Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Zorientujte sa v službe Analytics

Spoznajte hlavné funkcie a ovládacie prvky prehľadu Analytics.

Používate Analytics prvýkrát? Pomocou tejto mapy rozhrania a očíslovaných sekcií nižšie sa môžete oboznámiť s najdôležitejšími nástrojmi a ovládacími prvkami na karte Prehľady.

Mapa rozhrania karty Prehľady

Poznámka: Prístup k určitým funkciám alebo stránkam v službe Analytics závisí od vašich povolení. Niektoré funkcie sú okrem toho k dispozícii len pre používateľov balíka 360. Je preto možné, že neuvidíte všetky prvky alebo funkcie, ktoré sú tu popísané.

Obsah tohto článku:
Navigation links

Odkazy popisu cesty v hornej časti každej stránky v službe Analytics poskytujú prístup k organizáciám a účtom súpravy služieb Google Marketing Platform, ako aj k účtom, vlastníctvam a zobrazeniam služby Analytics, ktoré sú priradené k vašim súčasným prihlasovacím povereniam.

 • Organizácia: označenie vašej spoločnosti a systém na správu účtov a používateľov služieb vašej spoločnosti v rámci súpravy služieb Google Marketing Platform. Ďalšie informácie
 • Účty služieb: ďalšie účty súpravy služieb Google Marketing Platform, ako sú Správca značiek a Optimalizácia.
 • Účet: váš bod prístupu k službe Analytics a najvyššia úroveň organizácie v rámci služby.
 • Vlastníctvo: web, mobilná aplikácia alebo zariadenie (napr. stánok alebo zariadenie na predajnom mieste). Účet môže obsahovať jedno alebo viac vlastníctiev.
 • Zobrazenie: váš bod prístupu k prehľadom, definované zobrazenie údajov z vlastníctva.

Prečítajte si ďalšie informácie o účtoch, vlastníctvach a zobrazeniach.

 

Pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadajte v službe Analytics prehľady, klaďte otázky a zadávajte dopyty pre obsah pomocníka.

Späť na začiatok

2 Diagnostika a účty Google

Každá stránka v službe Analytics takisto umožňuje prístup k upozorneniam a diagnostickým správam a umožňuje vám spravovať používateľské nastavenia služby Analytics a vaše účty Google.

 • Kliknutím na ikonu si zobrazíte všetky správy generované automatickou diagnostikou služby Analytics.
 • Kliknutím na ikonu zmeníte používateľské nastavenia, odošlete spätnú väzbu Googlu alebo získate pomoc so službou Analytics.
 • Kliknutím na ikonu môžete spravovať svoj účet Google alebo sa odhlásiť z účtu Analytics.
Späť na začiatok

3 Navigácia v prehľadoch

Tu môžete získať prístup k všetkým svojim prehľadom.

 • Kliknite na kategóriu prehľadov, aby sa otvoril daný zoznam prehľadov.
 • Kategória Prispôsobenie zahŕňa informačné panely, skratkyvlastné prehľady.
 • Kliknutím na ikonu otvoríte sekciu Správca, kde môžete spravovať svoje účty, vlastníctva a zobrazenia.

V centre pomoci služby Analytics môžete naraziť na odkazy na prehľady typu: Akvizícia > Všetka návštevnosť. Znamená to v skratke „prehľad Všetka návštevnosť v kategórii Akvizícia“.

Späť na začiatok

4 Panel akcií

Panel akcií sa zobrazuje navrchu prehľadov v službe Analytics. Panel akcií zahŕňa názov prehľadu, percento vzorky, ovládacie prvky, ktoré umožňujú prispôsobovať prehľad ako celok, a odkaz na panel spravodajstva.

