Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Mètriques i dimensions personalitzades

Incloeu dades de rendiment no estàndard als informes.

Les mètriques i les dimensions personalitzades són com les mètriques i les dimensions predeterminades del compte d'Analytics, però de creació pròpia. Es poden utilitzar per recopilar i analitzar les dades de les quals Analytics no fa cap seguiment de manera automàtica.

Contingut d'aquest article:

Visió general

Les mètriques i les dimensions personalitzades permeten combinar dades de Analytics i altres tipus de dades, com ara les de CRM. Per exemple:

 • Si emmagatzemeu el criteri de sexe dels usuaris que han iniciat la sessió en un sistema CRM, podeu combinar aquesta informació amb les dades de Analytics per veure el nombre de pàgines visualitzades per criteri de sexe.

 • Si sou desenvolupador de jocs, segurament trobareu que les mètriques del tipus "assoliments de nivell" o "puntuació més alta" són més rellevants que les mètriques predefinides, com ara Visualitzacions de pantalla. Fer un seguiment d'aquestes dades amb mètriques personalitzades us permet veure'n l'evolució en informes personalitzats, flexibles i fàcils d'interpretar en funció de les mètriques més importants que hàgiu establert.

Les dimensions personalitzades es mostren com a dimensions principals als informes personalitzats. També podeu utilitzar-les com a segments i dimensions secundàries als informes estàndard.

Requisits previs

Les mètriques i les dimensions personalitzades només estan disponibles per a propietats que o bé han estat activades per a Universal Analytics o bé contenen com a mínim una visualització d'informes corresponent a una aplicació. Aquest tipus de mètriques i dimensions són compatibles amb els SDK de Google Analytics per a Android i per a iOS v2.x o posteriors, analytics.js i el Protocol de mesurament.

Per utilitzar-les, heu de configurar algunes opcions addicionals al compte d'Analytics i al codi de seguiment. Una vegada que hàgiu completat els dos passos de la configuració, les podeu fer servir als informes.

Límits i advertències

Hi ha 20 índexs disponibles per a diverses dimensions personalitzades i 20 índexs per a mètriques personalitzades a cada propietat. Els comptes 360 tenen 200 índexs disponibles per a dimensions personalitzades i 200 per a mètriques personalitzades.

Les dimensions personalitzades no es poden suprimir, però les podeu desactivar. Procureu no tornar a utilitzar les mateixes dimensions personalitzades. Quan editeu el nom, l'abast i el valor d'una dimensió personalitzada, tant els valors antics com els nous es poden associar amb el nom antic de la dimensió o amb el nou. Això fa que als informes les dades es combinin de manera que no es poden filtrar amb precisió.

Cicle de vida de les mètriques i les dimensions personalitzades

El cicle de vida d'una mètrica o una dimensió personalitzada consta de quatre fases.

 • Configuració: definiu les mètriques i les dimensions personalitzades mitjançant un índex, un nom i altres propietats, com ara l'abast.
 • Recopilació: envieu els valors de les mètriques i les dimensions personalitzades a Analytics durant la implementació.
 • Processament: les dades es processen fent servir les vostres definicions de mètriques i dimensions personalitzades, i els filtres de visualització d'informes que hàgiu establert.
 • Informes: creeu informes fent servir les mètriques i les dimensions personalitzades a la interfície d'usuari de Analytics.

Configuració

Per poder enviar valors de mètriques i dimensions personalitzades a Analytics, primer s'han de definir a la propietat de Analytics. A cada propietat de Analytics hi ha 20 índexs disponibles per a dimensions personalitzades i 20 índexs per a mètriques personalitzades.

Quan definiu una mètrica o una dimensió personalitzada, heu d'especificar-ne el nom i altres valors de configuració en un índex. Les dimensions personalitzades tenen els valors de configuració següents:

 • Nom: nom de la dimensió personalitzada, tal com es mostra als informes.
 • Abast: especifica a quines dades s'aplica la dimensió o la mètrica personalitzada. Més informació sobre l'abast
 • Actiu: indica si es processa la mètrica o la dimensió personalitzada. Pot ser que les dimensions personalitzades inactives continuïn mostrant-se als informes, però els seus valors no es processen.

Les mètriques personalitzades tenen els valors de configuració següents:

 • Nom: nom de la mètrica personalitzada, tal com es mostra als informes.
 • Tipus: determina el format en què el valor de la mètrica personalitzada es mostra als informes.
 • Valor mínim/màxim: els valors mínim i màxim que es processen i es mostren als informes.
 • Actiu: indica si el valor de la mètrica personalitzada es processa. Pot ser que les mètriques personalitzades inactives continuïn mostrant-se als informes, però els seus valors no es processen.

Les mètriques i les dimensions personalitzades es poden definir a la interfície d'usuari de Analytics.

Quan definiu una mètrica o una dimensió personalitzada, procureu no editar-ne el nom ni l'abast sempre que sigui possible. Consulteu la secció Consideracions d'implementació per obtenir més informació sobre la repercussió que tenen en els informes els canvis fets en aquests valors.

