Denne artikkelen er en del av veiledningen for overføring fra Universal Analytics til Google Analytics 4. Se innholdsfortegnelsen for overføringsveiledningen.

[UA→GA4] Sammenligning av beregninger: Google Analytics 4 og Universal Analytics

Dette du kan forvente når du sammenligner beregninger i Google Analytics 4 og Universal Analytics

Når du konfigurerer Google Analytics 4, kan du sammenligne resultatene som er rapportert i Google Analytics 4-området med dem i Universal Analytics-området. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan og ikke kan sammenligne beregninger i Universal Analytics og Google Analytics 4.

I denne artikkelen:

Brukere

I Universal Analytics finnes det to brukerberegninger: Totalt antall brukere og Nye brukere. I Google Analytics 4 finnes det tre brukerberegninger: Totalt antall brukere, Aktive brukere og Nye brukere

Beregning

UA

GA4

Totalt antall brukere 

Primær brukerberegning i UA: det totale antallet brukere

Det totale antallet brukere

Nye brukere 

Antallet brukere som har samhandlet med nettstedet ditt for første gang

Antallet aktive brukere som ikke har noen tidligere økter

Aktive brukere

Ikke aktuelt

Primær brukerberegning i GA4: antallet unike brukere som har besøkt appen din eller nettstedet ditt. En aktiv bruker er enhver bruker som har en økt med engasjement, eller når Analytics samler inn noe av dette:

Husk dette

Universal Analytics fremhever det totale antallet brukere (vises under Brukere) i de fleste rapportene, mens GA4 fokuserer på aktive brukere (vises også under Brukere). Selv om termen brukere benyttes i begge tilfellene, beregnes antallet forskjellig i UA og GA4: UA bruker Totalt antall brukere, og GA4 bruker Aktive brukere

Avhengig av hvor ofte brukere returnerer til nettstedet ditt, kan forskjellen mellom Totalt antall brukere i UA og Aktive brukere i GA4 være større eller mindre. 

Du kan sammenligne Totalt antall brukere i UA med Totalt antall brukere i GA4 ved å bruke Utforskninger i GA4 til å finne det totale antallet brukere. Disse dataene kan være mer sammenlignbare enn brukerberegningene i GA4-rapportene på grunn av forskjellene i definisjonene.

De to områdetypene kan ha ulike innstillinger, deriblant brukeridentitetsområder. Det kan for eksempel brukes User-ID i Google Analytics 4-området og Client-ID i Universal Analytics-området.

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre. GA4-områder støtter foreløpig ikke slike filtre.

Sidevisninger

Generelt bør antallet sidevisninger være ganske likt i UA og GA4, vanligvis innenfor noen få prosentpoeng, siden Google-taggen utløses på hver side og genererer en sidevisning. Forskjellene kan variere ut fra eventuelle filtre du har lagt inn i Universal Analytics eller Google Analytics 4. 

Beregning

UA

GA4

Sidevisning

Totalt antall sider som er vist (gjentatte visninger av enkeltsider telles med)

Kalles også visninger: det totale antallet appskjermer og/eller nettsider brukerne dine har åpnet. (Visninger-beregningen i rapporteringsgrensesnittet er en kombinasjon av sidevisninger og skjermvisninger.) Gjentatte visninger av enkeltskjermer eller -sider telles med.

Unik sidevisning

Totalt antall sider som er vist, men duplikater telles ikke

Ikke aktuelt

Husk dette

I Universal Analytics spores skjermvisninger i separate, mobilspesifikke områder, mens i GA4 kombineres både nett- og appdata i det samme området. Hvis du sporer både nett- og appdata i GA4-området ditt, må du ta hensyn til den ekstra apptrafikken når du sammenligner beregninger for sidevisninger i de to produktene. 

I Universal Analytics har du tilgang til flere filtreringsalternativer, som kan påvirke dataene i rapporteringsvisningen du sammenligner med. Hvis du for eksempel bruker et filter for å utelate bestemte geografiske regioner, kan forskjellen mellom antall sidevisninger i UA og GA4 være større. 

Filtre støttes foreløpig ikke i Google Analytics 4-områder, mens dataene i Universal Analytics-rapporteringen kan være et resultat av filtre for rapporteringsvisninger som utelater data. I både UA og GA4 kan du filtrere ut intern IP-trafikk og uønskede henvisninger, men UA kan bruke andre filtre i tillegg til dette. Når du sammenligner data, bør du bruke de samme filtrene i begge områdene.

