Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Vlastné dimenzie a metriky

Zahrňte neštandardné údaje do prehľadov.

Vlastné dimenzie a vlastné metriky sú podobné ako predvolené dimenzie a metriky v účte Analytics, no vytvárate ich vy. Môžete pomocou nich zhromažďovať a analyzovať údaje, ktoré služba Analytics nesleduje automaticky.

Obsah tohto článku:

Úvod

Vlastné dimenzie a metriky umožňujú spájať údaje služby Analytics s údajmi mimo služby Analytics, ako sú napríklad údaje systému riadenia vzťahov so zákazníkmi. Príklad:

 • Ak do systému riadenia vzťahov so zákazníkmi ukladáte pohlavie prihlásených používateľov, tieto informácie by ste mohli spojiť s údajmi služby Analytics a zobraziť si Zobrazenia stránky podľa pohlavia.

 • Ak vyvíjate hry, metriky ako „dokončenia úrovní“ alebo „najvyššie skóre“ môžu byť pre vás relevantnejšie než preddefinované metriky, ako je napríklad metrika Zobrazenia obrazovky. Sledovaním týchto údajov s vlastnými metrikami môžete sledovať postup voči najdôležitejším metrikám vo flexibilných a zrozumiteľných vlastných prehľadoch.

Vlastné dimenzie sa môžu zobrazovať ako primárne vo vlastných prehľadoch. Okrem toho ich môžete použiť ako segmenty a sekundárne dimenzie v štandardných prehľadoch.

Predpoklady

Vlastné dimenzie a metriky sú k dispozícii len pre vlastníctva aktivované pre platformu Universal Analytics alebo obsahujúce najmenej jedno zobrazenie prehľadov aplikácie. Vlastné dimenzie a metriky podporujú súpravy SDK Analytics pre Android a iOS verzie 2.x alebo novšej, analytics.js a platforma Measurement Protocol.

Vlastné dimenzie a metriky vyžadujú vykonanie dodatočných nastavení v účte Analytics a v kóde sledovania. Po dokončení oboch krokov nastavenia ich môžete použiť vo svojich prehľadoch.

Limity a obmedzenia

V každom vlastníctve máte k dispozícii dvadsať indexov pre rôzne vlastné dimenzie a dvadsať indexov pre vlastné metriky. V špeciálnych účtoch je k dispozícii 200 indexov pre vlastné dimenzie a 200 pre vlastné metrické údaje.

Vlastné dimenzie nemožno odstrániť, no možno ich zakázať. Odporúčame vám vyhnúť sa pokusom o opätovné použitie vlastných dimenzií. Keď upravíte názov, rozsah a hodnotu vlastnej dimenzie, môže dôjsť k priradeniu starej aj novej hodnoty buď k starému, alebo k novému názvu dimenzie. Údaje v prehľadoch sa zlúčia takým spôsobom, že ich nemožno presne oddeliť pomocou filtra.

Životný cyklus vlastných dimenzií a metrík

Životný cyklus vlastnej dimenzie alebo metriky má štyri fázy:

 • Konfigurácia – definujete vlastné dimenzie a metriky s indexom, názvom a ďalšími atribútmi, ako je napríklad rozsah.
 • Zhromažďovanie – z implementácie posielate vlastné hodnoty dimenzie a metriky do služby Analytics.
 • Spracovanie – údaje sa spracujú pomocou definícií vlastnej dimenzie a metriky a filtrov zobrazenia prehľadov.
 • Prehľady – v používateľskom rozhraní služby Analytics zostavíte nové prehľady pomocou vlastných dimenzií a metrík.

Konfigurácia

Než budete môcť odosielať hodnoty vlastnej dimenzie a metriky do služby Analytics, musíte ich najskôr definovať vo vlastníctve Analytics. Pre každé vlastníctvo Analytics je k dispozícii dvadsať indexov pre vlastné dimenzie a ďalších dvadsať indexov pre vlastné metriky.

Pri definovaní vlastnej dimenzie alebo metriky zadávate jej názov a iné konfiguračné hodnoty na príslušnom indexe. Vlastné dimenzie majú nasledujúce konfiguračné hodnoty:

 • Názov – názov vlastnej dimenzie, ako sa bude zobrazovať v prehľadoch.
 • Rozsah – určuje, pre aké údaje sa vlastná dimenzia alebo metrika použije. Ďalšie informácie o rozsahu.
 • Aktívne – určuje, či sa hodnota vlastnej dimenzie alebo metriky spracuje. Neaktívne vlastné dimenzie sa môžu aj naďalej zobrazovať v prehľadoch, no ich hodnoty sa nespracujú.

Vlastné metriky majú nasledujúce konfiguračné hodnoty:

 • Názov – názov vlastnej metriky, ako sa zobrazí v prehľadoch.
 • Typ – určuje, ako sa hodnota vlastnej metriky zobrazí v prehľadoch.
 • Minimálna / maximálna hodnota – minimálna a maximálna hodnota, ktoré sa spracujú a zobrazia v prehľadoch.
 • Aktívne – určuje, či sa hodnota vlastnej metriky spracuje. Neaktívne vlastné metriky sa môžu aj naďalej zobrazovať v prehľadoch, no ich hodnoty sa nespracujú.

