Traktvisualisering kontra Målflyt

Når du ser nærmere på rapportene Traktvisualisering og Målflyt, legger du kanskje merke til visse avvik. I tabellen nedenfor kan du se en oversikt over noen av hovedfunksjonene i de to rapportene, og vi fremhever også grunnene til at avvik kan forekomme. Generelt sett er Målflyt-rapporten mer fleksibel og gjenspeiler mest nøyaktig brukernes baner før de fullfører et destinasjonsmål.

  Traktvisualisering Målflyt

Tilbakekoblinger

Hva skjer om en bruker går fra /trinn1 > trinn2 > /trinn1?

I Traktvisualisering-rapporten vises det bare én økt for hvert trinn i trakten. Dette betyr at dersom en bruker er på samme trinn to ganger – enten ved at vedkommende går tilbake til dette trinnet fra et annet trinn, eller ved at vedkommende laster inn siden/skjermen på nytt – blir den andre økten vist som en utgang til det aktuelle trinnets side eller skjerm.

I dette eksemplet får du dermed se én økt i /trinn1, én økt i /trinn2 samt en utgang fra /trinn2 til /trinn1.

Tilbakekoblinger fremgår i Målflyt-rapporten. Hvis en bruker går tilbake til eller oppdaterer en bestemt side eller et bestemt skjermbilde, ser du to sidevisninger eller skjermbildevisninger. (Du må kanskje øke detaljnivået for å se flere tilkoblinger.)

I dette eksemplet får du dermed se en sidevisning fra /trinn1 til /trinn2, etterfulgt av en tilbakekobling til /trinn1.

Etterfylling av trakttrinn

Hva skjer dersom noen hopper over et av trinnene i trakten?

I Traktvisualisering-rapporten etterfylles eventuelle trinn som er blitt hoppet over mellom trinnet der brukeren kom inn i trakten, og trinnet der brukeren gikk ut av trakten.

Tenk deg for eksempel at trakten er definert som /trinn1 > /trinn2 > /trinn3 > mål, og at en bruker går fra /trinn2 til målet. Brukeren hopper dermed over /trinn1 og /trinn3. I Traktvisualisering-rapporten ser du en inngang til /trinn2, en fortsettelse til /trinn3, og en fortsettelse til målet.

Trinn blir ikke etterfylt i Målflyt-rapporten. Brukerens navigasjonsflyt kan sees fra den opprinnelige dimensjonen til det første trinnet i trakten brukeren så. I noen flytfremstillinger kan trinn hoppes over helt og holdent.

Rekkefølge for trakttrinn

Gjenspeiles rekkefølgen trinnene i trakten min ble vist i, i rapporten?

Nei. Den faktiske rekkefølgen trinnene ble sett i, gjenspeiles ikke i Traktvisualisering-rapporten. Analytics skanner hver eneste økt, sjekker om et bestemt trinn er sett, og nummererer deretter hvert trinn i stigende rekkefølge i Traktvisualisering-rapporten.

Inngangen til trakten tilordnes alltid trinnet i brukerens bane som var høyest i trakten (dvs. trinnet med lavest tall), selv om brukeren faktisk kom inn lenger ned i trakten. Utgangen fra trakten blir tilordnet trinnet i brukerens bane som var lavest i trakten (dvs. trinnet med høyest tall), selv om utgangen til brukeren faktisk var høyere i trakten. Dette er grunnen til at du kan oppleve å se innganger eller utganger fra sider eller skjermer du ikke forventer deg.

Tenk deg for eksempel at trakten din er definert som /trinn1 > /trinn2 > /trinn3.html > mål.html. En bruker hadde så følgende økt: /xyz > /trinn3 > /trinn2 > /abc. I Traktvisualisering-rapporten ser du da en inngang fra /xyz til /trinn2, en fortsettelse til /trinn3, og en utgang fra /trinn3 til /abc.

Ja. Hvis vi bruker eksemplet i Traktvisualisering-kolonnen, kommer Målflyt-rapporten til å vise en inngang til /trinn3 fra den opprinnelige dimensjonen, en tilbakekobling til /trinn2 samt en utgang (rødt fossefall) fra /trinn2 til /abc.

Historisk informasjon

Hvis jeg legger til en ny trakt i et mål, eller om jeg endrer en eksisterende trakt, kan jeg da se historisk informasjon om denne trakten?

Nei. Traktvisualisering-rapporten inneholder bare data for gjeldende forhold, ikke tidligere data.

Ja. I Målflyt-rapporten kan du se historiske data.

100 % utgangsfrekvens eller fortsettelsesfrekvens

Hvorfor kan jeg fra tid til annen se en 100 % utgangsfrekvens fra et trinn eller en 100 % fortsettelsesfrekvens?

I Traktvisualisering-rapporten kan du innimellom oppleve å se en 100 % utgangsfrekvens fra et trinn eller en 100 % fortsettelsesfrekvens dersom flere trinn inneholder de samme sidene eller skjermene. Legg deg på minnet at regulære uttrykk er akseptert i trakttrinn. Hvis for eksempel det første trinnet er startsiden din – med andre ord «/» – så matcher dette faktisk alle sidene som inneholder eller begynner med «/». I dette eksemplet ville du ha sett en 100 % utgangsfrekvens fra det første trinnet. Du kan løse dette problemet ved å endre de regulære uttrykkene du bruker for trakttrinnene.

