Skjema for BigQuery Export

Denne funksjonen dekkes ikke av en tjenesteavtale.

I denne artikkelen finner du informasjon om formatet og oppsettet til dataene som importeres til BigQuery.

Datasett

For hvert Analytics-datautvalg som blir slått på for BigQuery-integrasjon, blir et datasett lagt til, og datasettet får datautvalgs-ID-en som navn.

Tabeller

En tabell blir importert for hvert datasett for hver dag noe blir eksportert. De daglige tabellene har formatet «ga_sessions_YYYYMMDD».

Data fra dagens dato importeres omtrent tre ganger om dagen. Tabellene med data fra dagens dato har formatet «ga_sessions_intraday_YYYYMMDD». I løpet av samme dag overskriver hver importering av data fra dagens dato, den forrige importeringen i den samme tabellen.

Når den daglige importeringen er fullført, slettes tabellen med data fra dagens dato fra dagen før. For den inneværende dagen, frem til den første importeringen av data fra dagens dato, finnes det ingen tabell med data fra dagens dato. Hvis det ikke er mulig å generere en tabell med data fra dagens dato, bevares gårsdagens tabell med data fra dagens dato.

Dataene for den aktuelle dagen er ikke endelige før den daglige importeringen er fullført. Det kan hende du ser forskjeller mellom dataene fra dagens dato og de daglige dataene basert på aktive brukerøkter som krysser tidsgrensen for den forrige importeringen av data fra dagens dato.

Rader

Hver rad i en tabell tilsvarer en økt i Analytics 360.

Kolonner

 

Kolonnene i eksporten er oppført nedenfor. I BigQuery kan enkelte kolonner inneholde nestede felt og meldinger.

