Konfiguracja funkcji BigQuery Export

Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Krok 1. Utwórz projekt Konsoli interfejsów API firmy Google i włącz usługę BigQuery

 

 1. Zaloguj się w Konsoli interfejsów API Google.
 2. Utwórz projekt w Konsoli interfejsów API Google.

  Możesz utworzyć nowy projekt lub wybrać już istniejący.
 3. Przejdź do tabeli interfejsów API.

  Otwórz menu nawigacyjne w lewym górnym rogu i kliknij kolejno Interfejsy API i usługi oraz Biblioteka.
 4. Włącz usługę BigQuery.

  W sekcji Interfejsy Google Cloud APIs kliknij BigQuery API. Na następnej stronie kliknij Włącz.
 5. Jeśli pojawi się taka prośba, zapoznaj się z „Warunkami korzystania z usługi” i je zaakceptuj.

Krok 2. Przygotuj projekt do wyeksportowania za pomocą funkcji BigQuery Export

 

 1. Sprawdź, czy w Twoim projekcie włączona jest opcja Billing (Płatności).

  Jeśli w projekcie nie masz włączonej opcji Billing (Płatności), otwórz menu nawigacyjne w lewym górnym rogu i kliknij Billing (Płatności).
 2. Jeśli pojawi się taka prośba, utwórz konto rozliczeniowe.

  Konto rozliczeniowe jest niezbędne do zastosowania płatności za projekt. Jedno konto rozliczeniowe może być współdzielone przez wiele projektów. Utwórz konto rozliczeniowe, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w konsoli interfejsów API.
 3. Zaakceptuj bezpłatny okres próbny, jeśli jest dostępny.

  Możesz przyjąć ofertę bezpłatnego okresu próbnego, gdy ją otrzymasz. Jeśli jednak chcesz, aby usługa BigQuery nadal odbierała eksportowane dane po upływie okresu próbnego, musisz wpisać dane rozliczeniowe.
 4. Sprawdź, czy włączona jest opcja Billing (Płatności).

  Otwórz swój projekt na stronie https://console.cloud.google.com/bigquery i spróbuj utworzyć w nim zbiór danych. Kliknij niebieską strzałkę obok nazwy projektu, a potem kliknij Create data set (Utwórz zbiór danych). Jeśli możesz utworzyć zbiór danych, płatności są skonfigurowane prawidłowo. Jeśli wystąpią jakieś błędy, upewnij się, że płatności są włączone.
 5. Dodaj do projektu konto usługi.

  Dodaj konto analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com jako członka projektu i na poziomie projektu wybierz uprawnienie Edytujący (a nie „Edytujący dane BigQuery”). Uprawnienia edytora są niezbędne do eksportu danych z Analytics do BigQuery.

Krok 2.1. [opcjonalnie] Przygotuj zbiór danych BigQuery do przechowywania w Unii Europejskiej

 

W tym kroku możesz zlokalizować zbiór danych w UE.

Domyślną lokalizacją geograficzną danych jest USA. Zmiana lokalizacji danych na UE po początkowym eksporcie może być przyczyną problemów z zapytaniami w regionach BigQuery. W rezultacie konieczny może być transfer danych, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Aby uniknąć negatywnych skutków ubocznych, zalecamy utworzenie w tym kroku zbioru danych zlokalizowanego w UE.

Schemat Google Analytics BigQuery Export jest niezgodny z zasadami GCP, które uniemożliwiają utworzenie zbioru danych w USA. Jeśli masz taką zasadę w projekcie GCP, musisz ją usunąć, by wyeksportować dane do UE.

Jeśli nie chcesz wskazać Unii Europejskiej jako lokalizacji geograficznej danych, przejdź do kroku 3.

 1. Otwórz swój projekt na https://console.cloud.google.com/bigquery i kliknij Create new dataset (Utwórz nowy zbiór danych).
 2. Otworzy się panel. Podaj w nim informacje niezbędne do utworzenia zbioru danych.
  Jeśli nie chcesz, by usługa Big Query automatycznie usuwała Twoje dane, upewnij się, że dla opcji Data Expiration (Utrata ważności danych) wybrane jest ustawienie Never (Nigdy).
  • Wpisz identyfikator zbioru danych. Identyfikator musi być taki sam jak identyfikator widoku danych Analytics, który można znaleźć w uniwersalnym selektorze w usłudze Analytics.
  • W polu Data location (Lokalizacja danych) wybierz EU (Unia Europejska).
  • Jeśli chcesz, ustaw okres ważności danych.
   Jeśli chcesz korzystać z analizy historycznej, wybierz wartość Never (Nigdy). Po utracie ważności dane są niedostępne.
  • Kliknij OK.

Krok 3. Połącz BigQuery z kontem Google Analytics 360

 

To nasza sprawdzona metoda i zalecamy, aby z pojedynczym projektem BigQuery łączyć maksymalnie 300 widoków raportów Google Analytics. W przeciwnym razie eksport danych w ciągu sesji może zostać zakłócony.

Z każdą usługą możesz połączyć tylko jeden widok danych.