Kjøp

Antallet kjøp på nettet som er registrert på de to stedene, skal være ganske likt. Vi forventer ikke at alle hendelser skal registreres helt perfekt, og kjøpshendelser er intet unntak fra den regelen. Men siden disse hendelsene er atomiske og kritiske, skal antallet registreringer i UA og GA4 være nokså like. 

Sørg for at du samler inn en unik transaction_id-verdi i både UA og GA4 slik at du sammenligner lignende beregninger. 

 

Beregning

UA

GA4

Kjøp

 • purchase-hendelser utløses i modellen for utvidet netthandel
 • Dataene hentes fra en products-matrise via JavaScript-innhold som kommer fra Google Analytics, og registreres i en purchase-hendelse når du velger å overføre den aktuelle hendelsen
 • Vi anbefaler at du bruker purchase-hendelser, som samler inn data på lignende måte som UA, men det finnes forskjeller
 • Hendelsene har ikke ekstra JavaScript-innhold som kan brukes til matriseinnsamling, og forventer at du oppgir items-matrisen når du samler inn en purchase-hendelse på egen hånd (det samme rådet gis også hvis du skal fylle ut et datalagsobjekt med data)

Husk dette

Hvis transaction_id-parameteren ikke er riktig og konsekvent implementert, kan det føre til store dataavvik når du sammenligner data. Av hensyn til datakvaliteten og sammenligninger bør disse dataene samles inn på en konsekvent måte, som beskrevet i dokumentasjonen.

Sørg for at du bruker alle de obligatoriske parameterne for implementering av netthandel via GA4 (og UA), slik at netthandelsdata blir riktig registrert.

UA-rapportene kan utelate data basert på visningsfiltre.

Hvis du sammenligner nylige rapporter, kan det hende du ser forskjeller fordi GA4 fortsatt behandler data. GA4 kan for eksempel oppdatere tildelte konverteringer i opptil 7 dager etter at konverteringen registreres.

Økter

Beregning

UA

GA4

Økt

 • Tidsperioden der en bruker aktivt har benyttet seg av appen din eller nettstedet ditt.
 • Har definerte parametere for hva som kan avslutte økten, for eksempel at den skal avsluttes etter 30 minutters inaktivitet (avhengig av innstillingene for tidsavbrudd i økter), at tidsstempelet kuttes ved midnatt (i tråd med tidssonen angitt for rapporteringsvisningen), eller at nye kampanjeparametere registreres. 
 • Hvis en bruker kommer tilbake etter et tidsavbrudd i økten, startes en ny økt.
 • Hvis brukeren er på nettstedet ved midnatt, blir en ny økt startet
 • Hvis brukeren registreres med nye kampanjeparametere mens hen befinner seg på nettstedet, startes en ny økt

Kalles også øktstart

 • For å fastslå hvilken økt de enkelte hendelse stammer fra, genererer session_start-hendelsen en økt-ID, og Analytics knytter økt-ID-en til hver påfølgende hendelse i økten.
 • Økter avsluttes hvis det har vært over 30 minutter med inaktivitet (avhengig av innstillingene for tidsavbrudd i økter).
 • Økter blir ikke startet på nytt ved midnatt eller når det registreres nye kampanjeparametere.
 • Hvis en bruker kommer tilbake etter et tidsavbrudd i økten, startes en ny økt.

Husk dette

Forskjellen i øktantall mellom UA og GA4 kan variere fra bedrift til bedrift og avhenger av flere faktorer, blant annet disse:

 • Geografi: Ta høyde for de ulike tidssonene brukerne dine befinner seg i, og hvor sannsynlig det er at de krysser midnattsgrensen og dermed starter en ny økt. Dette er spesielt relevant hvis du har en global kundebase.
 • Bruk av UTM på eide apper eller nettsteder: Vi fraråder deg å bruke UTM-tagging på nettstedet ettersom dette tilbakestiller økten i Universal Analytics. Hvis du bruker UTM på nettstedet, kan øktantallet som er registrert i UA, være mye høyere enn det i GA4.
 • Filtre: Dataene i UA-rapporteringen kan være underlagt rapporteringsvisningsfiltre som ekskluderer data. Dataene i GA4-rapporteringen for Google Analytics 360-kunder kan være underlagt filtre som definerer hvilke data fra kildeområder som vises i underområder. Google Analytics genererer imidlertid fortsatt en økt-ID når du filtrerer ut session_start-hendelsen fra et underområde.
 • Anslag: Google Analytics 4-områder bruker et statistisk anslag for antallet økter i appen din eller på nettstedet ditt ved å anslå antallet unike økt-ID-er, mens Universal Analytics-områder ikke anslår antallet økter. I anslagene som brukes av Google Analytics 4-områder, telles økter på en mer effektiv måte, med høy presisjon og lav feilfrekvens.

