[UA] Schemat BigQuery Export

Ten artykuł dotyczy schematu BigQuery Export w Universal Analytics. Informacje o schemacie BigQuery Export w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Schemat BigQuery Export.
Gwarancja jakości usług (SLA) nie obejmuje tej funkcji.

W tym artykule opisano format i schemat danych importowanych do narzędzia BigQuery.

Zbiory danych

W przypadku każdego widoku Analytics, w którym włączona jest integracja z BigQuery, zostanie utworzony zbiór danych z identyfikatorem widoku jako nazwą.

Tabele

W każdym zbiorze danych dla poszczególnych dni eksportu zostanie zaimportowana osobna tabela. Tabele dzienne mają format „ga_sessions_RRRRMMDD”.

Co najmniej 3 razy na dobę importowane są dane częściowe dotyczące danego dnia. Tabele te mają format „ga_sessions_intraday_RRRRMMDD”. W ciągu jednego dnia każdy kolejny import danych zastępuje poprzedni w tej samej tabeli.

Po zakończeniu importu dziennego tabela danych częściowych z poprzedniego dnia jest usuwana. Aż do momentu pierwszego importu danych częściowych brak tabeli danych częściowych dla bieżącego dnia. Jeśli zapisywanie informacji w tabeli danych częściowych nie powiedzie się, tabela z poprzedniego dnia zostanie zachowana.

Dane z danego dnia nie są ostateczne, dopóki import dzienny nie zostanie zakończony. Możesz zauważyć różnice między częściowymi a pełnymi danymi z danego dnia ze względu na aktywne sesje użytkowników, które wykraczają poza ramy czasowe ostatniego importu danych częściowych.

Wiersze

Każdy wiersz w tabeli odpowiada sesji w Analytics 360.

Kolumny

 

Kolumny w ramach eksportu są wymienione poniżej. W BigQuery niektóre kolumny mogą mieć zagnieżdżone pola i wiadomości.

