Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Typowe problemy z raportami Wizualizacja ścieżek i Przepływ celów

Możesz czasami zauważyć rozbieżności między raportami Wizualizacja ścieżek a Przepływ celów. W poniższej tabeli pokazaliśmy główne funkcje tych raportów i wyjaśniliśmy, skąd mogą brać się różnice. Generalnie raport Przepływ celów jest bardziej elastyczny i najdokładniej odzwierciedla ścieżkę użytkowników przed realizacją celu.

  Wizualizacja ścieżek Przepływ celów

Powroty

Co się dzieje, gdy użytkownik pokonuje ścieżkę w kolejności /krok1 > /krok2 > /krok1?

Raport Wizualizacja ścieżek pokazuje tylko jedną sesję na każdym kroku ścieżki. Jeśli użytkownik wykona któryś z kroków dwukrotnie – wracając do poprzedniego kroku lub odświeżając stronę/ekran – druga sesja jest wyświetlana jako wyjście do strony/ekranu tego kroku.

W przykładzie widać jedną sesję /krok1, jedną sesję /krok2 i wyjście z /krok2 do /krok1.

Raport Przepływ celów pokazuje powroty. Jeśli użytkownik wróci do jakiejś strony lub odświeży ją, w raporcie będą widoczne dwie odsłony (aby zobaczyć więcej połączeń, być może trzeba zwiększyć poziom szczegółowości raportu).

W przykładzie widać odsłonę z /krok1 do /krok2, a następnie powrót do /krok1.

Uzupełnianie kroków ścieżki

Co się dzieje, gdy użytkownik pominie któryś z kroków ścieżki?

Raport Wizualizacja ścieżek uzupełnia pominięte kroki między wejściem użytkownika na ścieżkę a jej opuszczeniem.

Przykład: Załóżmy, że ścieżka została zdefiniowana jako /krok1 > /krok2 > /krok3 > cel, a użytkownik przejdzie z /krok2 do celu, pomijając /krok1 i /krok3. W raporcie Wizualizacja ścieżek będzie widać wejście w /krok2, przejście do /krok3 i dalej do celu.

Raport Przepływ celów nie uzupełnia kroków. Widać przejście z wymiaru źródłowego do pierwszego kroku użytkownika na ścieżce. Niektóre procesy mogą całkowicie pomijać jakiś krok.

Kolejność kroków ścieżki

Czy w raporcie widać kolejność wyświetlania kroków ścieżki?

Nie. Rzeczywista kolejność wyświetlania kroków nie jest pokazana w raporcie Wizualizacja ścieżek. Analytics skanuje każdą sesję, sprawdza, czy dany krok został wyświetlony, po czym zwiększa wartość tego kroku o 1 w raporcie Wizualizacja ścieżek.

Wejście użytkownika na ścieżkę jest zawsze przypisywane do kroku najbliżej początku ścieżki (tj. kroku z najmniejszą liczbą) nawet wtedy, gdy użytkownik wszedł na ścieżkę później. Opuszczenie ścieżki przez użytkownika jest przypisywane do kroku najbliżej końca ścieżki (tj. do kroku z największą liczbą), nawet jeśli użytkownik opuścił ścieżkę wcześniej. Dlatego możesz zaobserwować wejścia i wyjścia związane z nieoczekiwanymi stronami/ekranami.

Przykład: Załóżmy, że ścieżka jest zdefiniowana jako /krok1 > /krok2 > /krok3.html > cel.html. Użytkownik zarejestrował następującą sesję: /xyz > /krok3 > /krok2 > /abc. W raporcie Wizualizacja ścieżek pojawi się wejście z /xyz do /krok2, dalej do /krok3 i wyjście z /krok3 do /abc.

Tak. Wróćmy jeszcze raz do przykładu z kolumny Wizualizacja ścieżek: raport Przepływ celów pokaże wejście do /krok3 z wymiaru źródłowego, powrót do /krok2 i wyjście (czerwony wodospad) z /krok2 do /abc.

Dane historyczne

Czy jeśli dodam nową ścieżkę do celu lub zmienię istniejącą ścieżkę, zachowam dane historyczne tej ścieżki?

Nie. Raport Wizualizacja ścieżek pokazuje tylko dane w przód i nie wyświetla danych wstecz.

Tak. Raport Przepływ celów pokazuje dane historyczne.

Współczynnik wyjść lub kontynuacji na poziomie 100%

Dlaczego czasami pojawia się współczynnik wyjść lub kontynuacji dla kroku na poziomie 100%?

W raporcie Wizualizacja ścieżek współczynnik wyjść lub kontynuacji z pierwszego kroku na poziomie 100% może oznaczać, że wiele kroków przechodzi przez te same strony lub ekrany. Pamiętaj, że kroki ścieżki akceptują wyrażenia regularne. Jeśli np. pierwszy krok to strona główna (tj. „/”), to pasuje on do wszystkich stron, które zawierają symbol „/” lub się od niego zaczynają. W tym przykładzie współczynnik wyjść z pierwszego kroku wyniesie 100%. Aby temu zaradzić, dostosuj wyrażenie regularne, którego używasz dla kroków ścieżki.

Raport Przepływ celów wyświetla odsłony do każdego kroku ścieżki, więc wartość 100% dla współczynnika wyjść i kontynuacji powinna występować bardzo rzadko albo wcale.

Zaawansowana segmentacja

Czy mogę wyświetlić ścieżkę dla danego segmentu sesji?

Nie. Raport Wizualizacja ścieżek nie obsługuje zaawansowanej segmentacji.