Feltnavn Datatype Beskrivelse
clientId STRENG Dette er en uhashet versjon av kunde-ID-en for en gitt bruker tilknyttet en gitt økt eller et gitt besøk.
fullVisitorId STRENG ID-en for unike besøkende (også kalt kunde-ID).
visitorId NULL Dette feltet er avviklet. Bruk «fullVisitorId» i stedet.
userId STRENG Overstyrt User ID sendes til Google Analytics.
visitNumber HELTALL Øktnummeret for denne brukeren. Hvis dette er den første økten, blir nummeret angitt til 1.
visitId HELTALL En identifikator for denne økten. Denne delen av verdien blir vanligvis lagret som _utmb-informasjonskapselen. Verdien er bare unik for brukeren. Hvis du skal lage en helt unik ID, må du bruke en kombinasjon av fullVisitorId og visitId.
visitStartTime HELTALL Tidsstempelet (uttrykkes som POSIX-tid).
date STRENG Datoen for økten i ÅÅÅÅMMDD-format.
totals POST Denne delen inneholder samlede verdier for økten.
totals.bounces HELTALL Det totale antallet avvisninger (praktisk informasjon). Hvis dette var en enkeltsideøkt, er verdien én, ellers er den null.
totals.hits HELTALL Det totale antallet treff i løpet av økten.
totals.newVisits HELTALL Det totale antallet nye brukere i økten (praktisk informasjon). Hvis dette er brukerens første besøk, er verdien 1. Ellers er den 0.
totals.pageviews HELTALL Det totale antallet sidevisninger i løpet av økten.
totals.screenviews HELTALL Det totale antallet skjermvisninger i økten.
totals.sessionQualityDim HELTALL Et estimat av hvor nært det var at en transaksjon forekom i en bestemt økt, fra 1 til 100, beregnet for hver økt. En verdi nærmere 1 indikerer en lav øktkvalitet, eller at en transaksjon var langt unna, mens en verdi nærmere 100 indikerer en høy øktkvalitet, eller at en transaksjon var svært nær. En verdi på 0 indikerer at øktkvaliteten ikke ble beregnet for den valgte tidsperioden.
totals.timeOnScreen HELTALL Den totale tiden på skjermen i sekunder.
totals.timeOnSite HELTALL Øktens totale varighet angitt i sekunder.
totals.totalTransactionRevenue HELTALL Den totale transaksjonsinntekten angitt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
totals.transactionRevenue HELTALL Dette feltet er avviklet. Bruk «totals.totalTransactionRevenue» i stedet (se ovenfor).
totals.transactions HELTALL Det totale antallet netthandelstransaksjoner i løpet av økten.
totals.UniqueScreenViews HELTALL Det totale antallet unike skjermvisninger i økten.
totals.visits HELTALL Antallet økter (praktisk informasjon). Denne verdien er 1 for økter med interaksjonshendelser. Verdien er 0 (null) hvis økten ikke inneholder noen interaksjonshendelser.
trafficSource POST Denne delen inneholder informasjon om trafikkilden økten stammer fra.
trafficSource.adContent STRENG Dette er trafikkildens annonseinnhold. Innholdet kan angis via «utm_content»-nettadresseparameteren.
trafficSource.adwordsClickInfo POST I denne delen finner du Google Ads-klikkinformasjon om slikt er tilknyttet denne økten. I Analytics brukes modellen for siste indirekte klikk.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adGroupId
HELTALL Dette er annonsegruppe-ID-en for Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.adNetworkType
STRENG Nettverkstypen. Har en av følgende verdier: {“Google Search", "Content", "Search partners", "Ad Exchange", "Yahoo Japan Search", "Yahoo Japan AFS", “unknown”}
trafficSource.
adwordsClickInfo.campaignId
HELTALL Dette er kampanje-ID-en for Google Ads.
trafficSource.
adwordsClickInfo.creativeId
HELTALL Dette er annonse-ID-en for Google.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaId
HELTALL ID-en for målrettingskriteriet.
trafficSource.
adwordsClickInfo.criteriaParameters
STRENG Beskrivende streng for målrettingskriteriet.
trafficSource.
adwordsClickInfo.customerId
HELTALL Dette er kunde-ID-en for Google Ads.
trafficSource.
adwordsClickInfo.gclId
STRENG Google klikk-ID-en.
trafficSource.
adwordsClickInfo.isVideoAd
BOOLSK VERDI «True» (sann) hvis det er en TrueView-videoannonse.
trafficSource.
adwordsClickInfo.page
HELTALL Sidetallet i søkeresultatene der annonsen ble vist.
trafficSource.
adwordsClickInfo.slot
STRENG Annonsens posisjon. Har en av følgende verdier: {“RHS", "Top"}
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria
POST Dette er Google Ads-målrettingskriteriene for et klikk. Det finnes en rekke typer målrettingskriterier, men du kan bare ha én verdi per kriterium.
trafficSource.
adwordsClickInfo.targetingCriteria.
boomUserlistId
HELTALL Dette er ID-en for remarketinglisten (om dette finnes) i Google Ads, og den hentes fra «matching_criteria» i klikkregistreringen.
trafficSource.campaign STRENG Kampanjeverdien. Denne angis vanligvis av utm_campaign-nettadresseparameteren.
trafficSource.campaignCode STRENG Verdien for utm_id-parameteren for kampanjesporing, som brukes for manuell sporing av kampanjer.
trafficSource.isTrueDirect BOOLSK VERDI «True» hvis kilden til økten var «Direkte» (dvs. at brukeren skrev inn navnet på nettadressen din i nettleseren, eller kom til nettstedet ditt via et bokmerke). Verdien for dette feltet blir også «true» dersom to påfølgende, men forskjellige økter har helt identiske kampanjedetaljer. Ellers blir verdien NULL.
trafficSource.keyword STRENG Søkeordet for trafikkilden, som vanligvis angis når trafficSource.medium er «organisk» eller «CPC». Kan angis via utm_term-nettadresseparameteren.
trafficSource.medium STRENG Dette er trafikkildens kilde. Det kan være «organisk», «CPC», «henvisning» eller verdien av utm_medium-nettadresseparameteren.
trafficSource.referralPath STRENG Hvis trafficSource.medium er henvisningen, blir denne angitt til henvisningsadressens bane. (Vertsnavnet for henvisningsadressen finner du i trafficSource.source.)
trafficSource.source STRENG Dette er trafikkildens kilde. Dette kan være navnet på søkemotoren, det henvisende vertsnavnet eller en verdi hentet fra «utm_source»-nettadresseparameteren.
socialEngagementType STRENG Engasjementstypen er enten «Bruker sosiale medier» eller «Bruker ikke sosiale medier».
channelGrouping STRENG Standard kanalgrupperingen som er tilknyttet økten til en sluttbruker for dette datautvalget.
device POST Denne delen inneholder informasjon om enhetene den besøkende bruker.
device.browser STRENG Nettleseren som ble brukt (f.eks. Chrome eller Firefox).
device.browserSize STRENG Størrelsen på visningsområdet i brukernes nettlesere. De forvalgte dimensjonene for visningsområdet angis i piksler, formatert som bredde x høyde, for eksempel 1920 x 960.
device.browserVersion STRENG Versjonen av nettleseren som blir brukt.
device.deviceCategory STRENG Enhetstypen: mobilenhet, nettbrett eller stasjonær datamaskin.
device.mobileDeviceInfo STRENG Merke-, modell- og markedsføringsnavnet som brukes for å identifisere mobilenheten.
device.mobileDeviceMarketingName STRENG Navnet mobilenheten markedsføres under.
device.mobileDeviceModel STRENG Mobilenhetsmodellen.
device.mobileInputSelector STRENG Inndatavelgeren (f.eks. berøringsskjerm, joystick, klikkehjul, pekepenn osv.) som brukes på mobilenheten.
device.operatingSystem STRENG Operativsystemet som ble brukt på enheten (f.eks. Windows eller Macintosh).
device.operatingSystemVersion STRENG Versjonen av operativsystemet.
device.isMobile

