[UA→GA4] Sammenligning av beregninger: Google Analytics 4 vs. Universal Analytics

Dette du kan forvente når du sammenligner beregninger i Google Analytics 4 og Universal Analytics

Når du konfigurerer Google Analytics 4, kan du sammenligne resultatene som er rapportert i Google Analytics 4-området med dem i Universal Analytics-området. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan og ikke kan sammenligne beregninger i Universal Analytics og Google Analytics 4.

I denne artikkelen:

Brukere

I Universal Analytics finnes det to brukerberegninger: Totalt antall brukere og Nye brukere. I Google Analytics 4 finnes det tre brukerberegninger: Totalt antall brukere, Aktive brukere og Nye brukere

Beregning

UA

GA4

Totalt antall brukere 

Primær brukerberegning i UA: det totale antallet brukere

Det totale antallet unike brukere som loggførte en hendelse

Nye brukere 

Antallet brukere som har samhandlet med nettstedet ditt for første gang

Antallet brukere som har startet appen din eller hatt interaksjoner med nettstedet ditt for første gang

Beregningen måles etter antallet nye unike bruker-ID-er som har loggført first_open- eller first_visit-hendelsen.

Aktive brukere

Ikke aktuelt

Primær brukerberegning i GA4: antallet unike brukere som har besøkt appen din eller nettstedet ditt. En aktiv bruker er enhver bruker som har en økt med engasjement, eller når Analytics samler inn noe av dette:

Vær oppmerksom på dette

Universal Analytics fremhever det totale antallet brukere (vises under Brukere) i de fleste rapportene, mens GA4 fokuserer på aktive brukere (vises også under Brukere). Selv om termen brukere benyttes i begge tilfellene, beregnes antallet forskjellig i UA og GA4: UA bruker Totalt antall brukere, og GA4 bruker Aktive brukere

Avhengig av hvor ofte brukere returnerer til nettstedet ditt, kan forskjellen mellom Totalt antall brukere i UA og Aktive brukere i GA4 være større eller mindre. 

Du kan sammenligne Totalt antall brukere i UA med Totalt antall brukere i GA4 ved å bruke Utforskninger i GA4 til å finne det totale antallet brukere. Disse dataene kan være mer sammenlignbare enn brukerberegningene i GA4-rapportene på grunn av forskjellene i definisjonene.

De to områdetypene kan ha ulike innstillinger, deriblant brukeridentitetsområder. Det kan for eksempel brukes User-ID i Google Analytics 4-området og Client-ID i Universal Analytics-området.

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre. GA4-områder har foreløpig ikke støtte for slike filtre.

Det er ikke uvanlig med tydelige avvik i brukerrelaterte data mellom Google Analytics 4 og Universal Analytics. Du kan forvente avvik i antall sidevisninger på opptil 10 % og bruker- og øktrelaterte avvik på opptil 20 %, og disse er ikke noe å bekymre seg for. Avvik kan forekomme (selv om begge produktene har lignende oppsett) fordi det er brukt beregninger med litt ulike definisjoner som kan variere fra bedrift til bedrift avhengig av en rekke faktorer.

Sidevisninger

Generelt bør antallet sidevisninger være ganske likt i UA og GA4, vanligvis innenfor noen få prosentpoeng, siden Google-taggen utløses på hver side og genererer en sidevisning. Forskjellene kan variere ut fra eventuelle filtre du har lagt inn i Universal Analytics eller Google Analytics 4. 

Beregning

UA

GA4

Sidevisning

Totalt antall sider som er vist (gjentatte visninger av enkeltsider telles med)

Kalles også visninger: det totale antallet appskjermer og/eller nettsider brukerne dine har åpnet. (Visninger-beregningen i rapporteringsgrensesnittet er en kombinasjon av sidevisninger og skjermvisninger.) Gjentatte visninger av enkeltskjermer eller -sider telles med.

Unik sidevisning

Totalt antall sider som er vist, men duplikater telles ikke

Ikke aktuelt

Vær oppmerksom på dette

I Universal Analytics måles skjermvisninger i egne, mobilspesifikke områder, mens i GA4 kombineres både nett- og appdata i det samme området. Hvis du sporer både nett- og appdata i GA4-området ditt, må du ta hensyn til den ekstra apptrafikken når du sammenligner beregninger for sidevisninger i de to produktene. 

I Universal Analytics har du tilgang til flere filtreringsalternativer, som kan påvirke dataene i rapporteringsvisningen du sammenligner med. Hvis du for eksempel bruker et filter for å utelate bestemte geografiske regioner, kan forskjellen mellom antall sidevisninger i UA og GA4 være større. 

Filtre støttes foreløpig ikke i Google Analytics 4-områder, mens dataene i Universal Analytics-rapporteringen kan være et resultat av filtre for rapporteringsvisninger som utelater data. I både UA og GA4 kan du filtrere ut intern IP-trafikk og uønskede henvisninger, men UA kan bruke andre filtre i tillegg til dette. Når du sammenligner data, bør du bruke de samme filtrene i begge områdene.

I noen Universal Analytics-områder er det vanlig å konfigurere manuelle sidevisninger for enkeltsideapper (SPA-er). Dette er fordi automatiske sidevisninger ikke kunne måle antallet sidevisninger for SPA-er som standard. I Google Analytics 4 trenger du ikke å implementere egendefinert tagging. Du kan i stedet slå på forbedret måling, slik at sidevisningene måles automatisk.

Kjøp

Antallet kjøp på nettet som er registrert på de to stedene, skal være ganske likt. Vi forventer ikke at alle hendelser skal registreres helt perfekt, og kjøpshendelser er intet unntak fra den regelen. Men siden disse hendelsene er atomiske og kritiske, skal antallet registreringer i UA og GA4 være nokså like. 

