Giải thích tốc độ trang web

Trong bài viết này:

Nơi tìm các chỉ số và ý nghĩa của chúng

Báo cáo Thời gian của trang > tab Explorer & Lớp phủ bản đồ > tab phụ Sử dụng trang web

 • Thời gian tải trang tr.bình: Lượng thời gian trung bình (tính bằng giây) để tải trang đó, từ lúc bắt đầu lần truy cập trang (ví dụ: nhấp vào liên kết trang) đến khi hoàn tất tải trong trình duyệt.

  Thời gian tải trang tr.bình bao gồm hai thành phần: 1) thời gian mạng và máy chủ và 2) thời gian trình duyệt. Phần Kỹ thuật của tab Explorer cung cấp các chi tiết về chỉ số mạng và máy chủ. Thời gian còn lại là thời gian tốn thêm của trình duyệt để phân tích cú pháp và thực thi Javascript và hiển thị trang.
 • Số lần truy cập trang: Số lần trang đã được xem trong phạm vi ngày đã chọn.
 • Mẫu tải trang: Số lần truy cập trang đã được lấy mẫu để tính thời gian tải trang trung bình.
 • Tỷ lệ thoát: Phần trăm số lần xem của một trang là trang duy nhất được xem trong một phiên.
 • % thoát: Phần trăm số lần xem của một trang là trang cuối cùng trong một phiên.
 • Giá trị trang: Giá trị trung bình của trang hoặc tập hợp trang. Giá trị trang = ((Doanh thu giao dịch + Tổng giá trị mục tiêu) / Số lần truy cập trang duy nhất cho trang hoặc tập hợp trang).

Báo cáo Thời gian của trang > tab Explorer & Lớp phủ bản đồ > tab phụ Kỹ thuật

 • Số lần truy cập trang: Số lần trang đã được xem trong phạm vi ngày đã chọn.
 • Thời gian tải trang tr.bình: Lượng thời gian trung bình (tính bằng giây) để tải trang đó, từ lúc bắt đầu lần truy cập trang (ví dụ: nhấp vào liên kết trang) đến khi hoàn tất tải trong trình duyệt.

  Thời gian tải trang tr.bình bao gồm hai thành phần: 1) thời gian mạng và máy chủ và 2) thời gian trình duyệt. Phần Kỹ thuật của tab Explorer cung cấp các chi tiết về chỉ số mạng và máy chủ. Thời gian còn lại là thời gian tốn thêm của trình duyệt để phân tích cú pháp và thực thi Javascript và hiển thị trang.
 • Thời gian chuyển hướng tr.bình: Thời gian dành vào việc chuyển hướng trước khi tìm nạp trang. Nếu không có chuyển hướng, giá trị cho chỉ số này cần phải là 0.
 • Thời gian tra cứu tên miền tr.bình: Lượng thời gian trung bình dành cho việc tra cứu DNS cho trang
 • Thời gian kết nối máy chủ tr.bình: Thời gian cần thiết để người dùng kết nối với máy chủ của bạn
 • Thời gian phản hồi tr.bình của máy chủ: Thời gian để máy chủ của bạn phản hồi yêu cầu của người dùng, bao gồm thời gian mạng từ vị trí của người dùng đến máy chủ của bạn
 • Thời gian tải xuống trang tr.bình: Thời gian để tải xuống trang của bạn

Bạn có thể thấy mối quan hệ giữa các chỉ số này trong sơ đồ sau đây:

Báo cáo Thời gian của trang > tab Explorer & Lớp phủ bản đồ > tab phụ Thời gian DOM

 • Số lần truy cập trang: Số lần trang đã được xem trong phạm vi ngày đã chọn.
 • Thời gian tương tác tài liệu tr.bình: Thời gian trung bình (tính bằng giây) trình duyệt cần để phân tích cú pháp tài liệu (DOMInteractive), bao gồm cả thời gian mạng từ vị trí của người dùng đến máy chủ của bạn. Tại thời điểm này, người dùng có thể tương tác với Mô hình đối tượng tài liệu ngay cả khi nó không được tải hoàn toàn.
 • Thời gian tải nội dung tài liệu tr.bình: Thời gian trung bình (tính bằng giây) trình duyệt cần để phân tích cú pháp tài liệu và thực thi tập lệnh được hoãn và tập lệnh có chèn trình phân tích cú pháp (DOMContentLoaded), bao gồm cả thời gian mạng từ vị trí của người dùng đến máy chủ của bạn. Phân tích cú pháp tài liệu được hoàn tất, Mô hình đối tượng tài liệu đã sẵn sàng, nhưng các biểu định kiểu, hình ảnh và khung phụ tham khảo có thể chưa tải xong. Sự kiện này thường là điểm khởi đầu cho việc thực thi khung javascript, ví dụ: gọi lại onready() của JQuery, v.v...
 • Thời gian tải trang tr.bình: Lượng thời gian trung bình (tính bằng giây) để tải trang đó, từ lúc bắt đầu lần truy cập trang (ví dụ: nhấp vào liên kết trang) đến khi hoàn tất tải trong trình duyệt.