Dette feltet er avviklet. Bruk device.deviceCategory i stedet.
BOOLSK VERDI Hvis den besøkende bruker en mobilenhet, angis verdien «true». Hvis ikke angis «false».
device.mobileDeviceBranding STRENG Enhetens merkevare eller produsent.
device.flashVersion STRENG Versjonen av Adobe Flash-programtillegget som er installert på nettleseren.
device.javaEnabled BOOLSK VERDI Hvorvidt Java er slått på i nettleseren.
device.language STRENG Språket enheten er angitt til å bruke, uttrykt som IETF-språkkode.
device.screenColors STRENG Antallet farger skjermen støtter, uttrykt som bitdybde (f.eks. «8-biters», «24-biters» osv.).
device.screenResolution STRENG Oppløsningen til enhetens skjerm, uttrykt i bredde x høyde av piksler (f.eks. «800 x 600»).
customDimensions POST Denne delen inneholder eventuelle egendefinerte dimensjoner på brukernivå eller øktnivå som er angitt for denne økten. Dette er et gjentatt felt med en oppføring for hver dimensjon som angis.
customDimensions.index HELTALL Indeksen for den egendefinerte dimensjonen.
customDimensions.value STRENG Verdien for den egendefinerte dimensjonen.
geoNetwork POST Denne delen inneholder informasjon om den geografiske posisjonen til brukeren.
geoNetwork.continent STRENG Kontinentet de ulike øktene stammer fra, basert på IP-adresse.
geoNetwork.subContinent STRENG Dette viser til subkontinentet de ulike øktene stammer fra, basert på IP-adressen til den besøkende.
geoNetwork.country STRENG Dette viser til landet de ulike øktene stammer fra, basert på den aktuelle IP-adressen.
geoNetwork.region STRENG Dette viser til området øktene stammer fra, utledet fra de aktuelle IP-adressene. I USA er et område en delstat, som for eksempel New York.
geoNetwork.metro STRENG Markedsregionen (DMA-området) øktene stammer fra.
geoNetwork.city STRENG Brukernes byer, hentet fra IP-adressene eller de geografiske ID-ene deres.
geoNetwork.cityId STRENG

Brukernes byer, hentet fra IP-adressene eller de geografiske ID-ene deres. By-ID-ene er de samme som kriterie-ID-ene på https://developers.google.com/
analytics/devguides/collection/
protocol/v1/geoid.

geoNetwork.latitude STRENG De omtrentlige breddegradene for brukernes byer, hentet fra IP-adressene eller de geografiske ID-ene deres. Steder nord for ekvator har positive lengdegrader, og steder sør for ekvator har negative lengdegrader.
geoNetwork.longitude STRENG De omtrentlige lengdegradene for brukernes byer, hentet fra IP-adressene eller de geografiske ID-ene deres. Steder øst for hovedmeridianen har positive lengdegrader, og steder vest for hovedmeridianen har negative lengdegrader.
geoNetwork.networkDomain STRENG Domenenavnet for brukerens nettleverandør, hentet fra domenenavnet som er registrert på nettleverandørens IP-adresse.
geoNetwork.networkLocation STRENG Navnene på tjenesteleverandørene som brukes for å komme til området. Hvis for eksempel de fleste nettstedbrukerne kommer via de store internettleverandørene, er verdien navnene på disse tjenesteleverandørene.
hits POST Denne raden og de nestede feltene fylles ut for alle typer treff.
hits.dataSource STRENG Datakilden for et treff. Som standard rapporteres treff som sendes fra analytics.js, som «nett». Treff som sendes fra SDK-ene for mobil, rapporteres som «app».
hits.sourcePropertyInfo POST Denne delen inneholder informasjon om kildeområdet for sammendragsområder.
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyDisplayName
STRENG Visningsnavnet for kildeområdet for sammendragsområder. Dette er gyldig bare for sammendragsområder.
hits.sourcePropertyInfo.
sourcePropertyTrackingId
STRENG Sporings-ID for kildeområdet for sammendragsområder. Dette er gyldig bare for sammendragsområder.
hits.eCommerceAction POST Denne delen inneholder alle treffene tilknyttet netthandel som forekom i løpet av økten. Dette er et gjentatt felt med én oppføring for hvert treff som ble registrert.
hits.eCommerceAction.action_type STRENG

Handlingstypen. Klikkfrekvens for produktlister = 1, Datautvalg for produktdetaljer = 2, Legg produktene i handlekurven = 3, Fjern produktene fra handlekurven = 4, Betal = 5, Fullført kjøp = 6, Tilbakebetaling av kjøp = 7, Betalingsalternativer = 8, Ukjent = 0.