Vlastné dimenzie a metriky možno definovať v používateľskom rozhraní služby Analytics.

Po definovaní vlastnej dimenzie alebo metriky pokiaľ možno neupravujte názov alebo rozsah. V sekcii Úvahy pri implementácii nájdete ďalšie informácie o tom, aký vplyv môžu mať úpravy týchto hodnôt na vaše prehľady.

Zhromažďovanie

Hodnoty vlastnej dimenzie a metriky sa odosielajú do služby Analytics v čase ich získania ako pár parametrov index a hodnota. Parameter index zodpovedá indexu vlastnej dimenzie alebo metriky definovanej vo fáze Konfigurácia.

Na rozdiel od iných typov údajov sa vlastné dimenzie a metriky odosielajú do služby Analytics ako parametre pripojené k ďalším prístupom, ako sú zobrazenia stránky, udalosti alebo transakcie elektronického obchodu. Ako také musia byť hodnoty vlastnej dimenzie alebo metriky nastavené pred volaním sledovania, aby sa daná hodnota odoslala do služby Analytics.

Ak chcete napríklad nastaviť hodnotu vlastnej dimenzie, váš kód by mohol vyzerať takto:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu na indexe 1.
ga('set', 'dimension1', 'Úroveň 1');

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky.
ga('send', 'pageview');

Typy vlastných metrík

Vlastné metriky s typom Integer alebo Time by sa mali posielať ako celočíselné hodnoty, pričom vlastné metriky s typom Currency sa môžu posielať ako číselné hodnoty s pevnou desatinnou čiarkou, v závislosti od miestnej meny.

Spracovanie

Pri spracúvaní vlastných dimenzií určuje rozsah, pre ktoré prístupy sa použije hodnota konkrétnej vlastnej dimenzie, pričom filtre zobrazení určujú, ktoré prístupy a k nim priradené hodnoty sa naozaj zahrnú do prehľadov.

Rozsah a priorita

Rozsah určuje, ktoré prístupy budú priradené ku konkrétnej hodnote vlastnej dimenzie. Existujú štyri úrovne rozsahu: produkt, prístup, relácia a používateľ:

 • Produkt – hodnota sa použije pre produkt, pre ktorý bola nastavená (iba Rozšírený elektronický obchod).
 • Prístup – hodnota sa použije pre jeden prístup, pre ktorý bola nastavená.
 • Relácia – hodnota sa použije pre všetky prístupy v jednej relácii.
 • Používateľ – hodnota sa použije pre všetky prístupy v aktuálnych a budúcich reláciách až do zmeny hodnoty alebo zneaktívnenia vlastnej dimenzie.
Rozsah na úrovni produktu

Keď má vlastná dimenzia rozsah na úrovni produktu, hodnota sa použije iba v tom produkte, ktorý má túto hodnotu nastavenú. Keďže jedným prístupom možno odoslať viac produktov, jedným prístupom možno odoslať aj viac vlastných dimenzií s rozsahom na úrovni produktu.

Rozsah na úrovni prístupu

Keď má vlastná dimenzia rozsah na úrovni prístupu, hodnota sa použije iba v tom prístupe, ktorý mal túto hodnotu nastavenú. Znázorňujú to obrázok A, obrázok B a obrázok C uvedené nižšie:

Obrázok A: Používateľ odošle dva prístupy (H1, H2). Prístup H2 má CD1 hodnotu A. Táto hodnota sa použije iba pre prístup H2.


Obrázok B: Používateľ odošle tretí prístup (H3). Prístup H3 nemá hodnotu CD.


Obrázok C: Používateľ odošle štvrtý prístup (H4). Prístup H4 má CD1 hodnotu B. Táto hodnota sa použije iba pre prístup H4.


Rozsah na úrovni relácie

Keď majú dve hodnoty s rozsahom relácie nastavený v relácii rovnaký index, posledná nastavená hodnota má prioritu a použije sa vo všetkých prístupoch v danej relácii. Na obrázku D nižšie prepisuje posledná nastavená hodnota všetky predchádzajúce hodnoty pre daný index:

Obrázok A: Používateľ posiela prístup (H1) bez hodnoty CD.


Obrázok B: V rovnakej relácii používateľ odošle druhý prístup (H2) s hodnotou CD1 nastavenou na A. Vďaka rozsahu relácie sa hodnota A použije aj v prístupe H1.


Obrázok C: Používateľ odošle tretí prístup (H3). Hoci sa prístup H3 odošle bez hodnoty CD1, vďaka rozsahu relácie sa hodnota A automaticky použije v prístupe H3.


Obrázok D: Používateľ pošle štvrtý prístup (H4) s novou hodnotou CD1 nastavenou na B. Rozsah relácie použije hodnotu B vo všetkých prístupoch v relácii, čim sa prepíše hodnota A v predchádzajúcich prístupoch
.


Rozsah na úrovni používateľa

Napokon, ak sú v rámci rovnakej relácie nastavené dve hodnoty vlastnej dimenzie s rozsahom na úrovni používateľa, posledná nastavená hodnota získa prioritu pre aktuálnu reláciu a použije sa vo všetkých budúcich reláciách daného používateľa.

