Analysera demografi- och intressedata

Förstå målgruppens sammansättning och inrikta dig på lönsamma användare.

När du förstår målgruppens sammansättning i fråga om kön, ålder och intressen, förstår du också vilka typer av annonsmaterial du behöver ta fram, vilka medieköp du bör göra och vilka typer av målgrupper du behöver inrikta dig på i dina marknadsförings- och remarketingkampanjer.

Du kan inte använda rapporterna om demografi och intressen med User ID-vyer.
Innehåll i artikeln:

Öppna rapporterna för demografi och intressen

Så här öppnar du rapporterna för demografi och intressen:

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Navigera till vyn.
  3. Öppna Rapporter.
  4. Välj Målgrupp > Demografi eller Målgrupp > Intressen.

 

Beskrivning av sammansättning av kön, ålder och intressen

Använd rapporten Översikt över demografi när du vill börja med en översiktsvy över målgruppen (män kontra kvinnor) och sedan gå vidare och visa fler detaljer.

I det här exemplet råder

  • förhållandet 2:1 för män kontra kvinnor
  • förhållandet 2:1 för personer mellan 18 och 34 år kontra alla övriga åldersgrupper tillsammans

Rapporten Översikt över demografi med procentvärden för ålder och kön.

Om du klickar vidare på Kön och vidare till män, ser du att åldersförhållandet är konsekvent oavsett kön.

Gruppen män uppdelad efter ålderskategorier.

I det här exemplet råder förhållandet 2:1 för män mellan 18 och 34 år kontra alla övriga män.

Visa detaljer om var och en av åldersgrupperna om du vill se information om dimensionen Annan kategoriOther. När vi visar detaljerna för de båda översta åldersgrupperna i det här exemplet, ser vi att ”Konst och underhållning” är det populäraste intresset i båda åldersgrupperna, medan det näst populäraste och tredje mest populäraste intresset varierar.

Gruppen män uppdelad efter ålders- och intressekategorier.

 

Inrikta dig på lönsamma användare

När du inriktar dina kampanjer och skapar målgrupper för remarketing, kan det vara praktiskt att identifiera demografin för dina lönsamma och potentiellt lönsamma kunder. Om du har en webbutik, kanske du hellre identifierar användargrupperna som ger högst konverteringsfrekvens eller intäkter från e-handel. Om din webbplats fokuserar på innehåll, kan det vara en bra idé att identifiera användargrupperna med den högsta graden av engagemang (till exempel mätt i sessionslängd eller antal sidvisningar/skärmvisningar per session).

Rapporterna Ålder, Kön och Intressen innehåller mätvärden för engagemang och konvertering. Du kan därför utgå från någon av de rapporterna när du vill skaffa dig en övergripande bild av dina mest lönsamma kunder.

I det här exemplet visar rapporten Ålder att personer i åldersgrupperna 18–24 och 25–34 år utgör majoriteten av användare, men att åldersgruppen 25–34 år ger störst intäkter och högst konverteringsfrekvens.

Rapporten Ålder, intäkt per åldersgrupp.

Om du delar upp åldersgruppen efter kön, ser du att antalet sessioner är i princip lika (fortfarande 3:1 till förmån för män), men att skillnaden i intäkt (58:1) är betydligt högre. Konverteringsfrekvensen är 2:1 till förmån för män, och intäkten per transaktion är hela 9:1 till förmån för män.

Rapporten Kön, åldersgruppen 25–34 år uppdelad efter kön.

I det här exemplet utgör alltså män mellan 25 och 34 år de mest lönsamma kunderna.

Nästa steg kan vara att identifiera vilka intressekategorier som ger flest konverteringar. Till exempel kanske du upptäcker att du får störst intäkter från Teknofiler, Musikälskare, TV-intresserade, Nyhetsintresserade, Spelfantaster och Fotografer tillsammans. Med andra ord bör du fokusera på män i åldern 25 till 34 år med de intressena.

Rapporten Intressegruppskategorier, intäkt per intressegruppskategori.

Du kan titta närmare på var och en av de här kategorierna om du vill få ännu mer underlag till dina observationer om ålder och kön. Visa detaljer om Nyhetsintresserade och bokslukare, eftersom den kategorin ger störst intäkt och konverteringsfrekvens.

Rapporten Ålder, kategorin Nyhetsintresserade och bokslukare uppdelade efter ålder.

I det här exemplet kommer majoriteten av intäkterna från åldersgruppen 25–34 år i intressekategorin Nyhetsintresserade och bokslukare, vilken också har högst konverteringsfrekvens. Klicka dig vidare i åldersgruppen om du vill se en uppdelning efter kön.

