Tworzenie nowych segmentów

Możesz użyć kreatora segmentów, by konfigurować poszczególne filtry, które razem tworzą segment. Następnie możesz stosować segmenty w raportach i panelach, żeby wyświetlać konkretne dane.

Tematy w tym artykule:

 

Interfejs użytkownika kreatora segmentów

Kreator segmentów.

Dzięki kreatorowi segmentów możesz tworzyć filtry na podstawie wymiarów i danych Analytics. Możesz wybrać wymiar lub dane, operator porównawczy oraz wpisać wartość określającą warunek filtra. W wielu przypadkach możesz też wybrać zakres danych (trafienie, sesja, użytkownik), Na przykład:

Język - ściśle pasuje do - "fr"
(wymiar – operator – wartość wymiaru)

Przychody - na użytkownika - > - "100"
(dane – zakres – operator – wartość danych)

W niektórych przypadkach operator jest domniemany, jeśli używasz wymiaru Wiek bądź Płeć:

Wiek - "18-24" (Wiek = 18-24)
(wymiar – domniemany operator – wartość wymiaru)

Segment może zawierać maksymalnie 20 filtrów.

 

Zakres danych

Każdy filtr w segmencie może mieć co najmniej jeden zakres danych, jakie definiuje:

 • Działanie: zachowanie ograniczone do jednego działania, np. wyświetlenie strony lub włączenie odtwarzania filmu.
 • Sesja: zachowanie w obrębie jednej sesji; np. cele realizowane przez użytkowników lub kwota przychodu wygenerowanego podczas sesji.
 • Użytkownik: zachowanie we wszystkich sesjach w wybranym okresie (do 90 dni); np. wszystkie cele zrealizowane przez użytkowników lub cały wygenerowany przez nich przychód (we wszystkich sesjach) w wybranym okresie.

Możesz wybrać zakres niektórych filtrów; w przypadku innych jest on z góry ustalony. Jeśli możesz wybrać zakres, dostępne będą jedno lub więcej menu, np.:

Filtry warunków z opcjami zakresu danych.

Jeśli filtr zawiera wiele zakresów, działają one, jak w tych przykładach:

Sesje, dla których Przychody na działanie > 10

Użytkownicy, dla których Przychody na sesję > 10

Użytkownicy, dla których Przychody na działanie > 10

Zakresy kategorii filtrów, wymiarów i danych
Kategoria: Wymiar/dane Zakres
Dane demograficzne Wiek Użytkownik
Płeć Użytkownik
Język Sesja
Kategoria podobieństwa Użytkownik
Segment na rynku Użytkownik
Inna kategoria Użytkownik
Lokalizacja Sesja
 
Technologia Wszystkie wymiary Sesja
 
Zachowanie Sesje Użytkownik
Dni od ostatniej sesji Użytkownik
Transakcje Działanie/Sesja/Użytkownik
Długość sesji Sesja/Użytkownik
 
Data pierwszej sesji Pierwsza sesja Użytkownik
 
Źródła wizyt Wszystkie wymiary Sesja/Użytkownik
 
Ulepszone e-commerce Wszystkie wymiary Użytkownik
Przychody (dane) Użytkownik + Działanie/Sesja/Użytkownik
Wszystkie wymiary i dane Oprócz zakresu działanie/sesja/użytkownik możesz też zastosować ogólny limit dla tych filtrów w oparciu o szczegółowe działania zakupowe:
 • Dowolne działanie
 • Dodanie do koszyka
 • Kupno towaru
na przykład:
Użytkownicy, którzy kupili przedmiot ORAZ użytkownicy, dla których przychody > 10
 
 
Warunki Wszystkie wymiary i dane Sesje/Użytkownicy
Niektóre dane Sesje/Użytkownicy + Działanie, Sesja lub Użytkownik
 
Sekwencje Wszystkie wymiary i dane Sesje/Użytkownicy
Niektóre dane Sesje/Użytkownicy + Działanie, Sesja lub Użytkownik

 

 

Ocenianie filtrów

Warunek ORAZ w filtrach użytkownika wymaga spełnienia wszystkich warunków w jednym działaniu.