Na obrázku B nižšie sa CD hodnota A použije vo všetkých prístupoch v relácii 2 podobne ako hodnota CD na úrovni relácie. No na obrázku C sa na rozdiel od rozsahu na úrovni relácie CD hodnota A ďalej použije v prístupoch v tretej relácii, keďže CD1 má rozsah na úrovni používateľa:

Obrázok A: Používateľ má reláciu s tromi prístupmi (H1, H2, H3). Nie sú nastavené žiadne CD hodnoty.


Obrázok B: Rovnaký používateľ sa vráti a má inú reláciu s tromi ďalšími prístupmi. Hodnota CD1 sa nastaví na A pre prístup H3. Hodnota CD1 sa potom použije vo všetkých prístupoch v relácii.


Obrázok C: Používateľ sa vráti a má tretiu reláciu s tromi ďalšími prístupmi. Vďaka rozsahu CD1 úrovne používateľa sa hodnota A použije vo všetkých prístupoch v relácii 3.

Filtre

Filtre zobrazenia môžu interagovať s vlastnými dimenziami a metrikami niekoľkými spôsobmi.

Všetky hodnoty vlastných dimenzií a metrík sa priradia k prístupu, s ktorým boli prijaté, a to bez ohľadu na ich rozsah. Ak je daný prístup odfiltrovaný filtrom zobrazenia, vlastnú dimenziu alebo metriku možno tiež odfiltrovať v závislosti od jeho rozsahu:

 1. Rozsah na úrovni prístupu: Obe vlastné dimenzie s rozsahom prístupu a vlastnými metrikami sa odfiltrujú, ak bol tiež odfiltrovaný prístup, ku ktorému sú priradené.
 2. Rozsah na úrovni relácie alebo používateľa: Vlastné dimenzie s rozsahom na úrovni používateľa alebo relácie sa neodfiltrujú ani v prípade, že je odfiltrovaný prístup, ku ktorému boli priradené. Ich hodnoty sa aj napriek tomu použijú vo všetkých prístupoch v aktuálnej relácii, ako aj v budúcich reláciách, ak má dimenzia rozsah používateľa.

Vlastné dimenzie možno použiť aj na zostavovanie filtrov zobrazenia. Prístupy sa tak budú filtrovať podľa rozsahu vlastnej dimenzie. Napríklad filtrovanie podľa hodnoty vlastnej dimenzie na úrovni používateľa by odfiltrovalo aktuálne a budúce relácie zo skupiny používateľov, ktorí sú priradení k tejto hodnote.

Prehľady

Po zhromaždení, konfigurácii a dokončení ďalších fáz spracovania životného cyklu sú vlastné dimenzie a metriky dostupné cez používateľské rozhranie prehľadov.

Vlastné dimenzie a metriky sú dostupné vo vlastných prehľadoch a na použitie so spresňujúcimi segmentmi. Vlastné dimenzie možno použiť aj ako sekundárne dimenzie v štandardných prehľadoch.

Príklady

Nasledujúce príklady znázorňujú, ako môže vlastné dimenzie a metriky využiť herný vývojár, ak chce získať informácie o správaní hráča.

Herný vývojár nedávno vydal novú hru.

Aktuálna implementácia služby Analytics sleduje zobrazenie obrazovky vždy, keď si používateľ zahrá niektorú úroveň. Vývojár už vie, koľkokrát bola odohratá každá úroveň. Vývojár chce teraz získať odpovede na tieto pokročilejšie otázky:

 1. Koľkokrát sa odohrajú ľahké úrovne v porovnaní so stredne ťažkými alebo ťažkými úrovňami?
 2. Koľko úrovní sa odohrá každý deň počas 3-dňovej bezplatnej skúšobnej doby?
 3. Koľko úrovní odohrajú používatelia v skúšobnej dobe v porovnaní s používateľmi, ktorí za hru zaplatili?

Odpovede na tieto otázky získate vytvorením nových skupín prístupov, relácií a používateľov pomocou vlastných dimenzií.

Vývojár navyše predáva doplnkové funkcie na zlepšenie dojmu používateľa, ako sú napríklad vylepšenia. Vývojár už používa kategóriu a premenlivé polia, no pomocou doplnkového poľa chce merať aj intenzitu zakúpených vylepšení. Vývojár tak bude môcť určiť, či boli niektoré intenzity vylepšenia populárnejšie než iné.

Rozsah na úrovni prístupu

Pozrime sa na príklad toho, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni prístupu zistiť počet odohratých úrovní každej úrovne obťažnosti – ľahká, stredná alebo ťažká.

Vývojár už sleduje pomocou zobrazení obrazovky, koľkokrát bola každá úroveň odohratá. Teraz chce zistiť, na ktorej obťažnosti hráči hrajú najčastejšie.

Prehľad bude vyzerať približne takto:

ObťažnosťZobrazenia obrazovky
ľahká 
stredná 
ťažká 

Pred použitím vlastných dimenzií vývojár mohol vidieť celkový počet zobrazení obrazovky podľa úrovne, no nemal možnosť zoskupiť tieto zobrazenia obrazovky podľa obťažnosti.