Denne handlingstypen gjelder vanligvis for alle produktene i et treff, med følgende unntak: når hits.product.isImpression = TRUE, er det tilsvarende produktet en produktvisning som ses mens produkthandlingen finner sted (f.eks. et «produkt i en listevisning»).

Eksempel på forespørsel om å beregne antall produkter i listevisninger:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName)
FROM [foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE hits.product.isImpression == TRUE

Eksempel på forespørsel om å beregne antall produkter i en detaljert visning:
SELECT
COUNT(hits.product.v2ProductName),
FROM
[foo-160803:123456789.ga_sessions_20170101]
WHERE
hits.ecommerceaction.action_type = '2'
AND ( BOOLEAN(hits.product.isImpression) IS NULL OR BOOLEAN(hits.product.isImpression) == FALSE )

hits.eCommerceAction.option STRENG Dette feltet blir fylt ut når et betalingsalternativ er angitt. Det kan for eksempel være en fraktmåte, så som alternativet = «Fedex».
hits.eCommerceAction.step HELTALL Dette feltet fylles ut når et betalingstrinn er angitt med treffet.
hits.exceptionInfo.exceptions HELTALL Antallet unntak som er sendt til Google Analytics.
hits.exceptionInfo.fatalExceptions HELTALL Antallet unntak som er sendt til Google Analytics, der isFatal-verdien er satt til «true» (sann).
hits.experiment POST Denne raden og de nestede feltene fylles ut for treff som inneholder data om et eksperiment.
hits.experiment.experimentId STRENG Dette er eksperimentets ID.
hits.experiment.experimentVariant STRENG Dette viser til varianten eller kombinasjonen av varianter som finnes i et treff for et eksperiment.
hits.hitNumber HELTALL Treffnummeret i en sekvens. 1 angis for det første treffet i hver økt.
hits.hour HELTALL Klokkeslett-timen da treffet oppsto (mellom 0 og 23).
hits.isSecure BOOLSK VERDI Dette feltet er avviklet.
hits.isEntrance BOOLSK VERDI Hvis dette treffet var det første side- eller skjermvisningstreffet i en økt, blir denne angitt til true (sann).
hits.isExit BOOLSK VERDI Hvis dette treffet var det siste side- eller skjermvisningstreffet i en økt, blir denne angitt til true (sann).
hits.isInteraction BOOLSK VERDI Hvis dette treffet var en interaksjon, blir denne angitt til «true» (sann). Hvis dette ikke var noe interaksjonstreff (mao. en hendelse der interaksjon hadde verdien «false» (usann)), angis verdien «false».
hits.latencyTracking POST Denne delen inneholder informasjon om aktiviteter i Navigation Timing API.
hits.latencyTracking.domainLookupTime HELTALL Den totale tiden (i millisekunder) alle prøvene har brukt på DNS-oppslag for denne siden.
hits.latencyTracking.domContentLoadedTime HELTALL Hvor lang tid nettleseren bruker (i millisekunder) på å analysere dokumentet og kjøre utsatte og analyseinnsatte skript (DOMContentLoaded), innbefattet nettverkstiden fra brukerens plassering til nettstedets tjener.
hits.latencyTracking.domInteractiveTime HELTALL Hvor lang tid nettleseren bruker (i millisekunder) på å analysere dokumentet (DOMInteractive), innbefattet nettverkstiden fra brukerens plassering til nettstedets tjener.
hits.latencyTracking.domLatencyMetricsSample HELTALL Prøvesettet (eller målingen) av sidevisninger som brukes til å regne ut gjennomsnittsverdiene for DOM-beregninger knyttet til nettstedhastighet.
hits.latencyTracking.pageDownloadTime HELTALL Den totale tiden (i millisekunder) alle prøvene har brukt på å laste ned denne siden.
hits.latencyTracking.pageLoadSample HELTALL Prøvesettet (eller målingen) av sidevisninger som brukes for å beregne den gjennomsnittlige sideinnlastingstiden.
hits.latencyTracking.pageLoadTime HELTALL Den totale tiden (i millisekunder) fra sidevisningens begynnelse (dvs. klikk på en sidekobling) til sideinnlastingen er fullført i nettleseren, tiden det tar å laste inn sidene i prøvesettet.
hits.latencyTracking.redirectionTime HELTALL Den totale tiden (i millisekunder) alle prøvene har brukt på viderekoblinger før denne siden hentes. Hvis viderekoblinger ikke benyttes, skal denne verdien være null.
hits.latencyTracking.serverConnectionTime HELTALL Den totale tiden (i millisekunder) alle prøvene har brukt på å etablere en TCP-tilkobling for denne siden.
hits.latencyTracking.serverResponseTime HELTALL Den totale tiden (i millisekunder) det tar før nettstedets tjener svarer på brukerforespørsler blant alle prøvene, innbefattet nettverkstiden fra brukerens plassering til tjeneren.