 • Percento vzorky vám napovie, aké percento relácií z daného obdobia je zahrnuté v prehľade. Môžete prepínať medzi menšou vzorkou (rýchlejší reakčný čas, menšia presnosť) alebo väčšou veľkosťou vzorky (pomalší reakčný čas, väčšia presnosť).
 • Ak chcete uložiť aktuálnu konfiguráciu prehľadu, kliknite na možnosť Uložiť.
 • Ak chcete údaje exportovať na použitie v ďalších aplikáciách, ako je napríklad Excel, kliknite na možnosť Exportovať.
 • Ak chcete zdieľať prehľad aj v prípade, že používatelia nemajú účet Analytics, kliknite na Zdieľať.
 • Ak chcete otvoriť panel Spravodajstvo, kde si môžete pozrieť štatistiky založené na vašich údajoch generovaných strojovým učením služby Analytics a zadať dopyty o týchto údajov v prirodzenom jazyku, kliknite na Spravodajstvo.
Späť na začiatok

5 Pridávanie segmentov, nastavenie obdobia

All segments

Segment je podmnožina vašich údajov v službe Analytics. Pridaním segmentov do prehľadu môžete porovnávať rôzne podmnožiny údajov.

 • Kliknutím na položku + Pridať segment pridajte existujúce segmenty alebo vytvorte nové.
 • Kliknutím na segment ho môžete upraviť, kopírovať alebo odstrániť. (Nemôžete upraviť segmenty predvolené systémom.)

Ak chcete zmeniť obdobie prehľadu a vybrať obdobia na porovnanie, použite nástroj na výber dátumov.

Späť na začiatok

6 Karty prehľadov

Explorer tab

Prehľady Analytics zobrazujú údaje na jednej karte alebo viacerých kartách. Poskytujú tak viacero zobrazení údajov na jednom mieste. Väčšina štandardných prehľadov obsahuje kartu Prieskumník, ktorá pozostáva zvyčajne z dvoch častí: grafu v hornej časti a tabuľky s údajmi v dolnej časti. Niektoré prehľady obsahujú ďalšie tabuľky, napríklad Prehľad alebo Zobrazenie na mape.

Pomocou odkazov skupín metrík pod menovkou karty nastavte, ktoré metriky sa zobrazia v tabuľke s údajmi (napr. Súhrn, Používanosť webu, Množina cieľov č. 1).

Späť na začiatok

7 Graf

Horná časť väčšiny kariet Prieskumník obsahuje grafické zobrazenie vašich údajov. Ovládacie prvky grafu zahŕňajú tieto možnosti:

 • Výber metriky grafu: mení metriky vykreslené v zobrazení v grafe. Na grafe môžete porovnávať dve metriky, napríklad relácie a mieru okamžitých odchodov. Nachádza sa pod odkazmi na skupinu metrík.
 • Tlačidlá časového rozsahu grafu: menia časový rozsah grafu. Môžete si vybrať medzi dňom, týždňom alebo mesiacom. Nachádzajú sa napravo od výberu metriky grafu.
 • Tlačidlá typu grafu: menia zobrazenie grafu. Vyberte čiarový graf alebo pohyblivý graf. Nachádzajú sa vedľa tlačidiel časového rozsahu grafu.
 • Kliknutím na tlačidlo sa otvorí vysúvací panel poznámok. Poznámku môžete pridať priamo do prehľadu. Tento ovládací prvok sa nachádza priamo pod časovou osou grafu.
Keď autori poznámok odstránia svoje účty Google, odstránia sa aj ich poznámky (zdieľané alebo súkromné) v zobrazeniach služby Analytics.
Späť na začiatok

8 Tabuľka s údajmi

V dolnej časti karty Prieskumník sa zobrazujú údaje v tabuľkovom formáte. Zobrazená primárna dimenzia a metriky závisia od typu prehľadu a skupiny metrík vybratej ovládacími prvkami karty Prieskumník.

Medzi ovládacie prvky tabuľky s údajmi patria:

 • Odkazy primárnej dimenzie: menia primárnu dimenziu v prehľade.
 • Tlačidlo Znázorniť riadky na grafe: pridá vybrané riadky do grafu.
 • Ponuka Sekundárna dimenzia: pridá ďalšiu dimenziu do prehľadu.