Økt- eller trafikkbaserte beregninger for brukeranskaffelse

Beregning

UA

GA4

Økt- eller trafikkbaserte beregninger for brukeranskaffelse

Finnes i Brukeranskaffelse-delen i en rekke ulike rapporter, for eksempel i rapportene om kanaler og kilder/medier.

Kanal eller kilde/medium er dimensjonen som analyseres i forhold til beregninger som Brukere og Økter.

Du finner beregninger for trafikkanskaffelse i rapporten om trafikkanskaffelse.

Dimensjonene for kanal eller kilde/medium måles mot beregninger som Brukere og Økter.

Vær oppmerksom på at de viktigste forskjellene mellom beregninger for brukeranskaffelse i UA og GA4 samsvarer med forskjellene du ser i Brukere- eller Økter-beregningen.

Husk dette

Ettersom Økter og Brukere er de viktigste beregningene når du skal sammenligne brukeranskaffelse, kan du gå til delene Økter og Brukere i denne artikkelen.

Konverteringer

Hvis konverteringene dine er basert på destinasjonsadresser eller UA-hendelser (dvs. kategori, handling eller etikett) du har konfigurert tilsvarende GA4-konverteringshendelser for, kan antallet registrert under Konverteringer være ganske presist. Det finnes imidlertid viktige forskjeller mellom UA og GA4 som kan gjøre det vanskelig å sammenligne konverteringsantall.

Beregning

UA

GA4

Konverteringer

Du definerer et mål for å angi at en bestemt brukerhandling skal anses som en konvertering. Hvis du for eksempel definerer «Skjema sendt inn» som et mål, registreres det en konvertering hver gang en bruker sender inn skjemaet.

I UA telles det bare én konvertering per økt for hvert mål. Hvis en bruker sender inn skjemaet to ganger i løpet av den samme økten, telles bare én konvertering for «Skjema sendt inn»-målet.

Du angir en konverteringshendelse for hver handling du vil telle som en konvertering. Hvis du for eksempel angir at «Skjema sendt inn»-hendelsen er en konverteringshendelse, blir det registrert en konvertering hver gang en bruker sender inn skjemaet.

I GA4 telles hver forekomst av konverteringshendelsen, selv om den samme konverteringshendelsen registreres flere ganger i den samme økten. Hvis en bruker sender inn skjemaet to ganger i den samme økten, blir to konverteringer talt.

Husk dette

Universal Analytics støtter fem måltyper: destinasjon, varighet, sider per økt, smarte mål og hendelsesmål. GA4 støtter på sin side bare konverteringshendelser. Det er ikke alltid mulig å bruke GA4-konverteringshendelser for å gjenskape visse UA-måltyper helt presist. Du kan for eksempel ikke duplisere et smart mål eller varighetsmål ved hjelp av GA4-konverteringshendelser. 

I UA telles det bare én konvertering per økt for det samme målet. I GA4 telles flere konverteringer per økt for den samme konverteringshendelsen. 

UA-rapportene kan utelate data basert på visningsfiltre.

Hvis du sammenligner nylige rapporter, kan det hende du ser forskjeller fordi GA4 fortsatt behandler data. GA4 kan for eksempel oppdatere tildelte konverteringer i opptil 7 dager etter at konverteringen registreres.

Fluktfrekvens

Beregning

UA

GA4

Fluktfrekvens

Prosentandelen av enkeltsideøkter der det ikke var noen interaksjoner med siden. En avvist økt har en varighet på 0 sekunder. Hvis en bruker for eksempel besøker nettstedet ditt og leser gjennom innholdet på startsiden i flere minutter, men forlater siden uten å klikke på noen linker eller utløse hendelser som registreres som interaksjonshendelser, anses økten som en avvisning.

