[UA→GA4] Sammenligning av beregninger: Google Analytics 4 vs. Universal Analytics

Dette du kan forvente når du sammenligner beregninger i Google Analytics 4 og Universal Analytics

Når du konfigurerer Google Analytics 4, kan du sammenligne resultatene som er rapportert i Google Analytics 4-området med dem i Universal Analytics-området. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan og ikke kan sammenligne beregninger i Universal Analytics og Google Analytics 4.

I denne artikkelen:

Brukere

I Universal Analytics finnes det to brukerberegninger: Totalt antall brukere og Nye brukere. I Google Analytics 4 finnes det tre brukerberegninger: Totalt antall brukere, Aktive brukere og Nye brukere.

Beregning

UA

GA4

Totalt antall brukere

Primær brukerberegning i UA: det totale antallet brukere

Det totale antallet unike brukere som loggførte en hendelse

Nye brukere

Antallet brukere som har samhandlet med nettstedet ditt for første gang

Antallet brukere som har startet appen din eller hatt interaksjoner med nettstedet ditt for første gang

Beregningen måles etter antallet nye unike bruker-ID-er som har loggført first_open- eller first_visit-hendelsen.

Aktive brukere

Ikke aktuelt

Primær brukerberegning i GA4: antallet unike brukere som har besøkt appen din eller nettstedet ditt. En aktiv bruker er enhver bruker som har en økt med engasjement, eller når Analytics samler inn noe av dette:

Vær obs på dette

Universal Analytics fremhever det totale antallet brukere, som vises under Brukere i de fleste rapportene, mens GA4 fokuserer på aktive brukere (vises også under Brukere). Selv om termen brukere benyttes i begge tilfellene, beregnes antallet forskjellig i UA og GA4: UA bruker Totalt antall brukere, og GA4 bruker Aktive brukere.

Avhengig av hvor ofte brukere kommer tilbake til nettstedet ditt, kan forskjellen mellom Totalt antall brukere i UA og Aktive brukere i GA4 være større eller mindre.

Du kan sammenligne Totalt antall brukere i UA med Totalt antall brukere i GA4 ved å bruke Utforskninger i GA4 til å finne det totale antallet brukere. Disse dataene kan være mer sammenlignbare enn brukerberegningene i GA4-rapportene på grunn av forskjellene i definisjonene.

De to områdetypene kan ha ulike innstillinger, deriblant brukeridentitetsområder. Det kan for eksempel brukes User-ID i Google Analytics 4-området og Client-ID i Universal Analytics-området.

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre. GA4-områder støtter foreløpig ikke slike filtre.

Det er ikke uvanlig med tydelige avvik i brukerrelaterte data mellom Google Analytics 4 og Universal Analytics. Du kan forvente avvik i antall sidevisninger på opptil 10 % og bruker- og øktrelaterte avvik på opptil 20 %, og disse er ikke noe å bekymre seg for. Avvik kan forekomme selv om begge produktene har lignende oppsett, fordi det er brukt beregninger med litt ulike definisjoner som kan variere fra bedrift til bedrift avhengig av en rekke faktorer.

Sidevisninger

Generelt bør antallet sidevisninger være ganske likt i UA og GA4, vanligvis innenfor noen få prosentpoeng, siden Google-taggen utløses på hver side og genererer en sidevisning. Forskjellene kan variere ut fra eventuelle filtre du har lagt inn i Universal Analytics eller Google Analytics 4.

Beregning

UA

GA4

Sidevisning

Totalt antall sider som er vist (gjentatte visninger av enkeltsider telles med)

Kalles også visninger: det totale antallet appskjermer og/eller nettsider brukerne dine har åpnet. Visninger-beregningen i rapporteringsgrensesnittet er en kombinasjon av sidevisninger og skjermvisninger. Gjentatte visninger av enkeltskjermer eller -sider telles med.

Unik sidevisning

Totalt antall sider som er vist, men duplikater telles ikke

Ikke aktuelt

Vær obs på dette

I Universal Analytics spores skjermvisninger i separate, mobilspesifikke områder, mens i GA4 kombineres både nett- og appdata i det samme området. Hvis du sporer både nett- og appdata i GA4-området ditt, må du ta hensyn til den ekstra apptrafikken når du sammenligner beregninger for sidevisninger i de to produktene.

I Universal Analytics kan du bruke flere filtreringsalternativer, noe som kan påvirke dataene i rapporteringsvisningen du sammenligner med. Hvis du for eksempel bruker et filter for å utelate bestemte geografiske regioner, kan forskjellen mellom antall sidevisninger i UA og GA4 være større.

Filtre støttes foreløpig ikke i Google Analytics 4-områder, mens dataene i Universal Analytics-rapporteringen kan være et resultat av filtre for rapporteringsvisninger som utelater data. I både UA og GA4 kan du filtrere ut intern IP-trafikk og uønskede henvisninger, men UA kan bruke andre filtre i tillegg til dette. Når du sammenligner data, bør du bruke de samme filtrene i begge områdene.

I noen Universal Analytics-områder er det vanlig å konfigurere manuelle sidevisninger for enkeltsideapper (SPA-er). Dette er fordi automatiske sidevisninger ikke kunne måle antallet sidevisninger for SPA-er som standard. I Google Analytics 4 trenger du ikke å implementere egendefinert tagging. Du kan i stedet slå på forbedret måling, slik at sidevisningene måles automatisk.

Kjøp

Antallet kjøp på nettet som er registrert på de to stedene, skal være ganske likt. Vi forventer ikke at alle hendelser skal registreres helt perfekt, og kjøpshendelser er intet unntak fra den regelen. Men siden disse hendelsene er atomiske og kritiske, skal antallet registreringer i UA og GA4 være nokså like.

Sørg for at du samler inn en unik transaction_id-verdi i både UA og GA4, slik at du sammenligner lignende beregninger.