Nazwa pola Typ danych Opis
clientId CIĄG ZNAKÓW Niezahaszowana wersja identyfikatora klienta dla danego użytkownika skojarzona z daną wizytą/sesją.
fullVisitorId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator unikalnego użytkownika.
visitorId NULL To pole zostało wycofane. Zamiast niego użyj „fullVisitorId”.
userId CIĄG ZNAKÓW Zastąpiony identyfikator użytkownika przesyłany do Analytics.
visitNumber LICZBA CAŁKOWITA Numer sesji danego użytkownika. Jeśli jest to pierwsza sesja, przyjmuje wartość 1.
visitId LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator danej sesji. Jest to element wartości przechowywanej zwykle jako plik cookie _utmb. Wartość jest niepowtarzalna tylko dla użytkownika. Aby uzyskać całkowicie niepowtarzalny identyfikator, użyj kombinacji pól fullVisitorId i visitId.
visitStartTime LICZBA CAŁKOWITA Sygnatura czasowa (wyrażona jako czas POSIX).
date CIĄG ZNAKÓW Data sesji w formacie RRRRMMDD.
totals REKORD Ta sekcja zawiera wartości sumaryczne z całej sesji wizyt.
totals.bounces LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba odrzuceń (dla wygody). Jeśli sesja była odrzuceniem, wartość wynosi 1, w przeciwnym razie jest równa zero.
totals.hits LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba działań w obrębie sesji.
totals.newVisits LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba nowych użytkowników podczas sesji (dla wygody). Jeśli jest to pierwsza wizyta, wartość wynosi 1, w przeciwnym razie jest równa zero.
totals.pageviews LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba odsłon stron w obrębie sesji.
totals.screenviews LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba wyświetleń ekranu w ramach sesji.
totals.sessionQualityDim LICZBA CAŁKOWITA Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia transakcji w danej sesji, obliczane dla każdej sesji w zakresie od 1 do 100. Wartość bliższa 1 wskazuje na niską jakość sesji, czyli małe prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji, a wartość bliższa 100 wskazuje na wysoką jakość sesji, czyli duże prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji. Wartość 0 oznacza, że jakość sesji nie jest obliczana w przypadku wybranego zakresu czasowego.
totals.timeOnScreen LICZBA CAŁKOWITA Łączny czas wyświetlania na ekranie w sekundach.
totals.timeOnSite LICZBA CAŁKOWITA Łączny czas sesji wyrażony w sekundach.
totals.totalTransactionRevenue LICZBA CAŁKOWITA Łączny przychód z transakcji wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
totals.transactionRevenue LICZBA CAŁKOWITA To pole nie jest używane. Używaj zamiast niego „totals.totalTransactionRevenue” (patrz wyżej).
totals.transactions LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba transakcji e-commerce w ramach sesji.
totals.UniqueScreenViews LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba niepowtarzalnych wyświetleń ekranu w ramach sesji.
totals.visits LICZBA CAŁKOWITA Liczba sesji (dla wygody). Ta wartość wynosi 1 dla sesji ze zdarzeniami interakcji; zero – jeśli w sesji nie ma żadnych zdarzeń interakcji.
trafficSource REKORD Ta sekcja zawiera informacje o źródle wizyt, z którego zainicjowano sesję.
trafficSource.adContent CIĄG ZNAKÓW Treść reklamy ze źródła odwiedzin. Można ją ustawiać przez parametr adresu URL utm_content.
trafficSource.adwordsClickInfo REKORD Ta sekcja zawiera informacje o kliknięciach w Google Ads, jeśli są jakieś kliknięcia powiązane z daną sesją. Analytics korzysta z modelu ostatniego kliknięcia niebezpośredniego.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adGroupId
LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator grupy reklam Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adNetworkType
CIĄG ZNAKÓW Typ sieci. Przyjmuje jedną z następujących wartości: {„Google Search”, „Content”, „Search partners”, „Ad Exchange”, „Yahoo Japan Search”, „Yahoo Japan AFS”, „unknown”}
trafficSource.
adwordsClickInfo.campaignId
LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator kampanii Google Ads.
trafficSource.
adwordsClickInfo.creativeId
LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator reklamy Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaId
LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator kryterium kierowania.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaParameters
CIĄG ZNAKÓW Opisowy ciąg znaków dla kryterium kierowania reklam.
trafficSource.
adwordsClickInfo.customerId
LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator klienta Google Ads.
trafficSource.
adwordsClickInfo.gclId
CIĄG ZNAKÓW Identyfikator kliknięcia Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.isVideoAd
WARTOŚĆ LOGICZNA Wartość True (Prawda), jeśli jest to reklama wideo TrueView.
trafficSource.
adwordsClickInfo.page
LICZBA CAŁKOWITA Numer strony w wynikach wyszukiwania, na której została wyświetlona reklama.
trafficSource.
adwordsClickInfo.slot
CIĄG ZNAKÓW Pozycja reklamy. Przyjmuje jedną z następujących wartości: {„RHS”, „Top”}
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria
REKORD Kryteria kierowania reklam Google Ads związane z kliknięciem. Jest wiele rodzajów kryteriów kierowania reklam, ale każdemu z nich można przypisać tylko jedną wartość.
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria.
boomUserlistId
LICZBA CAŁKOWITA Identyfikator listy remarketingowej w Google Ads (jeśli jakaś występuje) pobrany z parametru matching_criteria w rekordzie kliknięcia.
trafficSource.campaign CIĄG ZNAKÓW Wartość kampanii. Zwykle wyznaczana przez parametr adresu URL utm_campaign.
trafficSource.campaignCode CIĄG ZNAKÓW Wartość parametru śledzenia kampanii utm_id używanego do ręcznego śledzenia kampanii.
trafficSource.isTrueDirect WARTOŚĆ LOGICZNA TRUE, jeśli źródło sesji było bezpośrednie (to znaczy, że użytkownik wprowadził adres URL Twojej witryny w przeglądarce lub przeszedł na Twoją stronę przez zakładkę). W tym polu również znajdzie się wartość TRUE, jeśli dwie kolejne, ale różne sesje mają identyczne szczegóły kampanii. W przeciwnym razie zawiera wartość NULL.
trafficSource.keyword CIĄG ZNAKÓW Słowo kluczowe źródła wizyty jest ustawiane zwykle wtedy, gdy trafficSource.medium ma wartość „bezpłatne” lub „cpc”. Można je ustawiać poprzez parametr adresu URL utm_term.
trafficSource.medium CIĄG ZNAKÓW Medium źródła wizyty. Może mieć wartość „bezpłatne”, „cpc”, „witryna odsyłająca” lub wartość parametru adresu URL utm_medium.
trafficSource.referralPath CIĄG ZNAKÓW Jeśli pole trafficSource.medium ma wartość „odesłanie”, w tym polu ustawiona jest ścieżka strony odsyłającej. (Nazwa hosta strony odsyłającej znajduje się w polu trafficSource.source).
trafficSource.source CIĄG ZNAKÓW Źródło źródła wizyty. Może być nazwą wyszukiwarki, nazwą hosta strony odsyłającej lub wartością parametru adresu URL utm_source.
socialEngagementType CIĄG ZNAKÓW Rodzaj zaangażowania. Może mieć wartość „Społecznościowo zaangażowany” lub „Społecznościowo niezaangażowany”.
channelGrouping CIĄG ZNAKÓW Domyślna grupa kanałów powiązana z sesją użytkownika końcowego dla danego widoku danych.
device REKORD Ta sekcja zawiera informacje o urządzeniach użytkowników.
device.browser CIĄG ZNAKÓW Używana przeglądarka (np. „Chrome” lub „Firefox”).
device.browserSize CIĄG ZNAKÓW Rozmiar widocznego obszaru przeglądarek użytkowników. Odzwierciedla początkowe wymiary widocznego obszaru w pikselach i jest podawany w formacie szerokość × wysokość, np. 1920 × 960.
device.browserVersion CIĄG ZNAKÓW Wersja używanej przeglądarki.
device.deviceCategory CIĄG ZNAKÓW Typ urządzenia (komórka, tablet, komputer).
device.mobileDeviceInfo CIĄG ZNAKÓW Marka, model i nazwa marketingowa, które służą do identyfikacji urządzenia mobilnego.
device.mobileDeviceMarketingName CIĄG ZNAKÓW Nazwa marketingowa urządzenia mobilnego.
device.mobileDeviceModel CIĄG ZNAKÓW Model urządzenia mobilnego.
device.mobileInputSelector CIĄG ZNAKÓW Kontroler (np. ekran dotykowy, joystick, kółko do klikania, rysik) wykorzystywany w urządzeniu mobilnym.
device.operatingSystem CIĄG ZNAKÓW System operacyjny urządzenia (np. „Macintosh” lub „Windows”).
device.operatingSystemVersion CIĄG ZNAKÓW Wersja systemu operacyjnego.
device.isMobile

