Sử dụng báo cáo hình ảnh hóa dòng

Tìm hiểu cách tương tác với và kiểm soát báo cáo luồng.

Mặc dù bạn có thể thấy tính năng đặc biệt trong báo cáo luồng cụ thể, nhưng bài viết này mô tả các kiểm soát chuẩn trong tất cả báo cáo luồng.

Trong bài viết này:

Chọn thứ nguyên bắt đầu

Thứ nguyên cung cấp một điểm bắt đầu cho dữ liệu mà bạn thấy trong báo cáo. Ví dụ: nếu bạn chọn Quốc gia làm thứ nguyên thì tên quốc gia sẽ xuất hiện dưới dạng giá trị thứ nguyên trong các nút ở cột bên trái, thể hiện lưu lượng truy cập đã trình bày trong báo cáo được liên kết đến các vị trí đó.

Chọn thứ nguyên
Chọn thứ nguyên bắt đầu

 

Để tùy chỉnh các giá trị thứ nguyên mà bạn thấy, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh menu thứ nguyên để mở bảng điều khiển Tùy chỉnh mục thứ nguyên.

Tùy chỉnh các mục thứ nguyên
Tùy chỉnh thứ nguyên bắt đầu

Nhập tối đa 5 biểu thức chính quy để tùy chỉnh thứ nguyên. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng thứ nguyên Quốc gia/Lãnh thổ và muốn đối sánh Hoa Kỳ, hãy nhập dữ liệu sau rồi nhấp vào Áp dụng:

 • Loại đối sánh: Bằng
 • Biểu thức: Hoa Kỳ
 • Tên: Hoa Kỳ.

Áp dụng phân đoạn

Các phân đoạn như bộ lọc động cho phép bạn phân tích lưu lượng truy cập nhanh chóng. Phân đoạn mặc định, như Người dùng mớiLưu lượng truy cập trực tiếp, là tiêu chuẩn trong tất cả các tài khoản Analytics. Sử dụng Phân đoạn để lọc lưu lượng truy cập cụ thể, như người dùng đã mua hàng hoặc dành nhiều hơn một lượng thời gian nhất định trên trang web của bạn.

Thêm phân đoạn
Áp dụng phân đoạn

Báo cáo luồng chỉ hỗ trợ phân đoạn dựa trên phiên. Phân đoạn dựa trên người dùng bị vô hiệu hóa đối với báo cáo luồng. Bạn chỉ có thể áp dụng một phân đoạn duy nhất cho báo cáo luồng.

Xoay và thu phóng

Sử dụng các mũi tên để xoay sang phải và trái. Bạn cũng có thể dùng chuột giữ và kéo màn hình để xoay. Sử dụng thanh trượt + và - để thu phóng (làm cho các nút và kết nối nhỏ hơn hoặc lớn hơn). Nhấp vào biểu tượng trang chủ để trở về chế độ xem bắt đầu.

Điều khiển xoay và thu phóng luồng
Điều khiển xoay và thu phóng

Điều chỉnh cấp chi tiết kết nối

Chọn Cấp chi tiết và sử dụng thanh trượt để điều chỉnh kết nối được hiển thị. Thanh trượt không ảnh hưởng đến số lượng kết nối thực tế; nó chỉ là một cách để bạn xem ít hoặc nhiều kết nối hơn trong báo cáo.

Điều chỉnh cấp chi tiết kết nối
Thanh trượt kết nối

Kiểm tra các nút và kết nối

Di chuột qua nút để xem các thông tin như*:

 • Số trang hoặc sự kiện được thể hiện bởi nút
 • Số lượng người dùng đã chuyển vào một trang hoặc sự kiện khác
 • Số lượng người dùng đã thoát khỏi trang web của bạn từ nút đó
 • Tổng số phiên hoặc số lần hoàn thành bước cho nút
Kiểm tra nút
Kiểm tra nút

 

Di chuột qua kết nối để xem các thông tin như*:

 • Tổng số phiên đã truyền đi thông qua kết nối đó
 • Số lần hoàn thành bước cho kết nối đó
 • Tỷ lệ lưu lượng truy cập được thể hiện bằng kết nối đó 
 • Số lượng người dùng đã chuyển vào một trang hoặc sự kiện khác
Kiểm tra kết nối
Kiểm tra kết nối

* Hiển thị thực tế tùy thuộc vào loại hình ảnh hóa dòng.

 

Di chuột qua lần thoát nút để xem phân tích về cách người dùng đã thoát khỏi nút đó.