Beregning

UA

GA4

Kjøp

 • purchase-hendelser utløses i modellen for utvidet netthandel
 • Dataene hentes fra en products-matrise via JavaScript-innhold som kommer fra Google Analytics, og registreres i en purchase-hendelse når du velger å overføre den aktuelle hendelsen
 • Vi anbefaler at du bruker purchase-hendelser, som samler inn data på lignende måte som UA, men det finnes forskjeller
 • Hendelsene har ikke ekstra JavaScript-innhold som kan brukes til matriseinnsamling, og det forventes at du oppgir items-matrisen når du samler inn en purchase-hendelse på egen hånd (det samme rådet gis også hvis du skal fylle ut et datalagsobjekt med data)

Vær obs på dette

Hvis transaction_id-parameteren ikke er riktig og konsekvent implementert, kan det føre til store dataavvik når du sammenligner data. Av hensyn til datakvaliteten og sammenligninger bør disse dataene samles inn på en konsekvent måte, som beskrevet i dokumentasjonen.

Sørg for at du bruker alle de obligatoriske parameterne for implementering av netthandel via GA4 og UA, slik at netthandelsdata blir riktig registrert.

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre.

Hvis du sammenligner nylige rapporter, kan det hende du ser forskjeller fordi GA4 fortsatt behandler data. GA4 kan for eksempel oppdatere viktige hendelser tilskrevet attribusjon i opptil 7 dager etter at den viktige hendelsen ble registrert.

Økter

Beregning

UA

GA4

Økt

 • Tidsperioden der en bruker aktivt har benyttet seg av appen din eller nettstedet ditt.
 • Har definerte parametere for hva som kan avslutte økten, for eksempel at den skal avsluttes etter 30 minutters inaktivitet, avhengig av innstillingene for tidsavbrudd i økter, at tidsstempelet kuttes ved midnatt i tråd med tidssonen som er angitt for rapporteringsvisningen, eller at nye kampanjeparametere registreres.
 • Hvis en bruker kommer tilbake etter et tidsavbrudd i økten, startes en ny økt.
 • Hvis brukeren er på nettstedet ved midnatt, blir en ny økt startet.
 • Hvis brukeren registreres med nye kampanjeparametere mens hen befinner seg på nettstedet, startes en ny økt.

Kalles også øktstart

 • For å fastslå hvilken økt de enkelte hendelse stammer fra, genererer session_start-hendelsen en økt-ID, og Analytics knytter økt-ID-en til hver påfølgende hendelse i økten.
 • Økter avsluttes hvis det har vært over 30 minutter med inaktivitet, avhengig av innstillingene for tidsavbrudd i økter.
 • Økter blir ikke startet på nytt ved midnatt eller når det registreres nye kampanjeparametere.
 • Hvis en bruker kommer tilbake etter et tidsavbrudd i økten, startes en ny økt.

Vær obs på dette

Forskjellen i øktantall mellom UA og GA4 kan variere fra bedrift til bedrift og avhenger av flere faktorer, blant annet disse:

 • Geografi: Ta høyde for de ulike tidssonene brukerne dine befinner seg i, og hvor sannsynlig det er at de krysser midnattsgrensen og dermed starter en ny økt. Dette er spesielt relevant hvis du har en global kundebase.
 • Bruk av UTM på eide apper eller nettsteder: Vi fraråder deg å bruke UTM-tagging på nettstedet siden dette medfører at økten tilbakestilles i Universal Analytics. Hvis du bruker UTM på nettstedet, kan øktantallet som er registrert i UA, være mye høyere enn det i GA4.
 • Filtre: Dataene i UA-rapporteringen kan være underlagt rapporteringsvisningsfiltre som ekskluderer data. Dataene i GA4-rapporteringen for Google Analytics 360-kunder kan være underlagt filtre som definerer hvilke data fra kildeområder som vises i underområder. Google Analytics genererer imidlertid fortsatt en økt-ID når du filtrerer ut session_start-hendelsen fra et underområde.
 • Anslag: Google Analytics 4-områder bruker et statistisk anslag for antallet økter i appen din eller på nettstedet ditt ved å anslå antallet unike økt-ID-er, mens Universal Analytics-områder ikke anslår antallet økter. I anslagene som brukes av Google Analytics 4-områder, telles økter på en mer effektiv måte, med høy presisjon og lav feilfrekvens. Finn ut mer om Analytics-økter.

Økt- eller trafikkbaserte beregninger for brukeranskaffelse

Beregning

UA

GA4

Økt- eller trafikkbaserte beregninger for brukeranskaffelse

Finnes i Brukeranskaffelse-delen i en rekke ulike rapporter, for eksempel i rapportene om kanaler og kilder/medier.

Kanal eller kilde/medium er dimensjonen som analyseres i forhold til beregninger som Brukere og Økter.

Standard tilbakeblikksvindu for attribusjon for en økt styres av «Tidsavbrudd for kampanjer»-innstillingen. Som standard er vinduet på seks måneder.

Du finner beregninger for trafikkanskaffelse i rapporten om trafikkanskaffelse.

Dimensjonene for kanal eller kilde/medium måles mot beregninger som Brukere og Økter.

Vær oppmerksom på at de viktigste forskjellene mellom beregninger for brukeranskaffelse i UA og GA4 samsvarer med forskjellene du ser i Brukere- eller Økter-beregningen.

Konverteringsvinduet for attribusjon for økter styres av innstillingen «Alle andre konverteringshendelser». Som standard er vinduet på 90 dager. Finn ut mer om hvordan du velger eller oppdaterer attribusjonsinnstillinger.

Vær obs på dette

Siden Økter og Brukere er de viktigste beregningene når du skal sammenligne brukeranskaffelse, kan du gå til delene Økter og Brukere i denne artikkelen.

Konverteringer og viktige hendelser

Hvis de viktige hendelsene du har definert i GA4, er basert på destinasjonsadresser eller UA-hendelser, for eksempel etikett, handling eller kategori, og du har konfigurert tilsvarende GA4-konverteringshendelser, kan antallet konverteringer og antallet viktige hendelser være ganske likt. Men det finnes viktige forskjeller mellom UA og GA4 som kan gjøre det vanskelig å sammenligne de to antallene.

