Giới thiệu về báo cáo Luồng hành vi

Xem người dùng đi qua và tương tác với trang web của bạn như thế nào.

Báo cáo Luồng hành vi hình ảnh hóa đường dẫn mà người dùng đi từ một trang hoặc Sự kiện đến một trang hoặc Sự kiện tiếp theo. Báo cáo này có thể giúp bạn khám phá nội dung nào giữ người dùng tiếp tục tương tác với trang web. Báo cáo Luồng hành vi cũng có thể giúp xác định các vấn đề nội dung tiềm ẩn.

Trong bài viết này:

Yêu cầu đối với báo cáo Luồng hành vi

Bạn phải thiết lập và theo dõi Sự kiện trước khi chúng xuất hiện trong báo cáo Luồng hành vi. Bạn thiết lập mã theo dõi Sự kiện càng có tổ chức, thì càng dễ sử dụng chế độ xem Sự kiện hoặc Trang và sự kiện của báo cáo Luồng hành vi. Bạn cũng phải thiết lập Tạo nhóm nội dung trước khi chúng xuất hiện trong báo cáo.

Truy cập vào báo cáo Luồng hành vi

Để truy cập vào báo cáo Luồng hành vi:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Hành vi > Luồng hành vi.

Cách sử dụng báo cáo Luồng hành vi

Sử dụng công cụ chọn loại chế độ xem ở đầu báo cáo để xem di chuyển của người dùng giữa Trang, Tạo nhóm nội dung, Sự kiện hoặc cả Trang và Sự kiện.

Công cụ chọn loại chế độ xem Luồng hành vi

 

Cấu trúc của báo cáo Luồng hành vi

Giống như tất cả báo cáo luồng, báo cáo Luồng hành vi hiển thị các nút, kết nối và lần thoát, đại diện cho luồng lưu lượng truy cập của bạn.

Nút là những điểm mà luồng lưu lượng truy cập thông qua đó. Tùy thuộc vào chế độ xem bạn đã chọn, mỗi nút trong báo cáo này biểu thị cho một trong những điều sau:

 • một giá trị của thứ nguyên bắt đầu mà theo đó bạn đang lọc hình ảnh hóa, ví dụ: Trang đích hoặc Quốc gia/Lãnh thổ. Bạn sẽ thấy loại nút này trong cột đầu tiên của chế độ xem Trang hoặc Sự kiện.
 • một trang duy nhất hoặc tập hợp các trang, ví dụ: tất cả các trang trong thư mục mang. Bạn sẽ thấy loại nút này trong chế độ xem Trang hoặc Trang và sự kiện.
 • một nhóm các trang và Sự kiện mà bạn đã nhóm lại với nhau theo mã theo dõi, quy tắc trích xuất và/hoặc định nghĩa quy tắc. Bạn sẽ thấy loại nút này nếu chọn chế độ xem cho Tạo nhóm nội dung đã thiết lập.
 • một Sự kiện, ví dụ: lần phát hoặc lượt tải xuống video. Bạn sẽ thấy loại nút này trong chế độ xem Sự kiện hoặc Trang và sự kiện.

Trong báo cáo này, nút trang màu xanh lá cây, nút sự kiện màu xanh dương và nút thứ nguyên màu trắng. Nhấp vào nút để đánh dấu hoặc khám phá lưu lượng truy cập thông qua nút đó hoặc để xem các trang hoặc sự kiện riêng lẻ được nhóm lại với nhau trong nút đó.

Một kết nối đại diện cho đường dẫn từ nút này sang nút khác và lượng lưu lượng truy cập dọc theo đường dẫn đó. Nhấp vào một kết nối để đánh dấu ngay phân đoạn lưu lượng truy cập đó thông qua luồng.

Lần thoát cho biết nơi người dùng rời khỏi luồng. Trong chế độ xem Sự kiện, số lần thoát không nhất thiết biểu thị số lần thoát khỏi trang web của bạn; số lần thoát chỉ cho biết rằng phân đoạn lưu lượng truy cập không kích hoạt một Sự kiện khác. Số lần thoát hiện không được hiển thị trong chế độ xem Trang và Sự kiện.

Phân tích tương tác của người dùng với báo cáo Luồng hành vi

Sử dụng báo cáo Luồng hành vi để điều tra xem nội dung của bạn hấp dẫn như thế nào với người dùng và để xác định các vấn đề nội dung tiềm năng. Luồng hành vi có thể trả lời các câu hỏi sau

 • Người dùng có chuyển ngay từ trang sản phẩm đến thanh toán mà không mua sắm thêm không?
 • Có phải sự kiện luôn được kích hoạt đầu tiên không? Sự kiện đó có dẫn người dùng đến nhiều sự kiện hoặc trang khác không
 • Có các đường dẫn nào qua trang web của bạn phổ biến hơn các đường dẫn khác không và nếu có thì đó có phải là các đường dẫn mà bạn muốn người dùng đi theo không?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?