Thứ nguyên & chỉ số tùy chỉnh

Bao gồm dữ liệu không chuẩn trong báo cáo của bạn.

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh giống như thứ nguyên và chỉ số mặc định trong tài khoản Analytics, khác biệt duy nhất là bạn tự tạo chúng. Bạn có thể sử dụng chúng để thu thập và phân tích dữ liệu mà Analytics không tự động theo dõi.

Trong bài viết này:

Tổng quan

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh cho phép bạn kết hợp dữ liệu Analytics với dữ liệu không phải của Analytics, ví dụ: dữ liệu CRM. Ví dụ:

 • Nếu lưu trữ giới tính của người dùng đã đăng nhập trong hệ thống CRM, bạn có thể kết hợp thông tin này với dữ liệu Analytics để xem Số lần truy cập trang theo giới tính.

 • Nếu bạn là nhà phát triển trò chơi, các chỉ số như "hoàn thành cấp" hoặc "điểm cao" có thể liên quan đến bạn nhiều hơn so với chỉ số được xác định trước như Số lần xem màn hình. Khi theo dõi dữ liệu này với chỉ số tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi tiến trình dựa vào các chỉ số quan trọng nhất trong báo cáo tùy chỉnh linh hoạt và dễ đọc.

Thứ nguyên tùy chỉnh có thể xuất hiện dưới dạng thứ nguyên chính trong Báo cáo tùy chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng chúng làm Phân đoạn và thứ nguyên phụ trong báo cáo chuẩn.

Điều kiện tiên quyết

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh chỉ có sẵn cho các thuộc tính đã được bật cho Universal Analytics hoặc chứa ít nhất một chế độ xem báo cáo ứng dụng. Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh được hỗ trợ bởi Google Analytics SDK cho Android và iOS phiên bản 2.x trở lên, analytics.js và Measurement Protocol.

Thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh yêu cầu thiết lập bổ sung trong tài khoản Analytics và trong mã theo dõi của bạn. Sau khi hoàn thành cả hai bước của quá trình thiết lập, bạn có thể sử dụng chúng trong các báo cáo của mình.

Giới hạn và tư liệu

Có 20 chỉ mục có sẵn cho các tham số tùy chỉnh khác nhau và 20 chỉ mục cho các chỉ số tùy chỉnh trong mỗi thuộc tính. Tài khoản đặc biệt có sẵn 200 chỉ mục cho tham số tùy chỉnh và 200 chỉ mục cho chỉ số tùy chỉnh.

Không thể xóa tham số tùy chỉnh, nhưng bạn có thể vô hiệu hóa chúng. Bạn nên tránh tìm cách sử dụng lại các tham số tùy chỉnh. Khi bạn chỉnh sửa tên, phạm vi và giá trị của tham số tùy chỉnh, cả giá trị cũ và giá trị mới đều có thể được kết hợp với tên tham số cũ hoặc tên tham số mới. Làm như vậy sẽ đưa dữ liệu vào báo cáo của bạn theo cách không thể được tách biệt chính xác bằng bộ lọc.

Vòng đời của thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh

Vòng đời của thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh có 4 giai đoạn:

 • Cấu hình – bạn xác định thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh với chỉ mục, tên và các thuộc tính khác như phạm vi.
 • Thu thập – bạn gửi giá trị thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh đến Analytics từ triển khai của bạn.
 • Xử lý – dữ liệu của bạn được xử lý bằng cách sử dụng các định nghĩa về thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh và bất kỳ bộ lọc chế độ xem báo cáo nào.
 • Báo cáo – bạn tạo báo cáo mới bằng cách sử dụng các thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh trong giao diện người dùng Analytics.

Cấu hình

Bạn phải xác định các giá trị thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh trong thuộc tính Analytics trước trước khi bạn có thể gửi chúng đến Analytics. Mỗi thuộc tính Google Analytics có 20 chỉ mục khả dụng cho thứ nguyên tùy chỉnh và 20 chỉ mục khác khả dụng cho chỉ số tùy chỉnh.

Khi xác định thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh, bạn sẽ chỉ định tên và các giá trị cấu hình khác ở chỉ mục cụ thể. Thứ nguyên tùy chỉnh có các giá trị cấu hình sau:

 • Tên – tên của thứ nguyên tùy chỉnh là tên sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn.
 • Phạm vi – xác định dữ liệu mà thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh sẽ được áp dụng. Tìm hiểu thêm về Phạm vi.
 • Hoạt động – liệu giá trị thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh có được xử lý hay không. Thứ nguyên tùy chỉnh không hoạt động vẫn có thể xuất hiện trong báo cáo, nhưng giá trị của chúng sẽ không được xử lý.

Chỉ số tùy chỉnh có các giá trị cấu hình sau đây:

 • Tên – tên của chỉ số tùy chỉnh là tên sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn.
 • Loại – xác định cách hiển thị giá trị chỉ số tùy chỉnh trong báo cáo.
 • Giá trị tối thiểu / tối đa – giá trị tối thiểu và tối đa sẽ được xử lý và hiển thị trong báo cáo của bạn.
 • Hoạt động – liệu giá trị chỉ số tùy chỉnh có được xử lý hay không. Chỉ số tùy chỉnh không hoạt động vẫn có thể xuất hiện trong báo cáo, nhưng giá trị của chúng sẽ không được xử lý.

Bạn có thể xác định thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh trong giao diện người dùng Analytics.

Khi bạn xác định thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh, hãy tránh chỉnh sửa tên hoặc phạm vi khi có thể. Xem mục Cân nhắc khi triển khai để tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với các giá trị này có thể ảnh hưởng như thế nào đến báo cáo của bạn.

