Σχετικά με τη δειγματοληψία δεδομένων

Στην ανάλυση δεδομένων, η δειγματοληψία είναι η πρακτική της ανάλυσης ενός υποσυνόλου όλων των δεδομένων, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι σημαντικές πληροφορίες στο μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, αν θέλατε να εκτιμήσετε τον αριθμό των δέντρων σε μια περιοχή έκτασης 100 στρεμμάτων όπου η κατανομή των δέντρων είναι αρκούντως ομοιόμορφη, θα μπορούσατε να μετρήσετε τον αριθμό των δέντρων σε 1 στρέμμα και να πολλαπλασιάσετε επί 100 ή να μετρήσετε τα δέντρα σε μισό στρέμμα και να πολλαπλασιάσετε επί 200, προκειμένου να λάβετε μια ακριβή αναπαράσταση για το σύνολο των 100 στρεμμάτων.

Σε αυτό το άρθρο επεξηγούνται οι περιστάσεις υπό τις οποίες το Analytics εφαρμόζει δειγματοληψία περιόδων σύνδεσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να σας προμηθεύει έγκαιρα με ακριβείς αναφορές.

 

Σε αυτό το άρθρο:

Όρια δειγματοληψίας

Οι προεπιλεγμένες αναφορές δεν υπόκεινται σε δειγματοληψία.

Τα ερωτήματα ad-hoc για τα δεδομένα σας υπόκεινται στα ακόλουθα γενικά όρια δειγματοληψίας:

  • Analytics Standard: 500 χιλιάδες περίοδοι σύνδεσης σε επίπεδο ιδιοκτησίας για το εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε
  • Analytics 360: 100 εκατομμύρια περίοδοι σύνδεσης σε επίπεδο αναλυτικής προβολής για το εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να δείτε δειγματοληψία λιγότερων περιόδων σύνδεσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην πολυπλοκότητα της εφαρμογής του Analytics, στη χρήση φίλτρων αναλυτικής προβολής, στην πολυπλοκότητα των ερωτημάτων για τμηματοποίηση ή σε κάποιον συνδυασμό αυτών των παραγόντων. Αν και καταβάλλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε δειγματοληψία έως και τα κατώτατα όρια που περιγράφονται παραπάνω, είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται ορισμένες φορές κάπως λιγότερες περίοδοι σύνδεσης για ένα ad-hoc ερώτημα.

Πότε εφαρμόζεται δειγματοληψία

Στις ακόλουθες ενότητες εξηγούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορείτε να αναμένετε δειγματοληψία περιόδων σύνδεσης στις αναφορές του Analytics.

Προεπιλεγμένες αναφορές

Το Analytics διαθέτει προδιαμορφωμένες, προεπιλεγμένες αναφορές οι οποίες αναφέρονται στο αριστερό παράθυρο των ενοτήτων "Κοινό", "Απόκτηση", "Συμπεριφορά" και "Μετατροπές".

Το Analytics αποθηκεύει ένα πλήρες, μη φιλτραρισμένο σύνολο δεδομένων για κάθε ιδιοκτησία σε κάθε λογαριασμό. Για κάθε αναλυτική προβολή αναφορών σε μια ιδιοκτησία, το Analytics δημιουργεί επίσης πίνακες συγκεντρωτικών ιδιοτήτων και μετρήσεων από τα πλήρη, μη φιλτραρισμένα δεδομένα. Όταν εκτελείτε μια προεπιλεγμένη αναφορά, το Analytics υποβάλλει ερωτήματα στους πίνακες συγκεντρωτικών δεδομένων για τη γρήγορη προβολή αποτελεσμάτων βάσει συνόλου δεδομένων.

Το Analytics προσθέτει περιοδικά νέες αναφορές και μερικές φορές αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των μετρήσεων. Αν το εύρος ημερομηνιών μιας αναφοράς περιλαμβάνει ένα χρονικό διάστημα πριν από την προσθήκη της αναφοράς ή πριν από την αλλαγή του υπολογισμού μιας μέτρησης, τότε το Analytics μπορεί να δημιουργήσει ένα ερώτημα ad-hoc και ενδέχεται να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία των δεδομένων.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε δειγματοληψία, όταν αναφορές που περιλαμβάνουν τις μετρήσεις Χρήστες και Ενεργοί χρήστες περιλαμβάνουν δεδομένα πριν από τον Σεπτέμβριο του 2016. Μάθετε περισσότερα

Στις προεπιλεγμένες αναφορές δεν εφαρμόζεται δειγματοληψία για το Analytics Standard και το Analytics 360. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παράκαμψης αυτόματης προσθήκης ετικετών, ενδέχεται να εντοπίσετε την εφαρμογή δειγματοληψίας σε ορισμένες από τις αναφορές του Google Ads.

Αναφορές ad-hoc

Αν τροποποιήσετε μια προεπιλεγμένη αναφορά με κάποιον τρόπο, για παράδειγμα, εφαρμόζοντας ένα τμήμα, ένα φίλτρο ή μια δευτερεύουσα ιδιότητα ή αν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά με έναν συνδυασμό ιδιοτήτων και μετρήσεων που δεν υπάρχουν σε μια προεπιλεγμένη αναφορά, τότε δημιουργείτε ένα ερώτημα ad-hoc για τα δεδομένα του Analytics.

