Om rapporterna för flödesvisualisering

Se vilka steg användarna går igenom för att nå sidorna, händelserna och målen på dina webbplatser och i dina appar.

En flödesvisualisering är en grafisk bild av en väg eller stig. Till skillnad från en karta, som visar möjliga och kända vägar, visar flödesvisualiseringen användarnas faktiska väg steg för steg, med eventuella omvägar och tillbakagångar längs vägen.

Flödesrapporterna i Analytics visar användarnas väg genom ditt innehåll. Där visas också de särskilda element som du spårar via mål och händelser. Du får överblick över hur användarna kommer till innehållet, hur de samverkar med det och hur de lämnar det. Du kan även använda flödesrapporterna när du vill felsöka innehållet och hitta oväntade platser där användarna lämnar din webbplats eller går tillbaka till tidigare noder.

Innehåll i artikeln:

Typer av flödesrapporter

Analytics innehåller olika specialiserade flödesrapporter. Dessa beskrivs kort i tabellen nedan.

Rapport Funktioner
Beteendeflöde

Rapporten Beteendeflöde visar vilken väg användarna tog från en sida eller händelse till nästa. Den här rapporten kan hjälpa dig att upptäcka vilket innehåll som engagerar användarna på din webbplats. Rapporten Beteendeflöde kan även hjälpa dig att identifiera potentiella problem med innehållet.

Rapporten Beteendeflöde kan visa sidor, innehållsgrupperingar, händelser eller både sidor och händelser.

Målflöde

I rapporten Målflöde visas den väg som trafiken följde genom en tratt mot en målkonvertering. Den här rapporten hjälper dig att se om din uppfattning om hur användarna navigerar genom ditt innehåll stämmer eller om det finns några problem, som hög avhoppsfrekvens eller oväntade slingor.

Du måste ha definierat mål i ditt konto för att kunna använda rapporten Mål. Rapporten blir mer användbar om du definierar trattar för dina mål.

Användarflöde

Rapporten Användarflöde jämför trafikvolym från olika källor. På så sätt kan du undersöka trafikmönster på din webbplats. Rapporten kan visa dig hur olika marknadsföringskanaler skickar trafik till webbplatsen. Du kan se hur trafiken interagerar med ditt innehåll och hålla utkik efter särskilda sidor eller sökvägar som presterar väldigt bra eller väldigt dåligt.

Händelseflöde

Med rapporten Händelseflöde kan du visualisera i vilken ordningen som användarna utlöser händelser, som att spela upp videor, hämta filer och interagera med inbäddade gadgetar.

Om du även vill se sidorna där händelserna utlöses kan du använda rapporten Beteendeflöde istället.

Visualisering av trattar

Rapporten Visualisering av trattar ger dig en översikt över den valda målkonverteringstratten. Till skillnad från rapporten Målflöde visar rapporten Visualisering av trattar inte den faktiska vägen som användarna tog genom webbplatsen eller appen utan istället hur varje steg i tratten presterar vad gäller antal ingångar och utgångar.

Rapporten Visualisering av trattar är ett bra första steg för att uppskatta hur dina mål presterar på ett övergripande sätt. Om du upptäcker väldigt många avhopp under målsteget kan du använda rapporten Målflöde för att analysera problemet mer ingående.

Hänvisningsflöde på Google Play Med rapporten Hänvisningsflöde på Google Play kan du bedöma intresset för din app, eftersom du ser trafikvolymen i varje steg i förvärvsprocessen.

Strukturen i en flödesrapport

Alla flödesrapporter (utom rapporten Visualisering av trattar) använder samma grundläggande komponenter:

Noder

Noder är punkter som trafiken flödar igenom. En nod kan representera olika saker, som en enstaka sida eller skärm, en katalog, en innehållsgruppering, en händelse eller en dimension. Vid varje nod visas användarvolymen, så att du omedelbart får en uppfattning om trafikvolymen genom noden.

Dimensionsnoder är vita. Dimensionsnoden fastställer var ingångspunkten i ett flöde är, så att du kan jämföra hur olika marknadsföringskanaler, sociala medier, tekniska dimensioner eller andra ingångspunkter påverkar användarflödet.

Dimensionsnod

Sid-, innehållsgrupperings- och målnoder och appskärmar är gröna:

Sid- eller innehållsgrupperingsnoder
Målnoder

Händelsenoder är blå:

Händelsenod

Anslutningar, avhopp och tillbakagångar

Anslutningar visas som grå streck mellan noderna. Anslutningar representerar vägen som ett trafiksegment tar från en nod till en annan. Hur tjock anslutningen är indikerar den relativa trafikvolymen i segmentet, ju tjockare streck desto mer trafik genom anslutningen.

Ibland leder dessa vägar tillbaka i en slinga eller runt noder på oväntad. Slingor som går tillbaka visas som en anslutning med en pil som pekar mot den föregåend noden.

Avhopp (som även kallas utgångar) talar om var användarna lämnade flödet.

Anslutningar, avhopp och tillbakagångar

Praktisk användning av flödesrapporter

Varje flödesrapport visar specifik data inom respektive område i Analytics, men alla rapporter anger:

  • den relativa trafikvolymen till webbplatsen enligt den dimension du väljer (till exempel trafikkälla, kampanj eller webbläsare)
  • den relativa användarvolymen vid varje steg (nod) längs vägen
  • den relativa trafikvolymen och avhoppsfrekvensen mellan stegen (utgångar)
  • var användarna gick tillbaka till tidigare noder längs vägen
  • specifika mätvärden för anslutningar, noder och nodutgångar när du håller muspekaren över dem

Flödesrapporternas begränsningar

Sessionsgränser

Flödesrapporterna kan inte visa data om fler än 100 000 sessioner. Om datamängden innehåller fler än 100 000 sessioner, visas samplad data i flödesrapporterna. Ändra datumintervallet om du vill att rapporten ska visa färre sessioner.

Segmentgränser

Flödesrapporterna har endast stöd för sessionsbaserade segment. Användarbaserade segment är inaktiverade för flödesrapporter. Du kan bara använda ett segment i en flödesrapport.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?