Gdy ukończysz 2 pierwsze etapy, możesz włączyć BigQuery Export na karcie Administracja w Analytics.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics. Użyj adresu e-mail, który ma uprawnienia dostępu do projektu BigQuery na poziomie WŁAŚCICIELA oraz uprawnienia do edycji w usłudze w Analytics zawierającej widok danych, który chcesz połączyć.
 2. Kliknij Administracja i otwórz usługę w Analytics 360 zawierającą widok danych, który chcesz połączyć.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Wszystkie usługiPołącz z BigQuery.
 4. Wpisz identyfikator lub numer projektu BigQuery. (Więcej informacji o znajdowaniu numeru projektu i identyfikatora).
 5. Wybierz widok danych, który chcesz połączyć.
 6. Opcjonalnie: wybierz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać powiadomienia o codziennych sukcesach i niepowodzeniach.
 7. Opcjonalnie: wybierz swoje preferencje dotyczące eksportu w dniu bieżącym. Pamiętaj, że opcja eksportu na bieżąco korzysta z usługi przesyłania strumieniowego Cloud, w której dodatkowo naliczana jest opłata 0,05 USD za każdy wysłany gigabajt.
 8. Sprawdź, czy masz włączone płatności i czy w projekcie zostały zastosowane wszystkie odpowiednie kwoty promocyjne i kupony.
 9. Kliknij Zapisz.
 10. Jeśli chcesz zatrzymać eksportowanie, wróć na tę stronę i w sekcji BigQuery kliknij Dostosuj połączenie.
 1. Kliknij ADMINISTRACJA > kolumna USŁUGA > ŁĄCZENIE USŁUG > Wszystkie usługi.
 2. W sekcji BigQuery kliknij Dostosuj połączenie > Odłącz.

Ceny i płatności

Płatność za korzystanie z BigQuery jest uzależniona od dwóch elementów: pamięci i przetwarzania zapytań. Możesz sprawdzić tabelę cen i poznać różnice między zapytaniami interaktywnymi a zbiorczymi.

Do eksportowania danych wymagana jest ważna forma płatności na platformie Cloud. Jeśli eksport zostanie przerwany z powodu nieważnej formy płatności, nie będziemy mogli ponownie wyeksportować danych z tego okresu.

Kiedy zaczniesz widzieć dane

Dane powinny zacząć spływać do Twojego projektu BigQuery w ciągu 24 godzin od chwili, gdy proces łączenia się zakończy. Codziennie będzie eksportowany 1 plik z danymi z poprzedniego dnia (zazwyczaj w godzinach porannych strefy czasowej ustawionej dla raportowania) oraz 3 pliki z danymi z bieżącego dnia. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu integracji przeprowadzimy eksport danych historycznych obejmujących 10 mld działań lub 13 miesięcy (zależnie od tego, w którym przypadku występuje mniejsza ilość danych).

Tworzenie zapasowej kopii danych

Po początkowym połączeniu widoku raportowania Analytics z BigQuery nastąpi wyeksportowanie przez Analytics do BigQuery danych historycznych obejmujących 13 miesięcy lub 10 mld działań (zależnie od tego, w którym przypadku występuje mniejsza ilość danych). Eksport danych historycznych ma miejsce tylko raz dla każdego widoku. Jeśli później odłączysz widok danych, a następnie połączysz go z innym projektem BigQuery, Analytics nie wykona kolejnego eksportu danych historycznych z tego widoku danych.

Po uaktualnieniu usługi ze standardowej wersji Analytics do Analytics 360 dane zgromadzone w okresie maksymalnie 13 miesięcy przed uaktualnieniem także zostaną wyeksportowane (a przynajmniej ich część nieprzekraczająca limitu 10 mld działań).

Unikanie błędów przy eksportowaniu

Niezastosowanie się do wszystkich poniższych wskazówek może doprowadzić do tymczasowego wyłączenia konta i spowodować błędy w działaniu funkcji BigQuery Export podczas eksportowania danych z Analytics. Pamiętaj, że nie możemy ponownie przetworzyć eksportów, które się nie powiodły z powodu niedopełnienia przez Ciebie któregoś z poniższych obowiązków.

 • Upewnij się, że konto usługi ma niezbędne uprawnienia

  Jeśli w którymkolwiek momencie konto usługi (analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com) nie będzie mieć uprawnień do edycji projektu, dane nie będą eksportowane.
 • Upewnij się, że są włączone płatności.
 • Sprawdź, czy masz włączony interfejs API usługi BigQuery.

  Interfejs BigQuery API musi być włączony w Google Cloud Platform > Twój projekt > Interfejsy API i usługi > Panel informacyjny.

Pomoc

Po skonfigurowaniu funkcji BigQuery Export skontaktuj się z pomocą Analytics 360, aby uzyskać informacje o problemach związanych z łączeniem BigQuery z Analytics 360.

W przypadku innych kwestii, np. płatności, kontaktuj się z Pomocą Google Cloud.

BigQuery Export

Aby otrzymywać wiadomości o funkcji BigQuery Export na koncie Google Analytics 360 oraz mieć dostęp do pomocy i wskazówek społeczności, dołącz do grupy dyskusyjnej Google ga-bigquery-developers.

Informacje o eksporcie i dostępie do przykładowego zbioru danych znajdziesz w dokumentacji funkcji BigQuery Export.

BigQuery

Integracja narzędzi innych producentów z usługą BigQuery

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?