Thu thập

Giá trị thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh được gửi đến Analytics tại thời điểm thu thập dưới dạng cặp thông số giá trị và chỉ mục. Thông số chỉ mục tương ứng với chỉ mục của thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh được xác định trong giai đoạn Cấu hình.

Không giống như các loại dữ liệu khác, thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh được gửi đến Analytics dưới dạng thông số được đính kèm với các lần truy cập khác, như số lần truy cập trang, sự kiện hoặc giao dịch thương mại điện tử. Như vậy, giá trị thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh cần phải được đặt trước khi thực hiện lệnh gọi theo dõi để gửi giá trị đó đến Analytics.

Ví dụ: để đặt giá trị thứ nguyên tùy chỉnh, mã có thể trong giống như sau:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Đặt giá trị cho thứ nguyên tùy chỉnh ở chỉ mục 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Gửi giá trị thứ nguyên tùy chỉnh với lần truy cập trang.
ga('send', 'pageview');

Các loại chỉ số tùy chỉnh

Chỉ số tùy chỉnh thuộc loại Số nguyên hoặc Thời gian phải được gửi bằng cách sử dụng số nguyên, trong khi chỉ số tùy chỉnh thuộc loại Đơn vị tiền tệ có thể được gửi dưới dạng giá trị thập phân cố định phù hợp với nội tệ.

Xử lý

Khi thứ nguyên tùy chỉnh được xử lý, phạm vi sẽ xác định giá trị thứ nguyên tùy chỉnh cụ thể sẽ được áp dụng cho lần truy cập nào, trong khi bộ lọc chế độ xem xác định lần truy cập nào cùng với giá trị liên quan của chúng cuối cùng sẽ được đưa vào Báo cáo.

Phạm vi và quyền ưu tiên

Phạm vi xác định lần truy cập nào sẽ được liên kết với giá trị thứ nguyên tùy chỉnh cụ thể. Có 4 cấp phạm vi: sản phẩm, lần truy cập, phiênngười dùng:

 • Sản phẩm – giá trị được áp dụng cho sản phẩm mà giá trị được đặt (chỉ dành cho Thương mại điện tử nâng cao).
 • Lần truy cập – giá trị được áp dụng cho một lần truy cập duy nhất mà giá trị được đặt.
 • Phiên – giá trị được áp dụng cho tất cả lần truy cập trong một phiên duy nhất.
 • Người dùng – giá trị được áp dụng cho tất cả lần truy cập trong các phiên hiện tại và trong tương lai, cho đến khi các thay đổi giá trị hoặc thứ nguyên tùy chỉnh được làm cho không hoạt động.
Phạm vi cấp sản phẩm

Khi thứ nguyên tùy chỉnh có phạm vi cấp sản phẩm, giá trị chỉ được áp dụng cho sản phẩm mà giá trị được đặt. Bởi vì nhiều sản phẩm có thể được gửi trong một lần truy cập duy nhất, nên nhiều thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi cấp sản phẩm có thể được gửi trong một lần truy cập duy nhất.

Phạm vi cấp lần truy cập

Khi thứ nguyên tùy chỉnh có phạm vi cấp lần truy cập, giá trị chỉ được áp dụng cho lần truy cập mà giá trị đã được đặt. Điều này được minh họa trong Hình A, Hình BHình C bên dưới:

Hình A: Người dùng gửi hai lần truy cập (H1, H2). H2 có giá trị CD1 là A. Giá trị đó chỉ được áp dụng cho H2.


Hình B: Người dùng gửi lần truy cập thứ 3 (H3). H3 không có giá trị CD.


Hình C: Người dùng gửi lần truy cập thứ 4 (H4). H4 có giá trị CD1 là B. Giá trị đó chỉ được áp dụng cho H4.


Phạm vi cấp phiên

Khi hai giá trị có phạm vi phiên được đặt ở cùng một chỉ mục trong phiên, tập hợp giá trị cuối cùng sẽ được ưu tiên và được áp dụng cho tất cả lần truy cập trong phiên đó. Trong Hình D bên dưới, tập hợp giá trị mới nhất sẽ ghi đè mọi giá trị trước đó cho chỉ mục đó:

Hình A: Người dùng gửi lần truy cập (H1) không có giá trị CD.


Hình B: Trong cùng một phiên, người dùng gửi lần truy cập thứ hai (H2) có tập hợp giá trị CD1 đến A. Phạm vi phiên khiến giá trị A cũng được áp dụng cho H1.


Hình C: Người dùng gửi lần truy cập thứ 3 (H3). Mặc dù không có giá trị CD1 nào được gửi cùng với H3, nhưng phạm vi phiên khiến giá trị A được tự động áp dụng cho H3.


Hình D: Người dùng gửi lần truy cập thứ 4 (H4) cùng với giá trị CD1 mới B. Phạm vi phiên sẽ áp dụng giá trị B cho tất cả các lần truy cập trong phiên, ghi đè giá trị A trong các lần truy cập trước đó.


Phạm vi cấp người dùng

Cuối cùng, nếu hai giá trị thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi người dùng được gửi trong cùng một phiên, thì giá trị mới nhất sẽ được ưu tiên cho phiên hiện tại và được áp dụng cho các phiên trong tương lai đối với người dùng đó.

