Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Bežné problémy s prehľadmi Vizualizácia lievika a Tok k cieľu

Pri prezeraní prehľadov Vizualizácia lievika a Tok k cieľu si môžete všimnúť isté nezrovnalosti. Tabuľka nižšie uvádza niektoré hlavné rysy týchto dvoch prehľadov a zdôrazňuje, prečo môžete zaznamenať takéto nezrovnalosti. Vo všeobecnosti platí, že prehľad Tok k cieľu je flexibilnejší a najpresnejšie odráža cestu vašich používateľov pred splnením cieľa založeného na webovej adrese.

  Vizualizácia zúženia Tok k cieľu

Cyklické cesty

Čo sa stane, keď niekto absolvuje cestu /krok1 > /krok2 > /krok1?

Prehľad Vizualizácia zúženia zobrazí v zúžení len jednu reláciu pre každý krok v zúžení, takže ak sa používateľovi dvakrát zobrazí ten istý krok (či už po návrate späť z iného kroku alebo obnovením stránky či obrazovky), druhá relácia sa zobrazí ako odchod na stránku alebo obrazovku daného kroku.

V príklade nižšie by ste zaznamenali jednu reláciu na /krok1, jednu reláciu na /krok2 a odchod z /krok2 na /krok1.

Prehľad Tok k cieľu zobrazuje cyklické cesty. Ak používateľ vytvorí cyklickú cestu alebo obnoví určitú stránku či obrazovku, uvidíte dve zobrazenia stránky alebo obrazovky. (Ak chcete zobraziť viac spojení, pravdepodobne budete musieť zvýšiť úroveň podrobností.)

Príklad: zobrazí sa vám zobrazenie stránky z /krok1 na /krok2 a potom cyklická cesta späť na /krok1.

Nahrádzanie krokov zúženia

Čo sa stane, ak niekto preskočí niektorý z krokov zúženia?

Prehľad Vizualizácia zúženia nahradí akýkoľvek preskočený krok medzi krokom, v ktorom používateľ vstúpil do zúženia, a krokom, v ktorom používateľ zúženie opustil.

Povedzme napríklad, že zúženie je definované ako /krok1 > /krok2 > /krok3 > cieľ a používateľ prejde z /krok2 rovno k cieľu s tým, že preskočí /krok1 a /krok3. V prehľade Vizualizácia zúženia by sa vám zobrazil vstup do /krok2, pokračovanie na /krok3 a pokračovanie k cieľu.

V prehľade Tok k cieľu nie sú kroky nahrádzané. Zobrazia sa vám toky zo zdrojovej dimenzie k prvému kroku v zúžení, ktoré sa zobrazilo používateľovi. Môžu sa vám zobraziť toky, v ktorých bol krok úplne preskočený.

Poradie krokov zúženia

Je poradie zobrazenia krokov v mojom zúžení zaznamenané v prehľade?

Nie. Samotné poradie zobrazenia krokov sa v prehľade Vizualizácia lievika nenachádza. Google Analytics prechádza jednotlivé relácie, zisťuje, či bol určitý krok zobrazený, a potom v prehľade Vizualizácia lievika zvýši hodnotu daného kroka o 1.

Vstup do lievika je vždy priradený ku kroku v ceste používateľa, ktorý sa v lieviku nachádzal najvyššie (t. j. krok s najmenším číslom), a to aj v prípade, že používateľ vstúpil do lievika z nižšej úrovne. Opustenie zúženia je priradené kroku v ceste používateľa, ktorá sa v zúžení nachádza najnižšie (t. j. krok s najvyšším číslom), a to aj v prípade, keď používateľ v skutočnosti opustil zúženie na vyššej úrovni. Preto sa vám môžu zobraziť vstupy a opustenia z neočakávaných stránok alebo obrazoviek.

Povedzme napríklad, že zúženie je definované ako /krok1 > /krok2 > /krok3.html > ciel.html. Relácia používateľa by bola takáto: /xyz > /krok3 > /krok2 > /abc. V prehľade Vizualizácia zúženia by sa zobrazil vstup z /xyz na /krok2, pokračovanie na /krok3 a opustenie z /krok3 na /abc.