To pole zostało wycofane. Używaj w zamian pola device.deviceCategory.
WARTOŚĆ LOGICZNA Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, to pole ma wartość TRUE, jeśli z innego – pole ma wartość FALSE.
device.mobileDeviceBranding CIĄG ZNAKÓW Marka lub producent urządzenia.
device.flashVersion CIĄG ZNAKÓW Wersja dodatku Adobe Flash zainstalowanego w przeglądarce.
device.javaEnabled WARTOŚĆ LOGICZNA Informacja o tym, czy w przeglądarce włączona jest obsługa języka Java czy nie.
device.language CIĄG ZNAKÓW Język ustawiony w urządzeniu. Wyrażony jako kod IETF języka.
device.screenColors CIĄG ZNAKÓW Liczba kolorów obsługiwana przez wyświetlacz wyrażona w bitach (np. „8-bitowy”, „24-bitowy” itd.).
device.screenResolution CIĄG ZNAKÓW Rozdzielczość ekranu urządzenia wyrażona w pikselach jako szerokość x wysokość (np. „800 x 600”).
customDimensions REKORD Ta sekcja zawiera wszelkie niestandardowe wymiary na poziomie użytkownika lub sesji ustawione dla danej sesji. To pole jest powtarzalne i zawiera wpis dla każdego ustawionego wymiaru.
customDimensions.index LICZBA CAŁKOWITA Indeks niestandardowego wymiaru.
customDimensions.value CIĄG ZNAKÓW Wartość niestandardowego wymiaru.
geoNetwork REKORD Ta sekcja zawiera informacje o położeniu geograficznym użytkownika.
geoNetwork.continent CIĄG ZNAKÓW Kontynent, z którego pochodzą sesje, określony na podstawie adresu IP.
geoNetwork.subContinent CIĄG ZNAKÓW Subkontynent, z którego pochodzą sesje, określony na podstawie adresu IP.
geoNetwork.country CIĄG ZNAKÓW Kraj, z którego pochodzą sesje, określony na podstawie adresu IP.
geoNetwork.region CIĄG ZNAKÓW Region, z którego pochodzą sesje, określony na podstawie adresu IP. W Stanach Zjednoczonych region to stan, np. Nowy Jork.
geoNetwork.metro CIĄG ZNAKÓW Wyznaczony obszar marketingowy (DMA), z którego pochodzi sesja.
geoNetwork.city CIĄG ZNAKÓW Miejscowość użytkowników, pobrana z ich adresów IP lub identyfikatorów geograficznych.
geoNetwork.cityId CIĄG ZNAKÓW

Identyfikator miejscowości użytkowników, pobrany z ich adresów IP lub identyfikatorów geograficznych. Identyfikatory miast są takie same jak identyfikatory kryteriów podane na https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/
protocol/v1/geoid.

geoNetwork.latitude CIĄG ZNAKÓW Szacunkowa szerokość geograficzna miejscowości użytkowników pobrana z ich adresów IP lub identyfikatorów geograficznych. Lokalizacje na północ od równika mają dodatnie szerokości geograficzne, a lokalizacje położone na południe – ujemne.
geoNetwork.longitude CIĄG ZNAKÓW Szacunkowa długość geograficzna miejscowości użytkowników pobrana z ich adresów IP lub identyfikatorów geograficznych. Lokalizacje na wschód od południka zerowego mają dodatnie długości geograficzne, a na zachód – ujemne.
geoNetwork.networkDomain CIĄG ZNAKÓW

[Już nieobsługiwane]

Nazwa domeny dostawcy usług internetowych użytkownika pobrana z nazwy domeny zarejestrowanej pod adresem IP dostawcy usług internetowych.

geoNetwork.networkLocation CIĄG ZNAKÓW

[Już nieobsługiwane]

Nazwy dostawców realizujących usługę. Na przykład jeśli większość użytkowników witryny korzysta z usług głównych dostawców usług internetowych drogą kablową, wartością tego parametru będą nazwy tych dostawców usług.

hits REKORD Ten wiersz i pola zagnieżdżone są zapełniane w przypadku dowolnych typów działań.
hits.dataSource CIĄG ZNAKÓW Źródło danych działania. Domyślnie działania wysyłane przez kod analytics.js są oznaczone w raportach jako „internet”, a działania wysyłane z mobilnych pakietów SDK – jako „aplikacja”.
hits.sourcePropertyInfo REKORD Ta sekcja zawiera informacje na temat usługi źródłowej dla usług o pełnym zakresie.
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyDisplayName
CIĄG ZNAKÓW Wyświetlana nazwa usługi źródłowej usług o pełnym zakresie. Dotyczy tylko usług o pełnym zakresie.
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyTrackingId
CIĄG ZNAKÓW Identyfikator śledzenia usługi źródłowej usług o pełnym zakresie. Dotyczy tylko usług o pełnym zakresie.
hits.eCommerceAction REKORD Ta sekcja zawiera wszystkie działania e-commerce, które miały miejsce w ramach sesji. To pole jest powtarzalne i zawiera wpis dla każdego zgromadzonego działania.
hits.eCommerceAction.action_type CIĄG ZNAKÓW

Typ działania. Klikalność list produktów = 1. Widok szczegółów produktu = 2. Dodawanie produktów do koszyka = 3. Usuwanie produktów z koszyka = 4. Płatność i wysyłka = 5. Zrealizowany zakup = 6. Zwrot kosztów zakupu = 7. Opcje płatności i wysyłki = 8. Nieznany = 0.

