Tại sao Báo cáo tùy chỉnh cho thấy có nhiều người dùng hơn phiên.

Sử dụng Số lần truy cập trang duy nhất thay cho Phiên để xem số phiên mà một trang đã được xem.

Sơ lược

Nếu bạn sử dụng tham số cấp trang (như Trang hoặc Tiêu đề trang) hoặc tham số Giờ trong báo cáo tùy chỉnh, số lượng Người dùng có thể lớn hơn Phiên.

Để nắm được số lượng phiên mà trang nhất định đã được xem, hãy sử dụng số liệu Lượt xem trang duy nhất thay cho Phiên.

Thông tin chuyên sâu

Tình huống 1: Khi sử dụng tham số cấp trang

Nếu bạn tạo báo cáo tùy chỉnh có tham số cấp trang (như Trang, Tiêu đề trang hoặc biến tùy chỉnh cấp trang, số Người dùng có thể lớn hơn số Phiên. Điều này có thể xảy ra khi kết hợp Phiên với bất kỳ tham số cấp trang nào vì Phiên tăng lên và gắn với lượt truy cập đầu tiên của phiên.

Số Người dùng cũng có thể lớn hơn số Phiên nếu bạn áp dụng bộ lọc báo cáo tùy chỉnh để chỉ bao gồm một trang cụ thể hoặc một nhóm trang.

Thường thì Phiên tương ứng với Trang truy cập khi bạn kết hợp Phiên với tham số cấp trang. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể có sự chênh lệch nhỏ giữa Trang truy cậpPhiên. Trang truy cập đếm số lượt truy cập đầu tiên của phiên cũng là một trang, trong khi Phiên đếm số lượt truy cập đầu tiên của phiên, ngay cả nếu đó là sự kiện, giao dịch hoặc bất kỳ loại lượt truy cập nào khác.

Dưới đây là ví dụ về hai phiên từ hai người dùng khác nhau:

Phiên 1:

 • Người dùng truy cập vào Trang A
 • Người dùng điều hướng đến trang B
 • Người dùng điều hướng trở lại trang A
 • Kết thúc phiên

Phiên 2:

 • Người dùng truy cập vào Trang C
 • Người dùng điều hướng đến trang B
 • Kết thúc phiên

Tóm tắt

 • Trang A: 2 lượt truy cập trang, 1 phiên, 1 lượt truy cập trang duy nhất, 1 người dùng, 1 lượt truy cập
 • Trang B: 2 lượt truy cập trang, 0 phiên, 2 lượt truy cập trang duy nhất, 2 người dùng, 0 lượt truy cập
 • Trang C: 1 lượt truy cập trang, 1 phiên, 1 lượt truy cập trang duy nhất, 1 người dùng, 1 lượt truy cập
 • Tổng cộng: 5 lượt truy cập trang, 2 phiên, 4 lượttruy cập trang duy nhất, 2 người dùng, 2 lượt truy cập

Trong Phiên 1, Trang A có một phiên, trong khi trang B thì không, do đó không phải là lượt truy cập đầu tiên của phiên. Tương tự như vậy, trong Phiên 2, chỉ trang C có phiên.

Trong tình huống này, sử dụng số liệu Lượt xem trang duy nhất thay cho Phiên để xem có bao nhiêu phiên được bao gồm trong một lượt xem của trang cụ thể.

Tình huống 2: Khi sử dụng tham số Giờ

Báo cáo tùy chỉnh kết hợp Giờ hoặc Giờ trong ngày với PhiênNgười sử dụng có thể cho thấy nhiều người dùng hơn phiên trong một giờ nhất định. Nếu một phiên kéo dài nhiều giờ, thì phiên đó sẽ chỉ được tính cho giờ đầu tiên, nhưng người dùng sẽ được tính cho mỗi giờ phiên đó hoạt động. Ví dụ: nếu phiên bắt đầu lúc 8:50 và kết thúc vào lúc 9:10, sẽ có một người dùng được tính vào lúc 8 và 9 giờ, một phiên lúc 8 giờ, nhưng không có phiên nào vào lúc 9 giờ. Vì vậy, lúc 9 giờ sẽ có một người dùng nhưng không có phiên nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?