Beregning

UA

GA4

Viktige hendelser

Du definerer et mål for å angi at en bestemt brukerhandling skal anses som en konvertering. Hvis du for eksempel definerer «Skjema sendt inn» som et mål, registreres det en konvertering hver gang en bruker sender inn skjemaet.

I UA telles det bare én konvertering per økt for hvert mål. Så hvis en bruker sender inn skjemaet to ganger i løpet av den samme økten, telles bare én konvertering i «Skjema sendt inn»-målet.

Du angir en viktig hendelse for hver handling du vil telle som en viktig hendelse. Hvis du for eksempel angir at «Skjema sendt inn»-hendelsen er en viktig hendelse, blir det registrert en viktig hendelse hver gang en bruker sender inn skjemaet.

I GA4 telles vanligvis hver forekomst av den viktige hendelsen, selv om den samme viktige hendelsen registreres flere ganger i den samme økten. Hvis en bruker sender inn skjemaet to ganger i den samme økten, blir to viktige hendelser talt.

Du kan redusere forskjellene i antallet viktige hendelser mellom UA-området og det tilsvarende GA4-området ved å oppdatere innstillingen for viktige hendelsers tellemetode i GA4 til Én gang per økt.

Vær obs på dette

Universal Analytics støtter fem måltyper: destinasjon, varighet, sider per økt, smarte mål og hendelsesmål. GA4 støtter på sin side bare viktige hendelser. Det er ikke alltid mulig å gjenskape visse UA-måltyper helt presist i form av viktige hendelser i GA4. Du kan for eksempel ikke duplisere et smart mål eller varighetsmål ved hjelp av viktige hendelser i GA4.

IUA teller bare én viktig hendelse per økt for det samme målet. GA4 teller vanligvis flere viktige hendelser per økt for den samme viktige hendelsen. Du kan redusere forskjellene i antallet viktige hendelser mellom UA-området og det tilsvarende GA4-området ved å oppdatere innstillingen for viktige hendelsers tellemetode i GA4 til Én gang per økt.

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre.

Hvis du sammenligner nylige rapporter, kan det hende du ser forskjeller fordi GA4 fortsatt behandler data. GA4 kan for eksempel oppdatere viktige hendelser tilskrevet attribusjon i opptil 7 dager etter at den viktige hendelsen ble registrert.

Andre grunner til forskjeller i antallet viktige hendelser

De vanligste årsakene til forskjeller

I tabellene nedenfor ser du de vanligste årsakene til forskjeller mellom UA-konverteringer og tilsvarende viktige hendelser i GA4. Når du opplever forskjeller, bør du først gjennomgå hovedårsakene og fjerne forskjellene for å redusere avvikene. I de fleste tilfeller kan du redusere store avvik i tellingen ved å fjerne forskjeller knyttet til produkter, innstillinger eller konfigurasjon.

I Google Analytics

Dette er de viktigste årsakene til forskjeller mellom tilsvarende elementer i UA og GA4 basert på valg i Google Analytics knyttet til produkter, innstillinger eller konfigurasjon.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Tellemetode: I UA telles det ett mål per økt, mens du i GA4 kan velge mellom én gang per hendelse eller én gang per økt.

Hvis brukeren for eksempel fullfører et mål 5 ganger i løpet av én enkelt økt, vises 1 konvertering i UA, mens 1 eller 5 viktige hendelser vises i GA4 avhengig av tellemetoden du velger.

Merk: Én gang per hendelse er standardmetoden for telling av de fleste viktige hendelser. Et unntak er viktige hendelser som opprettes i et automatisk generert GA4-område eller genereres via verktøyet for overføring av mål i konfigureringsassistenten.

Med standardinnstillingene kan antallet viktige hendelser være høyere i GA4.

Oppdater innstillingene for telling av viktige hendelser. For at tellingen i GA4 skal samsvare med tellingen av UA-mål, må du sørge for at tellemetoden for viktige hendelser i GA4 er Én gang per økt.

Merk:

 • I GA4-brukergrensesnittet identifiseres innstillingen som ikke anbefalt, siden du risikerer å telle for få viktige hendelser med denne metoden. Hvis bedriften din for eksempel genererer potensielle salg, ønsker du å telle alle innsendinger av potensielle salg, ikke bare én innsending per bruker.
 • Google Tag Manager har kontroller som styrer når og hvordan tagger utløses. Finn ut mer om alternativene for utløsing av tagger.

Denne anbefalingen er ikke relevant når du sammenligner netthandelstransaksjoner i UA, siden disse allerede telles som Én gang per hendelse i UA.

Nettstedsdekning: Hvis UA-taggen er implementert på et annet utvalg av sider enn GA4-taggen, kan det oppstå huller i målingen. Dette gjelder særlig hvis en landingsside fra en Google Ads-annonse ikke har riktige tagger. I så fall kan du miste tilgangen til informasjonen du trenger for å måle og tilskrive en viktig hendelse til den aktuelle annonseinteraksjonen.

Avhengig av om GA4-taggen er implementert på flere eller færre sider enn UA-taggen, viser GA4 henholdsvis flere eller færre brukere, økter, sidevisninger og påfølgende viktige hendelser.

Vi anbefaler at du bruker en standardisert implementeringsmetode (f.eks. Google-taggen eller Google Tag Manager) for å sikre at taggene implementeres på hele nettstedet ditt. Du bør også gjennomgå eventuelle innstillinger du har konfigurert tidligere, for eksempel måling av flere domener.

Ved hjelp av sammendraget av tagdekningen kan du kontrollere om Google-taggen er implementert på hele nettstedet. Finn ut mer i artikkelen om sammendraget av tagdekningen.

Du kan redusere avvikene til et minimum ved å bruke de samme metodene for tagimplementering i UA og GA4.