Sørg for at du samler inn en unik transaction_id-verdi i både UA og GA4 slik at du sammenligner lignende beregninger. 

 

Beregning

UA

GA4

Kjøp

 • purchase-hendelser utløses i modellen for utvidet netthandel
 • Dataene hentes fra en products-matrise via JavaScript-innhold som kommer fra Google Analytics, og registreres i en purchase-hendelse når du velger å overføre den aktuelle hendelsen
 • Vi anbefaler at du bruker purchase-hendelser, som samler inn data på lignende måte som UA, men det finnes forskjeller
 • Hendelsene har ikke ekstra JavaScript-innhold som kan brukes til matriseinnsamling, og forventer at du oppgir items-matrisen når du samler inn en purchase-hendelse på egen hånd (det samme rådet gis også hvis du skal fylle ut et datalagsobjekt med data)

Vær oppmerksom på dette

Hvis transaction_id-parameteren ikke er riktig og konsekvent implementert, kan det føre til store dataavvik når du sammenligner data. Av hensyn til datakvaliteten og sammenligninger bør disse dataene samles inn på en konsekvent måte, som beskrevet i dokumentasjonen.

Sørg for at du bruker alle de obligatoriske parameterne for implementering av netthandel via GA4 (og UA), slik at netthandelsdata blir riktig registrert.

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre.

Hvis du sammenligner nylige rapporter, kan det hende du ser forskjeller fordi GA4 fortsatt behandler data. GA4 kan for eksempel oppdatere konverteringer med attribusjon i opptil sju dager etter at konverteringen registreres.

Økter

Beregning

UA

GA4

Økt

 • Tidsperioden der en bruker aktivt har benyttet seg av appen din eller nettstedet ditt.
 • Har definerte parametere for hva som kan avslutte økten, for eksempel at den skal avsluttes etter 30 minutters inaktivitet (avhengig av innstillingene for tidsavbrudd i økter), at tidsstempelet kuttes ved midnatt (i tråd med tidssonen angitt for rapporteringsvisningen), eller at nye kampanjeparametere registreres. 
 • Hvis en bruker kommer tilbake etter et tidsavbrudd i økten, startes en ny økt.
 • Hvis brukeren er på nettstedet ved midnatt, blir en ny økt startet
 • Hvis brukeren registreres med nye kampanjeparametere mens hen befinner seg på nettstedet, startes en ny økt

Kalles også øktstart

 • For å fastslå hvilken økt de enkelte hendelse stammer fra, genererer session_start-hendelsen en økt-ID, og Analytics knytter økt-ID-en til hver påfølgende hendelse i økten.
 • Økter avsluttes hvis det har vært over 30 minutter med inaktivitet (avhengig av innstillingene for tidsavbrudd i økter).
 • Økter blir ikke startet på nytt ved midnatt eller når det registreres nye kampanjeparametere.
 • Hvis en bruker kommer tilbake etter et tidsavbrudd i økten, startes en ny økt.

Vær oppmerksom på dette

Forskjellen i øktantall mellom UA og GA4 kan variere fra bedrift til bedrift og avhenger av flere faktorer, blant annet disse:

 • Geografi: Ta høyde for de ulike tidssonene brukerne dine befinner seg i, og hvor sannsynlig det er at de krysser midnattsgrensen og dermed starter en ny økt. Dette er spesielt relevant hvis du har en global kundebase.
 • Bruk av UTM på eide apper eller nettsteder: Vi fraråder deg å bruke UTM-tagging på nettstedet ettersom dette tilbakestiller økten i Universal Analytics. Hvis du bruker UTM på nettstedet, kan øktantallet som er registrert i UA, være mye høyere enn det i GA4.
 • Filtre: Dataene i UA-rapporteringen kan være underlagt rapporteringsvisningsfiltre som ekskluderer data. Dataene i GA4-rapporteringen for Google Analytics 360-kunder kan være underlagt filtre som definerer hvilke data fra kildeområder som vises i underområder. Google Analytics genererer imidlertid fortsatt en økt-ID når du filtrerer ut session_start-hendelsen fra et underområde.
 • Anslag: Google Analytics 4-områder bruker et statistisk anslag for antallet økter i appen din eller på nettstedet ditt ved å anslå antallet unike økt-ID-er, mens Universal Analytics-områder ikke anslår antallet økter. I anslagene som brukes av Google Analytics 4-områder, telles økter på en mer effektiv måte, med høy presisjon og lav feilfrekvens. Finn ut mer.

Økt- eller trafikkbaserte beregninger for brukeranskaffelse

Beregning

UA

GA4

Økt- eller trafikkbaserte beregninger for brukeranskaffelse

Finnes i Brukeranskaffelse-delen i en rekke ulike rapporter, for eksempel i rapportene om kanaler og kilder/medier.

Kanal eller kilde/medium er dimensjonen som analyseres i forhold til beregninger som Brukere og Økter.

Du finner beregninger for trafikkanskaffelse i rapporten om trafikkanskaffelse.

Dimensjonene for kanal eller kilde/medium måles mot beregninger som Brukere og Økter.

Vær oppmerksom på at de viktigste forskjellene mellom beregninger for brukeranskaffelse i UA og GA4 samsvarer med forskjellene du ser i Brukere- eller Økter-beregningen.

Vær oppmerksom på dette

Ettersom Økter og Brukere er de viktigste beregningene når du skal sammenligne brukeranskaffelse, kan du gå til delene Økter og Brukere i denne artikkelen.

Konverteringer

Hvis konverteringene dine er basert på destinasjonsadresser eller UA-hendelser (dvs. kategori, handling eller etikett) du har konfigurert tilsvarende GA4-konverteringshendelser for, kan antallet registrert under Konverteringer være ganske presist. Det finnes imidlertid viktige forskjeller mellom UA og GA4 som kan gjøre det vanskelig å sammenligne konverteringsantall.