Ten typ czynności ma zwykle zastosowanie do wszystkich produktów w danym działaniu z tym wyjątkiem: gdy parametr hits.product.isImpression = TRUE, odpowiedni produkt jest wyświetleniem produktu widocznym w trakcie wykonywania związanej z nim czynności (np. „produkt w widoku listy”).

Przykładowe zapytanie do obliczania liczby produktów w widokach listy:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName)
FROM [foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE hits.product.isImpression == TRUE

Przykładowe zapytanie do obliczania liczby produktów w widoku szczegółowym:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName),
FROM
[foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE
hits.ecommerceaction.action_type = '2'
AND ( BOOLEAN(hits.product.isImpression) IS NULL OR BOOLEAN(hits.product.isImpression) == FALSE )

hits.eCommerceAction.option CIĄG ZNAKÓW To pole zostanie zapełnione po określeniu opcji kasy, np. opcji wysyłki = 'Fedex'.
hits.eCommerceAction.step LICZBA CAŁKOWITA To pole zapełni się, gdy krok Kasa zostanie określony przez działanie.
hits.exceptionInfo.exceptions LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyjątków przesłanych do Google Analytics.
hits.exceptionInfo.fatalExceptions LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyjątków przesłanych do Google Analytics, gdzie parametr isFatal ma wartość TRUE.
hits.experiment REKORD Ten wiersz i zagnieżdżone pola są zapełniane informacjami o każdym działaniu zawierającym dane eksperymentu.
hits.experiment.experimentId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator eksperymentu.
hits.experiment.experimentVariant CIĄG ZNAKÓW Odmiana lub kombinacja odmian obecnych w działaniu dla eksperymentu.
hits.hitNumber LICZBA CAŁKOWITA Numer działania w sekwencji. Pierwsze działanie każdej sesji ma wartość 1.
hits.hour LICZBA CAŁKOWITA Godzina, w której miało miejsce działanie (od 0 do 23).
hits.isSecure WARTOŚĆ LOGICZNA To pole nie jest używane.
hits.isEntrance WARTOŚĆ LOGICZNA Jeśli działanie było pierwszą odsłoną strony lub ekranu w danej sesji, to pole ma wartość TRUE.
hits.isExit WARTOŚĆ LOGICZNA

Jeśli działanie było ostatnią odsłoną strony lub ekranu w danej sesji, to pole ma wartość TRUE (Prawda).

W przypadku usługi Google Analytics 4 brak porównywalnego pola.