Áno. Ak použijeme príklad zo stĺpca Vizualizácia zúženia, v prehľade Tok k cieľu by sa zobrazil vstup na /krok3 zo zdrojovej dimenzie, cyklická cesta na /krok2 a opustenie (červená kaskáda) z /krok2 na /abc.

Historické údaje

Ak pridám nové zúženie k cieľu alebo zmením existujúce zúženie, budem mať možnosť zobraziť historické informácie o tomto zúžení?

Nie. Prehľad Vizualizácia zúženia nezachytáva retroaktívne, ale iba aktuálne údaje.

Áno. Prehľad Tok k cieľu zobrazuje údaje retroaktívne.

100 % miera odchodov alebo miera pokračovania

Prečo sa mi niekedy zobrazí 100 % miera odchodov z kroka alebo 100 % miera pokračovania?

Ak viacero krokov obsahuje rovnaké stránky alebo obrazovky, v prehľade Vizualizácia lievika sa vám môže zobraziť 100 % miera odchodu z prvého kroka alebo 100 % miera pokračovania. Pripomíname, že kroky lievika akceptujú regulárne výrazy. Ak je napríklad prvým krokom domovská stránka, t. j. obsahuje znak /, potom tento trok v skutočnosti zodpovedá všetkým stránkam, ktoré obsahujú znak / alebo sa ním začínajú. V tomto príklade by sa vám pri danom prvom kroku zobrazila 100 % miera odchodov. Ak chcete tento problém vyriešiť, upravte regulárne výrazy, ktoré používate pri krokoch lievika.

Prehľad Tok k cieľu uvádza zobrazenia stránky alebo obrazovky v jednotlivých krokoch zúženia, a preto by sa vám miera odchodu z kroku alebo miera pokračovania s hodnotou 100 % mala zobraziť len málokedy, prípadne by sa nemala zobraziť vôbec.

Spresňujúca segmentácia

Môžem zobraziť zúženie pre konkrétny segment relácií?

Nie. Prehľad Vizualizácia zúženia nepodporuje spresňujúcu segmentáciu.

Áno. Prehľad Tok k cieľu podporuje spresňujúcu segmentáciu. V prehľade môžete použiť jeden štandardný alebo vlastný spresňujúci segment naraz. Môžete tiež použiť výber dimenzií v ľavej hornej časti prehľadu a zmeniť dimenziu, podľa ktorej je prehľad segmentovaný.

Porovnávanie dátumov

Môžem porovnať dva rozsahy dátumov?

Porovnanie rozsahu dátumov v prehľade Vizualizácia zúženia vám ukazuje rozdiel v celkovej miere konverzie pre konkrétny cieľ, no nezobrazuje rozdiel pre rôzne kroky zúženia.

Áno. Ak chcete porovnať všetky kroky zúženia z pohľadu dvoch rozsahov dátumov, použite funkciu kalendár prehľadu Tok k cieľu.

Povinný prvý krok

Čo sa stane, ak v nastaveniach označím prvý krok zúženia ako povinný?

Povinný prvý krok sa týka iba prehľadu Vizualizácia zúženia. Označením prvého kroku ako povinného budú do prehľadu Vizualizácia zúženia zahrnuté len cieľové konverzie, ktoré prejdú cez tento povinný krok. Ostatné relácie sú z prehľadu vypustené.

Ak sa v ostatných prehľadoch zobrazuje konverzný pomer, no v prehľade Vizualizácia zúženia sa zobrazuje nulový konverzný pomer, znamená to, že povinný krok nebol zobrazený počas relácií, ktoré zaznamenali konverziu.

Povinný prvý krok sa pri zobrazení prehľadu Tok k cieľu neberie do úvahy. Ak napríklad používateľ preskočí prvý krok, zobrazí sa vám tok z pôvodnej dimenzie do druhého kroka.