Implementeringsfeil: Når du konfigurerer datainnsamling for GA4, kan taggen implementeres på feil måte. Da risikerer du at det ikke vises data i det hele tatt i GA4-området, eller at dataene for GA4-området er ufullstendige. Dermed oppstår det avvik når du sammenligner området med UA.

En implementering med feil har sannsynligvis et lavere antall viktige hendelser for GA4 enn for UA.

Vi anbefaler at du bruker de standardiserte implementeringsmetodene som er beskrevet i utviklerveiledningen. Med et tag-behandlingssystem kan du oppnå mer enhetlige implementeringer.

For mange brukere holder det å bruke Google-taggen, siden den samme taggen kan brukes i både Google Ads og Google Analytics (se utviklerveiledningen).

Filtre: Filtrene i UA fungerer på en helt annen måte enn filtrene i GA4. Filtrene brukes ofte og kan gjøre betydelige endringer i UA-områder (f.eks. «vis bare data fra Frankrike»). GA4 har et helt annet utvalg av filtre.

Hvis filtrene i UA reduserer den rapporterte trafikken, kan GA4 vise et høyere trafikkvolum.

Datafiltre: Opprett inkluderings- eller ekskluderingsfiltre for intern trafikk og utviklertrafikk.

Hendelsesendringer og egendefinerte hendelser: Endre hendelsesnavn og -parametere.

Identifiser uønskede henvisninger: Ta bare med henvisningene du ønsker.

Opprett underområder (bare i 360): Opprett fullverdige områder som er undergrupper av dataene i 360-områdene dine.

Ekskluderinger av henvisninger: Ekskluderinger som angis i UA, kan påvirke viktige hendelser som tilskrives Google Ads. Hvis slike ekskluderinger ikke er konfigurert på den samme måten i GA4, kan antallet viktige hendelser som tilskrives Google Ads, være feil. I UA ekskluderes ofte betalingsleverandører, f.eks. PayPal.

Hvis henvisningsadresser er ekskludert i UA, men ikke i GA4, kan viktige hendelser i GA4 tilskrives feil i GA4. Dette kan føre til at færre viktige hendelser tilskrives den betalte Google-kanalen sammenlignet med UA. Ekskluderinger av henvisninger har innvirkning på beløpet som tilskrives viktige hendelser.

Samkjør innstillingene for ekskludering av henvisninger i UA og GA4 for å unngå feil i attribusjonen. Vær oppmerksom på at det samlede antallet viktige hendelser i Google Analytics-området ikke påvirkes av at du ekskluderer henvisninger: Ekskluderingene har bare innvirkning på hvordan viktige hendelser tilskrives.

Finn ut mer om ekskludering av henvisninger i UA og hvordan du identifiserer uønskede henvisninger i GA4.

I Google Ads

Dette er de viktigste årsakene til forskjeller mellom UA-konverteringer og tilsvarende viktige hendelser i GA4 basert på valg i Google Ads knyttet til produkter, innstillinger eller konfigurasjon.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Tilbakeblikksvindu for viktige hendelser: Innstillingene for tilbakeblikksvinduet for viktige hendelser i Google Ads definerer hvor lenge etter en brukerinteraksjon ved et kontaktpunkt det kan tilskrives attribusjon til dette kontaktpunktet for denne interaksjonen. Ofte kan du selv angi denne verdien (f.eks. 90 dager).

Ved avvik i innstillingene risikerer du at et kontaktpunkt for en viktig hendelse kan tilskrives attribusjon i UA, men ikke i GA4, og omvendt.

Samkjør innstillingene for tilbakeblikksvinduet for viktige hendelser i Google Ads for handlinger knyttet til viktige hendelser i både UA og GA4 i tråd med innstillingene for GA4-området.

Innstillinger for attribusjonsmodeller (i Google Ads): Attribusjonsmodellene styrer hvordan kreditten fordeles mellom kontaktpunktene i konverteringstrakten. Forskjeller i innstillingene for attribusjonsmodellen i Google Ads mellom UA og GA4 kan resultere i ulik fordeling av attribusjonen for kampanjene i Google Ads-kontoen eller managerkontoen (MCC).

Merk: Endringer i attribusjonsinnstillingene i Google Ads har ingen innvirkning på den samlede attribusjonen som tilskrives Google Ads.

Samkjør attribusjonsmodellene i innstillingene for viktige hendelser i Google Ads.
Standard attribusjonsinnstilling i GA4: Hvis du ser et lavere volum av GA4-konverteringer enn Universal Analytics-konverteringer i Google Ads, kan årsaken være at «kanaler som kan tilskrives attribusjon», som er standardinnstillingen for GA4-attribusjon, var «Betalte og organiske kanaler» for alle områder som ble opprettet før juni 2023. GA4-områder opprettet etter juni 2023 har standardinnstillingen «Betalte Google-kanaler». Hvis du endrer denne innstillingen i Google Analytics til «Bare betalte Google-kanaler», kan du få flere GA4-konverteringer sammenlignet med UA-konverteringer i Google Ads. Du kan gjøre denne endringen i attribusjonsinnstillingene under Administrator > Datavisning > Attribusjonsinnstilling > Kanaler som kan tilskrives attribusjon.

Rapporteringsmetoder i Google Ads: For å vise hvilken annonse som bidro til en viktig hendelse, rapporteres viktige hendelser basert på rapportering av annonseinteraksjonstid. I Google Analytics rapporteres viktige hendelser på en annen måte, ved hjelp av rapportering av tidspunktet for viktige hendelser.

Hvis en viktig hendelse for eksempel fant sted 10. mai, kan den tilskrives et annonseklikk 5. mai. Google Analytics ville vanligvis ha rapportert denne viktige hendelsen 10. mai, mens Google Ads ville ha rapportert denne viktige hendelsen 5. mai.

Denne effekten gjelder for hendelser importert til Google Ads fra både UA og GA4. Forskjeller i innstillingene (f.eks. attribusjonsmodellen eller tilbakeblikksvinduet) for handlinger knyttet til viktige hendelser kan imidlertid forsterke effekten.

