Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Jak poruszać się po Analytics

Zapoznanie się z głównymi funkcjami i ustawieniami w raportach Analytics.

Jesteś nowym użytkownikiem Analytics? Zapoznaj się z głównymi narzędziami i elementami sterującymi, jakie znajdują się na karcie Raportowanie, korzystając z poniższej mapy interfejsu i ponumerowanych sekcji.

Mapa interfejsu raportowania

Uwaga: dostęp do niektórych funkcji lub stron w Analytics zależy od Twoich uprawnień. Dodatkowo pewne funkcje są dostępne tylko dla użytkowników usługi Analytics 360. Możliwe więc, że nie zobaczysz części opisywanych tu funkcji lub elementów.

Tematy w tym artykule:
Navigation links

Linki w menu nawigacyjnym u góry każdej strony w Analytics umożliwiają dostęp do kont usług i organizacji Google Marketing Platform, a także do kont, usług oraz widoków danych Analytics powiązanych z Twoimi aktualnymi danymi logowania.

 • Organizacja: w Google Marketing Platform – reprezentacja Twojej firmy i zarządzanie kontami oraz użytkownikami usług, z których ona korzysta. Więcej informacji
 • Konta usług: inne konta usług Google Marketing Platform, np. Menedżera tagów i Optymalizacji.
 • Konto: Twój punkt dostępu do Analytics i najwyższy poziom organizacji w obrębie danej usługi.
 • Usługa: witryna, aplikacja mobilna lub urządzenie (np. terminal informacyjny albo automat do sprzedaży). Konto może zawierać jedną lub wiele usług.
 • Widok: punkt dostępu do raportów będący zdefiniowanym widokiem danych usługi.

Więcej informacji o kontach, usługach i widokach

 

Skorzystaj z pola wyszukiwania, aby wyszukać raporty Analytics, zadać pytania i wpisać zapytania dotyczące treści pomocy.

Powrót do początku

2 Diagnostyka i konta Google

Każda strona w Analytics zapewnia też dostęp do powiadomień i komunikatów diagnostycznych oraz umożliwia zarządzanie ustawieniami użytkowników Analytics i kontami Google.

 • Kliknij , aby wyświetlić komunikaty wygenerowane przez automatyczną diagnostykę Analytics.
 • Kliknij , aby zmienić ustawienia użytkownika, wysłać opinię do Google lub uzyskać pomoc przy Analytics.
 • Kliknij , aby zarządzać swoim kontem Google i wylogować się z Analytics.
Powrót do początku

3 Nawigacja w raportach

To tutaj masz dostęp do wszystkich swoich raportów.

W Centrum pomocy Analytics możesz spotkać się z odniesieniami do raportów sformułowanymi np. tak: Pozyskiwanie > Cały ruch. Jest to skrót myślowy, który należy rozwinąć następująco: „raport Cały ruch w kategorii Pozyskiwanie”.

Powrót do początku

4 Pasek działań

Pasek działań pojawia się u góry raportów w Analytics. Pasek działań zawiera tytuł raportu, odsetek próbkowania, elementy sterujące, które działają na całym raporcie, oraz link do panelu Analiza.

 • Odsetek próbkowania wskazuje, jaki procent sesji z danego zakresu dat został uwzględniony w raporcie. Możesz przełączać między mniejszym (krótszy czas reakcji kosztem dokładności) a większym rozmiarem próbki (większa dokładność, ale przy wydłużonym czasie reakcji).
 • Kliknij Zapisz, by zapisać bieżącą konfigurację raportu.
 • Kliknij Eksportuj, aby wyeksportować dane raportu do użycia w innych aplikacjach, np. w Excelu.
 • Kliknij Udostępnij, aby udostępnić raport, nawet jeśli odbiorcy nie mają kont Analytics.
 • Kliknij Analiza, aby otworzyć panel Analiza, na którym możesz przeglądać wnioski wynikające z Twoich danych wyciągnięte przez systemy uczące się Analytics oraz formułować w języku naturalnym zapytania o dane.
Powrót do początku

5 Dodawanie segmentów i ustawianie zakresu dat

All segments

Segment jest podzbiorem danych Analytics. Dodając segmenty do raportu, możesz porównywać różne podzbiory danych.

 • Kliknij + Dodaj segment, by dodać istniejące już segmenty lub utworzyć nowe.
 • Kliknij segment, by poddać go edycji, skopiować lub usunąć. (Nie możesz edytować domyślnych segmentów systemowych).

W polu wyboru daty możesz zmieniać zakres dat raportu i wybierać zakresy dat do porównania.

Powrót do początku

6 Karty raportu

Explorer tab

Dane w raportach Analytics znajdują się na jednej lub kilku kartach, dzięki czemu masz w jednym miejscu wiele widoków danych. Większość raportów standardowych zawiera kartę Eksplorator. Zwykle jest ona podzielona na dwie części: na górze graficzny widok danych, a na dole tabela danych. W niektórych raportach znajdują się dodatkowe karty, np. Ogółem lub Nakładka mapy.

Linki grupy danych pod etykietą karty decydują, które dane są widoczne w tabeli danych, np. Podsumowanie, Wykorzystanie witryny, Konfiguracja celu 1.