I Målflyt-rapporten kan du se sidevisninger eller skjermvisninger for hvert trinn i trakten. Dette betyr at du svært sjelden (kanskje ikke i det hele tatt) kan komme til å se en 100 % utgangsfrekvens fra et trinn eller en 100 % fortsettelsesfrekvens.

Avansert segmentering

Kan jeg se traktdata fra et bestemt øktsegment?

Nei. Traktvisualisering-rapporten støtter ikke avansert segmentering.

Ja. Avansert segmentering er støttet i Målflyt-rapporten. Du kan til enhver tid bruke ett standard eller ett tilpasset avansert segment i rapporten. Du kan også bruke dimensjonsvelgeren øverst til venstre i rapporten for å endre hvilken dimensjon rapporten skal segmenteres etter.

Datosammenligning

Kan jeg sammenligne to datoperioder?

Du kan bruke Traktvisualisering-rapportens datosammenligningsfunksjon for å se forskjellen i samlet konverteringsfrekvens for et bestemt mål, men du kan ikke se denne forskjellen for ulike trakttrinn.

Ja. Bruk målflytrapportens kalenderfunksjon for å sammenligne to datoperioder for alle trinnene i trakten.

Obligatorisk første trinn

Hva skjer om jeg endrer innstillingene slik at det første trinnet i trakten blir obligatorisk?

Det obligatoriske førstetrinnet gjelder bare for Traktvisualisering-rapporten. Når du angir førstetrinnet som obligatorisk, tas bare målkonverteringene som er innom det obligatoriske trinnet, med i Traktvisualisering-rapporten. Andre økter blir rett og slett utelatt fra rapporten.

Hvis du kan se en konverteringsfrekvens i andre rapporter, mens denne er null i Traktvisualisering-rapporten, tyder dette på at det obligatoriske trinnet ikke ble sett under økter som førte til konverteringer.

Det obligatoriske førstetrinnet blir ikke tatt med i betraktning i Målflyt-rapporten. Hvis en bruker for eksempel hopper over det første trinnet, ser du en flyt fra den opprinnelige dimensjonen og til det andre trinnet.

Generell konverteringsfrekvens

Hvorfor er ikke konverteringsfrekvensen lik i ulike rapporter?

I Traktvisualisering-rapporten utgjør konverteringsfrekvensen det antallet økter som fullførte målet, delt på antalle økter som kom inn i trakten. Antallet økter som kom inn i trakten, kan være lavere enn det totale antallet økter på nettstedet. Du kan regne deg frem til det totale antallet økter som kom inn i trakten, ved å summere de uthevede numrene til venstre for de enkelte trinnene.

Vær oppmerksom på at hvis det første trinnet er obligatorisk, påvirker dette også hvor mange brukere som kommer inn i og fullfører målet i Traktvisualiseringsrapporten.

Konverteringsfrekvensen i Målflyt-rapporten blir beregnet på samme måte som i andre Analytics-rapporter – det er antallet økter der et mål ble fullført, delt på totalt antall økter på nettstedet.

Sampling

Når blir dataene i rapporten samplet?

I Traktvisualisering-rapporten kan du se inntil 50 000 unike baner per dag. Hvis du har flere enn 50 000 unike baner per dag, kan utfallet være rapportert som (other) – annet.

Målflyt-rapporten blir samplet ut fra 100 000 økter. Du kan redusere samplingseffektene ved å bruke en kortere datoperiode.

Aktualitet av data

Når kan jeg forvente å se data i rapporten?

Data i Traktvisualisering-rapporten skal være så ferske at normale forventninger om dataaktualitet skal innfris. For standardkontoer kan det ta opptil 24 timer, og for 360-kontoer kan det ta fire timer å fylle inn data.

I Målflyt-rapporten har dataene som regel en noe forsinket aktualitet. Det kan hende at rapporten ikke inneholder data for den gjeldende dagen, og dette gjelder både for standard- og 360-kontoer.

Mål fullført flere ganger i én økt

Økes antallet mål registrert hver gang en bruker fullfører det samme målet i løpet av én enkelt økt?

Nei. Det blir bare registrert maksimalt ett nytt mål oppnådd per økt.

Nei. Det blir bare registrert maksimalt ett nytt mål oppnådd per økt.

I tabellen under diagrammet gjenspeiles antallet økter der de enkelte trinnene ble fullført.

Unike sidevisninger eller skjermvisninger

Hvorfor samsvarer ikke alltid antallet målfullføringer med antallet unike sidevisninger eller skjermvisninger?

Mål er en telling av hvor mange økter der brukeren kom til en viss side eller skjerm eller en viss gruppe sider eller skjermer. Dette antallet er ikke alltid identisk med antallet unike sidevisninger eller skjermvisninger. Tenk deg for eksempel at brukeren gikk til /indeks > /trinn1 > /takk > /takk/bekreftelse, og at du har definert målet som /takk ved hjelp av hovedtreff eller treff på regulært uttrykk. I dette eksemplet har du da to unike sidevisninger for /takk og én målfullføring.

I nettdatautvalg blir unike sidevisninger fastslått ved hjelp av URI-adressen og kombinasjoner av sidenavn. Hvis du for eksempel hadde URI-en /takkbekreftelse med navnene «Takk» og «Bekreftelse», hadde du hatt to unike sidevisninger, men bare ett mål.

(Samme her)

Typer mål

Kan jeg opprette trakter for alle typer mål?

Nei. Du kan bare lage trakter for destinasjonsmål. Trakter fungerer foreløpig ikke med andre måltyper.

(Samme her)

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?