Použitím vlastnej dimenzie na úrovni prístupu možno obťažnosť priradiť ku každému zobrazeniu obrazovky, čo umožňuje do prehľadov zahrnúť najčastejšie hranú obťažnosť.

Prečo rozsah na úrovni prístupu?

Používateľ si môže zahrať počas jednej relácie niekoľko úrovní. Použitie rozsahu na úrovni prístupu znamená, že hodnota obťažnosti sa priradí iba k zobrazeniu obrazovky, s ktorým bola odoslaná. Vďaka tomu možno priradiť každé zobrazenie obrazovky k jedinečnej obťažnosti.

Konfigurácia

Prvým krokom implementácie vlastnej dimenzie je definovať ju v nastaveniach vlastníctva v sekcii Správca služby Analytics. V tomto príklade vyzerá definícia vlastnej dimenzie takto:

Index1
NázovObťažnosť
RozsahPrístup
Aktívnetrue

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje v hre každú úroveň so zobrazením obrazovky. Aby bolo možné priradiť obťažnosť ku každej úrovni, hodnotu vlastnej dimenzie je nutné nastaviť tesne pred volaním sledovania zobrazenia obrazovky.

Implementácia by mohla vyzerať takto:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu na indexe 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

V tomto príklade sa vlastná dimenzia nastaví tesne pred sledovaním zobrazenia obrazovky úrovne. Tým sa priradí obťažnosť k zobrazeniu obrazovky, čo umožní v prehľadoch zoskupiť prístupy zobrazenia obrazovky podľa obťažnosti.

Spracovanie

Po zhromaždení prístupov a ich odoslaní do služby Analytics sa údaje spracujú a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v prístupoch podľa svojho rozsahu.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča s jednou reláciou, ktorý odohral šesť úrovní, vyzerajú asi takto:

userId = 5555
Relácia 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=ľahká
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=stredná
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=ťažká
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=ľahká
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=stredná
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=stredná

Upozorňujeme, že použitím rozsahu na úrovni prístupu sa zabezpečí, že hodnota obťažnosti sa priradí iba k tomu zobrazeniu obrazovky, s ktorým bola odoslaná.

Prehľady

Keďže po spracovaní sa ku každému zobrazeniu obrazovky priradí príslušná hodnota obťažnosti, vývojár môže vytvoriť prehľad, v ktorom sa použijú názov obrazovky a obťažnosť ako dimenzie a zobrazenia obrazovky ako metrika.

Názov obrazovkyObťažnosťZobrazenia obrazovky
/level_1/ľahká1
/level_2/stredná1
/level_3/ťažká1
/level_4/ľahká1
/level_5/stredná1
/level_6/stredná1

Môžete vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom použitím Obťažnosti ako primárnej dimenzie zoskupíte zobrazenia obrazovky a zistíte, koľkokrát bola každá úroveň obťažnosti odohratá:

ObťažnosťZobrazenia obrazovky
ľahká2
stredná3
ťažká1

V tomto prehľade boli najčastejšie hrané úrovne strednej obťažnosti. Tieto štatistiky je možné získať použitím vlastných dimenzií na úrovni prístupu na zoskupenie zobrazení obrazovky.

Rozsah na úrovni relácie

Pozrime sa na príklad toho, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni relácie zistiť počet odohratých úrovní v každom dni počas 3-dňovej bezplatnej skúšobnej doby.

Vývojár už vie vďaka sledovaniu zobrazenia obrazovky pre každú úroveň, koľkokrát bola odohratá každá úroveň. Teraz chce zistiť, koľko úrovní bolo odohratých každý deň.

Prehľad, ktorý chce vývojár vytvoriť, vyzerá takto:

Deň skúšobnej dobyZobrazenia obrazovky
1. deň 
2. deň 
3. deň 

Použitím vlastnej dimenzie na úrovni relácie môže vývojár zoskupiť zobrazenia obrazovky podľa dňa v skúšobnej dobe a sledovať, ako sa tento počet mení s tým, ako používateľ trávi viac času v bezplatnej skúšobnej dobe.

Prečo rozsah na úrovni relácie?

Pomocou rozsahu na úrovni relácie môžete účinne zoskupiť celé relácie a všetky ich čiastkové prístupy v rámci jednej hodnoty Deň skúšobnej doby.

Aj keď by ste mohli dosiahnuť rovnaký výsledok s rozsahom na úrovni prístupu, rozsah na úrovni relácie umožňuje pohodlne nastaviť hodnotu Deň skúšobnej doby pri použití minimálneho množstva ďalšieho kódu.

Konfigurácia

Vlastná dimenzia Deň skúšobnej doby je definovaná v sekcii nastavení vlastníctva v používateľskom rozhraní služby Analytics s týmito hodnotami:

Index2
NázovDeň skúšobnej doby
RozsahRelácia
Aktívnetrue

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje v hre každú úroveň so zobrazením obrazovky. Aby sa priradil deň ku všetkým zobrazeniam obrazovky v relácii, hodnotu vlastnej dimenzie stačí nastaviť iba raz na reláciu.