Recopilació

En el moment que es recopilen, els valors de les mètriques i les dimensions personalitzades s'envien a Analytics com un parell de paràmetres d'índex i de valor. El paràmetre d'índex correspon a l'índex de la mètrica o la dimensió personalitzada que heu definit a la fase de configuració.

A diferència d'altres tipus de dades, les mètriques i les dimensions personalitzades s'envien a Analytics com a paràmetres adjunts a altres peticions de fitxer, com ara el nombre de pàgines visualitzades, els esdeveniments o les transaccions de comerç electrònic. Els valors de les mètriques i les dimensions personalitzades s'han de definir abans que es faci una crida de seguiment per tal de poder-los enviar a Analytics.

Per exemple, el codi per definir el valor d'una dimensió personalitzada podria tenir aquest aspecte:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Estableix el valor de la dimensió personalitzada a l'índex 1.
ga('set', 'dimension1', 'Level 1');

// Envia el valor de la dimensió personalitzada amb una petició de fitxer de nombre de pàgines visualitzades.
ga('send', 'pageview');

Tipus de mètriques personalitzades

Les mètriques personalitzades que tenen el tipus Enter o Hora s'han d'enviar amb enters, mentre que les que tenen el tipus Moneda es poden enviar com a valors decimals fixos que siguin adequats per a la moneda local.

Processament

Quan es processen les dimensions personalitzades, l'abast determina a quines peticions de fitxer s'aplica el valor de cada dimensió personalitzada, mentre que els filtres de visualització determinen quines peticions de fitxer amb els valors associats corresponents s'inclouen als informes.

Abast i precedència

L'abast determina les peticions de fitxer que s'associen als valors d'una dimensió personalitzada concreta. Hi ha quatre nivells d'abast: producte, petició de fitxer, sessió i usuari, que es descriuen a continuació.

 • Producte: el valor s'aplica al producte per al qual s'ha definit (només comerç electrònic millorat).
 • Petició de fitxer: el valor només s'aplica a la petició de fitxer per al qual s'ha definit.
 • Sessió: el valor s'aplica a totes les peticions de fitxer d'una sola sessió.
 • Usuari: el valor s'aplica a totes les peticions de fitxer de les sessions en curs i futures, fins que el valor canviï o fins que s'inactivi la dimensió personalitzada.
Abast al nivell de producte

Quan l'abast d'una dimensió personalitzada és al nivell de producte, el valor només s'aplica al producte amb el qual s'ha definit. Com que en una sola petició de fitxer es poden enviar diversos productes, es poden enviar diverses dimensions personalitzades al nivell de producte en una sola petició de fitxer.

Abast al nivell de petició de fitxer

Quan l'abast d'una dimensió personalitzada és al nivell de petició de fitxer, el valor només s'aplica a la petició de fitxer amb la qual s'ha definit. Les Figures A, B i C en són un bon exemple:

Figura A: l'usuari envia dues peticions de fitxer (H1 i H2). H2 té un valor CD1 d'A, que només s'aplica a H2.


Figura B: l'usuari envia una tercera petició de fitxer (H3). H3 no té cap valor CD.


Figura C: l'usuari envia una quarta petició de fitxer (H4). H4 té un valor CD1 de B, que només s'aplica a H4.


Abast al nivell de sessió

Quan dos valors amb l'abast al nivell de sessió s'estableixen al mateix índex en una sessió, el darrer valor que s'ha establert té precedència i s'aplica a totes les peticions de fitxer d'aquesta sessió. A la Figura D de sota, el darrer valor que s'ha establert sobreescriu tots els valors anteriors d'aquest índex:

Figura A: l'usuari envia una petició de fitxer (H1) sense cap valor CD.


Figura B: a la mateixa sessió, l'usuari envia una segona petició de fitxer (H2) amb un valor CD1 establert a A. L'abast de la sessió fa que el valor A també s'apliqui a H1.


Figura C: l'usuari envia una tercera petició (H3). Tot i que no s'envia cap valor CD1 amb H3, l'abast de la sessió fa que el valor A s'apliqui automàticament a H3.


Figura D: l'usuari envia una quarta petició (H4) amb un altre valor CD1 establert a B. L'abast de la sessió aplica el valor B a totes les peticions de fitxer de la sessió i sobreescriu el valor A a les peticions de fitxer anteriors.


Abast al nivell d'usuari

Per últim, si a la mateixa sessió s'estableixen dos valors amb l'abast al nivell d'usuari, el darrer valor que s'ha establert té precedència en aquesta sessió i s'aplica a totes les peticions de fitxer que aquest usuari faci a partir d'aquest moment.