Hvis du justerer innstillingene for handlinger knyttet til viktige hendelser som importeres til Google Ads, reduserer du effekten av de ulike rapporteringsmetodene til et minimum.

Vær oppmerksom på at viktige hendelser kan tilskrives gjennom hele tilbakeblikksvinduet for viktige hendelser, opptil 90 dager i Google Ads. Altså kan det gå opptil 90 dager før dataene for GA4 og UA er fullstendig sammenlignbare.

For å vurdere om du kan sammenligne par med tilsvarende viktige hendelser eller du må vente lenger, sjekker du hvor lang tid det tar før flesteparten av brukerne samhandler med et kontaktpunkt frem mot en viktig hendelse, i Baneberegninger-rapporten i Google Ads for den viktige hendelsen i UA.

Merk: Over 95 % av viktige hendelser tilskrives i løpet av de første 14 dagene. Dette betyr at du må bruke Google Ads-data når du sammenligner data for UA og GA4 som er over 14 dager gamle.

Andre årsaker til avvik

Hvis du fortsatt opplever betydelige avvik mellom UA-konverteringene og viktige hendelser i GA4 etter at du har gjennomgått de viktigste årsakene til forskjeller ovenfor og fjernet forskjellene, kan du gå gjennom listen over andre årsaker nedenfor.

Husk at forskjeller mellom UA-konverteringer og lignende viktige hendelser i GA4 er forventet. Denne listen hjelper deg med å redusere avvik ved å utjevne forskjellene mellom produktene, oppsettene og innstillingene der dette lar seg gjøre.

I Google Analytics

Dette er andre årsakene til forskjeller mellom UA-konverteringer og lignende viktige hendelser i GA4 basert på valg i Google Analytics knyttet til produkter, innstillinger eller konfigurasjon.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Måling av netthandel: Google Analytics støtter ulike oppsett for netthandel. Du kan implementere GA4-oppsettet og UA-oppsettet samtidig, eller du kan bruke ett av oppsettene i begge områdene. Hvis du bruker to oppsett, kan det forekomme dataavvik. Du finner mer informasjon i utviklerveiledningen.

Forskjeller i oppsettet for netthandel kan medføre at antallet viktige hendelser i GA4 blir høyere eller lavere enn i UA.

Når du samler inn netthandelsdata for GA4, er det lurt å bruke oppsettet for netthandel i GA4 (utviklerveiledningen).

Vi anbefaler at du unngår i bruke tilknyttede nettstedstagger i måling av netthandel.

Vi anbefaler også at du bruker det samme oppsettet for netthandel i UA og GA4 når du skal sammenligne disse to områdene.

Betingelser for utløsing av tagger: Hardkodede betingelser for utløsing av tagger kan påvirke hvordan og når tagger utløses.

Siden du i mange tilfeller implementerer nye tagger når du konfigurerer datainnsamling i GA4, må du kanskje implementere tidligere utløsingsbetingelser i GA4 for at taggene skal utløses. For å redusere risikoen for avvik i datainnsamlingen anbefaler vi at du bruker de samme betingelsene for utløsing av tagger.

Hvis datainnsamlingen er begrenset i UA, men ikke i GA4, kan antallet økter, brukere, sidevisninger og viktige hendelser være høyere i GA4.

Vi anbefaler at du bruker gtag.js eller gtm.js (med GA4-tagger) til å samle inn data til GA4-områder.

Betingelsene for utløsing av tagger påvirkes ikke direkte av at du bruker andre typer tagger (f.eks. tilknyttede nettstedstagger). Vi anbefaler imidlertid at du legger inn taggene på nytt hvis betingelsene for utløsing av taggene kan gjøre at taggene utløses ulikt i UA og GA4.

Når taggene er implementert, må du samkjøre eventuelle betingelser for utløsing av taggene. Du kan se et eksempel på en slik betingelse i denne artikkelen om måling av tid i utviklerveiledningen.

Ekskluder intern trafikk: I innstillingene kan du filtrere ut interne brukere (sett fra kundens perspektiv, altså kundens medarbeidere) eller teste trafikken.

Hvis innstillingene i UA og GA4 er ulike, er det forventet at området uten ekskluderingsfiltrene viser flere brukere, økter, sidevisninger og påfølgende viktige hendelser.

Vi anbefaler at du samkjører innstillingene i UA og GA4 for redusere avviket til et minimum. Du finner mer informasjon i denne artikkelen for UA og denne artikkelen for GA4.

Sideendringer basert på hendelser oppført i nettleserloggen: Med forbedret måling i GA4 måles sideendringer basert på hendelser oppført i nettleserloggen, som standard i GA4, men ikke i UA. Dette resulterer i høyere sidevisninger i GA4 enn i UA, noe som igjen kan føre til avvik.

Eksempel: Hvis nettstedets oppsett og bruksmønstre gjør at mange sider lastes inn via endringer oppført i nettleserloggen, måles disse hendelsene når denne innstillingen er slått på. Dette fører til avvik fra UA, der slike hendelser ikke er blitt målt.

Hvis du vil at antallet sidevisninger skal samsvare bedre mellom UA og GA4, kan du slå av innstillingen for forbedret måling i GA4. Finn ut mer om hendelser som registreres via forbedret måling.
Andre hendelseskilder (utløsere for målgrupper, Measurement Protocol, redigering av hendelser osv.): Hvis du genererer slike hendelser og merker dem som viktige hendelser, kan antallet viktige hendelser i GA4 bli kunstig høyt hvis du sammenligner dataene på områdenivå med UA.

Bruk samsvarende oppsett for UA-konverteringer og tilsvarende viktige hendelser i GA4 i Google Analytics.

Du kan konfigurere hendelser som nylig er opprettet fra disse kildene, under unike hendelsesnavn, slik at målingene i UA og GA4 samsvarer bedre med hverandre. Hvis det ikke er mulig å konfigurere hendelsene på nøyaktig samme måte, bør du ikke sammenligne de to hendelsene.