Vývojár nastaví vlastnú dimenziu, keď používateľ prvýkrát spustí hru:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu na indexe 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Upozorňujeme, že vlastnú dimenziu na úrovni relácie možno nastaviť kedykoľvek počas relácie. No v tomto príklade je pre vývojára pohodlnejšie zistiť deň skúšobnej doby, a podľa toho nastaviť hodnotu na začiatku relácie.

Spracovanie

Po zhromaždení prístupov a ich odoslaní do služby Analytics sa údaje spracujú a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v prístupoch podľa svojho rozsahu.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča, ktorý si hru zahral dvakrát v prvom dni, raz v druhom dni a raz v treťom dni, vyzerajú takto:

userId = 5555
Relácia 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Relácia 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Relácia 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Relácia 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Upozorňujeme, že hodnoty vlastnej dimenzie boli odoslané iba s jedným zobrazením obrazovky na reláciu.

Rozsah na úrovni relácie zabezpečuje, že hodnota Deň skúšobnej doby bude priradená ku všetkým prístupom v danej relácii, nie iba k prístupu, s ktorým bola odoslaná.

Prehľady

Po spracovaní sa hodnoty vlastnej dimenzie na úrovni relácie priradia ku všetkým zobrazeniam obrazovky prijatým v rovnakej relácii. Vývojár môže teraz vytvoriť prehľad tak, že použije Deň skúšobnej doby a názov obrazovky ako dimenzie a zobrazenia obrazovky ako metriku:

Deň skúšobnej dobyNázov obrazovkyZobrazenia obrazovky
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Napokon, s cieľom zoskupiť zobrazenia obrazovky podľa dňa a zistiť počet odohratých úrovní v každom dni počas skúšobnej doby môže vývojár vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom sa použije Deň skúšobnej doby ako primárna dimenzia.

Deň skúšobnej dobyZobrazenia obrazovky
16
23
31

Tieto údaje znázorňujú, že najviac úrovní hráči odohrali v prvom dni, a oveľa menej úrovní v 2. a 3. dni. Tieto štatistiky je možné získať použitím vlastných dimenzií na úrovni relácie na zoskupenie viacerých relácií a ich čiastkových prístupov podľa jednej hodnoty.

Rozsah na úrovni používateľa

Nakoniec sa pozrime na príklad toho, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni používateľa zistiť počet odohratých úrovní podľa platiacich používateľov v porovnaní s používateľmi s bezplatnou skúšobnou dobou.

Ako znázorňujú predchádzajúce príklady, celkový počet odohratí každej úrovne sa už sleduje so zobrazeniami obrazovky, no vývojár chce zoskupiť aj zobrazenia obrazovky podľa neplatiacich a platiacich používateľov.

Prehľad, ktorý chce vývojár zostaviť, vyzerá takto:

Typ hráčaZobrazenia obrazovky
Neplatiaci 
Platiaci 

Pomocou vlastnej dimenzie na úrovni používateľa môže vývojár získať tieto údaje priradením všetkých zobrazení obrazovky daného používateľa k hodnote Typ hráča v rámci aktuálnych aj budúcich relácií.

Prečo rozsah na úrovni používateľa?

Rozsah na úrovni používateľa umožňuje komfortne zoskupiť všetky čiastkové relácie a prístupy používateľa podľa jednej hodnoty. Je to vhodné pri hodnotách, ktoré sa pre konkrétneho používateľa nemenia často, v tomto príklade je to napríklad Typ hráča.

Upozorňujeme, že aj keď by sa dal rovnaký výsledok dosiahnuť s rozsahom na úrovni prístupu alebo relácie, rozsah na úrovni používateľa poskytuje najkomfortnejšie riešenie s minimálnym množstvom kódu.

Konfigurácia

Vlastná dimenzia Typ hráča je definovaná v sekcii Správca s týmito hodnotami:

Index3
NázovTyp hráča
RozsahPoužívateľ
Aktívnetrue

Zhromažďovanie

Podobne ako v predchádzajúcich príkladoch vývojár už sleduje v hre každú úroveň so zobrazením obrazovky. Na zoskupenie týchto zobrazení obrazovky podľa dimenzie Typ hráča musí vývojár nastaviť dimenziu Typ hráča iba pri spustení hry používateľom, a druhýkrát vtedy, keď používateľ zaplatí za prístup k plnej verzii hry.

Vývojár nastaví vlastnú dimenziu, keď používateľ prvýkrát spustí hru:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu na indexe 3.
ga('set', 'dimension3', 'Neplatiaci' );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Vývojár tiež nastaví vlastnú dimenziu, keď používateľ zaplatí za plnú verziu hry:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavenie hodnoty pre vlastnú dimenziu na indexe 3.
ga('set', 'dimension3', 'Platiaci' );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k zobrazeniu stránky.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Spracovanie

Podobne ako v predchádzajúcich príkladoch sa údaje spracujú po ich zhromaždení a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v prístupoch podľa ich rozsahu.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča, ktorý si hru zahral dvakrát ako neplatiaci používateľ a raz ako platiaci používateľ, by vyzerali takto:

userId = 5555
Relácia 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=neplatiaci
H3: screen_name=/level_2/

Relácia 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Relácia 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=platiaci
H2: screen_name=/level_4/

Upozorňujeme, že hodnota neplatiaci nastavená v relácii 1 sa použije vo všetkých prístupoch v tejto relácii, ako aj v relácii 2, no v relácii 3 sa nastaví nová hodnota platiaci.