Prosentandelen av økter som ikke var økter med engasjement. Hvis en bruker for eksempel besøker nettstedet ditt, gjennomgår innhold på startsiden din i mindre enn 10 sekunder og så forlater nettstedet uten å utløse noen hendelser eller besøke andre sider eller skjermer, telles økten som en avvisning.

Vi kaller det en økt med engasjement hvis økten varer i over 10 sekunder, har minst 1 konverteringshendelse eller består av minst 2 sidevisninger eller skjermvisninger. Hvis en bruker ikke har noen økt med engasjement (dvs. at vedkommende ikke oppfyller noen av kriteriene for en økt med engasjement), telles økten som en avvisning i Google Analytics.

Husk dette

I Google Analytics 4 er fluktfrekvensen prosentandelen av øktene som ikke var økter med engasjement. Med andre ord er fluktfrekvens det motsatte av engasjementsandel. I Universal Analytics er fluktfrekvens prosentandelen av alle øktene på nettstedet der brukerne bare så på én side og bare utløste én forespørsel til Analytics-tjeneren.

Fluktfrekvensen, slik den beregnes i Universal Analytics, er et rimelig mål på engasjement på nettstedet, men nytteverdien har falt i takt med at apper og nettsteder er endret. Brukere kan for eksempel se på en enkeltsideapp og lukke den uten å ha utløst noen hendelse, noe som anses som en avvisning.

Med fluktfrekvens, slik den beregnes i Google Analytics 4, får du dessuten en nyttigere metode for å måle hvilket nivå kundene har interaksjoner med appen din eller nettstedet ditt på. Hvis du for eksempel har en blogg, har du kanskje ikke noe i mot at kundene besøker nettstedet for å lese en artikkel og så forlater det. Du bryr deg sannsynligvis mer om hvor mange kunder som besøker nettstedet, ikke finner det de er ute etter, og forlater det raskt.

Antall hendelser

Hendelser utgjør en fundamental forskjell mellom datamodellen for henholdsvis Universal Analytics-områder og Google Analytics 4-områder.

Beregning

UA

GA4

Totalt antall hendelser

En Universal Analytics-hendelse er en egen trefftype som består av komponentene «etikett», «handling» og «kategori».

Du kan for eksempel konfigurere en hendelse som registrerer at det klikkes på en registreringsknapp. Hendelsen kan ha «Handlingsfremmende oppfordring» som kategori, «Registrer deg» som handling og destinasjonsadressen som etikett. 

Totalt antall hendelser: Verdien øker med én hver gang en ny kategori/handling/etikett utløses.

Ikke aktuelt

Antall hendelser

Ikke aktuelt

Alle «treff» er en hendelse, og GA4-hendelser består ikke av komponentene «kategori», «handling» eller «etikett». Hvis en bruker for eksempel åpner en av sidene på nettstedet ditt, blir det utløst en page_view-hendelse. 

Alle handlinger er hendelser. Hvert hendelsesnavn er ikke nødvendigvis unikt. (Det er faktisk lurt å bruke det samme hendelsesnavnet på nytt mange ganger, slik at du kan skille hendelsen fra de innsamlede parameterverdiene.) En registrering kan for eksempel ha hendelsesnavnet sign_up og parameterne page_location, product, form_id og så videre. Det samme hendelsesnavnet kan (og bør) brukes for alle registreringsknapper på hele nettstedet (mens i UA er det lurt å bruke unike hendelsesnavn for hver knapp).

Husk dette

I GA4 kan det hende at sign_up-hendelsen ikke betyr det samme som i UA. Hvis du bare har ett registreringsskjema på nettstedet og bare én knapp som kan utløse registreringshendelsen, kan antallet hendelser registrert være nokså likt. Hvis det imidlertid finnes flere sign_up-hendelser på nettstedet, kan det hende at antallet registrert i henholdsvis GA4 og UA ikke samsvarer i det minste ettersom registreringen er annerledes. 

I GA4-rapporter vises ikke kategori, handling eller etikett. Du bør derfor revurdere måten du samler inn data på, slik at innsamlingen er tilpasset GA4-modellen. Det er en bedre løsning enn å overføre den nåværende hendelsesstrukturen til Google Analytics 4.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
69256
false
false