Warunki ORAZ w filtrach sesji wymagają, by w ramach danej sesji zostały spełnione wszystkie warunki w przypadku każdej kombinacji działań.

Wiele wartości w jednym wymiarze jest połączonych warunkiem LUB, np.:

 • Wiek: 18-24 LUB Wiek: 25-34

Dane są uwzględniane, jeśli spełniają jeden z warunków.

 

Wiele wymiarów i wartości w tej samej kategorii jest połączonych warunkiem ORAZ, np.:

 • (Dane demograficzne/Wiek: 18-24) ORAZ (Dane demograficzne/Płeć: kobiety)

Dane są uwzględniane, jeśli spełniają oba warunki.

 

Wiele wartości danych w tej samej kategorii jest połączonych za pomocą operatora ORAZ, na przykład:

 • Zachowanie: Sesja > 1 ORAZ Zachowanie: Transakcje na użytkownika > 1

 

Dane są uwzględniane, jeśli spełniają oba warunki.

 

 

Wartości danych i wymiarów w tej samej kategorii są połączone operatorem ORAZ, na przykład:

 • E-commerce: Przychody na użytkownika > 10 ORAZ E-commerce: Produkt = Koszulka

Dane są uwzględniane, jeśli spełniają oba warunki.

 

Filtry z wielu kategorii są połączone operatorem ORAZ, na przykład:

 • Filtr Demografia ORAZ filtr Technologia ORAZ filtr Sekwencje

Dane są uwzględniane, jeśli spełniają wszystkie warunki.

 

 

Jak używać warunków i sekwencji

Filtry Warunki i Sekwencje również są oparte na wymiarach i danych, ale oferują dodatkowe opcje:

 • Nie ograniczają się do konkretnych kategorii i pozwalają tworzyć filtry dla każdego wymiaru i danych.
 • Mogą uwzględniać lub wykluczać konkretne dane.
 • Mogą zawierać warunki ORAZ i LUB.
 • Jeśli w jednym filtrze zastosujesz reguły według użytkownika i sesji, będą one połączone warunkiem ORAZ. Dane są uwzględniane, jeśli spełniają oba warunki.
 • Filtr Sekwencje pozwala określać, czy sekwencja ma się zaczynać od pierwszej, czy od dowolnej interakcji użytkownika.
 • Jeśli dodasz wiele kroków w filtrze Sekwencje, możesz określić, czy kroki mają następować po sobie w dowolnym czasie, czy też natychmiast. Kolejny krok może wystąpić w tej samej sesji lub w następnej.

 

 

Sesje a liczba sesji

Tworząc segment, możesz mieć wątpliwości, jak korzystać z danych Sesje w sekcji Zachowanie, a jak z wymiaru Liczba sesji w sekcji Warunki.

Mimo że parametry Sesje i Liczba sesji podają liczbę sesji na poziomie użytkownika, różnią się ramami czasowymi:

 • Sesje pokazują, ile razy użytkownik zainicjował sesje w określonym zakresie dat używanym w raporcie; na przykład, Sesje = 5 lub Sesje > 5 od 1 do 15 stycznia.
 • Liczba sesji pokazuje, ile razy użytkownik zainicjował sesje w całej historii, przy czym ostatnia sesja pochodzi z zakresu dat wybranego przez Ciebie w raporcie (niezależnie od tego, czy wcześniejsze sesje miały miejsce w tym zakresie, czy nie). Na przykład Liczba sesji = 5 oznacza, że w zakresie dat objętym raportem użytkownik zainicjował piątą sesję. Liczba sesji > 5 oznacza, że w zakresie dat objętym raportem użytkownik zainicjował szóstą lub późniejszą sesję.