Prehľady

Po spracovaní sa hodnoty vlastnej dimenzie Typ hráča priradia k reláciám, v ktorých boli nastavené, ako aj k budúcim reláciám a prístupom.

Vývojár môže teraz vytvoriť prehľad tak, že použije dimenziu Typ hráča a názov obrazovky ako dimenzie a zobrazenia obrazovky ako metriku:

Typ hráčaNázov obrazovkyZobrazenia obrazovky
Neplatiaci/level_1/1
Neplatiaci/level_2/2
Neplatiaci/level_3/2
Platiaci/level_3/1
Platiaci/level_4/1

Napokon, na zoskupenie zobrazení obrazovky podľa dimenzie Typ hráča a zistenie počtu odohratých úrovní podľa neplatiacich a platiacich používateľov môže vývojár vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom sa dimenzia Typ hráča použije ako primárna dimenzia:

Typ hráča Zobrazenia obrazovky
Neplatiaci5
Platiaci2

Z údajov vyplýva, že neplatiaci používatelia odohrali viac úrovní než platiaci používatelia. Tieto štatistiky je možné získať použitím vlastných dimenzií na úrovni používateľa na zoskupenie používateľov a ich čiastkových relácií a prístupov podľa jednej hodnoty.

Rozsah na úrovni produktu

Pozrime sa na príklad toho, ako môže herný vývojár pomocou vlastných dimenzií na úrovni produktu zistiť intenzitu zakúpeného vylepšenia – ľahká, stredná alebo silná.

Vývojár už sleduje pomocou rozšíreného elektronického obchodu, koľkokrát boli vylepšenia zakúpené. Teraz chce zistiť, ktorý stupeň vylepšenia si hráči kupujú najčastejšie.

Prehľad bude vyzerať takto:

Intenzita vylepšeniaVýnosy z produktu
ľahká 
stredná 
silná 

Pred použitím vlastných dimenzií by vývojár mohol vidieť celkové výnosy produktu z vylepšení, no tieto výnosy nemohol zoskupovať podľa intenzity vylepšenia.

Použitím vlastnej dimenzie na úrovni produktu možno intenzitu vylepšenia priradiť ku každému produktu, čo umožňuje do prehľadov zahrnúť intenzitu s najvyšším počtom zakúpení (ako aj zobrazení, kliknutí a ďalších akcií rozšíreného elektronického obchodu).

Prečo rozsah na úrovni produktu?

Používateľ si môže jedným nákupom zakúpiť niekoľko vylepšení. Použitie rozsahu na úrovni produktu znamená, že hodnota stupňa sa priradí iba k produktu, s ktorým bola odoslaná. Vďaka tomu možno každé zakúpené vylepšenie priradiť k jedinečnému stupňu.

Konfigurácia

Vlastná dimenzia Intenzita vylepšenia je definovaná v sekcii nastavení vlastníctva v časti Správca služby Analytics s týmito hodnotami:

Index4
NázovIntenzita vylepšenia
RozsahProdukt
Aktívnetrue

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje v hre každé zakúpené vylepšenie. Aby sa intenzita priradila ku každému vylepšeniu, hodnotu vlastnej dimenzie je nutné nastaviť s údajmi produktu.

Pridanie tejto dimenzie k produktu by mohlo vyzerať takto:

ga('ec:addProduct', {        // Zadanie podrobností produktu do premennej typu productFieldObject
 'id': 'P12345',          // ID produktu (reťazec)
 'name': 'Vylepšenie',        // Názov produktu (reťazec)
 'category': 'Doplnky',       // Kategória produktu (reťazec)
 'variant': 'červená',         // Variant produktu (reťazec)
 'price': '10.00',         // Cena produktu (mena)
 'quantity': 2,          // Množstvo produktu (číslo)
 'dimension4': 'silná'      // Vlastná dimenzia na úrovni produktu (reťazec)
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Odoslanie údajov transakcie s úvodným zobrazením stránky.

V tomto príklade sa vlastná dimenzia nastaví spolu s informáciami o produkte. Tým sa priradí intenzita k tomuto vylepšeniu.

Spracovanie

Podobne ako v predchádzajúcich príkladoch po zhromaždení prístupov a ich odoslaní do služby Analytics sa údaje spracujú a hodnoty vlastnej dimenzie sa použijú v produktoch, s ktorými boli nastavené.

Napríklad údaje zhromaždené pre jedného hráča s jednou reláciou, ktorý si zakúpil tri vylepšenia, vyzerajú takto:

userId = 5555
Relácia 1:
H1: product_name=vylepšenie cd4_value=slabá
  product_name=vylepšenie cd4_value=silná
H2: product_name=vylepšenie cd4_value=slabá

Upozorňujeme, že použitím rozsahu na úrovni produktu sa zabezpečí, že hodnota každého vylepšenia sa priradí iba k produktu, s ktorým bola nastavená.