  Thời gian tải trang tr.bình bao gồm hai thành phần: 1) thời gian mạng và máy chủ và 2) thời gian trình duyệt. Phần Kỹ thuật của tab Explorer cung cấp các chi tiết về chỉ số mạng và máy chủ. Thời gian còn lại là thời gian tốn thêm của trình duyệt để phân tích cú pháp và thực thi Javascript và hiển thị trang.

Tìm hiểu thêm về API thời gian điều hướng và thuộc tính của những thời gian cụ thể này.

Nếu đôi khi những chỉ số này chỉ ra thời gian tải trang lâu hơn thời gian bạn thường quan sát thấy, đó là do số lượng mẫu được thực hiện trên phạm vi ngày bạn đang sử dụng.

Báo cáo Thời gian người dùng > tab Explorer & Lớp phủ bản đồ

Bạn thấy các chỉ số sau đây theo Danh mục thời gian, Biến thời gian hoặc Nhãn thời gian (tất cả những gì bạn xác định trong mã thời gian của mình).

 • Thời gian người dùng tr.bình: Thời gian trung bình (tính bằng giây) cần để thực thi mã thời gian.
 • Mẫu thời gian người dùng: Số lượng mẫu được lấy.

Báo cáo Thời gian của trang & Thời gian người dùng > tab Phân phối

Tab này cung cấp các giới hạn thời gian để bạn có thể xác định xem hàng loạt các trang/tài nguyên của bạn đã tải/thực thi có trong giới hạn có thể chấp nhận được hay không. Để có được chi tiết tốc độ cho trang hoặc tài nguyên cụ thể, bạn có thể xem chi tiết mục trong tab Explorer và sau đó nhấp vào tab Phân phối để xem việc phân phối thời gian tải/thực thi.

Trong phân tích tốc độ, giá trị trung bình không phải lúc nào cũng cung cấp kết quả tính toán chính xác do một vài giá trị ngoại lệ có thể làm lệch giá trị trung bình đó. Có thể thấy cách phân phối giá trị sẽ mang lại cái nhìn chính xác hơn.

Thông tin chi tiết và phản hồi

Bạn có thể sử dụng báo cáo Thời gian của trang để đo lường xem thời gian tải trang nào của bạn có ảnh hưởng quan trọng. Ví dụ: bạn có thể biết đối tượng mục tiêu cho trang web nằm ở một khu vực địa lý có tốc độ kết nối Internet thường chậm hơn so với tốc độ tối ưu cho trang của bạn. Hoặc bạn có thể biết thời gian tải cho các trang của bạn khác nhau nhiều trong các trình duyệt khác nhau. Với những thông tin chi tiết này, bạn có thể thực hiện các bước để cải thiện hiệu suất trang web của mình theo cách được nhắm mục tiêu cao. Ví dụ:

 • Đối với các trang hiển thị thời gian tải cao trong các trình duyệt nhất định, bạn có thể điều tra các vấn đề về trình duyệt và phân phối các trang có sắp xếp hợp lý hơn cho các trình duyệt đó.
 • Nếu vùng địa lý chính hoặc ISP đang hiển thị thời gian tải cao, bạn có thể phân phối các trang khác phù hợp hơn cho băng thông thấp hơn.
 • Nếu trang đích của bạn cho thấy tốc độ kém, bạn có thể tập trung vào việc cải thiện các trang đích có số lần truy cập trang nhiều nhất.
 • Nếu thời gian tải trung bình quá cao, bạn có thể xác định tầm quan trọng của vấn đề thời gian tải bằng cách khám phá độ dàn trải trong Giới hạn thời gian tải trang.

Khi bạn xem xét trong các khu vực để tăng tốc độ, hãy nhắm mục tiêu các chỉ số có tốc độ chậm nhất trước (chỉ số có giá trị thời gian tải lớn). Ví dụ: nếu bạn có:

 • Thời gian chuyển hướng tr.bình cao: Phân tích xem chuyển hướng có cần thiết hay không. Ngoài ra, kiểm tra các nguồn để xem liệu liên kết giới thiệu cụ thể có gây ra thời gian chờ chuyển hướng cao không.
 • Thời gian tr.bình để tra cứu tên miền cao: Xem xét đổi sang nhà cung cấp DNS cung cấp thời gian phản hồi ổn định và nhanh hơn.
 • Thời gian phản hồi tr.bình của máy chủ cao: Giảm thời gian xử lý phụ trợ hoặc đặt máy chủ gần hơn với người dùng.
 • Thời gian tải xuống tr.bình của trang cao: Giảm kích thước dữ liệu ban đầu của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?