Xem tổ chức, tài khoản, thuộc tính và chế độ xem

Nhấp vào đường dẫn ở đầu bất kỳ trang Analytics nào để xem tổ chức, tài khoản, thuộc tính và chế độ xem mà bạn có quyền truy cập.

Chọn bất kỳ đối tượng nào để xem danh sách các đối tượng con; ví dụ: chọn một tổ chức để xem tất cả các tài khoản của tổ chức; chọn một tài khoản để xem tất cả thuộc tính của tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?