Filtre for nettsøppel og robottrafikk:

Filtrene reduserer trafikken i UA. Hvis filtrene ikke brukes i GA4, rapporterer GA4 mer trafikk og påfølgende viktige hendelser i tilfeller der nettsøppel og robottrafikk samhandler med et kontaktpunkt frem mot en viktig hendelse.

Slå på innstillingen for filtrering av robottrafikk i UA, og vurder å legge til nettsøppelfiltre i UA hvis du mottar nettsøppel.
Ekskludering av nettadresseparametere: I UA kan kunder ha konfigurert mål slik at de samsvarer nøyaktig med bestemte nettadresser. Siden ekskludering av nettadresseparametere ikke er tilgjengelig i GA4, kan det finnes mange versjoner av nettadressen som ikke fanges opp av definisjonen av den aktuelle viktige hendelsen.

Sjekk om det brukes ekskluderinger av nettadresseparametere i UA for å få oversikt over mulige forskjeller i GA4.

DDA-modellen for viktige hendelser og inntekter: I UA brukes siste ikke-direkte klikk som attribusjonsmodell for mål. For viktige hendelser i GA4 brukes den modellen for databasert attribusjon (DDA) som standard, men dette kan endres.

Avhengig av hvordan attribusjonen endrer seg basert på DDA, kan brukerne se at mer eller mindre attribusjon tilskrives betalte kanaler (fra Google). Vær oppmerksom på at attribusjonsmodellen ikke påvirker det samlede antallet viktige hendelser for en gitt hendelse.

Selv om dette ikke anbefales, kan du teste ut eller tallfeste forskjellene ved å bytte attribusjonsmodellen for området til siste klikk i GA4.

Merk: Siden attribusjonsmodellene i Google Analytics ikke påvirker det samlede antallet viktige hendelser i et område, anbefaler vi at du først feilsøker alle andre faktorer som kan føre til avvik, for å redusere de samlede forskjellene på områdenivå for par med tilsvarende viktige hendelser i UA og GA4 til et minimum.

Tidssoneforskjeller og tilbakestilling av kampanjer: I UA avsluttes en økt ved midnatt, og deretter starter en ny økt med nye kampanjeparametere. Dette er annerledes i GA4. Derfor kan du oppleve avvik mellom øktene, noe som i sin tur kan resultere i avvik mellom målene / de viktige hendelsene i økten.

Dette medfører vanligvis ikke betydelige forskjeller i det samlede antallet viktige hendelser i et bestemt område. Avviket er antakeligvis bare synlig når du sammenligner enkeltdager i UA og GA4.

Ingen direkte løsning – dette problemet er løst i GA4.
Forskjeller i konfigureringen av sidevisninger: Du kan slå av målingen av sidevisninger basert på hendelser oppført i nettleserloggen i GA4. Hvis du bruker tilknyttede nettstedstagger på nettsteder som bare består av én side, videresendes mangelfulle målinger til GA4.

Du kan konfigurere GA4 slik at målingen av sidevisningene bygger på hendelser oppført i nettleserloggen. Dette er ikke mulig i UA. Med denne konfigurasjonen blir målingen bedre i GA4, men samtidig kan du oppleve større avvik. Du kan slå av denne innstillingen hvis du vil at tallene skal samsvare bedre mellom UA og GA4.

Du kan lese mer om hvordan du konfigurerer måling av enkeltsider i UA, på denne siden i utviklerveiledningen. Med denne fremgangsmåten oppnår du ikke fullstendig samsvar mellom UA og GA4, men du kan redusere forskjellene for enkeltsider til et minimum.

Google-signaler og User-ID: Med disse innstillingene kan du deduplisere brukere i GA4-områder. Disse innstillingene har bare innvirkning på noen få rapporter og rapporteringsvisninger i UA. I GA4 påvirker de all informasjonen i området.

Hvis du slår på Google-signaler og User-ID i GA4, reduseres antallet nye brukere og det samlede antallet brukere. Årsaken er at GA4 knytter sammen interaksjoner som i UA ville ha blitt vurdert som interaksjoner fra ulike brukere. Derfor kan attribusjonen tilskrives ulikt. Disse funksjonene påvirker sannsynligvis ikke det samlede antallet konverteringer i Google Analytics, men funksjonene kan bidra til forskjeller i eksporteringer til Google Ads. Google-signaler og User-ID kan berøre annonsører som måler konverteringer via avspilling med deltakelse.

Ingen direkte løsning – med dedupliseringen i GA4 får du bedre oversikt over hvordan brukerne samhandler med kundenes elementer.

Vi anbefaler at du implementerer begge funksjonene på begge plattformene. Dette bidrar til at avvikene reduseres til et minimum, men du kan ikke unngå dem fullt og helt.

Tidsavbrudd for økter: Du kan endre innstillingene for tidsavbrudd for økter. Hvis du endrer standardinnstillingene, kan dette påvirke trafikkvolumet og attribusjonen. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingene. Hvis du har endret tidsavbruddet for økter i UA, bør du også endre denne innstillingen i GA4. Finn ut mer om Analytics-økter.

Overstyring av innstillingene for informasjonskapsler

Når du endrer innstillingene for informasjonskapsler i UA, må du bruke de tilsvarende innstillingene når du konfigurerer GA4.

Hvis du fremskynder utløpsdatoer for informasjonskapsler, kan dette påvirke attribusjonen og føre til forskjeller i attribusjonen for viktige hendelser. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer Google-taggen.