hits.latencyTracking.speedMetricsSample HELTALL Prøvesettet (eller målingen) av sidevisninger som brukes til å regne ut gjennomsnittsverdiene for beregninger knyttet til nettstedhastighet.
hits.latencyTracking.userTimingCategory STRENG For at rapporteringen skal bli enklere brukes denne strengen for å kategorisere alle variablene for brukertiming i logiske grupper.
hits.latencyTracking.userTimingLabel STRENG Navnet på ressursens handling som spores.
hits.latencyTracking.userTimingSample HELTALL Antallet treff som er sendt for en bestemt userTimingCategory, userTimingLabel eller userTimingVariable.
hits.latencyTracking.userTimingValue HELTALL Det totale antallet millisekunder for brukertiming.
hits.latencyTracking.userTimingVariable STRENG Variabel som brukes for at det skal bli mer fleksibelt å visualisere brukertiming i rapportene.
hits.minute HELTALL Minuttet da treffet inntraff (mellom 0 og 59).
hits.product.isImpression BOOLSK VERDI «TRUE» (sann) hvis minst én bruker så på dette produktet (dvs. minst én visning) da det dukket opp i produktlisten.
hits.product.isClick BOOLSK VERDI Om brukere klikket på produktet da det ble vist i produktlisten.
hits.product.customDimensions POST Denne delen fylles ut for alle treff som inneholder Egendefinerte dimensjoner-produktområdet.
hits.product.customDimensions.index HELTALL Dette er indeksen til Egendefinerte dimensjoner-produktområdet.
hits.product.customDimensions.value STRENG Dette er verdien for Egendefinerte dimensjoner-produktområdet.
hits.product.customMetrics POST Denne delen fylles ut for alle treff som inneholder produktområdet Egendefinerte beregninger.
hits.product.customMetrics.index HELTALL Indeksen for produktområdet Egendefinerte beregninger.
hits.product.customMetrics.value HELTALL Verdien for produktområdet Egendefinerte beregninger.
hits.product.productListName STRENG Navnet på listen som produktet vises i, eller som klikket kom fra. For eksempel «Reklame for hjemmeside», «Har også sett», «Anbefalt for deg», «Lister med søkeresultater» osv.
hits.product.productListPosition HELTALL Produktets plassering på listen der det vises.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpClicks
HELTALL Dette viser til antallet klikk på AdSense-annonser som fungerte som Google Ad Manager-reserveannonser.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpImpressions
HELTALL Dette viser til antallet AdSense-annonsevisninger som fungerte som Google Ad Manager-reserveannonser.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMatchedQueries
HELTALL Antallet annonseforespørsler der AdSense fikk forespørsel om en reserveannonse og returnerte en annonse til siden.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpMeasurableImpressions
HELTALL Antallet annonsevisninger oppfylt av AdSense som synlighetsmålingene kunne ta hensyn til (inkluderer både synlige og ikke synlige annonser).
hits.publisheradsenseBackfillDfpPagesViewed HELTALL Dette viser til antallet sidevisninger i Google Analytics der Google Ad Manager registrerte AdSense-inntekt.
hits.publisher.adsenseBackfillDfpQueries HELTALL Dette viser til antallet annonseforespørsler Google Ad Manager sendte til AdSense.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpc
HELTALL Dette viser til CPC-inntekten knyttet til de resulterende AdSense-annonseklikkene.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpRevenueCpm
HELTALL Dette viser til CPM-inntekten knyttet til AdSense-annonsevisningene som ble levert.
hits.publisher.
adsenseBackfillDfpViewableImpressions
HELTALL Dette viser til antallet AdSense-visninger som innfridde synlighetsstandarden til Google Ad Manager.
hits.publisher.adxBackfillDfpClicks HELTALL Dette viser til antallet klikk på Google Ad Manager-annonser som fungerte som Google Ad Manager-reserveannonser.
hits.publisher.
adxBackfillDfpImpressions
HELTALL Dette viser til antallet Google Ad Manager-annonsevisninger som fungerte som Google Ad Manager-reserveannonser.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMatchedQueries
HELTALL Dette viser til antallet annonseforespørsler der Google Ad Manager fikk forespørsel om en reserveannonse og returnerte en annonse til siden.
hits.publisher.
adxBackfillDfpMeasurableImpressions
HELTALL Dette viser til antallet annonsevisninger oppfylt av Google Ad Manager som synlighetsmålingene kunne ta med i betraktning (innbefatter både synlige og ikke synlige annonser).
hits.publisher.
adxBackfillDfpPagesViewed
HELTALL Dette viser til antallet Google Analytics-sidevisninger der Google Ad Manager registrerte inntekt.