Powrót do początku

7 Wykres

W górnej części większości kart Eksploratora znajduje się graficzny widok danych. Elementy sterujące wykresu:

 • Pole wyboru danych wykresu: służy do zmiany danych obrazowanych w widoku wykresu. Możesz porównywać na wykresie dwa rodzaje danych, np. Sesje i Współczynnik odrzuceń. Pole to znajduje się pod linkami grup danych.
 • Przyciski skali czasowej wykresu: służą do zmiany skali czasowej wykresu. Do wyboru są dzień, tydzień i miesiąc. Przyciski te znajdują się po prawej stronie pola wyboru danych wykresu.
 •  Przyciski typu wykresu: służą do zmiany sposobu wyświetlania wykresu. Możesz wybierać między wykresem liniowym a ruchomym. Przyciski te znajdują się obok przycisków skali czasowej wykresu.
 • Kliknij , aby otworzyć panel Adnotacje. Możesz zapisać notatkę bezpośrednio w raporcie. Ten element sterujący znajduje się tuż pod osią czasu wykresu.
Gdy twórcy Adnotacji usuwają swoje konta Google, usuwane są również Adnotacje, które wprowadzili w dowolnych widokach Analytics, zarówno udostępnionych, jak i prywatnych.
Powrót do początku

8 Tabela danych

W dolnej części karty Eksplorator dane są prezentowane w formie tabeli. Wymiar podstawowy i dane zależą od wyboru rodzaju raportu i grupy danych dokonanego za pomocą elementów sterujących karty Eksplorator.

Elementy sterujące tabeli danych:

 • Linki Wymiar podstawowy: służą do zmiany wymiaru podstawowego w raporcie.
 • Przycisk Wiersze wykresu: służy do dodawania do wykresu wierszy wybranych przez Ciebie.
 • Menu Wymiar dodatkowy: służy do dodawania do raportu kolejnego wymiaru.

  Aby usunąć wymiar dodatkowy, kliknij X w nagłówku kolumny tego wymiaru.

 • Menu Sortowanie: służy do zmiany kolejności wierszy w tabeli danych. Opcje do wyboru:
  • Domyślne: podstawowe sortowanie alfanumeryczne. Sortowanie następuje domyślnie w kolejności malejącej. Możesz to zmienić, klikając nagłówek kolumny.
  • Zmiana bezwzględna: sortowanie danych porównawczych zakresu dat według liczby zmian, a nie wartości bezwzględnej.
  • Ważone: sortowanie danych procentowych w kolejności znaczenia, a nie wartości numerycznej.
 • Wyszukiwanie: wyświetlane są tylko wiersze pasujące do wyszukiwanego hasła. Kliknij zaawansowane, by zdefiniować bardziej złożone filtry.
 • Przyciski wyświetlania tabeli: służą do zmiany sposobu wyświetlania tabeli danych. Opcje do wyboru:
  • Data graph button icon Dane: wyświetlanie danych w widoku tabelarycznym. Jest to domyślny widok tabeli.
  • Percentage graph button icon Procent: wykres kołowy, który wskazuje udział wybranej grupy danych w całości danych.
  • Performance graph button icon Skuteczność: poziomy wykres słupkowy, który przedstawia względną skuteczność wybranej grupy danych.
  • Comparison graph button icon Porównanie wykres słupkowy, który ukazuje skuteczność wybranej grupy danych w odniesieniu do średniej dla całej witryny.
  • Term cloud button icon Chmura terminów: wizualne przedstawienie skuteczności słów kluczowych (niedostępne w niektórych raportach).
  • Pivot graph button icon Tabela przestawna: w przypadku niektórych raportów powoduje zmianę porządku wyświetlania informacji w tabeli poprzez przestawienie danych do wymiaru dodatkowego.

Jest jeszcze kilka dodatkowych elementów sterujących, których nie widać na obrazie mapy interfejsu na początku tego artykułu:

 • Elementy sterujące paginacją: służą do zmiany liczby wyświetlanych wierszy, przeskakiwania do konkretnej strony danych oraz do przechodzenia między kolejnymi stronami za pomocą elementów sterujących umieszczonych pod tabelą danych.
 • Link Odśwież raport: służy do aktualizacji danych wyświetlanych w raporcie, a znajduje się na samym dole strony, obok daty wygenerowania raportu.

Interpretowanie tabeli danych i posługiwanie się nią

Pierwsza kolumna tabeli odpowiada wymiarowi podstawowemu. Dane są pogrupowane według tej kolumny. Po wybraniu wymiaru dodatkowego pojawi się on w następnej kolumnie, powodując dalsze grupowanie danych. W pozostałych kolumnach w tabeli znajdują się dane skojarzone z wybranymi wymiarami.

Bezpośrednio w tabeli możesz wykonywać liczne czynności, np.:

 • Wybierać wiersze, korzystając z poprzedzających je pól wyboru. Możesz następnie zwizualizować wybrane wiersze w widoku wykresu, klikając przycisk Wiersze wykresu.
 • Umieszczać kursor myszy nad ikoną ? na etykiecie kolumny, by zapoznać się z definicją danego wymiaru lub parametru.
 • Sortować tabelę według kolumny, klikając nagłówek tej ostatniej. Uwaga: to jest proste sortowanie według znaków ASCII. Aby wykonać bardziej zaawansowane sortowanie, skorzystaj z menu Sortowanie.
Powrót do początku
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false