[GA4] สคีมาข้อมูลผู้ใช้ของ BigQuery Export

ตั้งค่า

เมื่อตั้งค่า BigQuery Export คุณจะมีตัวเลือกให้รวมการส่งออกข้อมูลผู้ใช้รายวัน

ตารางข้อมูล

เมื่อคุณส่งออกข้อมูลผู้ใช้ Analytics จะสร้างตารางใหม่ 2 ตารางในโปรเจ็กต์ BigQuery ได้แก่

 • รหัสที่ไม่ระบุตัวบุคคล
  • ประกอบด้วยแถวสําหรับตัวระบุที่ไม่ระบุตัวบุคคลทุกรายการ ระบบจะอัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง
  • ระบบจะไม่ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ให้ความยินยอมไปยังตารางนี้
  • ระบบจะไม่ส่งออกรหัสผู้ใช้ไปยังตารางนี้
  • ระบบจะส่งออกการประทับเวลาสุดท้ายที่ใช้งานอยู่ไปยังตารางนี้
 • รหัสผู้ใช้
  • ประกอบด้วยแถวสําหรับรหัสผู้ใช้ทุกรหัส ระบบจะอัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง
  • ระบบสามารถส่งออกข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ให้ความยินยอมไปยังตารางนี้ได้หากมีรหัสผู้ใช้
  • ระบบจะไม่ส่งออกรหัสที่ไม่ระบุตัวบุคคลไปยังตารางนี้
  • ระบบจะส่งออกการประทับเวลาสุดท้ายที่ใช้งานอยู่ไปยังตารางนี้

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เทียบกับผู้ใช้ทั้งหมดในการส่งออกข้อมูลผู้ใช้

การส่งออกนี้จะรวมผู้ใช้ทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ในวันนั้นด้วย เช่น หากผู้ใช้เริ่มเซสชันและเพิ่มมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าในเซสชัน user_ltv.sessions ระบบก็จะรวมผู้ใช้รายนั้นไว้ในการส่งออก หากผู้ใช้ไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากในวันนี้ผู้ใช้ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไข "รวม" สำหรับกลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป (เช่น ไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการในช่วง 7 วันที่ผ่านมา) ข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง และระบบจะรวมผู้ใช้ไว้ในการส่งออก

เนื่องจากระบบได้รวมผู้ใช้ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและไม่ได้ดูจากกิจกรรมเท่านั้น จำนวนผู้ใช้ในการส่งออกจึงอาจสูงกว่าค่าของเมตริกผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในวันหรือช่วงวันที่ที่ระบุ (เมตริกผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จะปรากฏเป็นผู้ใช้ในรายงาน)

หากต้องการค้นหาข้อมูลที่ส่งออกเพื่อดูจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอย่างการค้นหาบางส่วนที่ระบุไว้ในเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราได้

สคีมา

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลผู้ใช้ที่ Analytics ส่งออกไปยังตารางรหัสที่ไม่ระบุตัวบุคคลและรหัสผู้ใช้ (ขึ้นอยู่กับข้อแตกต่างที่ระบุในส่วนด้านบน)

การตรวจสอบ

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
occurrence_date STRING วันที่ทริกเกอร์การเปลี่ยนแปลงระเบียน
last_updated_date STRING วันที่อัปเดตระเบียนในตาราง

ผู้ใช้

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
user_id STRING รหัสสำหรับเนมสเปซของรหัสผู้ใช้ในข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน (ตารางรหัสผู้ใช้เท่านั้น)
pseudo_user_id STRING รหัสสําหรับเนมสเปซที่ไม่ระบุตัวบุคคล (ตารางรหัสที่ไม่ระบุตัวบุคคลเท่านั้น)
stream_id INTEGER รหัสสตรีมข้อมูล (ตารางรหัสที่ไม่ระบุตัวบุคคลเท่านั้น)

 

ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
user_info.last_active_timestamp_micros INTEGER วันที่เกิดกิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้ (การประทับเวลาเป็นไมโครวินาที)
user_info.user_first_touch_timestamp_micros INTEGER วันที่เกิดเหตุการณ์ first_open หรือ first_visit ของผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน (การประทับเวลาเป็นไมโครวินาที)
user_info.first_purchase_date STRING วันที่ผู้ใช้ซื้อครั้งแรก (ปปปปดดวว)

 

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ชื่อช่อง ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
privacy_info RECORD ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
privacy_info.is_ads_personalization_allowed STRING

หากผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ isAdsPersonalizationAllowed จะแสดงผลเป็น "จริง" หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ isAdsPersonalizationAllowed จะแสดงผลเป็น "เท็จ"

isAdsPersonalizationAllowed จะแสดงผลเป็น "(not set)" หากในขณะนี้ Google Analytics ไม่สามารถแสดงผลว่าผู้ใช้รายนี้มีสิทธิ์ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือไม่ ผู้ใช้ที่ isAdsPersonalizationAllowed แสดงผลเป็น "(not set)" อาจมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์รับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ สำหรับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ คุณควรจัดการผู้ใช้ที่ isAdsPersonalizationAllowed = "(not set)" ให้เหมือนกับ isAdsPersonalizationAllowed = "เท็จ" เนื่องจากในกรณีทั่วไปโดยส่วนใหญ่ "(not set)" บางแถวจะรวมผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ไว้ด้วย

ระบบจะยังใช้ผู้ใช้ที่ isAdsPersonalizationAllowed = "เท็จ" สำหรับ Use Case ที่ไม่ใช่การโฆษณาได้อยู่ เช่น การทดสอบ A/B และการสำรวจข้อมูล

privacy_info.is_limited_ad_tracking STRING การตั้งค่า "จำกัดการติดตามโฆษณา" ของอุปกรณ์ ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่ "จริง" "เท็จ" และ "(not set)" โดย isLimitedAdTracking จะแสดงผลเป็น "(not set)" หาก Google Analytics ยังแสดงผลการตั้งค่า "จำกัดการติดตามโฆษณา" ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ในขณะนี้

 

กลุ่มเป้าหมาย

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
audiences RECORD ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
audiences.id INTEGER รหัสของกลุ่มเป้าหมาย
audiences.name STRING ชื่อกลุ่มเป้าหมาย
audiences.membership_start_timestamp_micros INTEGER เวลาที่รวมผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายเป็นครั้งแรก (การประทับเวลาเป็นไมโครวินาที)
audiences.membership_expiry_timestamp_micros INTEGER

เมื่อการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้จะหมดอายุ (การประทับเวลาเป็นไมโครวินาที)

ระบบจะรีเซ็ตระยะเวลาการเป็นสมาชิกเมื่อกิจกรรมใหม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

audience.npa BOOLEAN จริงหรือเท็จตามการตั้งค่า NPA สําหรับเหตุการณ์และมิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับผู้ใช้ที่รวมอยู่ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 

พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
user_properties RECORD ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้
user_properties.key STRING ชื่อมิติข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้
user_properties.value.string_value STRING ค่ามิติข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้
user_properties.value.set_timestamp_micros INTEGER เวลาที่ตั้งค่ามิติข้อมูลครั้งล่าสุด (การประทับเวลาเป็นไมโครวินาที)
     

 

อุปกรณ์

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
device RECORD ข้อมูลอุปกรณ์
device.operating_system STRING ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
device.category STRING หมวดหมู่ของอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่แท็บเล็ต เดสก์ท็อป)
device.mobile_brand_name STRING ชื่อแบรนด์ของอุปกรณ์
device.mobile_model_name STRING ชื่อรุ่นของอุปกรณ์
device.unified_screen_name STRING ชื่อหน้าจอ

 

ภูมิศาสตร์

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
geo RECORD ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
geo.city STRING เมืองที่มีการรายงานเหตุการณ์
geo.country STRING ประเทศที่มีการรายงานเหตุการณ์
geo.continent STRING ทวีปที่มีการรายงานเหตุการณ์
geo.region STRING ภูมิภาคที่มีการรายงานเหตุการณ์

 

ตลอดอายุการใช้งาน

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
user_ltv RECORD ข้อมูลตลอดอายุการใช้งาน
user_ltv.revenue_in_usd DOUBLE รายได้ทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
user_ltv.sessions INTEGER จํานวนเซสชันทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน
user_ltv.engagement_time_millis INTEGER เวลาในการมีส่วนร่วมทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน (เป็นมิลลิวินาที)
user_ltv.purchases INTEGER จํานวนการซื้อทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน
user_ltv.engaged_sessions INTEGER จํานวนเซสชันที่มีส่วนร่วมทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน
user_ltv.session_duration_micros INTEGER ระยะเวลาเซสชันทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน (เป็นมิลลิวินาที)

 

การคาดการณ์

ชื่อฟิลด์ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
predictions RECORD ข้อมูลการคาดการณ์
predictions.in_app_purchase_score_7d DOUBLE ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมาจะบันทึกเหตุการณ์ in_app_purchase ภายใน 7 วันข้างหน้า
predictions.purchase_score_7d DOUBLE ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมาจะบันทึกเหตุการณ์purchase ภายใน 7 วันข้างหน้า
predictions.churn_score_7d DOUBLE ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ภายในช่วง 7 วันที่ผ่านมาจะไม่ใช้งานภายใน 7 วันข้างหน้า
predictions.revenue_28d_in_usd FLOAT รายได้ที่คาดหวัง (ดอลลาร์สหรัฐฯ) ที่มาจากเหตุการณ์การซื้อทั้งหมดภายใน 28 วันข้างหน้าจากผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
8697207753844208893
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256