Prehľady

Keďže po spracovaní sa ku každému produktu priradí jeho príslušná hodnota intenzity, vývojár môže vytvoriť vlastný prehľad, v ktorom sa zobrazujú výnosy podľa intenzity vylepšenia:

Intenzita vylepšeniaVýnosy z produktu
ľahká20,00
silná10,00

Slabé vylepšenia prispievali v tomto prehľade k výnosom v najväčšej miere.

Vlastné metriky

Rozsah

Podobne ako vlastné dimenzie môžu mať aj vlastné metriky rozličné rozsahy. Vlastné metriky na úrovni prístupu sa priradia ku všetkým dimenziám na úrovni prístupu, s ktorými boli odoslané. Podobne vlastné metriky na úrovni produktu sa priradia iba k produktu, s ktorým boli odoslané. Nasledujúce príklady znázorňujú tieto dva typy vlastných metrík.

Príklad vlastnej metriky s rozsahom prístupu

V príkladoch vyššie herný vývojár sledoval v hre každú odohratú úroveň ako zobrazenie obrazovky. V každom z vygenerovaných prehľadov sa metrika zobrazenia obrazovky používa na znázornenie pokusu hráča o dokončenie úrovne.

Vývojár však chce poznať aj mieru dokončenia každej úrovne.

Na určenie miery dokončenia vývojár použije novú vlastnú metriku pomenovanú Dokončenia úrovní a porovná ju so zobrazeniami obrazovky pre každú úroveň.

Prehľad, ktorý chce vývojár zostaviť, vyzerá takto:

Názov obrazovkyZobrazenia obrazovkyDokončenia úrovní
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Prečo použiť vlastnú metriku?

V mnohých prípadoch môžete pomocou udalostí, zobrazení obrazovky a/alebo vlastnej metriky sledovať najdôležitejšie metriky. Použitím vlastných metrík však môžete vytvárať flexibilnejšie a čitateľnejšie vlastné prehľady, čo predstavuje komfortný spôsob sledovania najdôležitejších metrík.

V tomto príklade nebolo možné sledovať dokončenia úrovní ako zobrazenie obrazovky bez dvojitého započítania počtu zobrazení obrazovky na jednotlivé úrovne, preto treba použiť inú možnosť.

Aj keď by bolo možné použiť udalosť samostatne, s ohľadom na jej hierarchickú povahu by bolo zložité zostaviť vyššie uvedený prehľad spojením zobrazení obrazovky a dokončení úrovne do jednej dimenzie.

Kvôli vyššie uvedeným obmedzeniam aj z dôvodu, že dokončenia úrovní predstavujú pre tohto vývojára dôležitú metriku, je najvhodnejšie sledovať dokončenia úrovní ako vlastnú metriku.

Konfigurácia

Vlastná metrika Dokončenia úrovní je definovaná v sekcii správy v používateľskom rozhraní s týmito hodnotami:

Index1
NázovDokončenia úrovní
RozsahPrístup
Typ formátovaniaCelé číslo
Aktívnetrue

Zhromažďovanie

Vývojár už sleduje začatie každej úrovne pomocou zobrazenia obrazovky. Teraz chce sledovať dokončenie úrovne pomocou novej vlastnej metriky.

Podobne ako pri vlastných dimenziách sa vlastné metriky odosielajú do služby Analytics ako parametre priradené k ďalším prístupom. Aby sa odoslala hodnota vlastnej metriky, vývojár bude musieť odoslať aj ďalší prístup na zaznamenanie dokončenia úrovne používateľom. V tomto príklade sa udalosť spustí po dokončení úrovne a vlastná metrika sa priradí k tejto udalosti.

Implementácia by mohla vyzerať takto:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Zvýšenie metriky dokončenia úrovne o hodnotu 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Odoslanie hodnoty vlastnej dimenzie s prístupom k udalosti.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Spracovanie

Pred spracovaním by údaje pre jedného hráča, ktorý odohrá v hre tri úrovne v jednej relácii, vyzerali takto:

userId = 5555
Relácia 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Prehľady

Po spracovaní môže vývojár vytvoriť prehľad, v ktorom použije názov obrazovky ako dimenziu a zobrazenia obrazovky, celkový počet udalostí a dokončenia úrovní ako metriku:

Názov obrazovkyZobrazenia obrazovkyCelkový počet udalostíDokončenia úrovní
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Keďže vývojár sledoval dokončenia úrovní ako vlastnú metriku, v budúcnosti nebude musieť odfiltrovať udalosti dokončenia z celkového počtu udalostí.

Namiesto toho môže vývojár jednoducho vytvoriť nasledujúci vlastný prehľad použitím vlastnej metriky Dokončenia úrovní:

Názov obrazovkyZobrazenia obrazovkyDokončenia úrovní
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Údaje naznačujú, že úroveň 2 je v skutočnosti ťažšia v porovnaní s úrovňami 1 a 3, keďže podľa zobrazení obrazovky má mieru dokončenia iba 33 %. Sledovaním dokončení úrovní ako vlastnej metriky môže vývojár ľahko získať odpovede na otázky týkajúce sa kľúčových metrík a vytvárať zjednodušené prehľady, ktoré môže zdieľať s ďalšími osobami.