Trong Hình B bên dưới, giá trị CD A được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong phiên 2, giống như CD cấp phiên. Tuy nhiên, trong Hình C, không giống với phạm vi cấp phiên, giá trị CD A tiếp tục được áp dụng cho các lần truy cập trong phiên thứ ba do CD1 có phạm vi cấp người dùng:

Hình A: Người dùng có một phiên có 3 lần truy cập (H1, H2, H3). Không có giá trị CD nào được đặt.


Hình B: Cùng một người dùng quay trở lại và có một phiên khác có thêm 3 lần truy cập. Giá trị CD1 được đặt thành A trên H3. Giá trị CD1 sau đó được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong phiên.


Hình C: Người dùng quay trở lại cho phiên thứ ba có thêm 3 lần truy cập. Phạm vi cấp người dùng của CD1 khiến giá trị A được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong phiên 3.

Bộ lọc

Bộ lọc chế độ xem có thể tương tác với thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh theo nhiều cách.

Mỗi giá trị thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh được liên kết với lần truy cập mà chúng được nhận, bất kể phạm vi của chúng. Nếu lần truy cập đó được bộ lọc chế độ xem lọc ra, thì thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh cũng có thể được lọc, tùy thuộc vào phạm vi của nó.

 1. Phạm vi lần truy cập: Cả thứ nguyên tùy chỉnh có phạm vi lần truy cập và chỉ số tùy chỉnh sẽ được lọc nếu lần truy cập mà chúng được liên kết cũng được lọc.
 2. Phạm vi phiên hoặc người dùng: Thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi phiên hoặc người dùng sẽ không được lọc ngay cả khi lần truy cập mà chúng được đính kèm được lọc. Giá trị của chúng sẽ vẫn được áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong phiên hiện tại, cũng như các phiên trong tương lai nếu thứ nguyên có phạm vi người dùng.

Bạn cũng có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh để tạo bộ lọc chế độ xem. Điều này sẽ làm cho lần truy cập bị lọc theo phạm vi của thứ nguyên tùy chỉnh. Ví dụ: lọc theo giá trị thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi người dùng sẽ lọc các phiên hiện tại và trong tương lai khỏi tập hợp người dùng được liên kết với giá trị đó.

Báo cáo

Sau khi thu thập, cấu hình và các giai đoạn xử lý khác của đường dẫn hoàn tất, thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh sẽ khả dụng qua giao diện báo cáo của người dùng.

Các thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh khả dụng trong báo cáo tùy chỉnh và khả dụng với phân đoạn nâng cao. Bạn cũng có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh làm thứ nguyên phụ trong báo cáo chuẩn.

Ví dụ

Các ví dụ sau cho thấy cách nhà phát triển trò chơi sử dụng thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh để tìm hiểu về hành vi của người chơi.

Nhà phát triển trò chơi đã phát hành trò chơi mới gần đây.

Triển khai Analytics hiện tại theo dõi lượt xem màn hình mỗi khi người dùng chơi một cấp. Nhà phát triển đã biết số lần chơi mỗi cấp. Bây giờ, họ muốn trả lời các câu hỏi nâng cao hơn sau:

 1. Có bao nhiêu lần cấp dễ được chơi so với cấp trung bình hoặc khó?
 2. Có bao nhiêu cấp được chơi mỗi ngày trong thời gian dùng thử miễn phí 3 ngày?
 3. Có bao nhiêu cấp được người dùng chơi trong bản dùng thử so với người dùng đã mua trò chơi?

Để trả lời các câu hỏi này, thứ nguyên tùy chỉnh được sử dụng để tạo nhóm lần truy cập, phiên và người dùng mới.

Ngoài ra, các nhà phát triển sẽ bán một số tính năng bổ sung để nâng cao trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như "sức mạnh". Nhà phát triển sẵn sàng sử dụng danh mục và các trường khác nhau, nhưng muốn trường bổ sung để đo lường độ mạnh của sức mạnh được mua. Bằng cách này, nhà phát triển có thể xác định liệu các độ mạnh sức mạnh nhất định có phổ biến hơn các tính năng khác hay không.

Phạm vi cấp lần truy cập

Hãy xem xét một ví dụ về cách nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp lần truy cập để tìm hiểu có bao nhiêu cấp trong mỗi độ khó -- dễ, trung bình hoặc khó -- đã được chơi.

Nhà phát triển đã theo dõi số lần chơi mỗi cấp bằng cách sử dụng lượt xem màn hình. Bây giờ họ muốn biết độ khó nào đang được chơi nhiều nhất.

Báo cáo sẽ trông giống như sau:

Độ khóLượt xem màn hình
dễ 
trung bình 
khó 

Trước khi sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh, nhà phát triển có thể xem tổng số lượt xem màn hình theo cấp, nhưng họ không thể nhóm các lượt xem màn hình đó theo độ khó.

Bằng cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp lần truy cập, độ khó có thể được liên kết với từng lượt xem màn hình, cho phép báo cáo bao gồm độ khó đang được chơi nhiều nhất.

Tại sao lại là phạm vi cấp lần truy cập?

Người dùng có thể chơi nhiều cấp trong thời gian của một phiên. Việc sử dụng phạm vi cấp phiên có nghĩa là giá trị độ khó sẽ chỉ được liên kết với lượt xem màn hình mà nó đã được gửi cùng. Điều này đảm bảo rằng mỗi lượt xem màn hình của cấp có thể được liên kết với một độ khó duy nhất.