hits.isInteraction WARTOŚĆ LOGICZNA Jeśli działanie było interakcją, to pole ma wartość TRUE. Jeśli działanie nie było związane z interakcją (tj. zdarzenie z interakcją ma wartość FALSE), to pole ma wartość FALSE.
hits.latencyTracking REKORD Ta sekcja zawiera informacje na temat zdarzeń w interfejsie API Navigation Timing.
hits.latencyTracking.domainLookupTime LICZBA CAŁKOWITA Całkowity czas (w milisekundach) wyszukiwania DNS dla tej strony przez wszystkie próbki.
hits.latencyTracking.domContentLoadedTime LICZBA CAŁKOWITA Czas (w milisekundach), w tym czas przesyłania danych przez sieć z lokalizacji użytkowników do serwera witryny, jaki zajmuje przeglądarce analiza dokumentu i wykonanie opóźnionych i składniowych skryptów (DOMContentLoaded).
hits.latencyTracking.domInteractiveTime LICZBA CAŁKOWITA Czas (w milisekundach), w tym czas przesyłania danych przez sieć z lokalizacji użytkowników do serwera witryny, jaki zajmuje przeglądarce analiza dokumentu (DOMInteractive).
hits.latencyTracking.domLatencyMetricsSample LICZBA CAŁKOWITA Zestaw próbek (lub liczba) odsłon strony wykorzystanych do obliczenia średniej szybkości DOM strony.
hits.latencyTracking.pageDownloadTime LICZBA CAŁKOWITA Całkowity czas (w milisekundach) potrzebny na pobranie tej strony przez wszystkie próbki.
hits.latencyTracking.pageLoadSample LICZBA CAŁKOWITA Zestaw próbek (lub liczba) odsłon strony wykorzystanych do obliczenia średniego czasu wczytywania strony.
hits.latencyTracking.pageLoadTime LICZBA CAŁKOWITA Całkowity czas (w milisekundach) od zainicjowania odsłony strony (np. kliknięcia linku strony) do zakończenia wczytywania strony w przeglądarce, potrzebny na załadowanie stron w zestawie próbek.
hits.latencyTracking.redirectionTime LICZBA CAŁKOWITA Całkowity czas (w milisekundach) wykorzystany na przekierowania przed pobraniem tej strony przez wszystkie próbki. Jeśli nie ma przekierowań, parametr ma wartość 0.
hits.latencyTracking.serverConnectionTime LICZBA CAŁKOWITA Całkowity czas (w milisekundach) wykorzystany na ustanowienie połączenia TCP z tą stroną przez wszystkie próbki.
hits.latencyTracking.serverResponseTime LICZBA CAŁKOWITA Całkowity czas (w milisekundach) potrzebny serwerowi witryny na reakcję na prośby użytkowników wszystkich próbek, w tym czas przesyłania danych przez sieć z lokalizacji użytkowników do serwera.
hits.latencyTracking.speedMetricsSample LICZBA CAŁKOWITA Zestaw próbek (lub liczba) odsłon strony wykorzystanych do obliczenia średniej szybkości strony.
hits.latencyTracking.userTimingCategory CIĄG ZNAKÓW Aby ułatwić raportowanie, parametr ten jest wykorzystywany do kategoryzowania wszystkich zmiennych czasu działań użytkowników w grupy logiczne.
hits.latencyTracking.userTimingLabel CIĄG ZNAKÓW Nazwa śledzonego działania zasobu.
hits.latencyTracking.userTimingSample LICZBA CAŁKOWITA Liczba wysłanych działań dla określonych parametrów userTimingCategory, userTimingLabel lub userTimingVariable.
hits.latencyTracking.userTimingValue LICZBA CAŁKOWITA Całkowita liczba milisekund czasu działań użytkownika.
hits.latencyTracking.userTimingVariable CIĄG ZNAKÓW Zmienna wykorzystywana do zwiększenia elastyczności umożliwiającej wizualizację czasu działań użytkownika w raportach.
hits.minute LICZBA CAŁKOWITA Minuta, w której miało miejsce działanie (od 0 do 59).
hits.product.isImpression WARTOŚĆ LOGICZNA TRUE, jeżeli przynajmniej jeden użytkownik wyświetlił ten produkt (tj. miało miejsce przynajmniej jedno wyświetlenie), kiedy pojawił się na liście produktów.
hits.product.isClick WARTOŚĆ LOGICZNA Określa, czy użytkownicy kliknęli ten produkt, kiedy pojawił się na liście produktów.
hits.product.customDimensions REKORD Ta sekcja jest zapełniana w przypadku wszystkich działań zawierających wymiary niestandardowe zakresu produktów.
hits.product.customDimensions.index LICZBA CAŁKOWITA Indeks wymiarów niestandardowych zakresu produktów.
hits.product.customDimensions.value CIĄG ZNAKÓW Wartość wymiarów niestandardowych zakresu produktów.
hits.product.customMetrics REKORD Ta sekcja jest zapełniana w przypadku wszystkich działań zawierających dane niestandardowe zakresu produktów.
hits.product.customMetrics.index LICZBA CAŁKOWITA Indeks danych niestandardowych zakresu produktów.
hits.product.customMetrics.value LICZBA CAŁKOWITA Wartość danych niestandardowych zakresu produktów.
hits.product.productListName CIĄG ZNAKÓW Nazwa listy zawierającej produkt lub listy, w której przypadku wystąpiło kliknięcie. Może to być np. „Promocja strony głównej”, „Inni oglądali też”, „Polecane dla Ciebie”, „Listy wyników wyszukiwania” itp.
hits.product.productListPosition LICZBA CAŁKOWITA Pozycja produktu na stosownej liście.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpClicks
LICZBA CAŁKOWITA Liczba kliknięć reklam AdSense wyświetlanych jako reklamy zapasowe Google Ad Manager.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpImpressions
LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń reklam AdSense wyświetlanych jako reklamy zapasowe Google Ad Manager.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMatchedQueries
LICZBA CAŁKOWITA Liczba żądań wyświetlenia reklamy, w których przypadku AdSense był objęty trafikowaniem jako źródło zapasowe i zwrócił kreację na stronę.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions
LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń reklam wypełnionych przez AdSense, które mogły zostać uwzględnione w pomiarach widoczności (chodzi o reklamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne).
hits.publisheradsenseBackfillDfpPagesViewed LICZBA CAŁKOWITA Liczba odsłon Google Analytics, w których przypadku Google Ad Manager rejestrował przychody AdSense.
hits.publisher.adsenseBackfillDfpQueries LICZBA CAŁKOWITA Liczba żądań wyświetlenia reklamy skierowanych do AdSense przez Google Ad Manager.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpc
LICZBA CAŁKOWITA Przychody CPC związane z wynikowymi kliknięciami reklam AdSense.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpm
LICZBA CAŁKOWITA Przychody CPM związane z wyświetleniami reklam AdSense.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpViewableImpressions
LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń AdSense, które spełniły standard widoczności Google Ad Manager.
hits.publisher.adxBackfillDfpClicks LICZBA CAŁKOWITA Liczba kliknięć reklam Google Ad Manager wyświetlanych jako zapasowe reklamy Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpImpressions
LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń reklam Google Ad Manager wyświetlanych jako reklamy zapasowe Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMatchedQueries
LICZBA CAŁKOWITA Liczba żądań wyświetlenia reklamy, w których przypadku Google Ad Manager był objęty trafikowaniem jako źródło zapasowe i zwrócił kreację na stronę.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMeasurableImpressions
LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń reklam wypełnionych przez Google Ad Manager, które mogły zostać uwzględnione w pomiarach widoczności (chodzi o reklamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne).
hits.publisher.
adxBackfillDfpPagesViewed
LICZBA CAŁKOWITA Liczba odsłon Google Analytics, w których przypadku Google Ad Manager rejestrował przychody.
hits.publisher.
adxBackfillDfpQueries
LICZBA CAŁKOWITA Liczba żądań wyświetlenia reklamy skierowanych do Google Ad Manager przez Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpc
LICZBA CAŁKOWITA Przychody CPC związane z wynikowymi kliknięciami reklam Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpm
LICZBA CAŁKOWITA Przychody CPM związane z wyświetleniami reklam Google Ad Managera.
hits.publisher.
adxBackfillDfpViewableImpressions
LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń Google Ad Manager, które spełniły standard widoczności Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpAdGroup CIĄG ZNAKÓW Identyfikator elementu zamówienia Google Ad Manager wyświetlonej reklamy.
hits.publisher.dfpAdUnits CIĄG ZNAKÓW Identyfikatory jednostek reklamowych Google Ad Managera występujące w żądaniu wyświetlenia reklamy.
hits.publisher.dfpClicks LICZBA CAŁKOWITA Liczba kliknięć reklam Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpImpressions LICZBA CAŁKOWITA Wyświetlenie reklamy Google Ad Manager jest odnotowywane po każdorazowym wyświetleniu pojedynczej reklamy. Jeśli np. strona zawierająca dwie jednostki reklamowe zostanie wyświetlona raz, zarejestrujemy dwa wyświetlenia.
hits.publisher.dfpMatchedQueries LICZBA CAŁKOWITA Liczba żądań wyświetlenia reklamy, w których przypadku na stronę została zwrócona kreacja.
hits.publisher.dfpMeasurableImpressions LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń reklam, które mogły zostać uwzględnione w pomiarach widoczności (chodzi o reklamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne).
hits.publisher.dfpNetworkId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator sieci Google Ad Managera, do której zostało wysłane żądanie wyświetlenia reklamy.
hits.publisher.dfpPagesViewed LICZBA CAŁKOWITA Liczba odsłon Google Analytics, w których przypadku Google Ad Manager rejestrował przychody.
hits.publisher.dfpQueries LICZBA CAŁKOWITA Liczba żądań wyświetlenia reklamy skierowanych do Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpc LICZBA CAŁKOWITA Przychody CPC związane z wynikowymi kliknięciami reklam określone na podstawie wartości w polu stawki poszczególnych klikniętych reklam w Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpm LICZBA CAŁKOWITA Przychody CPM związane z wyświetleniami reklam określone na podstawie wartości w polu stawki poszczególnych klikniętych reklam w Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpViewableImpressions LICZBA CAŁKOWITA Liczba wyświetleń, które spełniły standard widoczności Google Ad Manager.
hits.time LICZBA CAŁKOWITA Liczba milisekund po czasie visitStartTime, kiedy zarejestrowano to działanie. Pierwsze działanie ma wartość hits.time 0.
hits.transaction.transactionCoupon CIĄG ZNAKÓW Kod kuponu powiązany z transakcją.
hits.referrer CIĄG ZNAKÓW Strona odsyłająca, jeśli sesja zawiera realizację celu lub transakcję. Jeśli ta strona pochodzi z tej samej domeny, to pole jest puste.
hits.refund REKORD Ten wiersz i pola zagnieżdżone są zapełniane informacjami o każdym działaniu zawierającym dane ulepszonego e-commerce dotyczące REKORDU.
hits.refund.localRefundAmount LICZBA CAŁKOWITA Zwracana kwota w walucie lokalnej wyrażona jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.refund.refundAmount LICZBA CAŁKOWITA Zwracana kwota wyrażona jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.social REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawia się typ = „SOCIAL”.
hits.social.hasSocialSourceReferral CIĄG ZNAKÓW Ciąg znaków, „Yes” lub „No”, który wskazuje, czy sesje usługi zostały uruchomione ze źródła interakcji społecznościowych.
hits.social.socialInteractionAction CIĄG ZNAKÓW Interakcja społecznościowa przekazana ze społecznościowym kodem śledzenia (Share, Tweet itp.).
hits.social.socialInteractionNetwork CIĄG ZNAKÓW Sieć przekazana ze społecznościowym kodem śledzenia, np. Twitter.
hits.social.socialInteractionNetworkAction CIĄG ZNAKÓW W interakcjach społecznościowych – wartość reprezentująca śledzoną sieć społecznościową.
hits.social.socialInteractions LICZBA CAŁKOWITA Łączna liczba interakcji społecznościowych.
hits.social.socialInteractionTarget CIĄG ZNAKÓW W interakcjach społecznościowych – adres URL (lub zasób), który odbiera działanie sieci społecznościowej.
hits.social.socialNetwork CIĄG ZNAKÓW Nazwa sieci społecznościowej. Jest powiązana z odsyłającą siecią społecznościową dla źródeł wizyt, np. Blogger.
hits.social.uniqueSocialInteractions LICZBA CAŁKOWITA Liczba sesji, w czasie których określone interakcje społecznościowe miały miejsce przynajmniej raz. Wartość ta opiera się na unikalnym połączeniu parametrów socialInteractionNetwork, socialInteractionAction i socialInteractionTarget.
hits.type CIĄG ZNAKÓW