Celková miera konverzie

Prečo sa miera konverzie v rôznych prehľadoch líši?

V prípade prehľadu Vizualizácia zúženia predstavuje konverzná miera počet relácií, ktoré dokončili cieľ, vydelený počtom relácií, ktoré vstúpili do zúženia. Počet relácií, ktoré vstúpili do zúženia môže byť nižší než celkový počet relácií webových stránok. Celkový počet relácií, ktoré vstúpili do zúženia, môžete vypočítať sčítaním čísel zobrazených tučným písmom naľavo od každého kroku.

Nezabudnite, že ak je prvý krok povinný, v prehľade Vizualizácia lievika to ovplyvní aj počet používateľov, ktorí vstúpili do lievika a splnili cieľ.

V prípade prehľadu Tok k cieľu sa konverzný pomer vypočítava rovnakým spôsobom ako v prípade iných prehľadov v službe Analytics. Ide o počet relácií, ktoré splnili cieľ, vydelený celkovým počtom relácií webu.

Vzorkovanie

Kedy sú údaje v prehľade vzorkované?

Prehľad Vizualizácia zúženia zobrazuje až 50 000 jedinečných ciest za deň. Ak máte viac ako 50 000 jedinečných ciest za deň, môže sa vám v prehľade zobraziť odkaz (ostatné).

Prehľad Tok k cieľu je založený na vzorke 100 000 relácií. Ak chcete znížiť dopady vzorkovania, skúste zmenšiť rozsah dátumov.

Aktuálnosť údajov

Kedy môžem očakávať, že sa v prehľade zobrazia údaje?

Aktuálnosť údajov v prehľade Vizualizácia lievika by mala zodpovedať vašim bežným očakávaniam. V prípade štandardných účtov môže zobrazenie údajov trvať až 24 hodín. Pri účtoch 360 by to malo trvať 4 hodiny.

Zobrazenie aktuálnych údajov v prehľade Tok k cieľu trvá zvyčajne dlhšie. V prípade štandardných účtov a účtov 360 sa v ňom nemusia zobraziť údaje za aktuálny deň.

Viacnásobné splnenie cieľa počas jednej relácie

Zvyšuje sa počet cieľov vždy, keď používateľ splní ten istý cieľ v rámci jednej relácie?

Nie. Každý cieľ sa počas jednej relácie zvýši iba raz.

Nie. Každý cieľ sa počas jednej relácie zvýši iba raz.

Tabuľka uvedená pod schémou zachytáva počet relácií, počas ktorých boli dokončené jednotlivé kroky.

Jedinečné zobrazenia stránky alebo obrazovky

Prečo sa počet splnení cieľov vždy zhoduje s počtom jedinečných zobrazení stránky alebo obrazovky?

Ciele predstavujú počet relácií, počas ktorých bola dosiahnutá určitá stránka alebo obrazovka či skupina stránok alebo obrazoviek. Tento počet sa nemusí vždy úplne presne rovnať jedinečným zobrazeniam stránky a jedinečným zobrazeniam obrazovky. Používateľ napríklad navštívil /index > /krok1 > /podakovanie > /podakovanie/potvrdenie a svoj cieľ ste definovali ako /podakovanie na základe zhody v hlavičke alebo regulárneho výrazu. V takom príklade ide o dve jedinečné zobrazenia stránky /podakovanie a jedno splnenie cieľa.

V zobrazeniach na webe sa jedinečné zobrazenia stránky určujú pomocou kombinácií identifikátora URI a názvu stránky. Ak ste napríklad mali identifikátor URI /podakovaniepotvrdenie s názvami „Ďakujeme“ a „Potvrdenie“, išlo by o dve jedinečné zobrazenia stránky, no iba o jeden cieľ.

(Rovnaký prípad)

Typy cieľov

Môžem vytvoriť lieviky pre všetky typy cieľov?

Nie. Lieviky môžete vytvoriť len pre ciele typu Cieľ. Lieviky v súčasnosti nepodporujú iné typy cieľov.

(Rovnaký prípad)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false