การรับรองมาตรฐาน ISO 27001

การรับรองการจัดการความปลอดภัยข้อมูล

ISO 27001 คือหนึ่งในมาตรฐานด้านความปลอดภัยอิสระที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลมากที่สุด Google ได้รับการรับรอง ISO 27001 สำหรับระบบ แอปพลิเคชัน บุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการ และศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ของเราได้รับการรับรองจาก Ernst & Young CertifyPoint องค์กรการรับรอง ISO ที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองระบบงานของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) ใบรับรองที่ออกให้โดย Ernst & Young CertifyPoint ถือว่าเป็นใบรับรองที่มีผลถูกต้องในทุกประเทศที่เป็นสมาชิก IAF

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001

  • Google Marketing Platform
  • Google Analytics (360 และมาตรฐาน)
  • Google Audience Center 360
  • Google Data Studio
  • Google Optimize (360 และมาตรฐาน)
  • Google Surveys
  • Google Tag Manager (360 และมาตรฐาน)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร