Ανάλυση συνεισφοράς καναλιών

Η αναφορά Υποβοηθούμενες μετατροπές συνοψίζει τους ρόλους και τις συνεισφορές των καναλιών σας. Ένα κανάλι μπορεί να παίζει τρεις ρόλους σε μια διαδρομή μετατροπής:

 • Τελευταία αλληλεπίδραση είναι η αλληλεπίδραση πριν από τη μετατροπή.
 • Βοηθητική αλληλεπίδραση είναι κάθε αλληλεπίδραση που βρίσκεται στη διαδρομή μετατροπής, αλλά δεν είναι η τελευταία αλληλεπίδραση.
 • Πρώτη αλληλεπίδραση είναι η πρώτη αλληλεπίδραση στη διαδρομή μετατροπής. Πρόκειται για ένα είδος βοηθητικής αλληλεπίδρασης.

Το Analytics, για να υπολογίσει τις μετρήσεις σε αυτήν την αναφορά, εξετάζει όλες τις διαδρομές μετατροπών για τις μετατροπές που αναλύετε.

 • Υποβοηθούμενες μετατροπές και Αξία υποβοηθούμενων μετατροπών:
  Είναι ο αριθμός (και η χρηματική αξία) πωλήσεων και μετατροπών τις οποίες υποβοήθησε το κανάλι. Αν ένα κανάλι εμφανίζεται οπουδήποτε, εκτός ως τελική αλληλεπίδραση σε μια διαδρομή μετατροπής, θεωρείται υποβοηθούμενη μετατροπή για αυτήν τη μετατροπή. Όσο πιο υψηλοί είναι αυτοί οι αριθμοί, τόσο πιο σημαντικός είναι ο υποβοηθητικός ρόλος του καναλιού.
 • Μετατροπές τελευταίου κλικ ή απευθείας αλληλεπίδρασης και Τιμή μετατροπών τελευταίου κλικ ή απευθείας αλληλεπίδρασης:
  Είναι ο αριθμός (και η χρηματική αξία) πωλήσεων και μετατροπών τις οποίες έκλεισε ή ολοκλήρωσε το κανάλι. Η τελευταία αλληλεπίδραση για μια μετατροπή αποδίδεται στο τελευταίο κλικ ή στην επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές πριν από τη συγκεκριμένη μετατροπή. Όσο υψηλότεροι είναι αυτοί οι αριθμοί τόσο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος του καναλιού στην προώθηση της ολοκλήρωσης των πωλήσεων και των μετατροπών.
 • Μετατροπές πρώτου κλικ και Αξία μετατροπής πρώτου κλι:
  Είναι ο αριθμός (και η χρηματική αξία) πωλήσεων και μετατροπών που ξεκίνησε το κανάλι. Πρόκειται για την πρώτη αλληλεπίδραση σε μια διαδρομή μετατροπής. Όσο υψηλότεροι είναι αυτοί οι αριθμοί τόσο σημαντικότερος είναι ο ρόλος του καναλιού στην έναρξη νέων πωλήσεων και μετατροπών.
 • Υποβοηθούμενες μετατροπές/Μετατροπές τελευταίου κλικ ή απευθείας αλληλεπίδρασης και Μετατροπές πρώτου/τελευταίου κλικ ή απευθείας αλληλεπίδρασης:
  Αυτές οι αναλογίες συνοψίζουν τον συνολικό ρόλο ενός καναλιού. Μια τιμή κοντά στο 0 υποδεικνύει ότι ένα κανάλι ολοκλήρωσε περισσότερες πωλήσεις και μετατροπές σε σχέση με εκείνες που υποβοήθησε. Μια τιμή κοντά στο 1 υποδεικνύει ότι το κανάλι υποβοήθησε και ολοκλήρωσε στον ίδιο βαθμό πωλήσεις και μετατροπές. Όσο περισσότερο υπερβαίνει αυτή η τιμή το 1, τόσο περισσότερο υποβοήθησε το κανάλι πωλήσεις και μετατροπές.

Μια σημείωση σχετικά με τους υπολογισμούς

Οι υποβοηθούμενες μετατροπές για ένα συγκεκριμένο κανάλι μετρούν όλες τις μετατροπές στις οποίες η τελευταία αλληλεπίδραση δεν σχετίζεται με αυτό το κανάλι. Η αξία υποβοηθούμενης μετατροπής είναι η συνολική αξία που σχετίζεται με αυτές τις μετατροπές. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να σημειωθεί διπλή μέτρηση σε διάφορες σειρές ή σε διάφορες υποβοηθούμενες και τελευταίες μετατροπές. Αν σημειωθούν δύο μετατροπές για έναν χρήστη, οι αλληλεπιδράσεις καναλιού που περιλαμβάνονται και στις δύο διαδρομές μετατροπών μετρούν και για τις δύο μετατροπές.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων Πολυκαναλικών διοχετεύσεων για τον εντοπισμό και την επίλυση σχετικών προβλημάτων.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;