  Ak chcete odstrániť sekundárnu dimenziu, kliknite na X v hlavičke stĺpca dimenzie.

 • Ponuka Typ zoradenia: zmení poradie riadkov v tabuľke s údajmi. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:
  • Predvolené: základné zoradenie podľa abecedy. Predvolené poradie je od najväčšej hodnoty po najmenšiu. Toto poradie môžete zmeniť kliknutím na hlavičku stĺpca.
  • Absolútna zmena: zoradí údaje porovnania v rozsahu dátumov podľa miery zmeny namiesto absolútnych hodnôt.
  • Vážené: zoradí percentuálne údaje podľa poradia významnosti namiesto číselnej hodnoty.
 • Vyhľadať: zobrazí iba riadky zodpovedajúce hľadanému výrazu. Po kliknutí na možnosť rozšírené môžete definovať zložitejšie filtre.
 • Tlačidlá zobrazenia tabuľky: menia spôsob zobrazenia tabuľky s údajmi. K dispozícii sú tieto možnosti:
  • Data graph button icon Údaje: zobrazí údaje vo forme tabuľky. Toto je predvolené zobrazenie tabuľky.
  • Percentage graph button icon Percento: zobrazí koláčový graf s podielom jednotlivých súčastí na celkovej hodnote pre vybranú metriku.
  • Performance graph button icon Výkonnosť: zobrazí vodorovný pruhový graf relatívnej výkonnosti pre vybranú metriku.
  • Comparison graph button icon Porovnanie: zobrazí pruhový graf výkonnosti vybranej metriky vzhľadom na priemer webu.
  • Term cloud button icon Zhluk výrazov: zobrazí vizuálne vyjadrenie výkonnosti kľúčových slov (nie je k dispozícii pre všetky prehľady).
  • Pivot graph button icon Kontingenčná tabuľka: mení usporiadanie informácií v tabuľke pre určité prehľady zoradením údajov podľa druhej dimenzie.

Existuje niekoľko ďalších ovládacích prvkov, ktoré sa nezobrazujú na obrázku mapy rozhrania na začiatku tohto článku:

 • Ovládacie prvky Stránkovanie: menia počet zobrazených riadkov, umožňujú prechod na konkrétnu stránku s údajmi alebo navigáciu stránku za stránkou pomocou ovládacích prvkov pod tabuľkou s údajmi.
 • Odkaz Obnoviť prehľad: aktualizuje údaje zobrazené v prehľade po kliknutí na odkaz nachádzajúci sa v úplne spodnej časti stránky vedľa dátumu vytvorenia.

Porozumenie tabuľke s údajmi a interakcia s touto tabuľkou

Prvý stĺpec tabuľky je primárna dimenzia. Vaše údaje sú zoskupené podľa tohto stĺpca. Ak vyberiete sekundárnu dimenziu, táto dimenzia sa zobrazí v ďalšom stĺpci a ďalej zoskupuje vaše údaje. Zostávajúce stĺpce v tabuľke sú metriky priradené k vybratým dimenziám.

S tabuľkou môžete vykonávať množstvo akcií, napríklad:

 • Pomocou začiarkavacích políčok pred riadkami môžete vyberať príslušné riadky. Potom môžete znázorniť vybraté riadky v zobrazení v grafe pomocou tlačidla Znázorniť riadky na grafe.
 • Po umiestnení kurzora myši na ikonu ? na menovke stĺpca môžete zobraziť definíciu tejto dimenzie alebo metriky.
 • Kliknutím na hlavičku stĺpca môžete zoradiť tabuľku podľa tohto stĺpca. Poznámka: Toto zoradenie je obyčajným zoradením podľa znakov ASCII. Ak chcete vykonať zložitejšie zoradenie, použite tlačidlo Typ zoradenia.
Späť na začiatok
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false