Beregning

UA

GA4

Konverteringer

Du definerer et mål for å angi at en bestemt brukerhandling skal anses som en konvertering. Hvis du for eksempel definerer «Skjema sendt inn» som et mål, registreres det en konvertering hver gang en bruker sender inn skjemaet.

I UA telles det bare én konvertering per økt for hvert mål. Hvis en bruker sender inn skjemaet to ganger i løpet av den samme økten, telles bare én konvertering for «Skjema sendt inn»-målet.

Du angir en konverteringshendelse for hver handling du vil telle som en konvertering. Hvis du for eksempel angir at «Skjema sendt inn»-hendelsen er en konverteringshendelse, blir det registrert en konvertering hver gang en bruker sender inn skjemaet.

I GA4 telles vanligvis hver forekomst av konverteringshendelsen, selv om den samme konverteringshendelsen registreres flere ganger i den samme økten. Hvis en bruker sender inn skjemaet to ganger i den samme økten, blir to konverteringer talt.

Du kan redusere forskjellene i antallet konverteringer mellom UA-området og det tilsvarende GA4-området ved å oppdatere innstillingen for tellemetode for konverteringer i GA4 til Én gang per økt.

Vær oppmerksom på dette

Universal Analytics støtter fem måltyper: destinasjon, varighet, sider per økt, smarte mål og hendelsesmål. GA4 støtter på sin side bare konverteringshendelser. Det er ikke alltid mulig å bruke GA4-konverteringshendelser for å gjenskape visse UA-måltyper helt presist. Du kan for eksempel ikke duplisere et smart mål eller varighetsmål ved hjelp av GA4-konverteringshendelser. 

I UA telles det bare én konvertering per økt for det samme målet. I GA4 telles det vanligvis flere konverteringer per økt for den samme konverteringshendelsen. Du kan redusere forskjellene i antallet konverteringer mellom UA-området og det tilsvarende GA4-området ved å oppdatere innstillingen for tellemetode for konverteringer i GA4 til Én gang per økt

UA-rapportene kan utelate data basert på filtre.

Hvis du sammenligner nylige rapporter, kan det hende du ser forskjeller fordi GA4 fortsatt behandler data. GA4 kan for eksempel oppdatere konverteringer med attribusjon i opptil sju dager etter at konverteringen registreres.

Andre grunner til forskjeller i antall konverteringer

De vanligste årsakene til forskjeller

I de to tabellene nedenfor ser du de åtte vanligste årsakene til forskjeller i konverteringene mellom lignende UA- og GA4-hendelser i Google Analytics og Google Ads. Når du opplever forskjeller i konverteringene, bør du først gjennomgå og samkjøre disse åtte faktorene. På denne måten kan du redusere avvikene mellom UA- og GA4-konverteringene. I de fleste tilfeller kan du redusere avvikene i konverteringer betraktelig ved å redusere forskjellene i produktene, innstillingene og oppsettene. 

I Google Analytics

Dette er de viktigste årsakene til forskjeller mellom lignende UA- og GA4-konverteringer basert på produktvalg, oppsett og innstillinger i Google Analytics.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Telling av konverteringer: I UA telles det 1 målkonvertering per økt, mens det ofte telles 1 konvertering per hendelse i GA4.

Hvis brukeren for eksempel fullfører et mål 5 ganger i løpet av én enkelt økt, vises 1 konvertering i UA, mens det vanligvis vises 5 konverteringer i GA4.

Merk: Én gang per hendelse er standardmetoden for telling av de fleste konverteringer. Et unntak er konverteringer som opprettes i et automatisk generert GA4-område eller genereres via verktøyet for overføring av mål i konfigureringsassistenten.

Med standardinnstillingene kan antallet konverteringer være høyere i GA4.

Bruk innstillingene for telling av konverteringer som er beskrevet her. For at tellingen i GA4 skal samsvare med tellingen mot mål i UA, må du sørge for at Én gang per økt er angitt som tellemetode for konverteringer i GA4.

Merk:

 • Dette er ikke den anbefalte innstillingen i GA4-brukergrensesnittet, siden du risikerer å telle for få konverteringer med denne metoden. Hvis bedriften din for eksempel genererer potensielle salg, ønsker du å telle alle innsendinger av potensielle salg, ikke bare én innsending per bruker.
 • Vær oppmerksom på at Google Tag Manager har kontroller for å styre når og hvordan tagger utløses. Finn ut mer.

Denne anbefalingen er ikke relevant når du sammenligner netthandelstransaksjoner i UA, siden disse allerede telles som Én gang per hendelse i UA.

Nettstedsdekning: Hvis UA-taggen er implementert på et annet utvalg av sider enn GA4-taggen, kan det oppstå huller i målingen. Dette gjelder særlig hvis en landingsside fra en Google Ads-annonse ikke har riktige tagger. I så fall kan du miste tilgangen til informasjonen du trenger for å måle og tilskrive en konvertering til den aktuelle annonseinteraksjonen.

Avhengig av om GA4-taggen er implementert på flere eller færre sider enn UA-taggen, viser GA4 henholdsvis flere eller færre brukere, økter, sidevisninger og påfølgende konverteringer.

Vi anbefaler at du bruker en standardisert implementeringsmetode (f.eks. Google-taggen eller Google Tag Manager) for å sikre at taggene implementeres på hele nettstedet ditt. Du bør også gjennomgå eventuelle innstillinger du har konfigurert tidligere, for eksempel sporing av flere domener.

Ved hjelp av sammendraget av tagdekningen kan du kontrollere om Google-taggen er implementert på hele nettstedet. Finn ut mer.

