Поведение на мобилни приложения

Подробно проследяване на начините, по които потребителите взаимодействат с приложението Ви.

Отчетите за „Поведение“ Ви помагат да откриете как потребителите използват приложението Ви. Можете да разчитате на този набор отчети, за да проследявате широк обхват от информация относно потребителите си, включително:

  • общ брой екрани, видени на сесия;
  • реда, в който са показани екраните;
  • броя технически грешки, включително сривове на приложението;
  • колко дълго отнема зареждането на отделни елементи на приложението.
В тази статия:

Общ преглед

Получете обобщена информация на високо ниво за това, как потребителите взаимодействат със съдържанието на приложението. Общият преглед включва показатели за използването, като Показвания на екран, Сривове, както и Общ брой събития, които се случват на екран. Кликнете върху преглед на пълния отчет, за да преминете към конкретния отчет за по-задълбочен анализ.

Екрани

Оценете ефективността на всеки екран в приложението си. Този отчет съдържа разбивка на такива показатели за използването на екраните, като Показвания на екран, Отделни показвания на екран и % излизания от екран.

Поток на поведението

Визуализирайте пътя, изминат от потребителите от един екран или събитие до следващия. Този отчет може да Ви помогне да откриете кое съдържание на приложението Ви ангажира вниманието на потребителите с него. Вижте как те се придвижват между Екрани и Събития или разгледайте комбиниран изглед на екраните и събитията. Трябва да настроите „Събития“ в проследяващия код на приложението си, преди те да се покажат в „Поток на поведението“. Вижте Събития по-долу.

Този отчет „Поток на поведението“ е част от семейството отчети „Визуализация на потока“. Прочетете Всичко за отчетите за потока и Използване на отчети за потока.

Сривове и изключения

Този отчет показва името и кратко описание на водещите изключения, или технически грешки, които възникват в приложението Ви. Сривовете автоматично се извличат от другите изключения чрез синтактичен анализ. Можете да дефинирате допълнителни типове изключения в проследяващия код на приложението си за повече подробности за тях. Сривове в мрежата и търсения, които не извеждат резултати, са два примера за чести изключения, които бихте могли да дефинирате.

Дефинирането на изключения в проследяващия код на приложението изисква известни технически познания за него и трябва да се извърши от програмиста. Вижте Сривове и изключения – SDK за Android или Сривове и изключения – SDK за iOS.

Скорост на приложението

Използвайте отчетите за „Скорост на приложението“, за да видите колко дълго отнема зареждането на различните заявки в приложението Ви. Може например да искате да проследявате колко бързо се зарежда нивото на игра или се извеждат резултати за дадено търсене.

Отчетите за „Скорост на приложението“ изискват допълнителна настройка в кода за проследяване на приложението Ви, която трябва да се извърши от програмиста. Вижте Времена на потребителите – SDK за Android или Времена на потребителите – SDK за iOS. В тези отчети не се показват данни, докато не определите в проследяващия код на приложението си кои конкретни действия и времена за зареждане да се проследяват.

След като извършите допълнителната настройка, превключете между следните три раздела, за да видите данните:

Детайлно представяне: Категория за времето показва името, което сте свързали с конкретно проследявано от Вас време за зареждане. Показателят за среден интервал от време на потребител Ви показва средната продължителност на зареждането на съответното действие.

Разпределение: Групата за интервал от време на потребител показва сумарната стойност на продължителността (в секунди), нужна за зареждането на всички проследявани действия. Осигурява и процентна обща стойност на сесиите, които размерът на извадката представлява.

Наслагване върху карта: Глобалното разпределение на средното време на потребителя. По-тъмното щриховане указва по-дълго зареждане.

Във всички тези отчети се използва Примерно време на потребителя, за да се покаже броят на потребителите, използван за изчисляване на средната продължителност на конкретно действие. По подразбиране „Скорост на приложението“ задава тази стойност на 1% от всички потребители.

Събития

Събитията са отделни действия със съдържанието в приложението Ви, които не изискват зареждането на нов екран, като изтегляне, социална препоръка или кликване върху реклама. Отчетите за „Събития“ могат да се персонализират значително и не могат да Ви осигуряват данни, докато не извършите допълнителна настройка.

Настройването на проследяването на събития изисква технически познания и достъп до приложението Ви и трябва да се извърши от програмиста. Вижте Проследяване на събития – SDK за Android или Проследяване на събития – SDK за iOS.

Когато настройвате събития, за всяко избирате, дефинирате и проследявате до пет компонента, или категории. Стойностите, които присвоите на тези категории, определят данните, извеждани в отчетите за „Събития“. Колкото по-организирани сте при настройването на проследяването на събития, толкова по-лесно ще е да четете и тълкувате отчетите си. За повече информация и примери за тези категории прочетете Всичко за събитията.

След като настроите проследяването на събитията, използвайте отчета „Общ преглед на събитията“, за да видите обобщена информация за това, доколко добра ефективност постигат всички те. „Най-популярни събития“ показва данни за най-високоефективните от тях. Използвайте отчета „Екрани“, за да видите кои екрани хостват най-популярните събития.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?