hits.publisher.
adxBackfillDfpQueries
HELTALL Dette viser til antallet annonseforespørsler Google Ad Manager fikk av Google Ad Manager.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpc
HELTALL Dette viser til CPC-inntekten knyttet til de resulterende Google Ad Manager-annonseklikkene.
hits.publisher.
adxBackfillDfpRevenueCpm
HELTALL Dette viser til CPM-inntekten knyttet til Google Ad Manager-annonsevisningene som ble levert.
hits.publisher.
adxBackfillDfpViewableImpressions
HELTALL Dette viser til antallet Google Ad Manager-visninger som innfridde synlighetsstandarden til Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpAdGroup STRENG Dette er ID-en for Google Ad Manager-ordrelinjen til annonsen som ble vist.
hits.publisher.dfpAdUnits STRENG Dette er ID-ene for Google Ad Manager-annonseenhetene som inngikk i annonseforespørselen.
hits.publisher.dfpClicks HELTALL Dette viser til antallet ganger Google Ad Manager-annonser ble klikket på.
hits.publisher.dfpImpressions HELTALL Det rapporteres en Google Ad Manager-annonsevisning når en enkeltannonse vises. Når for eksempel en annonse med to annonseenheter vises én gang, registrerer vi to visninger.
hits.publisher.dfpMatchedQueries HELTALL Antallet annonseforespørsler der en annonse ble returnert til siden.
hits.publisher.dfpMeasurableImpressions HELTALL Antallet annonsevisninger som synlighetsmålingene kunne ta hensyn til (inkluderer både synlige og ikke synlige annonser).
hits.publisher.dfpNetworkId STRENG Dette er ID-en for Google Ad Manager-nettverket som annonseforespørselen ble sendt til.
hits.publisher.dfpPagesViewed HELTALL Dette viser til antallet Google Analytics-sidevisninger der Google Ad Manager registrerte inntekt.
hits.publisher.dfpQueries HELTALL Dette viser til antallet annonseforespørsler som ble sendt til Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpc HELTALL Dette er CPC-inntekten som er knyttet til de resulterende annonseklikkene, basert på verdien i prisfeltet for hver av annonsene som ble klikket på i Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpRevenueCpm HELTALL Dette er CPM-inntekten knyttet til annonsevisningene som er levert, basert på verdien i prisfeltet for hver av annonsene som ble levert i Google Ad Manager.
hits.publisher.dfpViewableImpressions HELTALL Dette viser til antallet visninger som innfridde synlighetsstandarden til Google Ad Manager.
hits.time HELTALL Antallet millisekunder etter visitStartTime da dette treffet ble registrert. Verdien for det første treffet er 0.
hits.transaction.transactionCoupon STRENG Kupongkoden som er tilknyttet transaksjonen.
hits.referer STRENG Henvisningssiden, hvis økten har en målfullføring eller transaksjon. Hvis denne siden er fra samme domene, er dette feltet tomt.
hits.refund POST Denne raden og nestede felter fylles ut for treff som inneholder informasjon om TILBAKEBETALING (REFUND) for utvidet netthandel.
hits.refund.localRefundAmount HELTALL Refusjonsbeløpet i lokal valuta, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.refund.refundAmount HELTALL Refusjonsbeløpet uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.social POST Denne delen fylles ut med typen = «SOCIAL» (sosial) for hvert treff.
hits.social.hasSocialSourceReferral STRENG En streng, enten «Yes» eller «No» (Ja eller Nei), som angir om øktene i området er fra en sosial kilde.
hits.social.socialInteractionAction STRENG Den sosiale handlingen som blir sendt med den sosiale sporingskoden (deling, Twitter-melding osv.).
hits.social.socialInteractionNetwork STRENG Nettverket som blir sendt med den sosiale sporingskoden (Google+, Twitter osv.).
hits.social.socialInteractionNetworkAction STRENG For sosiale interaksjoner representerer dette feltnavnet det sosiale nettverket som blir sporet.
hits.social.socialInteractions HELTALL Det totale antallet sosiale interaksjoner.
hits.social.socialInteractionTarget STRENG For sosiale interaksjoner er dette nettadressen (eller ressursen) som er gjenstand for handlingen i det sosiale nettverket.
hits.social.socialNetwork STRENG Navnet på det sosiale nettverket. Dette er knyttet til det henvisende sosiale nettverket for trafikkilder, for eksempel Google+ eller Blogger.
hits.social.uniqueSocialInteractions HELTALL Antallet økter der de angitte sosiale handlingene inntraff minst én gang. Dette er basert på den unike kombinasjonen av socialInteractionNetwork, socialInteractionAction og socialInteractionTarget.
hits.type STRENG