A la Figura B que hi ha a sota, el valor A de CD s'aplica a totes les peticions de fitxer de la sessió 2, com si fos un CD al nivell de sessió. En canvi, a la Figura C, a diferència de quan l'abast és al nivell de sessió, el valor A de CD es continua aplicant a les peticions de fitxer de la tercera sessió perquè l'abast de CD1 és al nivell d'usuari:

Figura A: l'usuari té una sessió amb tres peticions de fitxer (H1, H2 i H3). No s'ha establert cap valor de CD.


Figura B: el mateix usuari torna i té una altra sessió, amb unes altres tres peticions de fitxer. El valor de CD1 s'estableix a A per a H3. Llavors, el valor de CD1 s'aplica a totes les peticions de fitxer de la sessió.


Figura C: l'usuari torna i inicia una tercera sessió amb tres peticions de fitxer més. L'abast de CD1 al nivell d'usuari fa que el valor A s'apliqui a totes les peticions de fitxer de la sessió 3.

Filtres

Els filtres de visualització poden interactuar amb les dimensions i les mètriques personalitzades de diverses maneres.

Cadascuna d'aquestes mètriques i dimensions està associada a la petició de fitxer amb la que s'han rebut, independentment de l'abast que tinguin. Si aquesta petició de fitxer es filtra mitjançant un filtre de visualització, la mètrica o la dimensió personalitzada també es pot filtrar, en funció de l'abast que tingui:

 1. Abast de petició de fitxer: tant les dimensions personalitzades amb l'abast de petició de fitxer com les mètriques personalitzades es filtren si la petició de fitxer a la qual estan associades també s'ha filtrat.
 2. Abast de sessió o d'usuari: les dimensions personalitzades amb l'abast de sessió o d'usuari no es filtren encara que la petició de fitxer a la qual estiguessin associades s'hagi filtrat. Aquests valors es continuen aplicant a totes les peticions de fitxer de la sessió en curs i de les sessions futures si la dimensió té l'abast d'usuari.

Les dimensions personalitzades també es poden utilitzar per crear filtres de visualització. Es aquest cas, les peticions de fitxer es filtren en funció de l'abast de la dimensió personalitzada. Per exemple, si es filtra per un valor de dimensió personalitzada que tingui l'abast d'usuari, es filtren la sessió en curs i les sessions futures d'aquest conjunt d'usuaris associat al valor en qüestió.

Informes

Un cop finalitzades la configuració, la recopilació i les altres fases de processament, les mètriques i dimensions personalitzades estan disponibles a través de la interfície d'informes d'usuari.

Les trobareu als informes personalitzats i les podeu utilitzar amb els segments avançats. També les podeu utilitzar com a dimensions secundàries als informes estàndard.

Exemples

Als exemples de sota podeu veure com un desenvolupador de jocs utilitza les mètriques i les dimensions personalitzades per conèixer el comportament dels jugadors.

Un desenvolupador de jocs acaba de llançar al mercat un joc nou.

La implementació de Analytics que utilitza fa un seguiment d'una visualització de la pantalla cada vegada que un usuari juga a un nivell. El desenvolupador ja sap quantes vegades es juga a cada nivell. Ara vol trobar resposta a aquestes preguntes més complexes:

 1. Quantes vegades es juga als nivells fàcils per comparació amb els nivells intermedis i difícils?
 2. A quants nivells es juga cada dia en una versió de prova gratuïta vàlida per tres dies?
 3. A quants nivells juguen els usuaris de la versió de prova per comparació amb els que han pagat pel joc?

Per respondre a aquestes preguntes, s'utilitzen les dimensions personalitzades per crear agrupacions de peticions de fitxer, de sessions i d'usuaris.

A més, el desenvolupador ven algunes funcions addicionals per millorar l'experiència d'usuari, com ara "poders". El desenvolupador ja utilitza els camps de categoria i variant, però vol incloure un altre camp per mesurar la potència del poder que es compra i esbrinar si algunes potències dels poders són més populars que altres.

Abast al nivell de petició de fitxer

Fixem-nos en un exemple de com el desenvolupador de jocs utilitza les dimensions personalitzades al nivell de petició de fitxer per esbrinar a quants nivells de cada nivell de dificultat (fàcil, intermedi, difícil) han jugat els usuaris.

El desenvolupador ja fa un seguiment del nombre de vegades que es juga a cada nivell mitjançant les visualitzacions de la pantalla. Ara vol saber a quin nivell de dificultat es juga més.

L'informe té aquest aspecte:

Nivell de dificultatVisualitzacions de la pantalla
fàcil 
intermedi 
difícil 

Abans d'utilitzar les dimensions personalitzades, el desenvolupador veia el total de visualitzacions de la pantalla per nivell, però no podia agrupar-les per nivell de dificultat.

Si s'utilitza la dimensió personalitzada al nivell de petició de fitxer, el nivell de dificultat es pot associar a cada visualització de la pantalla per tal que als informes s'inclogui el nivell de dificultat al qual es juga més.

Per a què serveix l'abast al nivell de petició de fitxer?