Cấu hình

Bước đầu tiên để triển khai thứ nguyên tùy chỉnh là xác định thứ nguyên tùy chỉnh trong cài đặt thuộc tính trong phần Quản trị của Analytics. Trong ví dụ này, định nghĩa thứ nguyên tùy chỉnh sẽ trông giống như sau:

Chỉ mục1
TênĐộ khó
Phạm viLần truy cập
Đang hoạt độngđúng

Thu thập

Trong trò chơi, nhà phát triển đã theo dõi từng cấp bằng lượt xem màn hình. Để liên kết độ khó với từng cấp, giá trị thứ nguyên tùy chỉnh phải được gửi ngay trước cuộc gọi để theo dõi lượt xem màn hình.

Triển khai có thể trông giống như sau:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Đặt giá trị cho thứ nguyên tùy chỉnh ở chỉ mục 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Gửi giá trị thứ nguyên tùy chỉnh với lần truy cập trang.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Trong ví dụ này, thứ nguyên tùy chỉnh được đặt ngay trước khi lượt xem màn hình của cấp được theo dõi. Thứ nguyên này liên kết độ khó với lượt xem màn hình và sẽ cho phép lần truy cập lượt xem màn hình được nhóm theo độ khó trong báo cáo.

Xử lý

Sau khi lần truy cập được thu thập và được gửi đến Analytics, dữ liệu được xử lý và giá trị thứ nguyên tùy chỉnh được áp dụng cho lần truy cập theo phạm vi của chúng.

Ví dụ: dữ liệu được thu thập cho một người chơi đơn lẻ trong một phiên đã chơi 6 cấp trông giống như sau:

userId = 5555
Phiên 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Lưu ý rằng việc sử dụng phạm vi cấp lần truy cập đảm bảo mỗi giá trị độ khó chỉ được liên kết với lượt xem màn hình mà nó được gửi cùng.

Báo cáo

Khi được xử lý, bởi vì mỗi lượt xem màn hình được liên kết với giá trị độ khó tương ứng của nó, nên nhà phát triển có thể tạo báo cáo sử dụng cả tên màn hình và độ khó dưới dạng thứ nguyên và lượt xem màn hình dưới dạng chỉ số.

Tên màn hìnhĐộ khóLượt xem màn hình
/level_1/dễ1
/level_2/trung bình1
/level_3/khó1
/level_4/dễ1
/level_5/trung bình1
/level_6/trung bình1

Bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh sử dụng Độ khó dưới dạng thứ nguyên chính để nhóm lượt xem màn hình và tìm ra số lần chơi mỗi cấp khó:

Độ khóLượt xem màn hình
dễ2
trung bình3
khó1

Trong báo cáo này, cấp độ khó trung bình đã được chơi nhiều nhất. Thông tin chi tiết này có thể có được bằng cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp lần truy cập để nhóm lượt xem màn hình.

Phạm vi cấp phiên

Bây giờ hãy xem xét một ví dụ về cách nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp phiên để biết có bao nhiêu cấp được chơi mỗi ngày trong thời gian dùng thử miễn phí 3 ngày.

Nhà phát triển đã biết số lần mỗi cấp được chơi bằng cách theo dõi lượt xem màn hình cho mỗi cấp. Bây giờ, họ muốn biết có bao nhiêu cấp được chơi mỗi ngày.

Báo cáo mà nhà phát triển muốn tạo trông giống như sau:

Ngày dùng thửLượt xem màn hình
Ngày 1 
Ngày 2 
Ngày 3 

Bằng cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp phiên, nhà phát triển có thể nhóm lượt xem màn hình theo ngày dùng thử và biết con số đó thay đổi như thế nào khi người dùng dành nhiều thời gian hơn trong giai đoạn dùng thử miễn phí.

Tại sao lại là phạm vi cấp phiên?

Bạn có thể sử dụng phạm vi cấp phiên để nhóm hiệu quả toàn bộ các phiên và tất cả các lần truy cập thành phần của chúng, theo một giá trị Ngày dùng thử duy nhất.

Mặc dù phạm vi cấp lần truy cập có thể được sử dụng để đạt được chức năng tương tự, nhưng việc sử dụng phạm vi cấp phiên cho phép bạn thuận tiện đặt giá trị Ngày dùng thử bằng cách sử dụng số lượng mã bổ sung ít nhất.

Cấu hình

Thứ nguyên tùy chỉnh Ngày dùng thử được xác định trong phần cài đặt thuộc tính của giao diện người dùng Analytics bằng các giá trị sau:

Chỉ mục2
TênNgày dùng thử
Phạm viPhiên
Đang hoạt độngđúng

Thu thập

Trong trò chơi, nhà phát triển đã theo dõi từng cấp bằng lượt xem màn hình. Để liên kết ngày với tất cả lượt xem màn hình trong phiên, giá trị thứ nguyên tùy chỉnh chỉ cần được đặt một lần cho mỗi phiên.

Nhà phát triển đặt thứ nguyên tùy chỉnh khi người dùng bắt đầu trò chơi lần đầu tiên:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Đặt giá trị cho thứ nguyên tùy chỉnh ở chỉ mục 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Gửi giá trị thứ nguyên tùy chỉnh với lần truy cập trang.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Lưu ý rằng thứ nguyên tùy chỉnh cấp phiên có thể được đặt bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra phiên. Tuy nhiên, trong ví dụ này, chỉ đơn giản là sẽ thuận tiện cho nhà phát triển khi xác định ngày dùng thử và đặt giá trị phù hợp vào lúc bắt đầu phiên.

Xử lý

Sau khi lần truy cập được thu thập và được gửi đến Analytics, dữ liệu được xử lý và giá trị thứ nguyên tùy chỉnh được áp dụng cho lần truy cập theo phạm vi của chúng.

Ví dụ: dữ liệu được thu thập cho một người chơi đơn lẻ đã chơi trò chơi hai lần vào ngày đầu tiên, một lần vào ngày thứ hai và một lần vào ngày thứ ba, trông như sau:

userId = 5555
Phiên 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Phiên 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Phiên 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Phiên 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Lưu ý rằng giá trị thứ nguyên tùy chỉnh chỉ được gửi với một lượt xem màn hình trên mỗi phiên.

Phạm vi cấp phiên đảm bảo rằng giá trị Ngày dùng thử sẽ được liên kết với tất cả các lần truy cập trong phiên đó, không chỉ lần truy cập mà nó được gửi cùng.

Báo cáo

Sau khi xử lý, giá trị thứ nguyên tùy chỉnh cấp phiên sẽ được liên kết với tất cả lượt xem màn hình nhận được trong cùng một phiên. Bây giờ nhà phát triển có thể tạo báo cáo bằng cách sử dụng Ngày dùng thử và tên màn hình dưới dạng thứ nguyên và lượt xem màn hình dưới dạng chỉ số:

Ngày dùng thửTên màn hìnhLượt xem màn hình
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Và cuối cùng, để nhóm lượt xem màn hình theo ngày và tìm hiểu có bao nhiêu cấp đã được chơi vào mỗi ngày dùng thử, nhà phát triển có thể tạo báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng Ngày dùng thử làm thứ nguyên chính:

Ngày dùng thửLượt xem màn hình
16
23
31

Dữ liệu cho thấy rằng hầu hết các cấp được chơi vào ngày đầu tiên và chơi ít cấp hơn đáng kể vào ngày 2 và 3. Thông tin chi tiết có thể có được bằng cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp phiên để nhóm nhiều phiên và lần truy cập thành phần của chúng theo một giá trị duy nhất.

Phạm vi cấp người dùng

Cuối cùng, hãy xem xét ví dụ về cách nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp người dùng để tìm hiểu có bao nhiêu cấp đã được chơi bởi người dùng có trả tiền so với người dùng phiên bản dùng thử miễn phí.

Như trong các ví dụ trước, tổng số lần mỗi cấp được chơi đã được theo dõi với lượt xem màn hình, nhưng bây giờ nhà phát triển muốn nhóm lượt xem màn hình theo người dùng miễn phí và người dùng có trả tiền.

Báo cáo mà nhà phát triển muốn thấy trông như sau:

Kiểu người chơiLượt xem màn hình
Miễn phí 
Có trả tiền 

Nhờ sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp người dùng, nhà phát triển có thể nhận được dữ liệu này bằng cách liên kết tất cả lượt xem màn hình của một người dùng cụ thể, trên các phiên hiện tại và trong tương lai, với giá trị Kiểu người chơi.

Tại sao lại là phạm vi cấp người dùng?

Phạm vi cấp người dùng cho phép bạn thuận tiện nhóm tất cả phiên và lần truy cập thành phần của người dùng theo một giá trị duy nhất. Lý tưởng là các giá trị không thay đổi thường xuyên cho một người dùng cụ thể, như Kiểu người chơi trong ví dụ này.

Lưu ý rằng mặc dù có thể đạt được cùng một chức năng này với lần truy cập hoặc phạm vi cấp phiên, nhưng phạm vi cấp người dùng cung cấp giải pháp thuận tiện nhất với số lượng mã ít nhất.

Cấu hình

Thứ nguyên tùy chỉnh Kiểu người chơi được xác định trong phần Quản trị bằng các giá trị sau:

Chỉ mục3
TênKiểu người chơi
Phạm viNgười dùng
Đang hoạt độngđúng

Thu thập

Như trong các ví dụ trước đó, nhà phát triển đã theo dõi từng cấp bằng lượt xem màn hình. Để nhóm các lượt xem màn hình đó theo Kiểu người chơi, nhà phát triển chỉ cần đặt thứ nguyên Kiểu người chơi khi người dùng bắt đầu trò chơi và lần thứ hai nếu người dùng sau đó trả tiền để truy cập vào phiên bản đầy đủ của trò chơi.

Nhà phát triển sẽ đặt thứ nguyên tùy chỉnh khi người dùng bắt đầu trò chơi lần đầu tiên:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Đặt giá trị cho thứ nguyên tùy chỉnh ở chỉ mục 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Gửi giá trị thứ nguyên tùy chỉnh với lần truy cập trang.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Nhà phát triển cũng muốn đặt thứ nguyên tùy chỉnh khi người dùng trả tiền cho phiên bản đầy đủ của trò chơi:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Đặt giá trị cho thứ nguyên tùy chỉnh ở chỉ mục 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Gửi giá trị thứ nguyên tùy chỉnh với lần truy cập trang.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Xử lý

Như trong các ví dụ trước đó, dữ liệu được xử lý sau khi thu thập và giá trị thứ nguyên tùy chỉnh được áp dụng cho lần truy cập theo phạm vi của chúng.

Ví dụ: dữ liệu được thu thập cho một người chơi đơn lẻ đã chơi trò chơi hai lần với vai trò người dùng miễn phí và một lần với vai trò người dùng có trả tiền trông giống như sau:

userId = 5555
Phiên 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Phiên 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Phiên 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Lưu ý rằng giá trị miễn phí được đặt trong phiên 1 áp dụng cho tất cả các lần truy cập trong phiên đó cũng như phiên 2 cho đến khi giá trị mới của có trả tiền được đặt trong phiên 3.

