Om Dataimport

Visa data i en samlad vy

Med Dataimport kan du överföra data från externa källor och kombinera den med data som samlas in via Analytics. Sedan kan du använda Analytics för att ordna och analysera informationen på ett sätt som är mer relevant för verksamheten.

Innehåll i artikeln:

Varför ska jag använda Dataimport?

Om du använder flera olika system och verktyg i din verksamhet kan du samla och analysera informationen på ett och samma ställe genom att använda Analytics. Du kan till exempel visa CRM-data, e-handelsdata och Analytics-data i en och samma vy så att du får en helhetsbild av verksamheten.

Varje affärssystem du använder genererar ett eget datalager. CRM-systemet kan innehålla information om kundlojalitet, livstidsvärde och produktanvändning. Om du är webbutgivare lagrar du säkert datadimensioner som författare och artikelkategori i innehållshanteringsverktyget. Om du har ett e-handelsföretag kan du skapa kataloger som beskriver dina produkter utifrån sådant som pris, modell och storlek. Eftersom du läser det här använder du troligen redan Analytics för att spåra trafik och resultat på dina webbplatser, mobilappar och enheter. Vanligtvis lagras den här informationen i en egen ”informationssilo” och påverkas inte av data i andra silor.

Med hjälp av Dataimport kan du koppla data som genereras av dina offline-affärssystem till onlinedata som samlas in av Analytics. I den samlade datavyn kan du sedan ordna och analysera informationen och vidta åtgärder på sätt som passar just dina verksamhetsbehov. Som webbutgivare kan du till exempel koppla alla träffar som Analytics samlar in till datadimensioner som har exporterats från dina CMS- och CRM-system. Sedan kan du analysera de olika författarnas relativa bidrag till din webbplats.

Datatyper som du kan importera

Med Dataimport kan du överföra och integrera information med ditt Analytics-konto vid tre olika punkter under insamlingen och bearbetningen av informationen.

Import av träffdata

Med import av träffdata kan du skicka träffdata direkt till Analytics, Det här är ett alternativ till att använda spårningskod, insamlings-API:et, Mobile SDK-tilläggen och Measurement Protocol. Importerade träffar läggs till i din Analytics-egendom före bearbetningen. Importerad data kan därför komma att påverkas av åtgärder under bearbetningen, till exempel filter. Eftersom du importerar träffar är informationen synlig i alla rapportvyer för egendomen (om du inte uttryckligen filtrerar bort dem från valda vyer).

Den här typen av import fungerar med överföring av följande typ av data:

 • Återbetalningsdata – Anpassa din interna e-handelsrapportering till Analytics genom att importera återbetalningsdata.

Import av utökad data

Import av utökad data kompletterar eller utökar den data som redan har samlats in och bearbetats, eller som håller på att bearbetas, för valda rapportvyer. Utökad data lagras vanligtvis i en anpassad dimension eller ett anpassat mätvärde, men i vissa fall kanske du vill skriva över standardinformationen som redan har samlats in (till exempel när du importerar dimensionen Källa eller Medium för en kampanj).

Du kan överföra följande typer av data:

 • Användardata – Skapa segment och remarketinglistor som innehåller importerad användarmetadata, som lojalitetspoäng och kundernas livstidsvärde.
 • Kampanjdata – Utöka och återanvänd befintliga kampanjkoder från tredje part genom att importera dimensioner som har anknytning till annonskampanjer, som Källa.
 • Geografisk data – Skapa anpassade geografiska regioner så att du kan rapportera och analysera Analytics-data på sätt som är bättre anpassade till din företagsstruktur.
 • Innehållsdata – Gruppera innehållet utifrån importerad innehållsmetadata, som författare, publiceringsdatum och artikelkategori.
 • Produktdata – Skaffa dig bättre överblick över försäljningen genom att importera produktmetadata, som storlek, färg, modell och andra produktrelaterade dimensioner.
 • Anpassad data – Importera anpassade datamängder.

Import av översiktsdata

Med import av översiktsdata kan du sammanfatta överförda mätvärden. Importerad översiktsdata tillämpas på de valda rapportvyerna efter att den insamlade informationen har bearbetats och sammanställts. Det här kan vara praktiskt när du tar emot data i större ”paket” med viss fördröjning efter att träffdata har samlats in, eftersom du kan importera översiktsdata och lägga till eller uppdatera informationen i takt med att den blir tillgänglig.

För närvarande kan du importera följande typ av data:

 • Kostnadsdata – Ta med data från tredje parts annonsnätverk (inte Google), som klick, kostnader och visningar, så att du får en helhetsbild av dina annonsutgifter.

Var hittar jag Dataimport?

Data import steps: select your account, then property, then click Data Import.
Komma åt Dataimport.

Så här kommer du åt Dataimport:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på den egendom där du vill överföra data.
 3. Klicka på Dataimport i kolumnen EGENDOM. Sidan Datamängder visas.
 4. Välj en befintlig datamängd eller skapa en ny dit informationen ska importeras.

Hur fungerar Dataimport?

Du överför textfiler med extern data till en Analytics-egendom. Informationen exporteras vanligtvis från ett affärsprogram offline (till exempel ditt CRM- eller CMS-system). För mindre datamängder kan du skapa överföringsfilen manuellt med hjälp av en textredigerare eller ett kalkylprogram.

Dataimport kopplar den överförda offlineinformationen till träffinformationen som samlas in av Analytics från dina webbplatser, mobilappar och andra enheter. Den importerade informationen kan användas för att förbättra rapporter, segment och remarketingmålgrupper så att de speglar dina verksamhetsbehov och din organisation bättre. Du får en betydligt mer informationsrik och komplett bild av användarnas aktivitet online och offline.

Så överför du informationen

Du kan överföra data på två sätt:

Den överförda informationen läggs till i eller modifierar data som redan har samlats in för egendomen via JavaScript-spårningskoden, Mobile-SDK:n eller Measurement Protocol.

Så kopplar Dataimport samman online- och offlinedata

När du konfigurerar Dataimport skapas en datamängd som definierar en eller flera dimensioner som ska användas som nyckel. Nyckeln används för att matcha värden i den överförda informationen med värden i den insamlade träffinformationen. Resten av den importerade informationen som överförs lagras i de dimensioner eller mätvärden som du definierar i datamängden. Importerad data kan använda standarddimensioner och standardmätvärden eller anpassade dimensioner och mätvärden. Importerad data kan användas i rapporter, remarketingmålgrupper och andra Analytics-verktyg tillsammans med standarddata som samlas in via spårningskoden, Mobile-SDK:n eller Measurement Protocol.

Import kontra insamling

Utöka avsnittet nedan om du vill läsa om varför du bör importera data i stället för att samla in träffdata. Fördelar med Dataimport framför insamling av träffdata

Analytics samlar in data på två sätt:

 • genom att skicka träffar som samlas in via JavaScript-spårningskod, Mobile-SDK:n eller Measurement Protocol
 • via Dataimport.

Du kan utöka träffdata med anpassad data genom att skicka med parametrar i sidwebbadressen eller använda Analytics-API:et, men det är inte alltid den bästa metoden av flera anledningar:

 • För att öka mängden träffdata krävs en kunnig utvecklare som kan skriva egen kod.
 • Informationen är känslig, till exempel när det gäller användardata, och du bör därför undvika att skicka den som vanlig text.
 • Mängden data är så stor att den inte kan läggas till efter varje träff.
 • Informationen kanske inte är tillgänglig vid träfftillfället.

Du kan lösa de här problemen genom att importera data i asynkrona ”paket”.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?