ngành dọc Giáo dục

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Program ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, lead, complete
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Program location ID value, e.g., Austin, TX
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Chuyến bay

[Bắt buộc] flight_destid: ID điểm đến phải khớp với các giá trị từ cột ID điểm đến trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) điểm đến chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] flight_pagetype: Cho biết người dùng đang ở trên trang nào. Sử dụng tính năng này để tạo các chiến lược tiếp thị lại tới người dùng ở bất kỳ vị trí nào trong kênh mua. Chuyển đến một trong các giá trị mẫu tùy thuộc vào loại trang, ví dụ: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chi tiết phiếu mua hàng, giỏ hàng, mua hàng.

[Tùy chọn] flight_totalvalue: Tổng giá trị của (các) chuyến bay được xem trên trang web của bạn. Vui lòng chỉ định tổng giá trị (tổng giá trị của các chuyến bay được xem trên một trang).

[Tùy chọn] flight_originid: Nếu ID gốc được sử dụng, thì ID điểm đến và ID gốc phải khớp với giá trị của cột ID điểm đến và cột ID gốc cho một mục nhất định trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đây là khóa tùy chọn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng nguồn gốc và điểm đến chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] flight_startdate: Cho biết ngày bắt đầu chuyến bay (theo định dạng NĂM-THÁNG-NGÀY) của đặt chỗ. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng chuyến bay có liên quan nhất dựa trên (các) ngày bắt đầu chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] flight_enddate: Cho biết ngày kết thúc chuyến bay (theo định dạng NĂM-THÁNG-NGÀY) của đặt chỗ. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng chuyến bay có liên quan nhất dựa trên (các) ngày kết thúc chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
Hình 3: Thứ nguyên tùy chỉnh Chuyến bay.

Mẫu mã cho ngành dọc Chuyến bay

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','JFK'); // REQUIRED Flight destination ID value, e.g., SFO, EWR
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’,‘LAX’); // Optional Flight start origin ID value
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-02’); // Optional Flight start date value, in YYYY-MM-DD format
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Optional Flight end date value in YYYY-MM-DD format
 ga('send', 'pageview');

</script>
Thêm thuộc tính cho ngành dọc Khách sạn và cho thuê

[Bắt buộc] hrental_id: ID thuộc tính phải khớp với các giá trị của cột ID thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho mọi người (các) khách sạn và cho thuê chính xác mà họ đã xem.

[Tùy chọn] hrental_pagetype: Loại trang cho biết mọi người đã truy cập vào trang nào. Các giá trị chuẩn được sử dụng cho tạo danh sách tự động là: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chi tiết phiếu mua hàng, mục đích chuyển đổi và chuyển đổi.

[Tùy chọn] hrental_totalvalue: Tổng giá trị của (các) khách sạn và cho thuê được xem trên trang web của bạn. Vui lòng chỉ định tổng giá trị (tổng giá trị của các mục được xem trên một trang).

[Tùy chọn] hrental_startdate: Ngày bắt đầu (bằng định đạng NĂM-THÁNG-NGÀY) của Khách sạn hoặc Cho thuê được xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] hrental_enddate: Ngày kết thúc (bằng định dạng NĂM-THÁNG-NGÀY) của Khách sạn hoặc Cho thuê được xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for hotels and rentals vertical of dynamic remarketing
Hình 4: Thứ nguyên tùy chỉnh Khách sạn và cho thuê.

Mẫu mã cho ngành dọc Khách sạn và cho thuê

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','1234'); // REQUIRED Hotel Property ID value, e.g., 1234, H256
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’,’2014-10-02’); // Optional Reservation start Date value
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-08’); // Optional Reservation end Date value
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Việc làm

[Bắt buộc] job_id: ID việc làm phải khớp với các giá trị của cột ID việc làm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) việc làm chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] job_pagetype: Loại trang cho biết mọi người đã truy cập vào trang nào. Các giá trị chuẩn được sử dụng cho tạo danh sách tự động là: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chi tiết phiếu mua hàng, mục đích chuyển đổi và chuyển đổi.

[Tùy chọn] job_totalvalue: Tổng giá trị của các việc làm được xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] job_locid: Nếu ID vị trí được sử dụng, thì ID việc làm và ID vị trí phải khớp với các giá trị của cột ID việc làm và cột ID vị trí cho một mục nhất định trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đây là khóa tùy chọn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng việc làm và vị trí chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for jobs vertical of dynamic remarketing
Hình 5: Thứ nguyên tùy chỉnh Việc làm.

Mẫu mã cho ngành dọc Việc làm


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Job ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Job location ID value, e.g., Ann Arbor, MI
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Giao dịch địa phương

[Bắt buộc] local_id: ID giao dịch phải khớp với giá trị của cột ID giao dịch trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) giao dịch địa phương chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] local_pagetype: Loại trang cho biết mọi người đã truy cập vào trang nào. Các giá trị chuẩn được sử dụng cho tạo danh sách tự động là: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chi tiết phiếu mua hàng, mục đích chuyển đổi và chuyển đổi.

[Tùy chọn] local_totalvalue: Tổng giá trị của (các) giao dịch địa phương được xem trên trang web của bạn. Vui lòng chỉ định tổng giá trị (tổng giá trị của các giao dịch địa phương được xem trên một trang).

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for local deals vertical of dynamic remarketing
Hình 6: Thứ nguyên tùy chỉnh Giao dịch địa phương.

Mẫu mã cho ngành dọc Giao dịch địa phương


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Deal ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Bất động sản

[Bắt buộc] listing_id: ID danh sách phải khớp với giá trị của cột ID danh sách trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) danh sách chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] listing_pagetype: Loại trang cho biết mọi người đã truy cập vào trang nào. Các giá trị chuẩn được sử dụng cho tạo danh sách tự động là: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chi tiết phiếu mua hàng, mục đích chuyển đổi và chuyển đổi.

[Tùy chọn] listing_totalvalue: Tổng giá trị của các danh sách được xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for real estate vertical of dynamic remarketing
Hình 7: Thứ nguyên tùy chỉnh Bất động sản.

Mẫu mã cho ngành dọc Bất động sản


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Listing ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Du lịch

[Bắt buộc] travel_destid: ID điểm đến phải khớp với các giá trị của cột ID điểm đến trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đây là khóa bắt buộc. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) điểm đến chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chỉnh] travel_pagetype: Loại trang cho biết mọi người đã truy cập vào trang nào. Các giá trị chuẩn được sử dụng cho tạo danh sách tự động là: trang chủ, kết quả tìm kiếm, chi tiết phiếu mua hàng, mục đích chuyển đổi và chuyển đổi.

[Tùy chọn] travel_totalvalue: Tổng giá trị của (các) phiếu mua hàng được xem trên trang web của bạn. Vui lòng chỉ định tổng giá trị (tổng giá trị của các phiếu mua hàng được xem trên một trang).

[Tùy chọn] travel_originid: Nếu ID gốc được sử dụng, thì ID điểm đến và ID gốc phải khớp với các giá trị của cột ID điểm đến và ID gốc cho một mục nhất định trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đây là khóa tùy chọn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng điểm đến chính xác và gốc mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] travel_startdate: Cho biết ngày bắt đầu du lịch (bằng định dạng NĂM-THÁNG-NGÀY) của đặt chỗ. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng phiếu mua hàng cùng với (các) ngày bắt đầu chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] travel_enddate: Cho biết ngày kết thúc du lịch (theo định dạng NĂM-THÁNG-NGÀY) của đặt chỗ. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng phiếu mua hàng cùng với (các) ngày kết thúc chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for travel vertical of dynamic remarketing
Hình 8: Thứ nguyên tùy chỉnh Du lịch.

Mẫu mã cho ngành dọc Du lịch

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','NYC'); // REQUIRED Destination ID value, e.g., NYC, SFO
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('set','dimension4','SFO'); // Optional Origin ID value, e.g., FTW, CHI
 ga(‘set’,’dimension5’,’2014-10-02’); // Optional Reservation start date value
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Optional Reservation end date value
 ga('send', 'pageview');

</script>

Thêm thuộc tính cho ngành dọc Tùy chỉnh

[Bắt buộc] dynx_itemid: ID phải khớp với các giá trị từ cột ID trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng (các) mục chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

[Tùy chọn] dynx_pagetype: Cho biết người dùng đang ở trên trang nào. Sử dụng tính năng này để tạo các chiến lược tiếp thị lại tới người dùng ở bất kỳ vị trí nào trong kênh mua. Chuyển đến một trong các giá trị mẫu tùy thuộc vào loại trang, ví dụ: trang chủ, kết quả tìm kiếm, mục đích phiếu mua hàng, mục đích chuyển đổi, chuyển đổi.

[Tùy chọn] dynx_totalvalue: Tổng giá trị của (các) mục được xem trên trang web của bạn. Vui lòng chỉ định tổng giá trị (tổng giá trị của các mục được xem trên một trang).

[Tùy chọn] dynx_itemid2: Nếu ID2 được sử dụng, thì ID2 phải khớp với các giá trị của cột ID2 cho một mục nhất định trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Đây là khóa tùy chọn. Điều này cho phép quảng cáo động hiển thị cho người dùng kết hợp ID mặt hàng 2 và ID mặt hàng chính xác mà họ đã xem trên trang web của bạn.

Thứ nguyên tùy chỉnh trong Analytics

Screenshot showing custom dimensions for custom vertical of dynamic remarketing
Hình 9: Thứ nguyên tùy chỉnh cho tiếp thị lại động.

Mẫu mã cho ngành dọc Tùy chỉnh

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Item ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Item ID2 value
 ga('send', 'pageview');

</script>

 

Nếu bạn chuẩn bị cập nhật thẻ của mình trong Trình quản lý thẻ, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này.

 

Các bước tiếp theo

 1. Tạo Đối tượng tiếp thị lại trong Analytics.
 2. Tạo thuộc tính cho Tiếp thị lại động.
 3. Tạo chiến dịch Tiếp thị lại động trong Google Ads.

Tài nguyên có liên quan

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh

Làm việc với thứ nguyên tùy chỉnh trong Trình quản lý thẻ của Google

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?