Trefftypen. Alternativer: «PAGE» (side), «TRANSACTION» (transaksjon), «ITEM» (vare), «EVENT» (hendelse), «SOCIAL» (sosial), «APPVIEW» (appvisning), «EXCEPTION» (unntak).

Timing-treff anses som en hendelsestype i tjenerdelen for Analytics. Når du gjør spørringer etter tidsrelaterte felter (f.eks. hits.latencyTracking.pageLoadTime), velger du hits.type som hendelse hvis du vil bruke hit.type i spørringene dine.

hits.page POST Denne delen fylles ut med typen = «PAGE» (side) for hvert treff.
hits.page.pagePath STRENG Nettadressebanen til siden.
hits.page.pagePathLevel1 STRENG Alle sidebanene fra det første hierarkiske nivået i pagePath er oppsummert i denne dimensjonen.
hits.page.pagePathLevel2 STRENG Alle sidebanene fra det andre hierarkiske nivået i pagePath er oppsummert i denne dimensjonen.
hits.page.pagePathLevel3 STRENG Alle sidebanene fra det tredje hierarkiske nivået i pagePath er oppsummert i denne dimensjonen.
hits.page.pagePathLevel4 STRENG Alle sidebanene fra det fjerde hierarkiske nivået i pagePath er oppsummert i denne dimensjonen. Opptil fire pagePath-nivåer kan angis. Alle de andre nivåene i pagePath-hierarkiet er også oppsummert i denne dimensjonen.
hits.page.hostname STRENG Nettadressens vertsnavn.
hits.page.pageTitle STRENG Dette er sidetittelen.
hits.page.searchKeyword STRENG For søkeresultatsider oppgis søkeordet som ble brukt.
hits.product POST Denne raden og nestede felter fylles ut for treff som inneholder informasjon om PRODUKT for Utvidet netthandel.
hits.product.localProductPrice HELTALL Produktets pris i lokal valuta, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.product.localProductRefundAmount HELTALL Beløpet, i lokal valuta, som ble behandlet som en del av en refusjon for et produkt, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.product.localProductRevenue HELTALL Produktets inntekter i lokal valuta, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.product.productBrand STRENG Varemerket som er knyttet til produktet.
hits.product.productPrice HELTALL Inntektene for produktet uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.product.productQuantity HELTALL Antallet kjøpte produkter.
hits.product.productRefundAmount HELTALL Beløpet som ble behandlet som en del av en refusjon for et produkt, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.product.productRevenue HELTALL Inntektene for produktet uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.product.productSKU STRENG SKU-koden for produktet.
hits.product.productVariant STRENG Produktvariant.
hits.product.v2ProductCategory STRENG Produktkategori.
hits.product.v2ProductName STRENG Produktnavn.
hits.promotion POST Denne raden og nestede felter fylles ut for treff som inneholder informasjon om KAMPANJE (PROMOTION) for utvidet netthandel.
hits.promotion.promoCreative STRENG Tekst- eller reklamevarianten som er knyttet til kampanjen.
hits.promotion.promoId STRENG Kampanje-ID-en
hits.promotion.promoName STRENG Kampanjenavnet
hits.promotion.promoPosition STRENG Promoteringens plassering på nettstedet.
hits.promotionActionInfo POST Denne raden og nestede felt fylles ut for treff som inneholder informasjon om KAMPANJE (PROMOTION) for utvidet netthandel.
hits.promotionActionInfo.promoIsView BOOLSK VERDI Dette feltet blir angitt til «True» (sann) hvis handlingen Utvidet netthandel er en visning av en produktmarkedsføring.
hits.promotionActionInfo.promoIsClick BOOLSK VERDI Dette feltet blir angitt til «True» (sann) hvis handlingen Utvidet netthandel er et klikk på en produktmarkedsføring.
hits.page.searchCategory STRENG Hvis dette var en søkeresultatside, er dette den kategorien som ble valgt.
hits.transaction POST Denne delen fylles ut med typen = «TRANSACTION» (transaksjon) for hvert treff.
hits.transaction.transactionId STRENG Transaksjons-ID-en for netthandelstransaksjonen.
hits.transaction.transactionRevenue HELTALL Den totale transaksjonsinntekten uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.transaction.transactionTax HELTALL Den totale transaksjonsavgiften uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.transaction.transactionShipping HELTALL Den totale leveringskostnaden for en transaksjon uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.transaction.affiliation STRENG Agentinformasjonen som blir sendt til sporingskoden for netthandel.
hits.transaction.currencyCode STRENG Transaksjonens lokale valutakode.
hits.transaction.localTransactionRevenue HELTALL Den totale transaksjonsinntekten i lokal valuta uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.transaction.localTransactionTax HELTALL Den totale transaksjonsavgiften i lokal valuta, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.transaction.localTransactionShipping HELTALL Total fraktkostand for en transaksjon i lokal valuta, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.item POST Denne delen fylles ut med typen = «ITEM» (vare) for hvert treff.