Du kan redusere avvikene til et minimum ved å bruke de samme metodene for tagimplementering i UA og GA4.

Implementeringsfeil: Når du konfigurerer datainnsamling for GA4, kan taggen implementeres på feil måte. Da risikerer du at det ikke vises data i det hele tatt i GA4-området, eller at dataene for GA4-området er ufullstendige. Dermed oppstår det avvik når du sammenligner området med UA.

En implementering med feil har sannsynligvis et lavere antall konverteringer for GA4 enn for UA.

Vi anbefaler at du bruker de standardiserte implementeringsmetodene som er beskrevet i utviklerveiledningen. Med et tag-behandlingssystem kan du oppnå mer enhetlige implementeringer.

For mange brukere holder det å bruke Google-taggen, siden den samme taggen kan brukes i både Google Ads og Google Analytics (se utviklerveiledningen).

Filtre: Filtrene i UA fungerer på en helt annen måte enn filtrene i GA4. Filtrene brukes ofte og kan gjøre betydelige endringer i UA-områder (f.eks. «vis bare data fra Frankrike»). GA4 har et helt annet utvalg av filtre.

Hvis filtrene i UA reduserer den rapporterte trafikken, kan GA4 vise et høyere trafikkvolum.

 

Datafiltre: Opprett inkluderings- eller ekskluderingsfiltre for intern trafikk og utviklertrafikk.

Hendelsesendringer og egendefinerte hendelser: Endre hendelsesnavn og -parametere.

Identifiser uønskede henvisninger: Ta bare med henvisningene du ønsker.

Opprett underområder (bare i 360): Opprett fullverdige områder som er undergrupper av dataene i 360-områdene dine.

Ekskluderinger av henvisninger: Ekskluderinger som angis i UA, kan påvirke konverteringer som tilskrives Google Ads. Hvis disse ekskluderingene ikke er konfigurert på tilsvarende måte i GA4, kan kreditten som tilskrives Google Ads, være annerledes. (I UA opprettes det for eksempel ofte ekskluderinger for betalingsleverandører, for eksempel for PayPal.)

Hvis henvisningsadresser er ekskludert i UA, men ikke i GA4, kan GA4-konverteringene tilskrives feil i GA4. Dette kan medføre at færre konverteringer tilskrives den betalte Google-kanalen sammenlignet med UA. Ekskluderinger av henvisninger har innvirkning på hvor mye konverteringskreditt som eksporteres til Google Ads.

Samkjør innstillingene for ekskludering av henvisninger i UA og GA4 for å unngå feil i attribusjonen. Vær oppmerksom på at det samlede antallet konverteringer i Google Analytics-området ikke påvirkes av at du ekskluderer henvisninger: Ekskluderingene har bare innvirkning på hvordan konverteringene tilskrives.

Finn ut mer om ekskludering av henvisninger i UA

Finn ut hvordan du identifiserer uønskede henvisninger i GA4

I Google Ads

Dette er de viktigste årsakene til forskjeller mellom lignende UA- og GA4-konverteringer basert på produktvalg, oppsett og innstillinger i Google Ads.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Konverteringsvindu: Innstillingene for konverteringsvinduet i Google Ads definerer hvor lenge etter et Google Ads-kontaktpunkt dette kontaktpunktet kan tilskrives konverteringskreditt. Ofte kan brukeren selv angi denne verdien (f.eks. 90 dager).

Ved avvik i innstillingene risikerer du at et kontaktpunkt kan tilskrives konverteringskreditt i UA, men ikke i GA4 – og omvendt.

Samkjør innstillingene for konverteringsvinduer i Google Ads for konverteringshandlingene i UA og GA4, i tråd med innstillingene for GA4-området.

Innstillinger for attribusjonsmodeller (i Google Ads): Attribusjonsmodeller styrer hvordan kreditten fordeles mellom kontaktpunktene i konverteringstrakten. Forskjeller i innstillingene for attribusjonsmodellen i Google Ads mellom konverteringshandlingene for UA og GA4 kan resultere i ulik fordeling av kreditten for kampanjene i Google Ads-kontoen eller managerkontoen (MCC).

Merk: Endringer i attribusjonsinnstillingene i Google Ads har ingen innvirkning på det samlede antallet konverteringer som tilskrives Google Ads.

Samkjør attribusjonsmodellene i konverteringsinnstillingene i Google Ads.

Rapporteringsmetoder i Google Ads: For å vise hvilken annonse som bidro til en konvertering, rapporteres konverteringer basert på rapportering av interaksjonstid. I Google Analytics rapporteres konverteringer på en annen måte ved hjelp av rapportering av konverteringstidspunkt.

Hvis en konvertering for eksempel fant sted 10. mai, kan den tilskrives et annonseklikk 5. mai. Google Analytics rapporterer vanligvis denne konverteringen 10. mai, mens Google Ads rapporterer konverteringen 5. mai.

Dette omfatter hendelser importert til Google Ads fra både UA og GA4, men forskjeller i innstillingene (f.eks. attribusjonsmodellen eller konverteringsvinduet) for konverteringshandlingene kan forsterke effekten.

Hvis du justerer innstillingene for konverteringshandlinger som importeres til Google Ads, reduserer du effekten av de ulike rapporteringsmetodene til et minimum.

Vær oppmerksom på at konverteringer kan tilskrives gjennom hele konverteringsvinduet (opptil 90 dager i Google Ads), slik at det kan gå opptil 90 dager før dataene for GA4 og UA er fullstendig sammenlignbare.

I Baneberegninger-rapporten for UA-konverteringen i Google Ads kan du se hvor lang tid det går før flesteparten av brukerne konverterer. Deretter kan du vurdere om et konverteringspar kan sammenlignes, eller om du må vente lenger.