Bruk av automatisk tagging og manuell tagging (i samme nettadresse) Du kan bruke automatisk tagging og manuell tagging i én og samme nettadresse, men dette fungerer ikke i alle tilfeller.
Valg av dimensjoner og beregninger GA4 har et større antall dimensjoner for brukeranskaffelse enn UA. Derfor kan du ikke sammenligne mellom alle kombinasjoner av rapporteringsdimensjoner i UA og GA4.
Forskjeller i implementeringen av appmåling i UA og GA4 Vi anbefaler at du bruker én SDK der dette er mulig. Vær oppmerksom på at bare et begrenset antall brukere kan samle inn appdata i UA. Brukerne må implementere Google Analytics for Firebase SDK for å samle inn og rapportere om appdata i GA4-områder.

Tilknyttede nettstedstagger (inkludert sideinnlastinger): Tilknyttede tagger lastes inn sekvensielt, det vil si at GA4-taggen lastes inn etter den overordnede taggen (en eksisterende gtag.js- eller analytics.js-tag). Dette kan medføre følgende:

 1. Hvis du laster inn flere tagger, kan dette påvirke hastigheten på nettstedet.
 2. Hvis brukerne navigerer ekstremt raskt gjennom et nettsted, rekker taggene kanskje ikke å utløses, noe som resulterer i tapte hendelser.
For å redusere risikoen for at hendelser går tapt, anbefaler vi at du implementerer egne GA4-tagger i stedet for å bruke tilknyttede nettstedstagger eller sideinnlastinger. Spesielt i store og komplekse Analytics-konfigurasjoner bør du unngå å bruke tilknyttede nettstedstagger eller sideinnlastinger.
Bruk av app- og nettdata i GA4-områder: I GA4 samles data og hendelser for apper og nettsteder. Hvis du kombinerer app- og nettdataene dine i GA4, men ikke har gjort tilsvarende i UA, får du et høyere antall viktige hendelser i GA4. For at sammenligningen skal bli mest mulig nøyaktig, bør du unngå å ta med appdatastrømmer hvis UA-områdene dine ikke inneholder apptrafikk. Hvis appstrømmen allerede er tatt med og du vil sammenligne UA med GA4, bør du segmentere rapportene slik at viktige hendelser i appen blir ekskludert.
Oppdaterte kanalgrupperinger: I GA4-kanalgrupperinger kan viktige hendelser tilordnes til kanaler på en annen måte. Finn ut mer om standard kanalgruppe. Brukerne har ikke muligheten til å overstyre hvilke viktige hendelser som eksporteres til Google Ads.

I Google Ads

Det finnes andre årsaker til forskjeller mellom UA-konverteringer og lignende viktige hendelser i GA4 basert på valg i Google Ads knyttet til produkter, innstillinger eller konfigurasjon.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Modellering av viktige hendelser fra samtykkemodus: Modellering av viktige hendelser er tilgjengelig i Google Ads for annonsører som har opprettet Google Ads-konverteringer basert på viktige hendelser i Analytics fra områder der gtag.js eller Google Tag Manager er implementert.

For analytics.js-implementeringer har vi ikke modellering i Google Ads for konverteringer. Grunnen til dette er at samtykkestatusen ikke kan defineres nøyaktig uten at du har implementert gtag.js eller Google Tag Manager.

Hvis både UA og GA4 bruker tagger som er kompatible med samtykkemodus, kan begge få modellering av viktige hendelser i Google Ads.

For at sammenligningen skal bli rettferdig, må du sørge for at tagtypen du bruker, er kompatibel med samtykkemodus både i UA- og GA4-områdene.
Måling av avspilling med deltakelse: I GA4 kan en viktig hendelse bli tilskrevet en annonseinteraksjon knyttet til avspilling med deltakelse på YouTube selv om annonseinteraksjonen ikke direkte resulterte i et besøk på nettstedet, men likevel førte til en viktig hendelse senere. Dette kan medføre at viktige hendelser eksporteres til Google Ads, men at UA ikke eksporterer attribusjon til Google Ads for disse viktige hendelsene. Hvis annonsøren har et betydelig YouTube-forbruk, kan GA4 dermed tilskrive flere viktige hendelser til Google Ads.

Dette skal ikke føre til en økning i antallet viktige hendelser for nettrafikk i GA4. Det kan imidlertid tilskrives mer attribusjon til Google Ads-kanalen i GA4 sammenlignet med UA, noe som fører til bedre resultater i Google Ads.

Du kan sammenligne antallet konverteringer ved å segmentere rapporteringen på kampanje- eller kontonivå i Google Ads. Forsikre deg om at du sammenligner handlinger knyttet til viktige hendelser som måler den samme handlingen.

Det er ikke mulig å segmentere standardrapporter etter annonsehendelsestype og kilde til viktige hendelser samtidig. Derfor er det vanskelig å gjøre en direkte sammenligning i Google Ads-brukergrensesnittet.

Eksporteringsmodell for attribusjon: Modellen for eksportering av viktige hendelser fra GA4 til Google Ads skiller seg fra modellen for eksportering fra UA. UA – og i utgangspunktet også GA4 – brukte tidligere eksporteringsmodellen siste ikke-direkte klikk. Nå bruker GA4 eksporteringsmodellen siste kreditt, slik at verdier i form av desimaltall eksporteres selv om det siste ikke-direkte kontaktpunktet ikke tilhører Google Ads.

Selv om dette ikke fører til forskjeller på områdenivå, kan et annet antall viktige hendelser bli eksportert til Google Ads. Antallet kan være både høyere og lavere sammenlignet med verdien i UA basert på brukernes uavhengige brukerreiser.

Vi har lansert eksportering av siste kreditt siden modellene for siste ikke-direkte klikk ikke er tilstrekkelige. Med «siste kreditt»-modellen eksporterer GA4 riktig attribusjon i flere kanaler til Google Ads. Du kan ikke gjøre noe spesifikt for å redusere forskjellene mellom UA og GA4.
Tellemetode for viktige hendelser i Google Ads: Google Ads har en innstilling for telling som du kan bruke til å kontrollere at én eller flere viktige hendelser telles for en gitt bruker innenfor et gitt tilbakeblikksvindu for viktige hendelser.

Vi anbefaler at du samkjører innstillingene for telling av viktige hendelser for par med tilsvarende viktige hendelser i UA og GA4. Finn ut mer om alternativene for konverteringstelling.