Príklad vlastnej metriky s rozsahom produktu

V príkladoch vyššie herný vývojár sledoval v hre každý nákup vylepšenia. Existuje niekoľko metrík, ktoré možno priradiť ku každému nákupu, napríklad množstvo a výnosy z produktu.

Herný vývojár však nedávno spustil propagačnú akciu, v ktorej získali všetci používatelia kredit vo výške 100 €. Herný vývojár chce zmerať, ktoré vylepšenia si ľudia kupujú zo svojho kreditu.

Na určenie kreditov použitých na nákup produktu vývojár použije novú vlastnú metriku nazvanú Použité kredity.

Prehľad, ktorý chce vývojár zostaviť, vyzerá takto:

Intenzita vylepšeniaVýnosy z produktuPoužité kredity
silná  
stredná  
ľahká  

Konfigurácia

Vlastná metrika Použité kredity je definovaná v sekcii Správca s týmito hodnotami:

Index2
NázovPoužité kredity
RozsahProdukt
Typ formátovaniaMena
Aktívnetrue

Zhromažďovanie

Podobne ako pri vlastných dimenziách na úrovni produktu sa vlastné metriky na úrovni produktu odosielajú do služby Analytics ako parametre priradené k údajom produktu.

Implementácia by mohla vyzerať takto:

ga('ec:addProduct', {        // Zadanie podrobností produktu do premennej typu productFieldObject
 'id': 'P12345',          // ID produktu (reťazec)
 'name': 'Vylepšenie',        // Názov produktu (reťazec)
 'category': 'Doplnky',       // Kategória produktu (reťazec)
 'variant': 'červená',         // Variant produktu (reťazec)
 'price': '10.00',         // Cena produktu (mena)
 'quantity': 2,          // Množstvo produktu (číslo)
 'dimension4': 'silná',      // Vlastná dimenzia s rozsahom produktu (reťazec)
 'metric2': 5           // Vlastná metrika s rozsahom produktu (celé číslo)
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Odoslanie údajov transakcie s úvodným zobrazením stránky.


Spracovanie

Pred spracovaním by údaje pre jedného hráča, ktorý si zakúpi niekoľko vylepšení, mohli vyzerať takto:

userId = 5555
Relácia 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=vylepšenie cd4_value=slabá cm4_value=5
  product_name=vylepšenie cd4_value=silná cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=vylepšenie cd4_value=stredná cm4_value=1
  product_name=vylepšenie cd4_value=slabá cm4_value=10

Prehľady

Po spracovaní môže vývojár vytvoriť prehľad, v ktorom použije Stupeň vylepšenia ako dimenziu a Výnosy z produktu a Použité kredity ako metriku:

Intenzita vylepšeniaVýnosy z produktuPoužité kredity
ľahká2015
silná105
stredná101

Údaje naznačujú, že hráči používajú svoje kredity na nákup ľahkých vylepšení. Vývojár vygeneroval najväčšie zisky z vylepšení strednej úrovne.

Úvahy pri implementácii

Pri implementácii vlastných dimenzií alebo metrík si pamätajte nasledujúce informácie:

Úprava existujúcej dimenzie alebo metriky

Keď upravujete názov alebo rozsah existujúcej vlastnej dimenzie alebo metriky, vaše údaje to môže ovplyvniť týmito spôsobmi:

 • Úprava názvu: Ovplyvňuje už spracované údaje. Staré údaje budú dostupné iba prostredníctvom nového názvu.
 • Úprava rozsahu: Nemá vplyv na už spracované údaje. Pomocou nového rozsahu budú spracované iba nové údaje.
 • Zmena stavu Aktívne – pole Aktívne určuje, či sa hodnoty vlastnej dimenzie alebo metriky naozaj spracujú. Upozorňujeme, že ak má pole Aktívne hodnotu false, vlastná dimenzia alebo metrika sa aj naďalej bude zobrazovať v prehľadoch, no keďže jej hodnoty neboli spracované, nebude mať priradené žiadne údaje.

Pri nastavovaní rozsahu plánujte vopred

Pri rozhodovaní o tom, ktorý rozsah použiť pre konkrétnu vlastnú dimenziu, zvážte, ako často očakávate, že sa hodnota bude meniť. Ak ide o hodnotu, ktorá sa môže počas relácie zmeniť mnohokrát, ako je napríklad názov úrovne v hre, použite rozsah prístupu a nastavte hodnotu pred každým prístupom. Naopak, vlastnú dimenziu, ako je napríklad pohlavie, možno nastaviť na úrovni používateľa iba raz. Odoslanie hodnoty pohlavia s každým prístupom by vyžadovalo zbytočnú prácu a konfiguráciou vlastnej dimenzie, ktorá sa mení často s rozsahom používateľa, by sa k tejto hodnote nesprávne priradilo veľa prístupov.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?