Tak. Raport Przepływ celów obsługuje zaawansowaną segmentację. Jednocześnie możesz zastosować w raporcie jeden segment standardowy lub jeden zaawansowany segment niestandardowy. Możesz też skorzystać z wyboru wymiaru w lewym górnym rogu raportu, by zmienić wymiar, według którego raport jest dzielony na segmenty.

Porównywanie dat

Czy mogę porównać dwa zakresy dat?

Funkcja porównywania dat w raporcie Wizualizacja ścieżek pokazuje różnice między łącznym współczynnikiem konwersji dla danego celu, ale nie pokazuje tych różnic między różnymi krokami ścieżki.

Tak. W raporcie Przepływ celów możesz zestawić ze sobą dwa zakresy dat dla wszystkich kroków na ścieżce za pomocą funkcji kalendarza.

Wymagany pierwszy krok

Co się dzieje, gdy w ustawieniach zaznaczę pierwszy krok na ścieżce jako wymagany?

Wymagany pierwszy krok ma zastosowanie tylko do raportu Wizualizacja ścieżek. Gdy zaznaczysz pierwszy krok jako wymagany, w raporcie Wizualizacja ścieżek pojawią się tylko te konwersje celu, które przeszły przez wymagany krok. Inne sesje nie są uwzględniane w raporcie.

Jeśli współczynnik konwersji pojawia się w innych raportach, ale w raporcie Wizualizacja ścieżek ma wartość zerową, oznacza to, że podczas sesji zakończonych konwersją wymagany krok nie jest wyświetlany.

W raporcie Przepływ celów wymagany pierwszy krok nie jest brany pod uwagę. Przykład: Jeśli użytkownik pominie pierwszy krok, wówczas widoczny będzie przepływ z wymiaru źródłowego do drugiego kroku.

Ogólny współczynnik konwersji

Dlaczego w raportach występują różne wartości współczynnika konwersji?

Współczynnik konwersji w raporcie Wizualizacja ścieżek to liczba sesji zakończonych realizacją celu podzielona przez liczbę wejść na ścieżkę. Liczba wejść na ścieżkę może być mniejsza niż łączna liczba sesji w witrynie. Możesz obliczyć łączną liczbę wejść na ścieżkę, sumując liczby wyróżnione pogrubioną czcionką z lewej strony każdego kroku.

Pamiętaj, że jeśli pierwszy krok jest wymagany, będzie to także wpływało na liczbę użytkowników wchodzących na ścieżkę i realizujących cel w raporcie Wizualizacja ścieżek.

Współczynnik konwersji dla raportu Przepływ celów oblicza się tak samo jak w innych raportach Analytics. Jest to liczba sesji zakończonych realizacją celu podzielona przez łączną liczbę sesji w witrynie.

Próbkowanie

Kiedy dane w raporcie są próbkowane?

Raport Wizualizacja ścieżek pokazuje do 50 000 niepowtarzalnych ścieżek dziennie. Jeśli dzienna liczba ścieżek przekroczy tę wartość, w raporcie może pojawić się wartość (inne).

Próbkowanie w raporcie Przepływ celów odbywa się na podstawie 100 000 sesji. Aby ograniczyć wpływ próbkowania, spróbuj zmniejszyć zakres dat.

Aktualność danych

Kiedy mogę się spodziewać danych w raporcie?

Dane w raporcie Wizualizacja ścieżek powinny spełniać normalne wymagania w zakresie aktualności danych. W przypadku kont standardowych wypełnienie raportu danymi może zająć do 24 godzin, a na kontach Analytics 360 – do 4 godzin.

W raporcie Przepływ celów opóźnienie aktualności danych jest zwykle większe. Zarówno dla kont standardowych, jak i Analytics 360, dane mogą być starsze niż 1 dzień.

Wielokrotna realizacja celu w trakcie jednej sesji

Czy cele są dodawane przy każdej ich realizacji w jednej sesji?

Nie. Każdy cel jest liczony tylko raz w trakcie sesji.

Nie. Każdy cel jest liczony tylko raz w trakcie sesji.

W tabeli pod wykresem widać liczbę sesji zakończonych realizacją poszczególnych kroków.

Unikalne odsłony/wyświetlenia ekranu

Dlaczego liczba realizacji celu nie zawsze jest zgodna z liczbą unikalnych odsłon lub wyświetleń ekranu?

Cele to liczba sesji, które dotarły do określonej strony/ekranu lub grupy stron/ekranów. Nie musi ona być zgodna z liczbą unikalnych odsłon lub wyświetleń ekranu. Przykład: Użytkownik odwiedził kolejno strony /indeks > /krok1 > /dziekujemy > /dziekujemy/potwierdzenie, a Twój cel został zdefiniowany jako /dziekujemy za pomocą dopasowania do nagłówka lub wyrażenia regularnego. W tym przykładzie mamy dwie unikalne odsłony strony /dziekujemy i jedną realizację celu.

W przypadku widoków internetowych unikalne odsłony są określane przez kombinację identyfikatora URI i nazwy strony. Przykład: Załóżmy, że masz identyfikator URI /dziekujemypotwierdzenie z nazwami „Dziękujemy” i „Potwierdzenie” – w takim przypadku zarejestrujemy dwie unikalne odsłony, ale tylko jeden cel.

(Tak samo)

Typy celów

Czy mogę tworzyć ścieżki dla wszystkich typów celów?

Nie. Ścieżki można tworzyć tylko dla celów opartych na docelowych adresach URL. Obecnie ścieżki nie obsługują innych typów celów.

(Tak samo)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false