Báo cáo

Sau khi xử lý, giá trị thứ nguyên tùy chỉnh Kiểu người chơi sẽ được liên kết với các phiên mà trong đó chúng được đặt, cũng như bất kỳ phiên và lần truy cập nào trong tương lai.

Bây giờ nhà phát triển có thể tạo báo cáo sử dụng Kiểu người chơi và tên màn hình dưới dạng thứ nguyên và lượt xem màn hình dưới dạng chỉ số:

Kiểu người chơiTên màn hìnhLượt xem màn hình
Miễn phí/level_1/1
Miễn phí/level_2/2
Miễn phí/level_3/2
Có trả tiền/level_3/1
Có trả tiền/level_4/1

Cuối cùng, để nhóm lượt xem màn hình theo Kiểu người chơi và tìm hiểu có bao nhiêu cấp đã được chơi bởi người dùng miễn phí so với người dùng có trả tiền, nhà phát triển có thể tạo báo cáo tùy chỉnh sử dụng Kiểu người chơi dưới dạng thứ nguyên chính.

Kiểu người chơi Lượt xem màn hình
Miễn phí5
Có trả tiền2

Dữ liệu cho thấy rằng người dùng miễn phí chơi nhiều cấp hơn so với người dùng có trả tiền. Thông tin chi tiết này có thể có được bằng cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp người dùng để nhóm người dùng cũng như các phiên và lần truy cập thành phần của chúng theo một giá trị duy nhất.

Phạm vi cấp sản phẩm

Hãy xem xét một ví dụ về cách nhà phát triển trò chơi có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp sản phẩm để tìm hiểu độ mạnh sức mạnh nào -- yếu, trung bình hoặc mạnh -- đã được mua.

Nhà phát triển đã theo dõi số lần sức mạnh được mua bằng cách sử dụng Thương mại điện tử nâng cao. Bây giờ, họ muốn biết độ mạnh sức mạnh nào đã được mua nhiều nhất.

Báo cáo sẽ trông giống như sau:

Độ mạnh sức mạnhDoanh thu sản phẩm
yếu 
trung bình 
mạnh 

Trước khi sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh, nhà phát triển có thể xem tổng doanh thu sản phẩm từ sức mạnh, nhưng họ không thể nhóm doanh thu đó theo độ mạnh của sức mạnh.

Bằng cách sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh cấp sản phẩm, độ mạnh có thể được liên kết với từng sản phẩm, cho phép báo cáo bao gồm độ mạnh được mua nhiều nhất (cũng như được xem, được nhấp và các hành động Thương mại điện tử nâng cao khác).

Tại sao lại là phạm vi cấp sản phẩm?

Người dùng có thể mua một số sức mạnh trong một lần mua hàng. Việc sử dụng phạm vi cấp sản phẩm có nghĩa là giá trị độ mạnh sẽ chỉ được liên kết với sản phẩm mà nó được gửi. Điều này đảm bảo rằng mỗi sức mạnh được mua có thể được liên kết với một độ mạnh duy nhất.

Cấu hình

Thứ nguyên tùy chỉnh Độ mạnh sức mạnh được xác định trong phần cài đặt thuộc tính của Quản trị Analytics với các giá trị sau:

Chỉ mục4
TênĐộ mạnh sức mạnh
Phạm viSản phẩm
Đang hoạt độngđúng

Thu thập

Trong trò chơi, nhà phát triển đã theo dõi từng lần mua sức mạnh. Để liên kết độ mạnh với mỗi sức mạnh, giá trị thứ nguyên tùy chỉnh phải được đặt với dữ liệu sản phẩm.

Việc thêm thứ nguyên này vào sản phẩm có thể trông giống như sau:

ga('ec:addProduct', {        // Cung cấp chi tiết sản phẩm trong productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID sản phẩm (chuỗi).
 'name': 'Powerup',        // Tên sản phẩm (chuỗi).
 'category': 'Extras',       // Danh mục sản phẩm (chuỗi).
 'variant': 'red',         // Biến sản phẩm (chuỗi).
 'price': '10.00',         // Giá sản phẩm (đơn vị tiền tệ).
 'quantity': 2,          // Số lượng sản phẩm (số).
 'dimension4': 'strong'      // Thứ nguyên tùy chỉnh phạm vi sản phẩm (chuỗi).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Gửi dữ liệu giao dịch với lần truy cập trang ban đầu.

Trong ví dụ này, thứ nguyên tùy chỉnh được đặt cùng với thông tin sản phẩm. Điều này liên kết độ mạnh với Sức mạnh này.

Xử lý

Như trong các ví dụ trước đó, sau khi lần truy cập được thu thập và gửi đến Analytics, dữ liệu được xử lý và giá trị thứ nguyên tùy chỉnh được áp dụng cho các sản phẩm mà chúng đã được đặt cùng.

Ví dụ: dữ liệu được thu thập cho một người chơi đơn lẻ với 1 phiên đã mua 3 sức mạnh, trông giống như sau:

userId = 5555
Phiên 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Lưu ý rằng việc sử dụng phạm vi cấp sản phẩm đảm bảo mỗi giá trị sức mạnh chỉ được liên kết với sản phẩm mà nó được đặt.

Báo cáo

Bởi vì mỗi sản phẩm được liên kết với giá trị độ mạnh tương ứng của nó, khi được xử lý, nhà phát triển có thể tạo báo cáo tùy chỉnh cho thấy doanh thu theo Độ mạnh sức mạnh:

Độ mạnh sức mạnhDoanh thu sản phẩm
yếu20.00
mạnh10.00

Trong báo cáo này, sức mạnh yếu đóng góp vào doanh thu nhiều nhất.

Chỉ số tùy chỉnh

Phạm vi

Tương tự như thứ nguyên tùy chỉnh, chỉ số tùy chỉnh có thể có các phạm vi khác nhau. Chỉ số tùy chỉnh cấp lần truy cập được liên kết với tất cả thứ nguyên cấp lần truy cập mà nó được gửi cùng. Tương tự, chỉ số tùy chỉnh cấp sản phẩm chỉ được liên kết với sản phẩm mà nó được gửi cùng. Các ví dụ sau minh họa hai loại chỉ số tùy chỉnh này.

Ví dụ về chỉ số tùy chỉnh phạm vi lần truy cập

Trong các ví dụ ở trên, nhà phát triển trò chơi theo dõi mỗi lượt chơi của một cấp dưới dạng lượt xem màn hình. Trong mỗi báo cáo được tạo, chỉ số lượt xem màn hình được sử dụng để trình bày nỗ lực hoàn thành một cấp của người chơi.

Tuy nhiên, nhà phát triển cũng muốn biết tỷ lệ hoàn thành của từng cấp.

Để xác định tỷ lệ hoàn thành, nhà phát triển sẽ sử dụng chỉ số tùy chỉnh mới có tên là Số lần hoàn thành cấp và so sánh chỉ số đó với lượt xem màn hình cho từng cấp.

Báo cáo mà nhà phát triển muốn trông giống như sau:

Tên màn hìnhLượt xem màn hìnhSố lần hoàn thành cấp
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Tại sao lại sử dụng chỉ số tùy chỉnh?

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ có tùy chọn để sử dụng sự kiện, lượt xem màn hình và/hoặc chỉ số tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng nhất của mình. Tuy nhiên, chỉ số tùy chỉnh có thể tạo ra báo cáo tùy chỉnh linh hoạt hơn và dễ đọc hơn và theo cách thuận tiện để theo dõi các chỉ số quan trọng nhất của bạn.

Trong ví dụ này, số lần hoàn thành cấp không thể được theo dõi dưới dạng lượt xem màn hình mà không tính hai lần số lượt xem màn hình trên mỗi cấp, vì vậy, bạn sẽ muốn tìm một tùy chọn khác.

Mặc dù sự kiện có thể được sử dụng riêng, do tính chất phân cấp của chúng nên khó có thể tạo báo cáo ở trên bằng cách kết hợp lượt xem màn hình với số lần hoàn thành cấp trong một thứ nguyên duy nhất.

Do các giới hạn ở trên và bởi vì số lần hoàn thành cấp là chỉ số quan trọng đối với nhà phát triển này, nên thuận tiện nhất là theo dõi số lần hoàn thành cấp dưới dạng chỉ số tùy chỉnh.

Cấu hình

Chỉ số tùy chỉnh Số lần hoàn thành cấp được xác định trong phần quản lý của giao diện người dùng bằng các giá trị sau:

Chỉ mục1
TênSố lần hoàn thành cấp
Phạm viLần truy cập
Loại định dạngSố nguyên
Đang hoạt độngđúng

Thu thập

Nhà phát triển đã theo dõi lần bắt đầu của từng cấp bằng cách sử dụng lượt xem màn hình. Bây giờ họ muốn theo dõi số lần hoàn thành cấp bằng cách sử dụng chỉ số tùy chỉnh mới.

Như với thứ nguyên tùy chỉnh, chỉ số tùy chỉnh được gửi đến Analytics dưới dạng thông số được đính kèm với các lần truy cập khác. Để gửi giá trị chỉ số tùy chỉnh, nhà phát triển cũng cần phải gửi lần truy cập bổ sung để ghi lại người dùng hoàn thành cấp. Trong ví dụ này, một sự kiện sẽ được kích hoạt khi cấp được hoàn thành và chỉ số tùy chỉnh sẽ được liên kết với sự kiện này.

Triển khai đó có thể trông giống như sau:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Tăng chỉ số số lần hoàn thành cấp lên 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Gửi giá trị thứ nguyên tùy chỉnh với lần truy cập sự kiện.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Xử lý

Trước khi xử lý, dữ liệu cho một người chơi đơn lẻ chơi ba cấp trong trò chơi trong một phiên duy nhất sẽ trông giống như sau:

userId = 5555
Phiên 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Báo cáo

Sau khi xử lý, nhà phát triển có thể tạo báo cáo sử dụng tên màn hình dưới dạng thứ nguyên và lượt xem màn hình, tổng số sự kiện và số lần hoàn thành cấp dưới dạng chỉ số:

Tên màn hìnhLượt xem màn hìnhTổng số sự kiệnSố lần hoàn thành cấp
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Vì nhà phát triển đã theo dõi số lần hoàn thành cấp dưới dạng chỉ số tùy chỉnh, nên nhà phát triển sẽ không cần phải lọc sự kiện hoàn thành khỏi tổng số sự kiện trong tương lai.

Thay vào đó, nhà phát triển có thể dễ dàng tạo báo cáo tùy chỉnh sau bằng cách sử dụng chỉ số tùy chỉnh Số lần hoành thành cấp:

Tên màn hìnhLượt xem màn hìnhSố lần hoàn thành cấp
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Dữ liệu cho thấy cấp 2 thực sự khó hơn so với các cấp 1 và 3, vì nó chỉ có tỷ lệ hoàn thành 33% dựa trên lượt xem màn hình. Khi theo dõi số lần hoàn thành cấp dưới dạng chỉ số tùy chỉnh, nhà phát triển có thể dễ dàng trả lời các câu hỏi về chỉ số chính và tạo báo cáo được đơn giản hóa để chia sẻ với những người khác.