Merk: Over 95 % av konverteringene tilskrives i løpet av de første 14 dagene. Dette betyr at du må bruke Google Ads-data når du sammenligner data for UA og GA4 som er over 14 dager gamle.

Andre årsaker til avvik

Hvis du fortsatt opplever betydelige avvik mellom UA- og GA4-konverteringene dine etter at du har gjennomgått de viktigste årsakene til forskjeller i rapporterte konverteringer ovenfor, kan du gå videre til listen over andre årsaker nedenfor.

Husk at forskjeller mellom lignende UA- og GA4-konverteringer er forventet. Denne listen hjelper deg med å redusere avvik ved å utjevne forskjellene mellom produktene, oppsettene og innstillingene der dette lar seg gjøre. 

I Google Analytics

Dette er andre årsakene til forskjeller mellom lignende UA- og GA4-konverteringer basert på produktvalg, oppsett og innstillinger i Google Analytics.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Sporing av netthandel: Google Analytics støtter ulike oppsett for netthandel. Du kan implementere GA4-oppsettet og UA-oppsettet samtidig, eller du kan bruke ett av oppsettene i begge områdene. Hvis du bruker to oppsett, kan det forekomme dataavvik. Du finner mer informasjon i utviklerveiledningen.

Bruk av forskjellige netthandelsoppsettet kan medføre at antallet konverteringer i GA4 blir høyere eller lavere enn i UA.

Når du samler inn netthandelsdata for GA4, er det lurt å bruke oppsettet for netthandel i GA4 (utviklerveiledningen).

Vi anbefaler at du unngår i bruke tilknyttede nettstedstagger i sporing av netthandel.

Vi anbefaler også at du bruker det samme oppsettet for netthandel i UA og GA4 når du skal sammenligne disse to områdene.

Betingelser for utløsing av tagger: Hardkodede betingelser for utløsing av tagger kan påvirke hvordan og når tagger utløses.

Siden du i mange tilfeller implementerer nye tagger når du konfigurerer datainnsamling i GA4, må du kanskje implementere tidligere utløsingsbetingelser i GA4 for at taggene skal utløses. For å redusere risikoen for avvik i datainnsamlingen anbefaler vi at du bruker de samme betingelsene for utløsing av tagger.

Hvis datainnsamlingen er begrenset i UA og ikke i GA4, kan antallet brukere, økter, sidevisninger og konverteringer være høyere i GA4.

Vi anbefaler at du bruker gtag.js eller gtm.js (med GA4-tagger) til å samle inn data til GA4-områder.

Betingelsene for utløsing av tagger påvirkes ikke direkte av at du bruker andre typer tagger (f.eks. tilknyttede nettstedstagger). Vi anbefaler imidlertid at du legger inn taggene på nytt hvis betingelsene for utløsing av taggene kan gjøre at taggene utløses ulikt i UA og GA4.

Når taggene er implementert, må du samkjøre alle betingelser for utløsing av taggene. Du kan se et eksempel på en slik betingelse i denne artikkelen om måling av tid i utviklerveiledningen.

Ekskluder intern trafikk: I innstillingene kan du filtrere ut interne brukere (sett fra kundens perspektiv, altså kundens medarbeidere) eller teste trafikken.

Hvis innstillingene i UA og GA4 er ulike, er det forventet at området uten ekskluderingsfiltrene viser flere brukere, økter, sidevisninger og påfølgende konverteringer.

Vi anbefaler at du samkjører innstillingene i UA og GA4 for redusere avviket til et minimum. Du finner mer informasjon i denne artikkelen for UA og denne artikkelen for GA4.

Sideendringer basert på hendelser oppført i nettleserloggen: Med forbedret måling i GA4 måles sideendringer basert på hendelser oppført i nettleserloggen, som standard i GA4, men ikke i UA. Dette resulterer i høyere sidevisninger i GA4 enn i UA, noe som igjen kan føre til avvik.

Eksempel: Hvis nettstedets oppsett og bruksmønstre gjør at mange sider lastes inn via endringer oppført i nettleserloggen, måles disse hendelsene når denne innstillingen er slått på. Dette fører til avvik fra UA, der slike hendelser ikke er blitt målt.

Hvis du vil at antallet sidevisninger skal samsvare bedre mellom UA og GA4, kan du slå av innstillingen for forbedret måling i GA4. Finn ut mer.
Andre hendelseskilder (utløsere for målgrupper, Measurement Protocol, redigering av hendelser osv.): Hvis du genererer slike hendelser og merker dem som konverteringer, kan det føre til en økning i konverteringsvolumet i GA4 hvis du sammenligner konverteringene på områdenivå med UA.

Bruk samsvarende oppsett for lignende UA- og GA4-konverteringer i Google Analytics.

Du kan konfigurere hendelser som nylig er opprettet fra disse kildene, under unike hendelsesnavn, slik at målingene i UA og GA4 samsvarer bedre med hverandre. Hvis det ikke er mulig å konfigurere hendelsene på nøyaktig samme måte, bør du ikke sammenligne de to hendelsene.

Filtre for nettsøppel og robottrafikk:

Filtrene reduserer trafikken i UA. Hvis filtrene ikke brukes i GA4, rapporterer GA4 mer trafikk og påfølgende konverteringer i tilfeller der nettsøppel og robottrafikk konverterer.

Slå på innstillingen for filtrering av robottrafikk i UA, og vurder å legge til nettsøppelfiltre i UA hvis du mottar nettsøppel.
Ekskludering av nettadresseparametere: I UA kan kunder ha konfigurert mål slik at de samsvarer nøyaktig med bestemte nettadresser. Siden ekskludering av nettadresseparametere ikke er tilgjengelig i GA4, kan det finnes mange versjoner av nettadressen som ikke fanges opp av definisjonen av den aktuelle konverteringen.

Sjekk om det brukes ekskluderinger av nettadresseparametere i UA for å få oversikt over mulige forskjeller i GA4.

DDA-modellen for konverteringer og inntekter: I UA brukes siste ikke-direkte klikk som attribusjonsmodell for mål. For GA4-konverteringer brukes modellen for databasert attribusjon (DDA) som standard.

Avhengig av hvordan attribusjonskreditten endrer seg basert på DDA, ser brukerne mer eller mindre kreditt som tilskrives betalte kanaler (fra Google). Merk deg at attribusjonsmodellen ikke påvirker det samlede antallet konverteringer for en gitt hendelse.

Selv om dette ikke anbefales, kan du teste ut eller tallfeste forskjellene ved å bytte attribusjonsmodellen for området til siste klikk i GA4.

Merk: Siden attribusjonsmodellene i Google Analytics ikke påvirker det samlede antallet konverteringer i et område, anbefaler vi at du først feilsøker alle andre faktorer som kan føre til avvik, for å redusere de samlede forskjellene på områdenivå for konverteringspar (altså lignende konverteringer i UA og GA4) til et minimum.

Tidssoneforskjeller og tilbakestilling av kampanjer: I UA avsluttes en økt ved midnatt, og deretter starter en ny økt med nye kampanjeparametere. Dette er annerledes i GA4. Derfor kan du oppleve avvik mellom øktene, noe som i sin tur kan resultere i avvik i fremdriften mot målet og antallet konverteringer per økt.

Dette medfører vanligvis ikke betydelige forskjeller i det samlede antallet konverteringer i et bestemt område. Avviket er antakeligvis bare synlig når du sammenligner enkeltdager i UA og GA4.

Ingen direkte løsning – dette problemet er løst i GA4.
Forskjeller i konfigureringen av sidevisninger: Du kan slå av målingen av sidevisninger basert på hendelser oppført i nettleserloggen i GA4. Hvis du bruker tilknyttede nettstedstagger på nettsteder som bare består av én side, videresendes mangelfulle målinger til GA4.

Du kan konfigurere GA4 slik at målingen av sidevisningene bygger på hendelser oppført i nettleserloggen. Dette er ikke mulig i UA. Med denne konfigurasjonen blir målingen bedre i GA4, men samtidig kan du oppleve større avvik. Du kan slå av denne innstillingen hvis du vil at tallene skal samsvare bedre mellom UA og GA4.

Du kan lese mer om hvordan du konfigurerer måling av enkeltsider i UA, på denne siden i utviklerveiledningen. Med denne fremgangsmåten oppnår du ikke fullstendig samsvar mellom UA og GA4, men du kan redusere forskjellene for enkeltsider til et minimum.

Google-signaler og User-ID: Med disse innstillingene kan du deduplisere brukere i GA4-områder. Disse innstillingene har bare innvirkning på noen få rapporter og rapporteringsvisninger i UA. I GA4 påvirker de all informasjonen i området.

Hvis du slår på Google-signaler og User-ID i GA4, reduseres antallet nye brukere og det samlede antallet brukere. Årsaken er at GA4 knytter sammen interaksjoner som i UA ville ha blitt vurdert som interaksjoner fra ulike brukere. Derfor kan konverteringskreditten tilskrives ulikt. Disse funksjonene påvirker sannsynligvis ikke det samlede antallet konverteringer i Google Analytics, men funksjonene kan bidra til forskjeller i eksporteringer til Google Ads. Google-signaler og User-ID kan berøre annonsører som måler konverteringer via avspilling med deltakelse.

Ingen direkte løsning – med dedupliseringen i GA4 får du bedre oversikt over hvordan brukerne samhandler med kundenes elementer.

Vi anbefaler at du implementerer begge funksjonene på begge plattformene. Dette bidrar til at avvikene reduseres til et minimum, men du kan ikke unngå dem fullt og helt.

 

Tidsavbrudd for økter: Du kan endre innstillingene for tidsavbrudd for økter. Hvis du endrer standardinnstillingene, kan dette påvirke trafikkvolumet og attribusjonen. Vi anbefaler at du bruker standardinnstillingene. Hvis du har endret tidsavbruddet for økter i UA, bør du også endre denne innstillingen i GA4. Finn ut mer.

Overstyring av innstillingene for informasjonskapsler

Når du endrer innstillingene for informasjonskapsler i UA, må du bruke de tilsvarende innstillingene når du konfigurerer GA4.

Hvis du fremskynder utløpsdatoer for informasjonskapsler, kan dette påvirke attribusjonen og føre til forskjeller i konverteringsattribusjonen. Finn ut mer.

Bruk av automatisk tagging og manuell tagging (i samme nettadresse) Du kan bruke automatisk tagging og manuell tagging i én og samme nettadresse, men dette fungerer ikke i alle tilfeller.
Valg av dimensjoner og beregninger GA4 har et større antall dimensjoner for brukeranskaffelse enn UA. Derfor kan du ikke sammenligne mellom alle kombinasjoner av rapporteringsdimensjoner i UA og GA4.
Forskjeller i implementeringen av appsporing i UA og GA4 Vi anbefaler at du bruker én SDK der dette er mulig. Vær oppmerksom på at bare et begrenset antall brukere kan samle inn appdata i UA. Brukerne må implementere Firebase SDK for å kunne samle inn og rapportere om appdata i GA4-områder.