Kiểm tra lần thoát
Kiểm tra lần thoát nút

Tập trung vào một phân đoạn lưu lượng truy cập

Nhấp vào nút để chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Đánh dấu lưu lượng truy cập thông qua đây: Đánh dấu tất cả các kết nối thông qua toàn bộ luồng được tạo bởi phân đoạn lưu lượng truy cập đó. Để xóa kết nối được đánh dấu, hãy nhấp lại vào nút, sau đó nhấp vào Xóa kết nối được đánh dấu.
 • Chỉ xem phân đoạn này (chỉ nút thứ nguyên): Chỉ hiển thị lưu lượng truy cập từ thứ nguyên/phân đoạn đó. Sử dụng nút Quay lại của trình duyệt hoặc đường dẫn để quay lại.
 • Khám phá lưu lượng truy cập thông qua đây: Hiển thị tất cả các kết nối đến và từ nút. Trong chế độ này, bạn có thể thêm các bước bổ sung trong đường dẫn trước và sau nút. Sử dụng nút của trình duyệt hoặc đường dẫn để quay lại.
 • Chi tiết nhóm: Hiển thị các thành phần, như các trang hoặc sự kiện riêng lẻ, được nhóm với nhau trong nút đó. Sử dụng tùy chọn này để xem các chi tiết như:
  • Phân đoạn hàng đầu (chỉ nút thứ nguyên): Chỉ số hiện tại
  • Lưu lượng truy cập đi (chỉ nút thứ nguyên): Các trang mà lưu lượng truy cập được chuyển đến từ nút đó
  • Trang hàng đầu: Các trang mà lưu lượng truy cập đến thường xuyên nhất. Ví dụ: nếu một nút biểu thị tập hợp các trang trong thư mục Thiết bị đeo được thì bạn sẽ thấy thông tin về các trang có lưu lượng truy cập nhiều nhất trong thư mục đó.
  • Phân tích lưu lượng truy cập: Không có sẵn với Luồng mục tiêu
  • Lưu lượng truy cập đến: Các trang gửi lưu lượng truy cập đến nút
  • Lưu lượng truy cập đi: Các trang mà nút gửi lưu lượng truy cập đến
  • Số lần truy cập kênh: Các trang trên trang web của bạn mà từ đó người dùng truy cập vào kênh
  • Số lần thoát khỏi kênh: Các trang trong kênh của bạn mà từ đó người dùng thoát khỏi
Đánh dấu lưu lượng truy cập thông qua một nút
Tập trung vào nút đã chọn

 

Bạn cũng có thể nhấp vào một kết nối để đánh dấu ngay phân đoạn lưu lượng truy cập đó thông qua luồng.

Tập trung vào các kết nối
Đánh dấu các kết nối cho phân đoạn lưu lượng truy cập

Thay đổi ngày và sử dụng so sánh ngày

Theo mặc định, báo cáo luồng hiển thị dữ liệu trong 30 ngày qua nhưng bạn có thể thay đổi ngày với menu thả xuống lịch. Để so sánh dữ liệu từ hai phạm vi ngày, hãy chọn So sánh với trước đây và chọn phạm vi ngày thứ hai. Chọn các khoảng thời gian tương tự — như tháng đủ hoặc tuần đều bắt đầu vào Chủ nhật — để so sánh công bằng.

So sánh tuần này với tuần trước
So sánh lưu lượng truy cập trong 2 tuần

 

Khi so sánh 2 phạm vi ngày, bạn có thể thấy thay đổi về mức độ và hướng của khối lượng lưu lượng truy cập thông qua từng nút giữa các khoảng thời gian đó.  Khi bạn đánh dấu nút hoặc kết nối trong luồng, tỷ lệ phần trăm trên mỗi nút thay đổi để cho biết những điểm khác nhau ngay trong luồng lưu lượng truy cập đó. Bạn cũng có thể di chuột qua nút để biết chi tiết về cách thức so sánh dữ liệu giữa hai ngày. 

Phần trăm thay đổi trong so sánh ngày
Tỷ lệ thay đổi giữa 2 khoảng thời gian

Xuất báo cáo

Xuất bất kỳ báo cáo luồng nào dưới dạng PDF từ menu bằng cách nhấp vào Xuất > PDF. Những gì bạn thấy trên màn hình, bao gồm cả đánh dấu đường dẫn, sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về việc xuất báo cáo, hãy đọc Gửi email và xuất báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?