Cách tính Giá trị trang

Hiểu giá trị tương đối của các trang trên trang web của bạn.

Sơ lược

Giá trị trang là giá trị trung bình cho một trang mà người dùng truy cập trước khi đi tới trang mục tiêu hoặc hoàn tất Giao dịch thương mại điện tử (hoặc cả hai). Giá trị này nhằm cung cấp cho bạn ý tưởng về trang nào trong trang web của bạn đóng góp nhiều hơn vào doanh thu của trang web. Nếu trang đó không liên quan tới giao dịch thương mại điện tử cho trang web của bạn theo bất kỳ cách nào, thì Giá trị trang cho trang đó sẽ là $0 do trang này chưa bao giờ được truy cập trong phiên xảy ra giao dịch.

Dưới đây là phương trình bạn có thể làm theo để tính Giá trị trang. Vui lòng lưu ý rằng số liệu thống kê lượt xem trang duy nhất biểu thị cho số lượng người dùng cá nhân đã tải một trang nhất định cho mỗi phiên. Mỗi người dùng chỉ được tính một lần cho mỗi phiên, bất kể có bao nhiêu trang được mở bởi cùng một người dùng.

Doanh thu thương mại điện tử + Tổng giá trị mục tiêu
Số lượt truy cập duy nhất cho trang nhất định

Thông tin chuyên sâu


Ví dụ đầu tiên ở trên minh họa cách Giá trị trang hoạt động. Giả sử bạn muốn biết Giá trị trang cho Trang B và bạn biết những yếu tố sau:

Trang mục tiêu D: $10 (Hãy nhớ rằng, bạn chỉ định giá trị của Trang mục tiêu khi bạn tạo mục tiêu lần đầu tiên trong trang Cài đặt Analytics)
Trang biên nhận E: $100 (trang này là nơi người dùng thực hiện giao dịch thương mại điện tử có giá trị $ 100)
Lượt xem trang duy nhất cho Trang B: Một

Khi đó bạn sẽ thiết lập phương trình Giá trị trang như sau:

Doanh thu thương mại điện tử ($100) + Tổng giá trị mục tiêu ($10)
Số lượt truy cập trang duy nhất cho Trang B (1)

Giá trị trang của Trang B là $110 do người dùng chỉ truy cập trang B một lần trước trang mục tiêu trong phiên này.


Bây giờ chúng ta hãy khám phá cách Giá trị trang của Trang B bị ảnh hưởng như thế nào khi chúng ta kết hợp dữ liệu từ hai phiên khác nhau. Bạn có thể thấy rằng Trang B được xem chỉ một lần trong Phiên 1, nhưng trong Phiên 2 có hai lượt xem trang (chúng ta giả sử hai lượt xem trang là từ cùng một người dùng). Tổng doanh thu thương mại điện tử vẫn giữ nguyên trong suốt cả hai phiên. Mặc dù có hai lượt xem trang duy nhất, nhưng tổng cộng vẫn chỉ có một Giao dịch thương mại điện tử cho cả hai phiên.

Mục tiêu trang D: $10
Trang biên nhận E: $100
Lượt xem trang duy nhất cho Trang B: Hai

Cách tính Giá trị trang của bạn nên được điều chỉnh như sau:

Doanh thu thương mại điện tử ($100) + Tổng giá trị mục tiêu ($10 x 2 phiên)
Số lượt xem trang duy nhất cho Trang B (2)

Giá trị trang cho Trang B trên hai phiên khi đó là 60 đô la hoặc 120 đô la chia cho 2 phiên.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?