Un usuari pot jugar a diferent nivells durant una mateixa sessió. Si s'utilitza l'abast al nivell de petició de fitxer, el valor de nivell de dificultat només s'associa a la visualització de la pantalla amb la qual s'ha enviat. D'aquesta manera, cada visualització de la pantalla d'un nivell es pot associar a un nivell de dificultat únic.

Configuració

El primer pas per implementar una dimensió personalitzada és definir-la a la configuració de la propietat. a la secció Administrador de Analytics. En aquest exemple, la definició de la dimensió personalitzada és la següent:

Índex1
NomNivell de dificultat
AbastPetició de fitxer
Actiuvertader

Recopilació

Al joc, el desenvolupador ja fa el seguiment de cadascun dels nivells amb una visualització de la pantalla. Per tal d'associar el nivell de dificultat a cada nivell, el valor de la dimensió personalitzada s'ha d'establir abans de la crida per fer el seguiment de la visualització de la pantalla.

La implementació tindria un aspecte similar al següent:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Estableix el valor de la dimensió personalitzada a l'índex 1.
ga('set', 'dimension1', 'easy');

// Envia el valor de la dimensió personalitzada amb una petició de fitxer de nombre de pàgines visualitzades.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

En aquest exemple, la dimensió personalitzada s'estableix just abans que es faci el seguiment de la visualització de la pantalla de nivell. D'aquesta manera, s'associa el nivell de dificultat a la visualització de la pantalla i això permet agrupar les peticions de fitxer de visualització de la pantalla per nivell de dificultat als informes.

Processament

Un cop que les peticions de fitxer s'han recopilat i s'han enviat a Analytics, les dades es processen i els valors de les dimensions personalitzades s'apliquen a les peticions de fitxer en funció de l'abast que tinguin.

Per exemple, les dades recopilades d'un sol jugador que ha jugat a sis nivells en una sola sessió tenen aquest aspecte:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Si s'utilitza l'abast al nivell de petició de fitxer, el valor de cada nivell de dificultat només s'associa a la visualització de la pantalla amb la qual s'ha enviat.

Informes

Un cop processades les dades, com que cada visualització de la pantalla s'associa al seu valor de nivell de dificultat corresponent, el desenvolupador pot crear un informe en què s'utilitzin el nom de la pantalla i el nivell de dificultat com a dimensions i les visualitzacions de la pantalla com a mètrica:

Nom de la pantallaNivell de dificultatVisualitzacions de la pantalla
/nivell_1/fàcil1
/nivell_2/intermedi1
/nivell_3/difícil1
/nivell_4/fàcil1
/nivell_5/intermedi1
/nivell_6/intermedi1

Es pot crear un informe personalitzat en què s'utilitzi Nivell de dificultat com a dimensió principal per agrupar les visualitzacions de la pantalla i saber quantes vegades els usuaris han jugat a cada nivell de dificultat:

Nivell de dificultatVisualitzacions de la pantalla
fàcil2
intermedi3
difícil1

Aquest informe mostra que els usuaris han jugat més als nivells de dificultat intermedis. Aquestes estadístiques s'obtenen utilitzant les dimensions personalitzades al nivell de petició de fitxer per agrupar les visualitzacions de la pantalla.

Abast al nivell de sessió

Ara fixem-nos en un exemple de com el desenvolupador de jocs utilitza les dimensions personalitzades al nivell de sessió per esbrinar a quants nivells han jugat els usuaris d'una versió de prova vàlida per tres dies.

El desenvolupador ja sap quantes vegades es juga a cada nivell perquè en fa el seguiment d'una visualització de la pantalla. Ara vol saber a quants nivells els usuaris han jugat cada dia.

L'informe que el desenvolupador vol crear té aquest aspecte:

Dia de provaVisualitzacions de la pantalla
Dia 1 
Dia 2 
Dia 3 

En utilitzar una dimensió personalitzada al nivell de sessió, el desenvolupador pot agrupar les visualitzacions de la pantalla pel dia de prova i veure com aquest número canvia a mesura que un usuari utilitza la versió de prova més temps.

Per a què serveix l'abast al nivell de sessió?

Podeu utilitzar l'abast al nivell de sessió per agrupar amb eficàcia sessions senceres i totes les peticions de fitxer que en formin part en un sol valor Dia de prova.

Tot i que per obtenir la mateixa funcionalitat es pot utilitzar l'abast al nivell de petició de fitxer, l'abast al nivell de sessió permet establir un valor Dia de prova amb el mínim de codi addicional possible.

Configuració

La dimensió personalitzada Dia de prova es defineix a la secció de configuració de la propietat de la interfície d'usuari de Analytics amb els valors següents:

Índex2
NomDia de prova
AbastSessió
Actiuvertader

Recopilació

Al joc, el desenvolupador ja fa el seguiment de cadascun dels nivells amb una visualització de la pantalla. Per tal d'associar un dia a totes les visualitzacions de la pantalla d'una sessió, el valor de la dimensió personalitzada només s'ha d'establir un cop per sessió.