Tilknyttede nettstedstagger (inkludert sideinnlastinger): Tilknyttede tagger lastes inn sekvensielt, det vil si at GA4-taggen lastes inn etter den overordnede taggen (en eksisterende gtag.js- eller analytics.js-tag). Dette kan medføre følgende:

 1. Hvis du laster inn flere tagger, kan dette påvirke hastigheten på nettstedet.
 2. Hvis brukerne navigerer ekstremt raskt gjennom et nettsted, rekker taggene kanskje ikke å utløses, noe som resulterer i tapte hendelser.
For å redusere risikoen for at hendelser går tapt, anbefaler vi at du implementerer egne GA4-tagger i stedet for å bruke tilknyttede nettstedstagger eller sideinnlastinger. Spesielt i store og komplekse Analytics-konfigurasjoner bør du unngå å bruke tilknyttede nettstedstagger eller sideinnlastinger.
Bruk av app- og nettdata i GA4-områder: I GA4 samles data og hendelser for apper og nettsteder. Hvis du kombinerer app- og nettdataene dine i GA4, men ikke har gjort tilsvarende i UA, får du et høyere antall konverteringer i GA4. For at sammenligningen skal bli mest mulig nøyaktig, bør du unngå å ta med appdatastrømmer hvis UA-områdene dine ikke inneholder apptrafikk. Hvis appstrømmen allerede er tatt med og du vil sammenligne UA med GA4, bør du segmentere rapportene slik at appkonverteringene blir ekskludert.
Oppdaterte kanalgrupperinger: I GA4-kanalgrupperinger kan konverteringer tilordnes til kanaler på en annen måte. Finn ut mer. Brukerne har ikke muligheten til å overstyre hvilke konverteringer som eksporteres til Google Ads.

I Google Ads

Dette er andre årsakene til forskjeller mellom lignende UA- og GA4-konverteringer basert på produktvalg, oppsett og innstillinger i Google Ads.

Beskrivelse Løsning eller anbefaling

Samtykkemodus: Modellering basert på samtykkemodus er tilgjengelig for annonsører som har implementert Google Analytics ved hjelp av gtag.js eller Google Tag Manager.

For analytics.js tilbyr vi ikke modellering basert på samtykkemodus, siden samtykkestatusen ikke kan defineres nøyaktig uten at du har implementert gtag.js eller GTM. Siden GA4-oppsett som regel bygger på gtag.js eller GTM, fungerer samtykkemodus i GA4.

Hvis både UA og GA4 bruker tagger som er kompatible med samtykkemodus, kan du bruke modellering for både UA- og GA4-konverteringer i Google Ads, men bare i avanserte implementeringer.

Merk: GA4-hendelser modelleres bare for avanserte implementeringer. I grunnleggende implementeringer (bare med samtykke) kan importerte UA-konverteringer modelleres i Google Ads, mens GA4-konverteringer ikke kan det. Finn ut mer.

For at sammenligningsgrunnlaget skal være riktig, må annonsørene bruke en tagtype som er kompatibel med samtykkemodus, i begge områdene. I tillegg må annonsørene bruke en avansert implementering for å få tilgang til modellering i Google Ads for både UA- og GA4-konverteringer.
Måling av avspilling med deltakelse: I GA4 kan du tilskrive konverteringer til YouTube-annonseinteraksjoner med deltakelse selv om disse annonseinteraksjonene ikke bidro direkte til besøk på nettstedet, men til senere konverteringer. Dette kan medføre at konverteringer eksporteres til Google Ads, men at UA ikke eksporterer kreditt til Google Ads for disse konverteringene. Hvis annonsøren har et betydelig YouTube-forbruk, kan GA4 dermed rapportere flere tilskrevne konverteringer til Google Ads.

Dette skal ikke føre til en økning i antallet konverteringer for nettrafikk i GA4. Det kan imidlertid tilskrives mer konverteringskreditt til Google Ads-kanalen i GA4 sammenlignet med UA, noe som fører til bedre resultater i Google Ads.

Du kan sammenligne antallet konverteringer ved å segmentere rapporteringen på kampanje- eller kontonivå i Google Ads. Påse at du sammenligner konverteringshandlinger som måler den samme konverteringshandlingen.

Det er ikke mulig å segmentere standardrapporter etter type annonsehendelse og konverteringskilde samtidig, og derfor er det vanskelig å gjøre en direkte sammenligning i UI-et i Google Ads.

Eksporteringsmodell for kreditt: Modellen for eksportering av konverteringer fra GA4 til Google Ads skiller seg fra modellen for eksportering fra UA. UA – og i utgangspunktet også GA4 – brukte tidligere eksporteringsmodellen siste ikke-direkte klikk. Nå bruker GA4 eksporteringsmodellen siste kreditt, slik at konverteringskreditten eksporteres selv om det siste ikke-direkte kontaktpunktet ikke tilhører Google Ads.

Selv om dette ikke fører til forskjeller på områdenivå, kan antallet konverteringer i GA4 skille seg fra antallet som eksporteres til Google Ads. Antallet kan være både høyere og lavere sammenlignet med verdien i UA basert på brukernes uavhengige brukerreiser.

Vi har lansert eksportering av siste kreditt siden modellene for siste ikke-direkte klikk ikke er tilstrekkelige. Med «siste kreditt»-modellen eksporterer GA4 riktig konverteringskreditt i flere kanaler til Google Ads. Du kan ikke gjøre noe spesifikt for å redusere forskjellene mellom UA og GA4.
Metode for telling av konverteringer i Google Ads: Google Ads har en innstilling for å velge at én eller flere konverteringer telles innenfor en gitt konverteringsvindu for en gitt bruker.

Vi anbefaler at du endrer innstillingene for konverteringstelling for UA- og GA4-konverteringspar. Finn ut mer.

Gjelder for kunder som bruker manuelt opprettede GA4-områder og Smart-kampanjer: Eksporteringsmodellen for betalte kanaler fra Google i GA4 tilskriver alle konverteringer som eksporteres til Google Ads, til Google-kanaler.