Typ działania. Jeden z następujących: „PAGE”, „TRANSACTION”, „ITEM”, „EVENT”, „SOCIAL”, „APPVIEW” lub „EXCEPTION”.

Działania związane z czasem są uważane za typ zdarzenia zaplecza Analytics. Jeśli wysyłasz zapytania do pól związanych z czasem (np. hits.latencyTracking.pageLoadTime) i chcesz w zapytaniach używać pola hit.type, jako typ działania wybierz Zdarzenie.

hits.page REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawia się typ = „PAGE”.
hits.page.pagePath CIĄG ZNAKÓW Ścieżka URL strony.
hits.page.pagePathLevel1 CIĄG ZNAKÓW Ten wymiar gromadzi wszystkie ścieżki strony na pierwszym poziomie hierarchii w parametrze pagePath.
hits.page.pagePathLevel2 CIĄG ZNAKÓW Ten wymiar gromadzi wszystkie ścieżki strony na drugim poziomie hierarchii w parametrze pagePath.
hits.page.pagePathLevel3 CIĄG ZNAKÓW Ten wymiar gromadzi wszystkie ścieżki strony na trzecim poziomie hierarchii w parametrze pagePath.
hits.page.pagePathLevel4 CIĄG ZNAKÓW Ten wymiar gromadzi wszystkie ścieżki strony na poziomach hierarchii. Można określić maksymalnie cztery poziomy hierarchii pagePath. Wszystkie dodatkowe poziomy hierarchii pagePath zostaną również zgromadzone w tym wymiarze.
hits.page.hostname CIĄG ZNAKÓW Nazwa hosta adresu URL.
hits.page.pageTitle CIĄG ZNAKÓW Tytuł strony.
hits.page.searchKeyword CIĄG ZNAKÓW Jeśli była to strona wyników wyszukiwania, widać tu wpisane słowo kluczowe.
hits.product REKORD Ten wiersz i pola zagnieżdżone będą zapełniane informacjami o każdym działaniu zawierającym dane ulepszonego e-commerce dotyczące PRODUKTU.
hits.product.localProductPrice LICZBA CAŁKOWITA Cena produktu w walucie lokalnej wyrażona jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.product.localProductRefundAmount LICZBA CAŁKOWITA Kwota w walucie lokalnej przetwarzana w ramach zwrotu produktu, wyrażona jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.product.localProductRevenue LICZBA CAŁKOWITA Przychody z produktu w walucie lokalnej wyrażone jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.product.productBrand CIĄG ZNAKÓW Marka związana z produktem.
hits.product.productPrice LICZBA CAŁKOWITA Cena produktu wyrażona jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.product.productQuantity LICZBA CAŁKOWITA Liczba zakupionych sztuk produktu.
hits.product.productRefundAmount LICZBA CAŁKOWITA Kwota przetwarzana w ramach zwrotu produktu, wyrażona jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.product.productRevenue LICZBA CAŁKOWITA Przychody z produktu wyrażone jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.product.productSku CIĄG ZNAKÓW Kod SKU produktu.
hits.product.productVariant CIĄG ZNAKÓW Wariant produktu.
hits.product.v2ProductCategory CIĄG ZNAKÓW Kategoria produktów.
hits.product.v2ProductName CIĄG ZNAKÓW Nazwa produktu.
hits.promotion REKORD Ten wiersz i pola zagnieżdżone są zapełniane informacjami o każdym działaniu zawierającym dane ulepszonego e-commerce dotyczące PROMOCJI.
hits.promotion.promoCreative CIĄG ZNAKÓW Odmiana tekstu lub zawartości reklamy powiązana z promocją.
hits.promotion.promoId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator promocji.
hits.promotion.promoName CIĄG ZNAKÓW Nazwa promocji.
hits.promotion.promoPosition CIĄG ZNAKÓW Pozycja promocji w witrynie.
hits.promotionActionInfo REKORD Ten wiersz i pola zagnieżdżone są zapełniane informacjami o każdym działaniu zawierającym dane ulepszonego e-commerce dotyczące PROMOCJI.
hits.promotionActionInfo.promoIsView WARTOŚĆ LOGICZNA TRUE, jeśli działanie ulepszonego e-commerce jest wyświetleniem promocyjnym.
hits.promotionActionInfo.promoIsClick WARTOŚĆ LOGICZNA TRUE, jeśli działanie ulepszonego e-commerce jest kliknięciem promocji.
hits.page.searchCategory CIĄG ZNAKÓW Jeśli była to strona wyników wyszukiwania, widać tu wybraną kategorię.
hits.transaction REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawia się typ = „TRANSACTION”.
hits.transaction.transactionId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator transakcji e-commerce.
hits.transaction.transactionRevenue LICZBA CAŁKOWITA Łączny przychód z transakcji wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.transaction.transactionTax LICZBA CAŁKOWITA Łączny podatek od transakcji wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.transaction.transactionShipping LICZBA CAŁKOWITA Łączny koszt wysyłki związanej z transakcją wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.transaction.affiliation CIĄG ZNAKÓW Powiązane informacje przekazane do kodu śledzenia e-commerce.
hits.transaction.currencyCode CIĄG ZNAKÓW Kod waluty lokalnej dla transakcji.
hits.transaction.localTransactionRevenue LICZBA CAŁKOWITA Łączny przychód z transakcji w walucie lokalnej wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.transaction.localTransactionTax LICZBA CAŁKOWITA Łączny podatek od transakcji w walucie lokalnej wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.transaction.localTransactionShipping LICZBA CAŁKOWITA Łączny koszt wysyłki związanej z transakcją w walucie lokalnej wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.item REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawi się typ = „ITEM”.