El desenvolupador estableix la dimensió personalitzada la primera vegada que l'usuari inicia el joc:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Estableix el valor de la dimensió personalitzada a l'índex 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Envia el valor de la dimensió personalitzada amb una petició de fitxer de nombre de pàgines visualitzades.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Tingueu present que la dimensió personalitzada al nivell de sessió es pot establir en qualsevol moment de la sessió. Tanmateix, en aquest exemple, al desenvolupador li és més pràctic determinar el dia de prova i establir-ne el valor corresponent a l'inici de la sessió.

Processament

Un cop que les peticions de fitxer s'han recopilat i s'han enviat a Analytics, les dades es processen i els valors de les dimensions personalitzades s'apliquen a les peticions de fitxer en funció de l'abast que tinguin.

Per exemple, les dades recopilades d'un mateix jugador que ha jugat dues vegades el primer dia, una vegada el segon i una vegada el tercer tenen aquest aspecte:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Fixeu-vos que els valors de les dimensions personalitzades només s'han enviat amb una visualització de la pantalla per sessió.

L'abast al nivell de sessió us permet assegurar-vos que el valor Dia de prova s'associa a totes les peticions de fitxer de la sessió i no només a la petició de fitxer amb la qual es va enviar.

Informes

Un cop processats, els valors de les dimensions personalitzades al nivell de sessió s'associen a totes les visualitzacions de la pantalla que es reben a la mateixa sessió. Ara el desenvolupador pot crear un informe utilitzant Dia de prova i el nom de la pantalla com a dimensions i les visualitzacions de la pantalla com a mètrica:

Dia de provaNom de la pantallaVisualitzacions de la pantalla
1/nivell_1/1
1/nivell_2/2
1/nivell_3/1
1/nivell_4/2
2/nivell_1/1
2/nivell_2/1
2/nivell_3/1
3/nivell_3/1

Finalment, per agrupar les visualitzacions de la pantalla per dia i esbrinar a quants nivells han jugat els usuaris cada dia de la prova, el desenvolupador pot crear un informe personalitzat en què s'utilitzi Dia de prova com a dimensió principal:

Dia de provaVisualitzacions de la pantalla
16
23
31

Les dades mostren que el primer dia els usuaris han jugat a la majoria de nivells, però que el segon i el tercer dia han jugat a bastants menys nivells. Aquestes estadístiques s'obtenen utilitzant les dimensions personalitzades al nivell de sessió per agrupar diverses sessions i les peticions de fitxer corresponents en funció d'un sol valor.

Abast al nivell d'usuari

Per últim, fixem-nos en un exemple de com el desenvolupador de jocs utilitza les dimensions personalitzades al nivell d'usuari per esbrinar a quants nivells han jugat els usuaris de pagament per comparació amb els usuaris de la versió de prova gratuïta.

De la mateixa manera que als exemples anteriors, el desenvolupador ja fa un seguiment del total de vegades que els usuaris han jugat a cada nivell mitjançant les visualitzacions de la pantalla, però ara vol agrupar-les per usuaris de pagament i usuaris de la versió de prova gratuïta.

L'informe que el desenvolupador vol consultar té aquest aspecte:

Tipus de jugadorVisualitzacions de la pantalla
Gratuït 
De pagament 

Mitjançant una dimensió personalitzada al nivell d'usuari, el desenvolupador pot obtenir aquestes dades associant totes les visualitzacions de la pantalla d'un usuari concret, de totes les sessions que tingui en curs i de les que tingui més endavant, al valor Tipus de jugador.

Per a què serveix l'abast al nivell d'usuari?

L'abast al nivell d'usuari permet agrupar fàcilment totes les sessions i les peticions de fitxer d'un usuari en funció d'un sol valor. És ideal per als valors que no canvien massa sovint d'un usuari concret, com ara Tipus de jugador en aquest exemple.

Tingueu present que tot i que podeu aconseguir la mateixa funcionalitat utilitzant l'abast al nivell de sessió o de petició de fitxer, l'abast al nivell d'usuari és la solució més pràctica perquè és la que requereix afegir menys codi.

Configuració

La dimensió personalitzada Tipus de jugador es defineix a la secció Administrador amb els valors següents:

Índex3
NomTipus de jugador
AbastUsuari
Actiuvertader

Recopilació

De la mateixa manera que als exemples anteriors, el desenvolupador ja fa un seguiment de cadascun dels nivells amb una visualització de la pantalla. Per agrupar-les per Tipus de jugador, el desenvolupador només ha d'establir la dimensió Tipus de jugador quan l'usuari inicia el joc, i una segona vegada si després paga per accedir a la versió sencera del joc.

El desenvolupador estableix la dimensió personalitzada la primera vegada que l'usuari inicia el joc:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Estableix el valor de la dimensió personalitzada a l'índex 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Envia el valor de la dimensió personalitzada amb una petició de fitxer de nombre de pàgines visualitzades.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

El desenvolupador també estableix la dimensió personalitzada quan l'usuari paga per la versió sencera del joc:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Estableix el valor de la dimensió personalitzada a l'índex 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Envieu el valor de la dimensió personalitzada amb una petició de fitxer de nombre de pàgines visualitzades.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Processament

Com als exemples anteriors, un cop recopilades, les dades es processen i els valors de la dimensió personalitzada s'apliquen a les peticions de fitxer en funció de l'abast que tinguin.

Per exemple, les dades recopilades del mateix jugador que ha jugat dues vegades utilitzant la versió gratuïta i una vegada la versió de pagament tenen aquest aspecte:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Tingueu present que el valor gratuït que s'ha establert a la sessió 1 s'aplica a totes les peticions de fitxer tant d'aquesta sessió com de la sessió 2 fins que no s'estableix un altre valor de pagament a la sessió 3.

Informes

Un cop processats, els valors de la dimensió personalitzada Tipus de jugador s'associen a les sessions en les quals s'han establert i també a les sessions i les peticions de fitxer que es facin més endavant.

Ara el desenvolupador pot crear un informe utilitzant Tipus de jugador i el nom de la pantalla com a dimensions i les visualitzacions de la pantalla com a mètrica:

Tipus de jugadorNom de la pantallaVisualitzacions de la pantalla
Gratuït/nivell_1/1
Gratuït/nivell_2/2
Gratuït/nivell_3/2
De pagament/nivell_3/1
De pagament/nivell_4/1

Finalment, per agrupar visualitzacions de la pantalla per Tipus de jugador i esbrinar a quants nivells han jugat els usuaris de la versió de prova gratuïta per comparació amb els de pagament, el desenvolupador pot crear un informe personalitzat en què s'utilitzi Tipus de jugador com a dimensió principal:

Tipus de jugador Visualitzacions de la pantalla
Gratuït5
De pagament2

Les dades mostren que els usuaris de la versió de prova gratuïta han jugat a més nivells que els usuaris de pagament. Aquestes estadístiques s'obtenen utilitzant les dimensions personalitzades al nivell d'usuari per agrupar els usuaris i les sessions i les peticions de fitxer corresponents en funció d'un sol valor.

Abast al nivell de producte

Fixem-nos en un exemple de com el desenvolupador de jocs utilitza les dimensions personalitzades al nivell de producte per esbrinar quina potència de poder (baixa, mitjana, alta) han comprat els usuaris.

El desenvolupador ja fa un seguiment del nombre de vegades que els usuaris han comprat poders mitjançant el comerç electrònic millorat. Ara vol saber quina potència de poder han comprat més.

L'informe té aquest aspecte:

Potència de poderIngressos del producte
baixa 
mitjana 
alta 

Abans d'utilitzar les dimensions personalitzades, el desenvolupador veia el total d'ingressos de producte dels poders, però no podia agrupar els ingressos per la potència de cada poder.

Si s'utilitza la dimensió personalitzada al nivell de producte, la potència es pot associar a cada producte per tal que als informes s'inclogui la potència que els usuaris compren més (així com els elements visualitzats, els elements en què s'ha fet clic i altres accions del comerç electrònic).

Per a què serveix l'abast al nivell de producte?

Un usuari pot comprar diversos poders alhora. Si s'utilitza l'abast al nivell de producte, el valor de potència només s'associa al producte amb el qual s'ha enviat. D'aquesta manera, cada poder que es compra es pot associar a una única potència.

Configuració

La dimensió personalitzada Potència de poder es defineix a la secció de configuració de la propietat de la pestanya Administrador de Analytics amb els valors següents:

Índex4
NomPotència de poder
AbastProducte
Actiuvertader

Recopilació

Al joc, el desenvolupador ja fa un seguiment de cadascuna de les compres de poders. Per tal d'associar la potència a cada poder, el valor de la dimensió personalitzada s'ha d'establir amb les dades del producte.

Si s'afegeix aquesta dimensió, el producte té l'aspecte següent:

ga('ec:addProduct', {        // Proporciona les dades del producte en un productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID de producte (cadena).
 'name': 'Powerup',        // Nom del producte (cadena).
 'category': 'Extras',       // Categoria del producte (cadena).
 'variant': 'red',         // Variant del producte (cadena).
 'price': '10.00',         // Preu del producte (moneda).
 'quantity': 2,          // Unitats de producte (número).
 'dimension4': 'strong'      // Dimensió personalitzada amb l'abast al nivell de producte (cadena).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Envia les dades de les transaccions amb el nombre de pàgines visualitzades inicial.

En aquest exemple, la dimensió personalitzada s'estableix juntament amb la informació del producte. D'aquesta manera, s'associa la potència a aquest poder.

Processament

Com als exemples anteriors, un cop que les peticions de fitxer s'han recopilat i s'han enviat a Analytics, les dades es processen i els valors de les dimensions personalitzades s'apliquen als productes amb els quals s'han establert.

Per exemple, les dades recopilades d'un sol jugador que ha comprat tres poders en una sola sessió tenen aquest aspecte:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Si s'utilitza l'abast al nivell de producte, el valor de cada poder només s'associa al producte amb el qual s'ha establert.

Informes

Com que cada producte s'associa al seu valor de poder corresponent, un cop processades les dades, el desenvolupador pot crear un informe personalitzat en què es mostrin els ingressos per la potència de cada poder:

Potència de poderIngressos del producte
baixa20,00
alta10,00

Aquest informe mostra que els poders amb una potència baixa són els que han generat més ingressos.

Mètriques personalitzades

Abast

Igual que succeeix amb les dimensions personalitzades, les mètriques personalitzades poden tenir diversos abasts. Les mètriques personalitzades al nivell de petició de fitxer s'associen a totes les dimensions al nivell de petició de fitxer amb les que s'han enviat. De la mateixa manera, les mètriques personalitzades només s'associen al producte amb el qual s'han enviat. Tot seguit, trobareu alguns exemples que il·lustren aquests dos tipus de mètriques personalitzades.

Exemple de mètrica personalitzada amb l'abast al nivell de petició de fitxer

Als exemples anteriors, el desenvolupador de jocs feia un seguiment de cada vegada que un usuari jugava a un nivell com a visualització de la pantalla. En cadascun dels informes que s'han generat, la mètrica de visualitzacions de la pantalla s'utilitza per representar l'intent d'un jugador d'assolir un nivell.

Tanmateix, el desenvolupador també vol saber el percentatge d'assoliments de cada nivell.

Per tal de determinar el percentatge d'assoliments, el desenvolupador utilitza una altra mètrica personalitzada anomenada Assoliments de nivell i la compara amb les visualitzacions de la pantalla de cada nivell.

L'informe que el desenvolupador vol té aquest aspecte:

Nom de la pantallaVisualitzacions de la pantallaAssoliments de nivell
/nivell_1/  
/nivell_2/  
/nivell_3/  

Per a què serveix una mètrica personalitzada?

En la majoria dels casos, teniu l'opció d'utilitzar els esdeveniments, les visualitzacions de la pantalla i una mètrica personalitzada per fer un seguiment de les mètriques més importants que hàgiu establert. Tanmateix, amb les mètriques personalitzades es poden generar informes personalitzats més flexibles i fàcils d'interpretar, de manera que són molt pràctiques a l'hora de fer un seguiment de les mètriques més importants.

En aquest exemple, no es pot fer un seguiment dels assoliments de nivell com a visualitzacions de la pantalla sense comptabilitzar per duplicat el nombre de visualitzacions de la pantalla per nivell, de manera que cal trobar una altra opció.

Tot i que es podria utilitzar un esdeveniment de manera independent, la naturalesa jeràrquica dels assoliments de nivell fa que sigui difícil crear l'informe anterior combinant les visualitzacions de la pantalla i els assoliments de nivell en una sola dimensió.

A causa de les limitacions esmentades, i atès que la mètrica d'assoliments de nivell és molt important per al desenvolupador, és millor fer el seguiment dels assoliments de nivell amb una mètrica personalitzada.

Configuració

La mètrica personalitzada Assoliments de nivell es defineix a la secció d'administració de la interfície d'usuari amb els valors següents:

Índex1
NomAssoliments de nivell
AbastPetició de fitxer
Tipus de formatEnter
Actiuvertader

Recopilació

El desenvolupador ja fa un seguiment de l'inici de cada nivell mitjançant una visualització de la pantalla. Ara vol fer un seguiment d'un assoliment de nivell mitjançant la mètrica personalitzada que ha creat.

De la mateixa manera que les dimensions personalitzades, les mètriques personalitzades s'envien a Analytics com a paràmetres adjunts a altres peticions de fitxer. Per poder enviar el valor de la mètrica personalitzada, el desenvolupador també ha d'enviar una altra petició de fitxer per registrar cada vegada que l'usuari assoleix un nivell. En aquest exemple, quan s'assoleix el nivell, s'activa un esdeveniment i s'hi associa una mètrica personalitzada.

La implementació tindria un aspecte similar al següent:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Incrementa la mètrica d'assoliments de nivell en 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Envia el valor de la dimensió personalitzada amb una visita d'esdeveniment.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Processament

Abans que es processin, les dades d'un jugador que ha jugat a tres nivells en una mateixa sessió tindrien aquest aspecte:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Informes

Un cop processades les dades, el desenvolupador pot crear un informe en què s'utilitzi el nom de la pantalla com a dimensió i les visualitzacions de la pantalla, el total d'esdeveniments i els assoliments de nivell com a mètrica:

Nom de la pantallaVisualitzacions de la pantallaTotal d'esdevenimentsAssoliments de nivell
/nivell_1/111
/nivell_2/311
/nivell_3/111

Com que el desenvolupador ha fet un seguiment dels assoliments de nivell com a mètrica personalitzada, ja no cal filtrar els esdeveniments d'assoliment perquè no es comptabilitzin al total d'esdeveniments.