Ví dụ về chỉ số tùy chỉnh phạm vi sản phẩm

Trong các ví dụ ở trên, nhà phát triển trò chơi đã theo dõi mỗi lần mua sức mạnh. Có một số chỉ số có thể được liên kết với mỗi lần mua, chẳng hạn như số lượng và doanh thu sản phẩm.

Tuy nhiên, nhà phát triển trò chơi gần đây đã chạy một quảng cáo, cung cấp cho tất cả người dùng tín dụng 100 đô la. Nhà phát triển trò chơi muốn đo lường xem mọi người đang mua sức mạnh nào bằng tín dụng của họ.

Để xác định số tín dụng được sử dụng cho mỗi lần mua sản phẩm, nhà phát triển sẽ sử dụng chỉ số tùy chỉnh mới có tên Tín dụng được sử dụng.

Báo cáo mà nhà phát triển muốn trông giống như sau:

Độ mạnh sức mạnhDoanh thu sản phẩmTín dụng được sử dụng
mạnh  
trung bình  
yếu  

Cấu hình

Chỉ số tùy chỉnh Tín dụng được sử dụng được xác định trong phần Quản trị bằng các giá trị sau:

Chỉ mục2
TênTín dụng được sử dụng
Phạm viSản phẩm
Loại định dạngĐơn vị tiền tệ
Đang hoạt độngđúng

Thu thập

Như với thứ nguyên tùy chỉnh cấp sản phẩm, chỉ số tùy chỉnh cấp sản phẩm được gửi đến Analytics dưới dạng thông số được gắn với dữ liệu sản phẩm.

Triển khai đó có thể trông giống như sau:

ga('ec:addProduct', {        // Cung cấp chi tiết sản phẩm trong productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID sản phẩm (chuỗi).
 'name': 'Powerup',        // Tên sản phẩm (chuỗi).
 'category': 'Extras',       // Danh mục sản phẩm (chuỗi).
 'variant': 'red',         // Biến sản phẩm (chuỗi).
 'price': '10.00',         // Giá sản phẩm (đơn vị tiền tệ).
 'quantity': 2,          // Số lượng sản phẩm (số).
 'dimension4': 'strong',      // Thứ nguyên tùy chỉnh phạm vi sản phẩm (chuỗi).
 'metric2': 5           // Chỉ số tùy chỉnh phạm vi sản phẩm (số nguyên).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Gửi dữ liệu giao dịch với lần truy cập trang ban đầu.


Xử lý

Trước khi xử lý, dữ liệu cho một người chơi đơn lẻ mua một số sức mạnh có thể trông giống như sau:

userId = 5555
Phiên 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

Báo cáo

Sau khi xử lý, nhà phát triển có thể tạo báo cáo sử dụng Độ mạnh sức mạnh dưới dạng thứ nguyên và Doanh thu sản phẩm và Tín dụng được sử dụng dưới dạng chỉ số:

Độ mạnh sức mạnhDoanh thu sản phẩmTín dụng được sử dụng
yếu2015
mạnh105
trung bình101

Dữ liệu cho thấy rằng người chơi đang sử dụng tín dụng của họ để mua sức mạnh yếu. Nhà phát triển tạo ra lợi nhuận nhiều nhất trên sức mạnh trung bình.

Cân nhắc khi triển khai

Khi triển khai thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh, hãy lưu ý những điều sau:

Chỉnh sửa thứ nguyên hoặc chỉ số hiện tại

Khi bạn chỉnh sửa tên hoặc phạm vi của thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh hiện tại, dữ liệu của bạn có thể bị ảnh hưởng theo các cách sau:

 • Chỉnh sửa tên: ảnh hưởng đến dữ liệu đã được xử lý. Dữ liệu cũ chỉ có thể truy cập được bằng cách sử dụng tên mới.
 • Chỉnh sửa phạm vi: không ảnh hưởng đến dữ liệu đã được xử lý. Chỉ dữ liệu mới sẽ được xử lý bằng cách sử dụng phạm vi mới.
 • Thay đổi trạng thái hoạt động: trường đang hoạt động xác định liệu giá trị thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh có thực sự được xử lý hay không. Lưu ý rằng khi đang hoạt động là false, thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh sẽ vẫn xuất hiện trong báo cáo của bạn, nhưng bởi vì giá trị của nó không được xử lý, nên nó sẽ không có bất kỳ dữ liệu được liên kết nào.

Lập kế hoạch trước khi đặt phạm vi

Khi quyết định sử dụng phạm vi nào cho thứ nguyên tùy chỉnh cụ thể, hãy xem xét mức độ thường xuyên mà bạn dự kiến giá trị thay đổi. Nếu đó là giá trị có thể thay đổi nhiều lần trong thời gian diễn ra phiên, như tên của một cấp trong trò chơi, hãy sử dụng phạm vi lần truy cập và đặt giá trị trước mỗi lần truy cập. Mặt khác, thứ nguyên tùy chỉnh như giới tính có thể được đặt ở cấp người dùng chỉ một lần. Việc gửi giá trị giới tính với từng lần truy cập sẽ yêu cầu một số lượng công việc không cần thiết và việc định cấu hình thứ nguyên tùy chỉnh thay đổi thường xuyên có phạm vi người dùng sẽ liên kết sai nhiều lần truy cập với giá trị đó.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?