Yêu cầu chính sách đối với Tính năng quảng cáo của Google Analytics

Tính năng quảng cáo của Google Analytics cho phép bạn bật các tính năng không có sẵn trong Analytics thông qua phương thức triển khai chuẩn. Tính năng quảng cáo bao gồm:

  • Tiếp thị lại qua Google Analytics
  • Báo cáo hiển thị trên mạng hiển thị của Google
  • Báo cáo nhân khẩu học và mối quan tâm trong Google Analytics
  • Các dịch vụ được tích hợp yêu cầu Google Analytics thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu thông qua giá trị nhận dạng và cookie quảng cáo

Bằng cách bật Tính năng quảng cáo, bạn cho phép Google Analytics thu thập dữ liệu về lưu lượng truy cập của bạn thông qua giá trị nhận dạng và cookie quảng cáo của Google (ngoài dữ liệu được thu thập thông qua phương thức triển khai chuẩn của Google Analytics). Bất kể bạn gửi dữ liệu đến Google Analytics bằng cách nào (ví dụ: qua mã theo dõi Google Analytics, SDK Google Analytics hoặc Measurement Protocol), nếu bạn sử dụng Tính năng quảng cáo của Google, bạn phải tuân thủ chính sách này.

Bạn sẽ không xác định người dùng hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp nhất thông tin nhận dạng cá nhân với thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập thông qua bất kỳ sản phẩm hoặc tính năng quảng cáo nào của Google, trừ khi bạn có thông báo rõ ràng và sự đồng ý trước của người dùng (tức là chọn chấp nhận) về việc hợp nhất hoặc nhận dạng đó và đang sử dụng một tính năng Google Analytics hỗ trợ rõ ràng việc nhận dạng hoặc hợp nhất đó. Bất kể người dùng có đồng ý hay không, bạn không được cố gắng phân tách dữ liệu mà Google báo cáo ở dạng tổng hợp.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trong các hợp đồng và chính sách của Google

Nếu đã bật một Tính năng quảng cáo của Google Analytics, bạn bắt buộc phải thông báo cho khách truy cập bằng cách tiết lộ thông tin sau trong chính sách quyền riêng tư của mình:

  • Tính năng quảng cáo của Google Analytics mà bạn đã triển khai.
  • Cách bạn và nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie của Google Analytics) hoặc giá trị nhận dạng của bên thứ nhất khác và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie quảng cáo của Google) hoặc giá trị nhận dạng của bên thứ ba khác cùng với nhau.
  • Cách khách truy cập có thể chọn không sử dụng Tính năng quảng cáo của Google Analytics mà bạn sử dụng, thông qua mục Cài đặt quảng cáo, Cài đặt quảng cáo cho ứng dụng hoặc bất kỳ cách thức nào khác có thể dùng được (ví dụ: chọn không nhận người tiêu dùng của Sáng kiến quảng cáo qua mạng (NAI)).

Bạn cũng nên hướng người dùng đến tùy chọn từ chối sử dụng mà Google Analytics cung cấp trên trang web.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh châu Âu

Khi sử dụng Tính năng quảng cáo Google Analytics, bạn cũng phải tuân thủ các Chính sách về sự chấp thuận của người dùng ở Liên minh châu Âu.

Quảng cáo dựa trên mối quan tâm

Nếu đã bật quảng cáo dựa trên mối quan tâm (bao gồm cả tính năng Tiếp thị lại) cùng với Google Analytics và các dịch vụ khác của Google, bạn phải tuân thủ các chính sách áp dụng cho các dịch vụ đó của Google (như Chính sách Google Ads dành cho quảng cáo được cá nhân hóacác quy định hạn chế về danh mục nhạy cảm của chính sách này cũng như Chính sách chương trình cho các Sản phẩm nền tảng). Nếu sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin nhạy cảm về khách truy cập (như đã mô tả trong các quy định hạn chế về danh mục nhạy cảm của Google Ads, bạn không thể sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Bạn có thể tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm thông qua tùy chọn cài đặt nâng cao của tính năng cá nhân hóa quảng cáo.

Bởi vì pháp luật ở các quốc gia và lãnh thổ là khác nhau và bởi vì Google Analytics có thể được sử dụng theo nhiều cách, nên Google không thể cung cấp ngôn ngữ chính xác mà bạn cần sử dụng trong chính sách quyền riêng tư của mình. Chỉ bạn mới hiểu những khía cạnh riêng cũng như những điều mà bạn cần đặc biệt lưu ý về doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, chính sách quyền riêng tư của bạn nên giải thích về thông tin mà chỉ bạn mới có thể cung cấp.

Chính sách này được thay đổi lần gần đây nhất vào ngày 09/12/2019.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?