Gjelder for kunder med GA4-områder og Smart-kampanjer som er opprettet manuelt: Eksporteringsmodellen for betalte Google-kanaler i GA4 tilskriver alle viktige hendelser som eksporteres til Google Ads, til Google-kanaler.

Dette resulterer i at flere viktig hendelser eksporteres til Google Ads enn med Betalte og organiske kanaler fordi denne innstillingen ekskluderer betalte kanaler som ikke tilhører Google, fra banen frem mot viktige hendelser.

Ved å bruke betalte Google-kanaler kan du danne deg et bedre bilde av effekten betalte Google-interaksjoner har. Denne modellen er ikke tilgjengelig i Universal Analytics, så det kan være vanskelig å sammenligne lignende UA- og GA4-hendelser når de importeres til Google Ads.

Nye Google GA4-områder er som standard angitt som betalte Google-kanaler.

I Administrator-delen kan du styre hvordan viktige hendelser eksporteres til Google Ads, ved hjelp av attribusjonsinnstillingene på områdenivå for GA4.

For at GA4 skal ta høyde for ikke-betalte kanaler ved eksport av konverteringer, må du bruke innstillingen for betalte og organiske kanaler. Finn ut mer om hvordan du velger attribusjonsinnstillinger.

Fluktfrekvens

Beregning

UA

GA4

Fluktfrekvens

Prosentandelen av enkeltsideøkter der det ikke var noen interaksjoner med siden. En avvist økt har en varighet på 0 sekunder. Hvis en bruker for eksempel besøker nettstedet ditt og leser gjennom innholdet på startsiden i flere minutter, men forlater siden uten å klikke på noen linker eller utløse hendelser som registreres som interaksjonshendelser, anses økten som en avvisning.

Prosentandelen av økter som ikke var økter med engasjement. Hvis en bruker for eksempel besøker nettstedet ditt, gjennomgår innhold på startsiden i under 10 sekunder og så forlater nettstedet uten å utløse noen hendelser eller åpne andre sider eller skjermer, regnes økten som en avvisning.

Vi kaller det en økt med engasjement hvis økten varer i over 10 sekunder, har minst én konverteringshendelse eller består av minst to side- eller skjermvisninger. Hvis en bruker ikke har noen økt med engasjement, altså at hen ikke oppfyller noen av kriteriene for en økt med engasjement, telles økten som en avvisning i Google Analytics.

Vær obs på dette

I Google Analytics 4 er fluktfrekvensen prosentandelen av øktene som ikke var økter med engasjement. Med andre ord er fluktfrekvens det motsatte av engasjementsandel. I Universal Analytics er fluktfrekvens prosentandelen av alle øktene på nettstedet der brukerne bare så på én side og bare utløste én forespørsel til Analytics-tjeneren.

Fluktfrekvensen, slik den beregnes i Universal Analytics, er et rimelig mål på engasjement på nettstedet, men nytteverdien har falt i takt med at apper og nettsteder er endret. Brukere kan for eksempel se på en enkeltsideapp og lukke den uten å ha utløst noen hendelse, noe som anses som en avvisning.

Med fluktfrekvens, slik den beregnes i Google Analytics 4, får du dessuten en nyttigere metode for å måle hvilket nivå kundene har interaksjoner med appen din eller nettstedet ditt på. Hvis du for eksempel har en blogg, har du kanskje ikke noe i mot at kundene besøker nettstedet for å lese en artikkel og så forlater det. Du bryr deg sannsynligvis mer om hvor mange kunder som besøker nettstedet, ikke finner det de er ute etter, og forlater det raskt.

Antall hendelser

Hendelser utgjør en fundamental forskjell mellom datamodellen for henholdsvis Universal Analytics-områder og Google Analytics 4-områder.

Beregning

UA

GA4

Alle hendelser

En Universal Analytics-hendelse er en egen trefftype som består av komponentene «etikett», «handling» og «kategori».

Du kan for eksempel konfigurere en hendelse som registrerer at det klikkes på en registreringsknapp. Hendelsen kan ha «Handlingsfremmende oppfordring» som kategori, «Registrer deg» som handling og destinasjonsadressen som etikett.

Totalt antall hendelser: Verdien øker med én hver gang en ny kategori/handling/etikett utløses.

Ikke aktuelt

Antall hendelser

Ikke aktuelt

Alle «treff» er en hendelse, og GA4-hendelser består ikke av komponentene «kategori», «handling» eller «etikett». Hvis en bruker for eksempel åpner en av sidene på nettstedet ditt, blir det utløst en page_view-hendelse.

Alle handlinger er hendelser. Hvert hendelsesnavn er ikke nødvendigvis unikt. Det er faktisk lurt å bruke det samme hendelsesnavnet på nytt mange ganger, slik at du kan skille hendelsen fra de innsamlede parameterverdiene. En registrering kan for eksempel ha hendelsesnavnet sign_up og parameterne page_location, product, form_id og så videre. Det samme hendelsesnavnet kan og bør brukes for alle registreringsknapper på hele nettstedet. I UA er det derimot lurt å bruke unike hendelsesnavn for hver knapp.

Vær obs på dette

I GA4 kan det hende at sign_up-hendelsen ikke betyr det samme som i UA. Hvis du bare har ett registreringsskjema på nettstedet og bare én knapp som kan utløse registreringshendelsen, kan antallet hendelser registrert være nokså likt. Hvis det imidlertid finnes flere sign_up-hendelser på nettstedet, kan det hende at antallet registrert i henholdsvis GA4 og UA ikke samsvarer i det minste siden registreringen er annerledes.

I GA4-rapporter vises ikke etikett, handling eller kategori. Du bør derfor revurdere måten du samler inn data på, slik at innsamlingen er tilpasset GA4-modellen. Det er en bedre løsning enn å overføre den nåværende hendelsesstrukturen til Google Analytics 4.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny