Príklady cieľov typu Cieľ

Konverzie založené na používateľoch zobrazujúcich konkrétnu stránku alebo obrazovku.

Tento článok vysvetľuje, ako konfigurovať ciele typu Cieľ v rámci najčastejšie sa vyskytujúcich scenárov. Všeobecnejšie informácie o nastavení cieľov nájdete v článku Nastavenie a úprava cieľov.

Obsah tohto článku:

Pevne nastavené webové adresy

Mnohé weby používajú pevne nastavené webové adresy pre konkrétnu webovú stránku. Štruktúra týchto stránok závisí od webovej technológie, ktorá bola použitá pre tento web. Príklad:
 • http://www.mojavlastnaosobnadomena.sk/2008/kategoria/nazov-prispevku-blogu/
 • http://www.vzorovyobchodsdomacimizvieratami.sk/psy/krmivo.php
 • http://www.vzorovyobchodsdomacimizvieratami.sk/macky/krmivo.html

Konfigurovanie cieľov pre tieto typy webových adries:

 • Najprv overte, či je webová adresa cieľa jedinečná pre túto stránku alebo tento cieľ a či je konzistentná pre každé zobrazenie.
  Ak je webová adresa rovnaká v rámci viacerých krokov v procese cieľa, pozrite si článok Identické webové adresy vo viacerých krokoch (nižšie). Ak sa webová adresa v každom zobrazení mení alebo ak má rovnaké parametre názvu a hodnoty, prečítajte si pokyny pre dynamicky generované webové adresy.
 • Cieľ: Zadajte časť cieľa, ktorá zodpovedá identifikátoru URI požiadavky.
  Identifikátor URI požiadavky je časť webovej adresy, ktorá nasleduje za adresou domény. Ak použijeme webové adresy z predchádzajúceho príkladu, zadali by ste tieto hodnoty:
  • /2008/kategoria/nazov-prispevku-blogu/
  • /psy/krmivo.php
  • /macky/krmivo.html
 • Rozlišovať malé a veľké písmená: Toto políčko začiarknite iba v prípade, že chcete nastaviť zhodu iba pre jednu z dvoch identických webových adries, ktoré sa vzájomne líšia iba veľkosťou písmen (napr. /kontakt.html/KONTAKT.html).
 • Typ zhody: Použite typ zhody, ktorý je pre váš účel najvhodnejší. Vo väčšine prípadov postačuje predvolená zhoda (Rovná sa). Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Typy zhody.
 • Hodnota: Ak máte určenú hodnotu pre svoju stránku, zapnite túto možnosť a zadajte túto hodnotu do tohto poľa. Ďalšie informácie nájdete v článkoch Informácie o cieľoch a Hodnota cieľa.

Transakcie elektronického obchodu

Ak chcete sledovať transakcie, bude potrebné pridať kód sledovania elektronického obchodu do vášho nákupného košíka. Službe Analytics to umožňuje vypočítať metriky Výnosy a NI z nákupov na vašom webe. Často je však užitočné zároveň vytvoriť cieľ typu Cieľ, ktorý by signalizoval dokončenie transakcie elektronického obchodu. Nastavenie cieľa typu Cieľ vám umožní vidieť percento relácií, ktoré viedli k aspoň jednej transakcii (t. j. toto bude konverzný pomer pre tento cieľ).

Ak nastavíte cieľ typu Cieľ na signalizáciu dokončenia transakcie elektronického obchodu, pole Hodnota cieľa ponechajte prázdne. Skutočná hodnota transakcie sa zobrazí v rámci metriky Výnosy (nie ako metrika Hodnota cieľa) a bude vychádzať z kódu sledovania elektronického obchodu v nákupnom košíku.

Po definovaní sledovania elektronického obchodu a overení, či sa údaje o transakciách odosielajú do služby Analytics, konfigurujte svoj cieľ typu Cieľ nasledujúcim spôsobom:

 • Pre cieľ: Zadajte webovú adresu stránky s poďakovaním za nákup. Príklad: http://www.we-sell-for-you.com/mysite/myCart_receipt_thankyou.asp
 • Typ zhody: Najvhodnejšou voľbou pre stránky nákupu je zvyčajne možnosť Začína na, keďže webové adresy nákupného košíka často pripájajú parametre na koniec webovej adresy, aby sa údaje odoslali na server elektronického obchodu. Otestovaním svojho nákupného košíka môžete určiť štruktúru webovej adresy a podľa toho nastaviť zhodu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Typy zhody nižšie.
 • Hodnota cieľa: Ak sledujete transakciu elektronického obchodu, ponechajte toto pole prázdne. Hodnotu určitej akcie zistíte v položke Výnosy v rámci prehľadov elektronického obchodu.

Dynamicky generované alebo variabilné webové adresy

Ak vaše webové adresy zahŕňajú výrazy dopytov alebo ak sa na ich konci nachádzajú parametre, pri zadávaní webových adries zúženia alebo cieľa typu Cieľ použite typy zhody Začína na alebo Regulárny výraz. Príklady dynamických alebo variabilných webových adries:

 • http://www.example.com/informacie/strankaSparametrom.html?id=89
 • http://www.example.com/predaj/PonukaJanuar.html?utm_source=BulletinJan&utm_medium=email
 • http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Typy zhody nižšie.

Identické webové adresy vo viacerých krokoch

V určitých situáciách sa webová adresa v priebehu postupnosti činností nemení. Proces registrácie môže mať napríklad nasledujúcu cestu webových adries:

 • Krok č. 1 (registrácia): www.example.com/sign_up.cgi
 • Krok č. 2 (vyjadrenie súhlasu so zmluvou): www.example.com/sign_up.cgi
 • Krok č. 3 (dokončenie): www.example.com/sign_up.cgi

Vo všeobecnosti vám odporúčame vykonať tieto kroky:

 1. Nastavte sledovanie udalostí na sledovanie tokov, ako je tento. 
 2. Použite cieľ udalosti namiesto cieľa typu Cieľ.

Pokročilí používatelia však môžu sledovať prechod používateľov zúžením aj s rovnakou webovou adresou pre každý krok. Ak chcete využiť túto možnosť, potrebujete upraviť kód sledovania na vytvorenie virtuálneho zobrazenia stránky pre každý krok v postupnosti, ktorú chcete sledovať.

Do funkcie ga môžete odoslať príkaz send s typom prístupu pageview a predvolenú hodnotu stránky prepísať vlastnou vytvorenou webovou adresou tak, ako je to opísané v príručke vývojára. V prípade príkladu uvedeného vyššie môžu úpravy vo vašom kóde sledovania analytics.js vyzerať takto:

ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step1.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step2.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step3.html');

Nakoniec definujte webové adresy zúženia a cieľa typu Cieľ na základe adries vytvorených v rámci úprav kódu sledovania.

Ciele pre viaceré kritériá

Cieľ môžete definovať pre viaceré kritériá, ako je napríklad interakcia s dvomi konkrétnymi sekciami webu alebo návšteva ľubovoľnej stránky v rámci podadresára webu. Ak to chcete uskutočniť, použite typ zhody Regulárny výraz. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Typy zhody. Nasledujúce príklady ilustrujú tieto scenáre:

 • použitie výrazu ^/sports/.* na priradenie cieľa pri zobrazení ľubovoľnej stránky v rámci adresára sports,
 • použitie výrazu sport.html|hudba.html na priradenie cieľa v prípade, že si používateľ zobrazí stránku sport.html alebo stránku hudba.html.

Ciele na iných weboch

Ak sa koncová webová adresa, ktorú chcete použiť ako cieľ, nachádza na inom webe, prečítajte si článok Ciele a kroky lievika na weboch tretej strany.

Tipy na nastavenie lievikov

Pri vytváraní cieľa typu Cieľ máte možnosť vytvoriť aj zúženie pre tento cieľ. Zúženie je sekvencia stránok, ktoré podľa vás musia používatelia zobraziť predtým, ako dosiahnu cieľ. Údaje prehľadu pre zúženie sa zobrazia v prehľade Vizualizácia zúženia.