En lloc d'això, el desenvolupador pot crear fàcilment l'informe que s'indica a continuació utilitzant la mètrica personalitzada Assoliments de nivell:

Nom de la pantallaVisualitzacions de la pantallaAssoliments de nivell
/nivell_1/11
/nivell_2/31
/nivell_3/11

Segons aquestes dades, el nivell 2 és més difícil per comparació amb els nivells 1 i 3, ja que té un percentatge d'assoliments només del 33% amb relació a les visualitzacions de la pantalla. En fer un seguiment dels assoliments de nivell com a mètrica personalitzada, el desenvolupador pot trobar resposta a les preguntes sobre les mètriques principals i crear informes simplificats per compartir.

Exemple de mètrica personalitzada amb l'abast al nivell de producte

Als exemples anteriors, el desenvolupador de jocs feia un seguiment de cada vegada que un usuari comprava un poder. Hi ha una sèrie de mètriques que es poden associar a cada compra, com ara els ingressos del producte i les unitats.

No obstant això, el desenvolupador de jocs ha llançat una promoció en què ofereix a tots els usuaris 100 € de crèdit i vol saber quins poders compren els usuaris amb aquest crèdit.

Per tal de determinar els crèdits que utilitzen per cada compra del producte, el desenvolupador crea una altra mètrica personalitzada anomenada Crèdits utilitzats.

L'informe que el desenvolupador vol té aquest aspecte:

Potència de poderIngressos del producteCrèdits utilitzats
alta  
mitjana  
baixa  

Configuració

La mètrica personalitzada Crèdits utilitzats es defineix a la secció Administrador amb els valors següents:

Índex2
NomCrèdits utilitzats
AbastProducte
Tipus de formatMoneda
Actiuvertader

Recopilació

Igual que succeeix amb les dimensions personalitzades al nivell de producte, les mètriques personalitzades al nivell de producte s'envien a Analytics com a paràmetres adjunts a les dades del producte.

La implementació tindria un aspecte similar al següent:

ga('ec:addProduct', {        // Proporciona les dades del producte en un productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID de producte (cadena).
 'name': 'Powerup',        // Nom del producte (cadena).
 'category': 'Extras',       // Categoria del producte (cadena).
 'variant': 'red',         // Variant del producte (cadena).
 'price': '10.00',         // Preu del producte (moneda).
 'quantity': 2,          // Unitats de producte (número).
 'dimension4': 'strong'      // Dimensió personalitzada amb l'abast al nivell de producte (cadena).
 'metric2': 5           // Mètrica personalitzada amb l'abast al nivell de producte (enter).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Envia les dades de les transaccions amb el nombre de pàgines visualitzades inicial.


Processament

Abans de processar-les, les dades d'un jugador que ha comprat alguns poders tindrien aquest aspecte:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm4_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm4_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm4_value=10

Informes

Un cop processades les dades, el desenvolupador pot crear un informe en què s'utilitzi Potència de poder com a dimensió i Ingressos del producte i Crèdits utilitzats com a mètrica:

Potència de poderIngressos del producteCrèdits utilitzats
baixa2015
alta105
mitjana101

Segons aquestes dades, els jugadors utilitzen els crèdits en poders de potència baixa i el desenvolupador ha obtingut més ingressos dels poders de potència mitjana.

Consideracions d'implementació

Quan implementeu dimensions i mètriques personalitzades, tingueu present el següent:

Editar una dimensió o una mètrica

Quan editeu el nom o l'abast d'una dimensió o d'una mètrica personalitzada, les dades es poden veure afectades de diverses maneres:

 • Editar el nom: afecta les dades que ja s'han processat. Només es pot accedir a les dades antigues utilitzant el nom nou.
 • Editar l'abast: no afecta cap dada que ja s'hagi processat. Només es poden processar les dades noves utilitzant l'abast nou.
 • Canviar l'estat actiu: el camp "Actiu" indica si es processa la mètrica o la dimensió personalitzada concreta. Recordeu que quan aquest camp mostra el valor fals, la dimensió o la mètrica personalitzada encara es mostra als informes, però com que els valors no s'han processat, no tenen cap dada associada.

Planificar abans d'establir l'abast

A l'hora de decidir l'abast que voleu utilitzar en una dimensió personalitzada concreta, penseu en quina freqüència teniu previst que el valor canviï. Si es tracta d'un valor que pot canviar moltes vegades al llarg d'una sessió, com ara el nom d'un nivell d'un joc, utilitzeu l'abast de petició de fitxer i establiu el valor abans de cada petició de fitxer. Per contra, una dimensió personalitzada com ara el criteri de sexe es pot establir només un cop al nivell d'usuari. Enviar un valor de criteri de sexe amb cada petició de fitxer requereix massa feina, i si es configura una dimensió personalitzada que canvia sovint, s'associen moltes peticions de fitxer a aquest valor erròniament.

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?