I likhet med vad vi har sett tidigare, ger män i det här segmentet 79:1 större intäkter än kvinnor.

Med den här informationen i ryggen kan du inrikta dina kampanjer och skapa målgrupper för dina mest lönsamma demografiska grupper.

 

Undvik annonsutgifter för olönsamma användare

Samma typ av analys som du använde för att hitta lönsamma målgrupper kan du också använda för att hitta olönsamma. I stället för att söka efter höga intäkter och hög konverteringsfrekvens, letar du helt enkelt efter det motsatta.

När du har identifierat de olönsamma kundgrupperna kan du utesluta dem så att de inte ser dina annonser.

 

Segmentrapporter i verksamhetskontext

De två tidigare exemplen visar hur du använder de här rapporterna för att utvärdera dina användare på makronivå. Exemplen som följer visar hur du använder segment för att förstå användare på mikronivå i din verksamhet. I exemplen tittar vi på data ur dels e-handelsföretags perspektiv, där det är viktigt att förstå användare med avseende på vilka produkter de köper, och dels ur utgivares perspektiv, där det är viktigt att förstå sessioner med avseende på vilket innehåll användare konsumerar.

E-handel

Om du driver ett e-handelsföretag kan du segmentera med hjälp av ett antal dimensioner, som Produkt, Produktkategori, Varumärke och Produktidentitet (SKU), för att visa den demografiska sammansättningen för din målgrupp med köpare.

Segmentet Användare som identifierar en enskild produkt, Malibu-solglasögon

Tillämpa segmentet i demografirapporten Översikt.

Segmentet Användare som identifierar sessioner som är kopplade till användare som köpt en enskild produkt; Malibu-solglasögon

Du kan se en uppdelning av ålder och kön för sessionerna (det viktigaste mätvärdet) som initierats av användare som köpt en enskild produkt.

Öppna demografirapporten för ålder om du vill visa tillhörande data för Förvärv, Beteende och E-handelskonvertering.

Mätvärdena Förvärv, Beteende och Konvertering för användare som köpt en enskild produkt, Malibu-solglasögon

När detta segment tillämpats kan du gå igenom rapporterna Demografi och Intressen för att identifiera lönsamma och olönsamma användare för en viss produkt.

Utgivare

Om du är utgivare och säljer annonsutrymme på din webbplats vill du kunna tala om för annonsörer vilka det är som konsumerar dessa sidor och i vilken utsträckning . Du kan utvärdera konsumtionen med hjälp av mätvärden som Sessioner, Avvisningsfrekvens, Sidor per besök och Genomsnittlig sessionslängd.

Om du till exempel driver en webbplats med livsstilsinnehåll, och har gett tillbehör som resväskor och elektronik en egen del av webbplatsen, kan du skapa ett sessionsbaserat segment för att isolera trafik till dessa sidor:

Sessionsbaserat segment som identifierar en enda kategori eller en katalog med sidor

Du kan lika enkelt skapa ett segment som isolerar trafik till en enda sida.

Tillämpa segmentet i demografirapporten Översikt.

Sessionsbaserat segment som isolerar användare som har tittat på en enda kategori eller katalog med sidor

Du kan visa en uppdelning på ålder och kön för användare som har haft sessioner som omfattade den sidgruppen.

Öppna demografirapporten för ålder för att visa tillhörande data för Förvärv, Beteende och Målkonvertering.

Mätvärdena Förvärv, Beteende och Konvertering för användare som har tittat på en enskild kategori eller katalog med sidor

När det här segmentet tillämpats kan du gå igenom rapporterna Demografi och Intressen för att identifiera lönsamma och olönsamma konsumenter av visst innehåll.

 

Specificera målgrupperna för remarketing

Ålder, Kön, Intressegruppskategorier, Segment på marknaden och Andra kategorier är tillgängliga som dimensioner. Med dem kan du skapa segment som kan ligga till grund för dina målgrupper för remarketing i Analytics.

Om vi fortsätter med exemplen på Analytics-rapporter ovan, kan du skapa följande segment som utgångspunkt för en remarketingmålgrupp med dina mest lönsamma kunder:

Segmentverktyget med Ålder och Intressegruppskategorier definierade.

Ålder ”25–34, 35–44”

Intressegruppskategori matchar reguljärt uttryck ”Teknofiler|Musikälskare|TV-intresserade|Nyhetsintresserade och bokslukare|Spelfantaster|Fotografer”

Alla definitioner av målgrupper som du upptäcker i Analytics-rapporterna kan användas som remarketingmålgrupper i Google Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?