 

 

Jak tworzyć nowe segmenty

Sprawdzaj limity segmentów na użytkownika i na widok. Po osiągnięciu tych limitów nie możesz tworzyć ani importować następnych segmentów.

Jeśli żaden z istniejących już segmentów nie obejmuje danych, które chcesz przeanalizować, możesz utworzyć nowe segmenty i skonfigurować je odpowiednio szeroko lub wąsko.

Aby utworzyć segment:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Otwórz Widok, w którym chcesz przeanalizować dane.
 3. Otwórz Raporty. Możesz zacząć od dowolnego raportu.
 4. Kliknij + Dodaj segment...
  Raport Odbiorcy ogółem z zaznaczoną opcją + Dodaj segment.
  ...aby otworzyć listę segmentów.
  Lista segmentów.
 5. Kliknij + NOWY SEGMENT...
  Lista segmentów, zaznaczony przycisk + NOWY SEGMENT.
  ...aby otworzyć kreator segmentów.
  Kreator segmentów.
 6. Wpisz nazwę segmentu.
 7. Skonfiguruj filtry segmentu, korzystając z opcji w różnych kategoriach.

  Okno Podsumowanie będzie aktualizowane w miarę dodawania filtrów, aby wyświetlić szacunkową liczbę użytkowników i sesji uwzględnianych w segmencie. Te dane szacunkowe są oparte na zebranych próbkach danych i nie odzwierciedlają dokładnej liczby użytkowników lub sesji, jaka zostanie uwzględniona, gdy ostatecznie zastosujesz segment w swoich raportach.
  Aktualizacja podsumowania w miarę dodawania filtrów.
 8. Po zakończeniu konfiguracji filtrów możesz wyświetlić podgląd segmentu i przetestować go.

  Kliknij Testuj, by zobaczyć, jaki odsetek użytkowników i sesji spełnia warunki zdefiniowanych filtrów segmentu.

  Kliknij Podgląd, aby sprawdzić, jak dany segment wpływa na bieżący raport. Jeśli raport nie zawiera informacji, które Cię interesują, edytuj segment i ponownie kliknij „Podgląd”. (Kiedy klikniesz Podgląd, funkcja Testuj uruchomi się automatycznie).
 9. Jeśli segment zawiera tylko te dane, na których Ci zależy, kliknij Zapisz, by zamknąć kreator segmentów i zastosować segment w raportach.

 

 

Kopiowanie i modyfikowanie istniejących już segmentów

Istniejące segmenty mogą być dobrym punktem wyjścia dla nowych segmentów.

Możesz na przykład zacząć od segmentu systemowego Sesje z konwersjami, skopiować go, a następnie dodać filtry, np. Kraj/terytorium i Kampania, by skupić się na danych z poszczególnych krajów, skąd pochodziły sesje z konwersjami, i konkretnych kampaniach, które doprowadziły do tych sesji.

Aby skopiować segment:

 1. Otwórz listę segmentów i znajdź segment, który chcesz skopiować.
  Lista segmentów z zaznaczonym segmentem Sesje z konwersjami.
 2. Kliknij Działania > Kopiuj...
  Lista segmentów, segment Sesje z konwersjami; menu Działanie > polecenie Kopiuj.
  ...aby otworzyć kreator segmentów z konfiguracją bieżącego segmentu:
  Domyślna konfiguracja filtra segmentu Sesje z konwersjami.
 3. Zmień nazwę segmentu.
 4. Edytuj istniejące filtry i/lub dodaj nowe, na przykład:
  Segment Sesje z konwersjami z dodanymi filtrami Kraj/Terytorium i Kampania.
  W pierwotnej konfiguracji segment obejmował tylko sesje, w których wartość pola Realizacje celów była większa od zera. Po niewielkiej modyfikacji segment ogranicza sesje tylko do tych, które pochodzą z USA i kampanii Letnie stroje kąpielowe.
 5. Po wprowadzeniu zmian w segmencie wyjściowym kliknij Zapisz.

 

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?