Αρχικά, το Analytics μεταβαίνει στους πίνακες συγκεντρωτικών δεδομένων, για να διαπιστώσει αν είναι διαθέσιμες εκεί όλες οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από το ερώτημα ad-hoc. Αν οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες εκεί, τότε το Analytics υποβάλλει ερωτήματα στο πλήρες, μη φιλτραρισμένο σύνολο δεδομένων για την ικανοποίηση του αιτήματος ερωτήματος.

Τα ερωτήματα ad-hoc υπόκεινται σε δειγματοληψία, αν ο αριθμός των περιόδων σύνδεσης για το εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε υπερβαίνει το όριο για τον τύπο ιδιότητας.

Ο αλγόριθμος δειγματοληψίας χρησιμοποιεί ένα δείγμα των πλήρων δεδομένων το οποίο είναι σε αναλογία με την ημερήσια κατανομή των περιόδων σύνδεσης για την ιδιοκτησία, για το εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, αν σε μια περίοδο 5 ημερών έγινε δειγματοληψία των περιόδων σύνδεσης σε ποσοστό 25%, τότε το δείγμα θα περιλάμβανε το 25% των περιόδων σύνδεσης κάθε ημέρας:

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Σύνολο περιόδων σύνδεσης 200.000 100.000 200.000 300.000 200.000
Δείγμα 25% 50.000 25.000 50.000 75.000 50.000

 

Το ποσοστό δειγματοληψίας διαφέρει από ερώτημα σε ερώτημα ανάλογα με τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης κατά τη διάρκεια ενός εύρους ημερομηνιών για μια δεδομένη αναλυτική προβολή.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δειγματοληψία, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο επάνω μέρος της αναφοράς το οποίο υποδεικνύει ότι Αυτή η αναφορά βασίζεται σε N% των περιόδων σύνδεσης.

Στα δεξιά αυτού του μηνύματος, μπορείτε να ορίσετε μία από τις δύο επιλογές, για να αλλάξετε το μέγεθος δειγματοληψίας:

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια: Χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό μέγεθος δείγματος, για να σας παρέχει αποτελέσματα που αποτελούν την πιο ακριβή αναπαράσταση του πλήρους συνόλου των δεδομένων σας.
  • Ταχύτερη απόκριση: Χρησιμοποιεί μικρότερο μέγεθος δειγματοληψίας, για να σας παρέχει γρηγορότερα αποτελέσματα.
Sampling controls: Greater precision or Faster response
Έλεγχοι δειγματοληψίας.

Άλλες αναφορές

Η δειγματοληψία λειτουργεί διαφορετικά για αυτές τις αναφορές σε σχέση με τις προεπιλεγμένες αναφορές ή τα ερωτήματα ad-hoc.

Αναφορές πολυκαναλικών διοχετεύσεων

Όπως και στις προεπιλεγμένες αναφορές, δεν εφαρμόζεται δειγματοληψία παρά μόνο αν τροποποιήσετε την αναφορά: Για παράδειγμα, αν αλλάξετε το παράθυρο ανασκόπησης, αν αλλάξετε τις μετατροπές που περιλαμβάνονται ή αν προσθέσετε ένα τμήμα ή μια δευτερεύουσα ιδιότητα. Αν τροποποιήσετε την αναφορά με οποιονδήποτε τρόπο, θα επιστραφεί ένα μέγιστο δείγμα 1 εκατομμυρίου μετατροπών.

Αναφορές οπτικοποίησης ροής

Οι αναφορές οπτικοποίησης ροής (ροή χρηστών, ροή συμπεριφοράς, ροή συμβάντων, ροή στόχου) δημιουργούνται από ένα μέγιστο σύνολο 100 χιλιάδων περιόδων σύνδεσης για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.

Οι αναφορές οπτικοποίησης ροής, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών εισόδου, εξόδου και μετατροπών, ενδέχεται να διαφέρουν από τα αποτελέσματα στις προεπιλεγμένες αναφορές συμπεριφοράς και μετατροπών που βασίζονται σε διαφορετικό σύνολο δειγμάτων.

Φίλτρα και τμήματα

Τα Analytics Standard και Analytics 360 λαμβάνουν δείγματα δεδομένων περιόδων σύνδεσης σε επίπεδο αναλυτικής προβολής, αφού έχουν εφαρμοστεί φίλτρα αναλυτικής προβολής. Για παράδειγμα, αν τα φίλτρα αναλυτικής προβολής περιλαμβάνουν ή αποκλείουν περιόδους σύνδεσης, τότε το δείγμα λαμβάνεται μόνο από αυτές τις περιόδους σύνδεσης.

Τόσο το Analytics Standard όσο και το Analytics 360 εφαρμόζουν τμήματα μετά την εφαρμογή φίλτρων αναφοράς και μετά τη δειγματοληψία. Αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα ενδέχεται να περιλαμβάνει λιγότερες περιόδους σύνδεσης από αυτές που περιλαμβάνονται στο συνολικό δείγμα.

Εργασία με μέγεθος δείγματος

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου, για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ του μέγιστου μεγέθους δείγματος για μια πιο ακριβή αναφορά και του μικρότερου μεγέθους δείγματος για μια ταχύτερη απόκριση στο ερώτημά σας.

Μία επιλογή για την αποφυγή της δειγματοληψίας είναι η συντόμευση του εύρους ημερομηνιών της αναφοράς σας, έως ότου ο αριθμός των περιόδων σύνδεσης βρεθεί κάτω από το όριο δειγματοληψίας, εφόσον ο όγκος των δεδομένων επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Αν είστε χρήστης του Google Analytics 360, έχετε δύο επιπλέον επιλογές για τη λήψη αναφορών βάσει συνόλου δεδομένων:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false