hits.item.transactionId STRENG Transaksjons-ID-en for netthandelstransaksjonen.
hits.item.productName STRENG Navnet på produktet.
hits.item.productCategory STRENG Kategorien for produktet.
hits.item.productSku STRENG SKU-en eller produkt-ID-en.
hits.item.itemQuantity HELTALL Antallet som er solgt av produktet.
hits.item.itemRevenue HELTALL Totalinntekt for varen uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.item.currencyCode STRENG Transaksjonens lokale valutakode.
hits.item.localItemRevenue HELTALL Dette er totalinntekten for varen i lokal valuta, uttrykt som verdien som blir sendt til Analytics, ganget med 10^6 (f.eks. blir 2,40 angitt som 2 400 000).
hits.contentGroup POST Denne delen inneholder informasjon om innholdsgruppering. Finn ut mer
hits.contentGroup.contentGroupX STRENG Innholdsgruppen i et område. En innholdsgruppe er en samling av innhold som angir en logisk struktur som kan fastsettes av sporingskoden, samsvar med regulære uttrykk for nettadresser/sidetitler eller forhåndsdefinerte regler. (Indeks X kan ha en verdi fra 1 til 5.)
hits.contentGroup.previousContentGroupX STRENG Innholdsgruppen som ble besøkt før en annen innholdsgruppe. (Indeks X kan ha en verdi fra 1 til 5.)
hits.contentGroup.contentGroupUniqueViewsX STRENG Antallet unike innholdsgruppevisninger. Innholdsgruppevisninger i andre økter telles som unike innholdsgruppevisninger. Om en innholdsgruppevisning er unik, avgjøres basert på både pagePath og pageTitle. (Indeks X kan ha en verdi fra 1 til 5.)
hits.contentInfo POST Denne delen fylles ut med typen = «APPVIEW» (appvisning) for hvert treff.
hits.contentInfo.contentDescription STRENG Beskrivelsen av innholdet som blir sett på slik det blir sendt til SDK-en.
hits.appInfo POST Denne delen fylles ut med typen = «APPVIEW» (appvisning) eller «EXCEPTION» (unntak) for hvert treff.
hits.appInfo.appInstallerId STRENG ID-en for installasjonsprogrammet (f.eks. Google Play Store) appen ble lastet ned fra.
hits.appInfo.appName STRENG Navnet på appen.
hits.appInfo.appVersion STRENG Appversjonen.
hits.appInfo.appId STRENG App-ID-en.
hits.appInfo.screenName STRENG Navnet på strengen.
hits.appInfo.landingScreenName STRENG Øktens landingsskjerm.
hits.appInfo.exitScreenName STRENG Øktens utgangsskjerm.
hits.appInfo.screenDepth STRENG Antallet skjermvisninger per økt som er rapportert som en streng. Dette kan være nyttig for histogrammer.
hits.exceptionInfo POST Denne delen fylles ut med typen = «EXCEPTION» (unntak) for hvert treff.
hits.exceptionInfo.description STRENG Beskrivelsen av unntaket.
hits.exceptionInfo.isFatal BOOLSK VERDI Hvis unntaket var uopprettelig, blir denne angitt til true.
hits.eventInfo POST Denne delen fylles ut med typen = «EVENT» (hendelse) for hvert treff.
hits.eventInfo.eventCategory STRENG Hendelseskategorien.
hits.eventInfo.eventAction STRENG Hendelseshandlingen.
hits.eventInfo.eventLabel STRENG Hendelsesetiketten.
hits.eventInfo.eventValue HELTALL Hendelsesverdien.
hits.customVariables POST Denne delen inneholder eventuelle tilpassede variabler på treffnivå. Dette er et gjentatt felt som har en inngang for hver variabel som blir angitt.
hits.customVariables.index HELTALL Indeksen for den tilpassede variabelen.
hits.customVariables.customVarName STRENG Navnet på den tilpassede variabelen.
hits.customVariables.customVarValue STRENG Verdien til den tilpassede variabelen.
hits.customDimensions POST Denne delen inneholder eventuelle egendefinerte dimensjoner på treffnivå. Dette er et gjentatt felt med en oppføring for hver dimensjon som angis.
hits.customDimensions.index HELTALL Indeksen for den egendefinerte dimensjonen.
hits.customDimensions.value STRENG Verdien for den egendefinerte dimensjonen.
hits.customMetrics POST Denne delen inneholder eventuelle egendefinerte beregninger på treffnivå. Dette er et gjentatt felt som har en inngang for hver beregning som blir angitt.
hits.customMetrics.index HELTALL Indeksen for den egendefinerte beregningen.
hits.customMetrics.value HELTALL Verdien for den egendefinerte beregningen.

 

Beslektede ressurser

Hvis du ønsker tips, støtte og oppdateringer fra brukerfellesskapet vedrørende BigQuery Export-funksjonen for Analytics 360, kan du bli med i Google-gruppen «ga-bigquery-developers».

Når du sammenligner Analytics-data med Google Ads-data, må du huske at data måles på ulike måter i disse produktene. Du kan finne ut mer om disse forskjellene i følgende ressurser:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?