Pred vytvorením zúženia pamätajte na nasledujúce skutočnosti:

 • Sekvenciu otestujte na svojom webe a poznačte si všetky stránky, z ktorých pozostáva celá sekvencia aktivít, prostredníctvom ktorých chcete sledovať dosahovanie cieľa.
 • Koncová stránka sekvencie je skutočný cieľ a jej webovú adresu je nutné zadať do poľa cieľa, nie do sekcie zúženia.
 • Typ zhody vybratý pre cieľ sa vzťahuje aj na každú webovú adresu v sekcii zúženia.
 • Vynechajte názov domény webovej adresy v každom kroku zúženia (napr. adresa http://www.example.com/aboutUs.html by mala byť zadaná ako adresa /aboutUs.html).
 • Ak nastavíte prvý krok zúženia ako povinný, do počtu konverzií pre prehľad Vizualizácia zúženia sa zahrnú iba používatelia, ktorí dosiahli cieľ prostredníctvom tohto prvého kroku. V opačnom prípade bude počet konverzií pre cieľ rovnaký vo všetkých prehľadoch.

Ak chcete definovať zúženie, postupujte takto:

 1. Otvorte alebo vytvorte cieľ typu Cieľ.
 2. Povoľte možnosť Zúženie a zadajte pre tento krok názov, ktorý sa má zobrazovať v prehľadoch zúžení. Napríklad pre stránku vitajte.html môžete ako názov použiť označenie Vitajte.
 3. Zadajte webovú adresu pre prvú stránku v zúžení pre krok č. 1.
 4. Ak chcete, aby bol prvý krok povinný, kliknutím na prepínač Povinný krok zapnite túto možnosť.
 5. Ak chcete pridať ďalšie kroky zúženia, kliknite na položku +Pridať ďalší krok a zadajte názov a webovú adresu príslušnej stránky. Poznámka: Nezabudnite, že koncovú stránku procesu nemáte zadať v sekcii zúženia, ale do poľa Cieľ.
 6. Po dokončení pridávania stránok kliknite na položku Vytvoriť cieľ (alebo na položku Uložiť cieľ).

Ak chcete overiť funkčnosť zúženia, zobrazte prehľady Vizualizácie zúženia a pozrite si údaje v nich.

Typy zhody: Začína na, Rovná sa a Regulárny výraz

Existujú tri rôzne typy zhody, ktoré definujú, ako Analytics identifikuje webovú adresu cieľa alebo zúženia. Vybratý typ zhody pre webovú adresu cieľa sa vzťahuje aj na webové adresy v zúžení, ak ho vytvoríte.

 1. Rovná sa – pre štandardné, pevne nastavené webové adresy:

  Zhoda Rovná sa je presná zhoda v každom znaku vašej webovej adresy – bez výnimky a od začiatku až do konca. Túto zhodu použite, keď sú webové adresy vašich webových stránok ľahko čitateľné a nemenia sa.

  Táto možnosť vyžaduje, aby sa vami poskytnuté webové adresy pre zúženie alebo cieľ presne zhodovali s webovými adresami zobrazenými v prehľadoch. Vo webovej adrese nesmú byť žiadne dynamické (meniace sa) informácie, ako napríklad identifikátory relácie alebo parametre dopytu.

  Ak používate pre cieľ typ zhody Rovná sa (napr. /nakup/dakujeme.html), medzery pred adresou alebo za ňou v poli Cieľ zneplatnia cieľ.
 2. Začína na – na elimináciu koncových parametrov webových adries:

  V tomto prípade sa zhodujú identické znaky od začiatku reťazca až po posledný znak (vrátane) v reťazci, ktorý určíte. Túto možnosť použite, keď sa webové adresy vašej stránky vo všeobecnosti nemenia, no na konci obsahujú dodatočné parametre, ktoré chcete vylúčiť.

  Ak váš web obsahuje dynamicky generovaný obsah, použite filter zhody Začína na a vynechajte jedinečné hodnoty.

  Príklad: Konkrétny používateľ prejde na webovú adresu http://www.example.com/checkout.cgi?page=1&id=9982251615. V tomto prípade je parameter id pre každého ďalšieho používateľa iný. Túto stránku môžete aj naďalej priradiť pomocou kódu /checkout.cgi?page=1 ako webovú stránku a vybrať typ zhody Začína na.

 3. Regulárny výraz – na priradenie v prípade viacerých kritérií:

  Pri regulárnom výraze sa využívajú špeciálne znaky na povolenie zhody so zástupným znakom a flexibilnej zhody. Je to užitočné, keď sa vo webovej adrese tej istej webovej stránky môže líšiť kmeňová časť, koncové parametre alebo oboje.

  Ak by napríklad používateľ prichádzal z niektorej z viacerých subdomén a vaše webové adresy používajú identifikátory relácie, mohli by ste použiť regulárny výraz na definovanie konštantného prvku webovej adresy. Napríklad výraz checkout.cgi\?page=1 sa bude zhodovať s adresou http://sport.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002, ako aj s adresou http://rybolov.example.com/checkout.cgi?page=1&language=fr&id=119.

  Ako ďalší príklad použitia regulárnych výrazov možno uviesť nastavenie cieľa, ktorý bude dosiahnutý, ak používateľ prejde na ľubovoľnú stránku v podadresári: ^/sports/.*.

Overenie správnosti výrazov webových adries pre ciele

Správnosť zápisu webovej adresy cieľa môžete overiť vyhľadaním stránky v prehľade Stránky pomocou presnej webovej adresy alebo regulárneho výrazu, ktorý chcete použiť pri vytváraní cieľa. Ak dokážete úspešne zobraziť stránky, ktoré by sa podľa vás mali zobraziť po vyhľadávaní, môžete s istotou predpokladať, že webová adresa alebo výraz bude fungovať.

Príklady

Začína na

Predpokladajme, že vaše web predajne pre domácich miláčikov obsahuje určitý počet stránok v jednom adresári a chcete použiť webovú adresu so zhodou typu Začína na na vytvorenie cieľa iba pre stránky súvisiace s rybičkami, ktoré majú všetky rovnakú štruktúru:

 • /tovar/rybickyKrmivo.html
 • /supplies/fishTanks.html
 • /supplies/fishTankDecorations.html

Ak chcete overiť funkčnosť identifikátora URI priradenia, prejdite do prehľadu Všetky stránky webu, kliknite na tlačidlo rozšírené a vyberte možnosti Zahrnúť, StránkaZačína na pred vyhľadávacím poľom. Ak chcete priradiť webové adresy uvedené vyššie, zadajte do vyhľadávacieho poľa hodnotu /supplies/fish. Ak vyhľadávanie vráti stránky, ktoré sa podľa vašich očakávaní mali zhodovať, môžete použiť ten istý reťazec URI ako webovú adresu cieľa.

Zhoda s regulárnym výrazom

Keďže prehľad Všetky stránky povoľuje regulárne výrazy vo vyhľadávacom poli, je to skvelé miesto na overenie, či váš regulárny výraz bude fungovať ako cieľ. Množstvo stránok, ktorých názov súboru zahŕňa výraz collection, obsahuje napríklad web Google Developers pre Analytics. Príklad:

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/advanced

Mnohé z týchto súborov sa nachádzajú v adresári /collection stránok. Niektoré z nich sa tam však nenachádzajú. Na nastavenie cieľa, pri ktorom dochádza ku konverzii pri všetkej návštevnosti stránok obsahujúcich vo svojom názve reťazec collection, je potrebný regulárny výraz. Vyhľadávanie v prehľade Všetky stránky v sekcii Prehľady správania pomocou výrazu .*collection[^/]*html$ overuje, že tento regulárny výraz sa zhoduje so všetkými súbormi, ktoré obsahujú výraz collection, a so žiadnymi inými súbormi.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?