Dette resulterer i at flere konverteringer eksporteres til Google Ads enn om innstillingen for betalte og organiske kanaler benyttes, siden denne modellen ekskluderer kanaler som ikke er betalte kanaler fra Google, fra konverteringsbanen. 

Ved å bruke betalte kanaler fra Google kan du danne deg et bedre bilde av effekten betalte Google-interaksjoner har. Denne modellen er ikke tilgjengelig i Universal Analytics, så det kan være vanskelig å sammenligne lignende UA- og GA4-hendelser når de importeres til Google Ads.
 

Nye Google GA4-områder er som standard angitt som betalte kanaler fra Google.

Du kan bruke attribusjonsinnstillingene på GA4-områdenivå i Administrator-delen til å kontrollere hvordan konverteringer eksporteres til Google Ads.

For å samkjøre innstillingene i Universal Analytics og Google Analytics 4 kan du bruke innstillingen for betalte og organiske kanaler. Finn ut mer

 

Fluktfrekvens

Beregning

UA

GA4

Fluktfrekvens

Prosentandelen av enkeltsideøkter der det ikke var noen interaksjoner med siden. En avvist økt har en varighet på 0 sekunder. Hvis en bruker for eksempel besøker nettstedet ditt og leser gjennom innholdet på startsiden i flere minutter, men forlater siden uten å klikke på noen linker eller utløse hendelser som registreres som interaksjonshendelser, anses økten som en avvisning.

Prosentandelen av økter som ikke var økter med engasjement. Hvis en bruker for eksempel besøker nettstedet ditt, gjennomgår innhold på startsiden din i mindre enn 10 sekunder og så forlater nettstedet uten å utløse noen hendelser eller besøke andre sider eller skjermer, telles økten som en avvisning.

Vi kaller det en økt med engasjement hvis økten varer i over 10 sekunder, har minst 1 konverteringshendelse eller består av minst 2 sidevisninger eller skjermvisninger. Hvis en bruker ikke har noen økt med engasjement (dvs. at vedkommende ikke oppfyller noen av kriteriene for en økt med engasjement), telles økten som en avvisning i Google Analytics.

Vær oppmerksom på dette

I Google Analytics 4 er fluktfrekvensen prosentandelen av øktene som ikke var økter med engasjement. Med andre ord er fluktfrekvens det motsatte av engasjementsandel. I Universal Analytics er fluktfrekvens prosentandelen av alle øktene på nettstedet der brukerne bare så på én side og bare utløste én forespørsel til Analytics-tjeneren.

Fluktfrekvensen, slik den beregnes i Universal Analytics, er et rimelig mål på engasjement på nettstedet, men nytteverdien har falt i takt med at apper og nettsteder er endret. Brukere kan for eksempel se på en enkeltsideapp og lukke den uten å ha utløst noen hendelse, noe som anses som en avvisning.

Med fluktfrekvens, slik den beregnes i Google Analytics 4, får du dessuten en nyttigere metode for å måle hvilket nivå kundene har interaksjoner med appen din eller nettstedet ditt på. Hvis du for eksempel har en blogg, har du kanskje ikke noe i mot at kundene besøker nettstedet for å lese en artikkel og så forlater det. Du bryr deg sannsynligvis mer om hvor mange kunder som besøker nettstedet, ikke finner det de er ute etter, og forlater det raskt.

Antall hendelser

Hendelser utgjør en fundamental forskjell mellom datamodellen for henholdsvis Universal Analytics-områder og Google Analytics 4-områder.

Beregning

UA

GA4

Alle hendelser

En Universal Analytics-hendelse er en egen trefftype som består av komponentene «etikett», «handling» og «kategori».

Du kan for eksempel konfigurere en hendelse som registrerer at det klikkes på en registreringsknapp. Hendelsen kan ha «Handlingsfremmende oppfordring» som kategori, «Registrer deg» som handling og destinasjonsadressen som etikett. 

Totalt antall hendelser: Verdien øker med én hver gang en ny kategori/handling/etikett utløses.

Ikke aktuelt

Antall hendelser

Ikke aktuelt

Alle «treff» er en hendelse, og GA4-hendelser består ikke av komponentene «kategori», «handling» eller «etikett». Hvis en bruker for eksempel åpner en av sidene på nettstedet ditt, blir det utløst en page_view-hendelse. 

Alle handlinger er hendelser. Hvert hendelsesnavn er ikke nødvendigvis unikt. (Det er faktisk lurt å bruke det samme hendelsesnavnet på nytt mange ganger, slik at du kan skille hendelsen fra de innsamlede parameterverdiene.) En registrering kan for eksempel ha hendelsesnavnet sign_up og parameterne page_location, product, form_id og så videre. Det samme hendelsesnavnet kan (og bør) brukes for alle registreringsknapper på hele nettstedet (mens i UA er det lurt å bruke unike hendelsesnavn for hver knapp).

Vær oppmerksom på dette

I GA4 kan det hende at sign_up-hendelsen ikke betyr det samme som i UA. Hvis du bare har ett registreringsskjema på nettstedet og bare én knapp som kan utløse registreringshendelsen, kan antallet hendelser registrert være nokså likt. Hvis det imidlertid finnes flere sign_up-hendelser på nettstedet, kan det hende at antallet registrert i henholdsvis GA4 og UA ikke samsvarer i det minste ettersom registreringen er annerledes. 

I GA4-rapporter vises ikke kategori, handling eller etikett. Du bør derfor revurdere måten du samler inn data på, slik at innsamlingen er tilpasset GA4-modellen. Det er en bedre løsning enn å overføre den nåværende hendelsesstrukturen til Google Analytics 4.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
15813338636968614641
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256