Anonymizácia adries IP v službe Analytics

Technické vysvetlenie anonymizácie adries IP v službe Analytics

Stručný prehľad

Keď zákazník služby Analytics požiada o anonymizáciu adresy IP, služba Analytics zabezpečí anonymitu danej adresy hneď, ako je to technicky možné – v najskoršej možnej fáze zbernej siete. Funkcia anonymizácie adries IP prepíše v pamäti na samé nuly posledný oktet adries IP používateľov v prípade protokolu IPv4 a posledných 80 bitov adries v prípade protokolu IPv6, a to krátko po odoslaní do zbernej siete služby Analytics. V tomto prípade sa na disk nikdy neuložia úplné adresy IP.

Podrobnejšie informácie

Od 25. mája 2010 poskytuje služba Analytics funkciu _anonymizelp v knižnici JavaScript ga.js (a od nedávna aj funkciu ga('set', 'anonymizeIp', true) v knižnici analytics.js), ktorá umožňuje vlastníkom webových stránok požiadať o anonymizáciu adries IP všetkých používateľov v rámci produktu. Túto funkciu sme vytvorili preto, aby sme vlastníkom webových stránok umožnili dodržiavať ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov alebo vyhovieť v niektorých krajinách odporúčaniam miestnych orgánov pre ochranu osobných údajov, ktoré môžu brániť ukladaniu úplných informácií o adresách IP. Anonymita alebo maskovanie adries IP je v účinnosti okamžite po prijatí údajov do zbernej siete služby Analytics, a to ešte pred ich uložením alebo spracovaním.

Proces anonymizácie adries IP v službe Analytics nastáva v rámci zberného kanála v dvoch fázach: na úrovni značky JavaScript a v zbernej sieti. Tieto fázy sú popísané nižšie.

Značka JavaScript služby Analytics

Keď webový prehliadač s aktivovaným JavaScriptom načíta stránku so značkou služby Analytics (ga.js alebo analytics.js), asynchrónne vykonáva dve úlohy: načítava a spracováva zoznam funkcií služby Analytics a vysiela žiadosť o kód JavaScript služby Analytics. Zoznam funkcií je pole v jazyku JavaScript, v rámci ktorého sa vykonajú konfiguračné a zberné funkcie služby Analytics. Tieto funkcie, ktoré nastavuje vlastník stránok pri implementácii služby Analytics, môžu zahŕňať také funkcie, ako je špecifikácia čísla účtu Analytics a samotné odosielanie údajov o zobrazení stránok do zbernej siete služby Analytics na spracovanie.

Keď kód JavaScript služby Analytics spustí funkciu zo zoznamu funkcií, ktorá spúšťa odoslanie údajov do zbernej siete služby Analytics (obvykle sa jedná o funkciu ga('send', 'pageview') v knižnici JavaScript analytics.js a funkciu _trackPageview v knižnici ga.js), odošle údaje ako parametre webovej adresy pripojené k žiadosti HTTP o súbor http://www.google-analytics.com/_utm.gif (pre knižnicu ga.js) alebo http://www.google-analytics.com/collect (pre knižnicu analytics.js). Pokiaľ sa pred funkciou sledovania stránky volá anonymizačná funkcia, doplní sa k žiadosti ďalší parameter. Parameter anonymizácie adries IP vyzerá takto: &aip=1

Zberná sieť služby Analytics

Zberná sieť služby Analytics je množina serverov, ktoré zabezpečujú dve hlavné služby: poskytovanie súborov ga.js a analytics.js (skripty JavaScript služby Analytics) a zber údajov odoslaných prostredníctvom žiadostí o _utm.gif a /collect.

Žiadosť o súbory ga.js, analytics.js, _utm.gif alebo /collect obsahuje dodatočné informácie v hlavičke HTTP (napr. typ používaného prehliadača) a v hlavičke TCP/IP (t. j. adresu IP žiadateľa).

Hneď po prijatí sa žiadosť o súbor _utm.gif uloží do pamäte kvôli anonymizácii. Ak sa vo webovej adrese žiadosti zistí parameter &aip=1 (ako by bol vložený kódom JavaScript služby Analytics po spracovaní anonymizačnej funkcie v knižnici ga.js alebo analytics.js), potom sa posledný oktet adresy IP používateľa nastaví na hodnotu nula, kým sa ešte stále nachádza v pamäti. Adresa IP 12.214.31.144 by sa napríklad zmenila takto: 12.214.31.0. (Ak je adresa IP adresou protokolu IPv6, nastaví sa posledných 80 zo 128 bitov na nulu.) Až po dokončení tohto procesu anonymizácie sa žiadosť zapíše na disk na spracovanie. V prípade použitia metódy anonymizácie adresy IP sa na disk nikdy neuloží úplná adresa IP, pretože celý proces anonymizácie sa uskutočňuje v pamäti takmer ihneď po prijatí žiadosti.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?