hits.item.transactionId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator transakcji e-commerce.
hits.item.productName CIĄG ZNAKÓW Nazwa produktu.
hits.item.productCategory CIĄG ZNAKÓW Kategoria produktu.
hits.item.productSku CIĄG ZNAKÓW Jednostka SKU lub identyfikator produktu.
hits.item.itemQuantity LICZBA CAŁKOWITA Liczba sprzedanych sztuk produktu.
hits.item.itemRevenue LICZBA CAŁKOWITA Łączny przychód z produktu wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.item.currencyCode CIĄG ZNAKÓW Kod waluty lokalnej dla transakcji.
hits.item.localItemRevenue LICZBA CAŁKOWITA Łączny przychód z produktu w walucie lokalnej wyrażony jako wartość przekazana do Analytics pomnożona przez 10^6 (np. 2,40 zostanie podane jako 2400000).
hits.contentGroup REKORD Ta sekcja zawiera informacje o grupowaniu treści. Więcej informacji
hits.contentGroup.contentGroupX CIĄG ZNAKÓW Grupa treści w danej usłudze. Grupa treści to zbiór treści zapewniający logiczną strukturę, która może być określona przez kod śledzenia, dopasowanie tytułu/URL-a strony do wyrażenia regularnego lub wstępnie zdefiniowane reguły (zakres indeksu X wynosi od 1 do 5).
hits.contentGroup.previousContentGroupX CIĄG ZNAKÓW Grupa treści, która została odwiedzona przed inną grupą treści (zakres indeksu X wynosi od 1 do 5).
hits.contentGroup.contentGroupUniqueViewsX CIĄG ZNAKÓW Liczba niepowtarzalnych wyświetleń grupy treści. Wyświetlenia grupy treści w różnych sesjach są liczone jako niepowtarzalne wyświetlenia. Do określania, czy wyświetlenie grupy treści jest niepowtarzalne, służą parametry pagePath i pageTitle (zakres indeksu X wynosi od 1 do 5).
hits.contentInfo REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawi się typ = „APPVIEW”.
hits.contentInfo.contentDescription CIĄG ZNAKÓW Opis wyświetlanej treści w formie przesłanej do pakietu SDK.
hits.appInfo REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawi się typ = „APPVIEW” lub „EXCEPTION”.
hits.appInfo.appInstallerId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator instalatora (np. Sklep Google Play), z którego pobrano aplikację.
hits.appInfo.appName CIĄG ZNAKÓW Nazwa aplikacji.
hits.appInfo.appVersion CIĄG ZNAKÓW Wersja aplikacji.
hits.appInfo.appId CIĄG ZNAKÓW Identyfikator aplikacji.
hits.appInfo.screenName CIĄG ZNAKÓW Nazwa ekranu.
hits.appInfo.landingScreenName CIĄG ZNAKÓW Ekran wejścia sesji.
hits.appInfo.exitScreenName CIĄG ZNAKÓW Ekran wyjścia sesji.
hits.appInfo.screenDepth CIĄG ZNAKÓW Liczba wyświetleń ekranu na sesję zgłoszona jako ciąg znaków. Może być przydatna do tworzenia histogramów.
hits.exceptionInfo REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawia się typ = „EXCEPTION”.
hits.exceptionInfo.description CIĄG ZNAKÓW Opis wyjątku.
hits.exceptionInfo.isFatal WARTOŚĆ LOGICZNA Jeśli wyjątek był krytyczny, to pole będzie miało wartość TRUE.
hits.eventInfo REKORD W tej sekcji dla każdego działania pojawia się typ = „EVENT”.
hits.eventInfo.eventCategory CIĄG ZNAKÓW Kategoria zdarzenia.
hits.eventInfo.eventAction CIĄG ZNAKÓW Czynność zdarzenia.
hits.eventInfo.eventLabel CIĄG ZNAKÓW Etykieta zdarzenia.
hits.eventInfo.eventValue LICZBA CAŁKOWITA Wartość zdarzenia.
hits.customVariables REKORD Ta sekcja zawiera dowolne zmienne niestandardowe z poziomu działania. To pole jest powtarzalne i zawiera wpis dla każdej ustawionej zmiennej.
hits.customVariables.index LICZBA CAŁKOWITA Indeks zmiennej niestandardowej.
hits.customVariables.customVarName CIĄG ZNAKÓW Nazwa zmiennej niestandardowej.
hits.customVariables.customVarValue CIĄG ZNAKÓW Wartość zmiennej niestandardowej.
hits.customDimensions REKORD Ta sekcja zawiera dowolne niestandardowe wymiary z poziomu działania. To pole jest powtarzalne i zawiera wpis dla każdego ustawionego wymiaru.
hits.customDimensions.index LICZBA CAŁKOWITA Indeks niestandardowego wymiaru.
hits.customDimensions.value CIĄG ZNAKÓW Wartość niestandardowego wymiaru.
hits.customMetrics REKORD Ta sekcja zawiera dowolne niestandardowe dane z poziomu działania. To pole jest powtarzalne i zawiera wpis dla każdych ustawionych danych.
hits.customMetrics.index LICZBA CAŁKOWITA Indeks niestandardowych danych.
hits.customMetrics.value LICZBA CAŁKOWITA Wartość danych niestandardowych.
privacy_info.ads_storage CIĄG ZNAKÓW

Określa, czy na koncie użytkownika włączone jest kierowanie reklam.

Możliwe wartości: TRUE (Prawda), FALSE (Fałsz) i UNKNOWN (Nieznana)

privacy_info.analytics_storage CIĄG ZNAKÓW

Określa, czy na koncie użytkownika włączone jest zapisywanie danych Analytics.

Możliwe wartości: TRUE (Prawda), FALSE (Fałsz) i UNKNOWN (Nieznana)

privacy_info.uses_transient_token CIĄG ZNAKÓW

Określa, czy użytkownik internetu odmówił zapisywania danych Analytics, a programista włączył pomiar bez użycia plików cookie, korzystając z tokenów tymczasowych dostępnych w danych serwera.

Możliwe wartości: TRUE (Prawda), FALSE (Fałsz) i UNKNOWN (Nieznana)

 

Powiązane materiały

Gdy porównujesz dane Analytics z danymi Google Ads, pamiętaj, że pomiary w tych usługach są wykonywane inaczej. Więcej informacji o tych różnicach znajdziesz tutaj:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne