Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Przykładowe struktury kont

 

Tematy w tym artykule:

Omówienie dwóch kont Analytics

Na poniższym diagramie przedstawiono dwie możliwe konfiguracje konta Analytics. Jak widać, Liz ma zarówno osobiste konto Analytics, jak i firmowe konto, z którego korzysta razem ze współpracownikami. To drugie konto służy do śledzenia witryny jej firmy, czyli googleanalytics.com.

Tabela poniżej w sekcji Dwa przykładowe konta Analytics dopełnia obrazu o szczegółową charakterystykę przykładowych kont widocznych na diagramie.

W pozostałej części tego artykułu szczegółowo omówiono elementy służące do zarządzania kontami Analytics.

Do korzystania z Analytics musisz mieć konto Google

Uwierzytelnianie użytkowników w większości usług Google (np. Kalendarz Google, Blogger, Gmail) opiera się na zastosowaniu kont Google. Konto Google to ujednolicony system logowania, który ułatwia korzystanie z wielu usług Google. Po zalogowaniu się na swoje konto Google użytkownik zyskuje automatycznie dostęp do wszystkich usług, w jakich jest zarejestrowany. Do zalogowania się na konto Google potrzebne są:

 • Adres e-mail. Zwykle ma on postać nazwa_użytkownika@gmail.com. Na przykład Liz loguje się w Analytics za pomocą adresu e-mail liz@gmail.com.
 • Hasło. Gdy Liz zaloguje się na swoje konto Gmail za pomocą adresu e-mail i hasła, zostaje automatycznie zalogowana w interfejsie internetowym Analytics i nie musi się logować drugi raz, aby wyświetlać w nim raporty.

Analytics także korzysta z kont Google do uwierzytelniania użytkowników. W przykładzie podanym wyżej w sekcji Omówienie zastosowano w celach poglądowych fikcyjne nazwy użytkowników kont Google: liz, jimsue.

Aby korzystać z Analytics, musisz się zalogować za pomocą zarejestrowanego adresu e-mail konta Google i hasła do niego. Jeśli nie masz jeszcze konta Google, utwórz je teraz. Posiadanie konta Google nie zapewnia Ci automatycznie dostępu do Analytics – musisz również zarejestrować się w Google Analytics, ale to prosta, jednorazowa czynność.

Dostęp do raportów Analytics jest możliwy tylko za pomocą ważnych adresów e-mail kont Google. Nie możesz się zalogować w Analytics przy użyciu adresu e-mail obsługiwanego przez Google Workspace.

Więcej o kontach Google dowiesz się w Centrum pomocy kont Google.

Konta Analytics

Konto Analytics to sposób na nazwanie i organizację śledzenia jednej lub kilku usług (np. witryn, aplikacji mobilnych, urządzeń punktów sprzedaży) z wykorzystaniem Analytics. Każdy użytkownik Analytics ma dostęp do co najmniej jednego konta utworzonego samodzielnie albo udostępnionego mu przez inną osobę. Na każdym koncie Analytics śledzona jest co najmniej 1 usługa (np. witryna). Jak pokazano powyżej, konto Analytics może służyć do śledzenia pojedynczej usługi lub wielu różnych usług w zależności od jego konkretnego zastosowania.

Daną usługę internetową należy śledzić za pomocą tylko jednego konta Analytics. Śledzenie pojedynczej usługi internetowej na różnych kontach Analytics nie jest obecnie zalecane.

Nie musisz logować się osobno na każde konto Analytics, do którego masz dostęp. W powyższym przykładzie gdy Liz zaloguje się w Google Analytics za pomocą identyfikatora e-mail swojego konta Google (liz@gmail.com), może wybrać dowolne konto Analytics, do którego ma dostęp.

Struktura kont Analytics

Jeśli używasz Analytics do śledzenia pojedynczej witryny, struktura kont jest bardzo prosta: masz 1 konto do 1 witryny. W przypadku konfigurowania kont Analytics, które mają służyć do śledzenia wielu witryn, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Każde konto Analytics może zawierać maksymalnie 100 usług, a każda usługa może mieć do 25 widoków danych. Jeśli potrzebujesz więcej usług lub widoków danych, skontaktuj się w tej sprawie z przedstawicielem obsługi klienta.
 • Możesz przyznawać użytkownikom uprawnienia do wyświetlania (Zarządzanie użytkownikami, Edycja, Współpraca oraz Odczyt i analiza) do:
  • konta Analytics,
  • usługi na koncie Analytics,
  • widoku w ramach usługi.

Mając to na uwadze, zapoznaj się z typowymi sposobami, w jakie można korzystać z konta Analytics:

 • Śledzenie wszystkich usług należących do pojedynczej osoby lub firmy.

  Możesz np. mieć konto Analytics o nazwie Moje osobiste konto przeznaczone do osobistych usług internetowych. Będziesz za jego pomocą śledzić własną witrynę i swój blog, czyli dwie osobne usługi. W takim przypadku użyjesz jednego fragmentu kodu śledzenia na stronach witryny, a innego – na blogu.

  Możesz również tworzyć osobne konta Analytics dla różnych grup osób. Jeśli np. administrujesz mechanizmem śledzenia Analytics dla dwóch firm, możesz utworzyć osobne konto Analytics do witryn każdej z nich. Pewnie zechcesz przyznać dostęp administracyjny osobom z poszczególnych firm, dbając przy tym, by przedstawiciele jednej nie mieli wglądu w dane raportów drugiej, dlatego rozsądnie będzie śledzić ich witryny na osobnych kontach.

 • Śledzenie pojedynczej usługi.

  Domyślnie każde konto Analytics jest przeznaczone do śledzenia co najmniej 1 usługi. Taka konfiguracja jest jednak również przydatna w sytuacji, gdy witryna/aplikacja, którą zamierzasz śledzić, jest bardzo rozbudowana i ma licznych współtwórców zainteresowanych wyświetlaniem raportów na jej temat. W ten sposób wszystkie widoki na koncie odnoszą się do tej samej usługi.

  Załóżmy na przykład, że administrujesz witryną example.com, która składa się z wielu podkatalogów. Jeśli każdy dział firmy chce niezależnie od innych śledzić własną część witryny/aplikacji, możesz utworzyć na koncie osobne widoki raportowania, które obejmują tylko dane z poszczególnych sekcji. Dzięki temu tylko raz instalujesz kod śledzenia witryny/aplikacji, a za wszelkie różnice w zawartości raportów odpowiadają widoki i ich filtry.

Identyfikator konta Analytics

Przy tworzeniu konta w usłudze Analytics otrzymuje ono unikalny identyfikator. Wchodzi on w skład kodu śledzenia, który trzeba umieścić w kodzie źródłowym witryny lub aplikacji. Jeśli np. kod śledzenia witryny ma identyfikator usługi UA-10876-1, to identyfikatorem konta jest środkowy numer, czyli 10876.

Usługi w Analytics

 

Usługa to witryna, aplikacja mobilna lub urządzenie (np. terminal informacyjny albo automat do sprzedaży). Konto może zawierać 1 usługę lub większą ich liczbę.

W kodzie śledzenia Analytics usługa będąca podstawą danego widoku raportów ma unikalny identyfikator, który stanowi połączenie identyfikatora konta i dodatkowych cyfr. Ten identyfikator usługi łączy usługę z jednym widokiem danych na koncie Analytics lub z większą ich liczbą. Identyfikator ten można znaleźć w sekcji Administracja interfejsu Analytics lub wyszukując ciąg „UA-” w kodzie źródłowym swojej strony internetowej lub aplikacji. W przypadku identyfikatora usługi UA-10876-1:

 • 10876 to numer konta.
 • 1 to usługa na koncie. Drugi widok na tym samym koncie służący do śledzenia dodatkowej usługi mógłby korzystać z identyfikatora usługi UA-10876-2.

Widoki w Analytics

Widok na koncie Analytics jest przepustką do raportów: określa, które dane z usługi pojawią się w raportach. Zapoznając się z widokami danych i sposobem ich działania, zapamiętaj po pierwsze, że konto Analytics może śledzić pojedynczą usługę lub wiele odrębnych usług, jak wspomniano już powyżej w sekcji Omówienie.

W przypadku danej usługi możesz skonfigurować więcej niż jeden widok danych oraz stosować filtry do tworzenia widoków raportów ściśle dopasowanych do Twoich potrzeb. Więcej o konfigurowaniu widoków dowiesz się z artykułu Tworzenie filtrów widoków i zarządzanie nimi.

Korzystanie z widoku głównego

Przy konfigurowaniu śledzenia na koncie Analytics dobrą metodą jest nadanie pierwszemu widokowi danej usługi funkcji widoku głównego. W widoku głównym nie należy stosować żadnych filtrów wykluczających ani uwzględniających podzbiory danych napływających z witryny/aplikacji objętej śledzeniem. Otrzymasz dzięki temu widok usługi, który zawiera wszystkie dane historyczne od momentu rozpoczęcia śledzenia.

Jeśli nie utworzysz widoku głównego tylko będziesz stosować widoki z filtrami wykluczającymi pewne części witryny, nie będziesz mieć danych o częściach, które zostały wykluczone przez filtry. Załóżmy np., że interesujesz się głównie śledzeniem użytkowników trafiających do Twojej witryny z Polski. Jeśli skonfigurujesz w pojedynczym widoku filtr, który uwzględnia tylko ruch z Polski, nigdy nie zobaczysz danych o odsłonach wywołanych przez użytkowników spoza naszego kraju.

Jeśli chcesz korzystać z widoków filtrowanych, zalecamy skonfigurowanie 2 rodzajów widoków: jednego do śledzenia wszystkich części witryny/aplikacji i wszystkich użytkowników oraz innych dopasowanych do określonych celów przez wykluczanie pewnych danych. Widok główny powinien też być pierwszym widokiem utworzonym w przypadku danej witryny.

Widoki a dane historyczne

Gdy utworzysz widok dla witryny, śledzenie danych rozpocznie się zaraz po umieszczeniu w niej kodu śledzenia i wczytaniu przez użytkownika jednej z jej stron. Jeśli masz już działający widok w przypadku swojej witryny i za jakiś czas dodasz kolejny, nie będzie on zawierać danych historycznych dostępnych w utworzonym wcześniej widoku.

Załóżmy np., że w czerwcu 2009 r. tworzysz dla swojej witryny niefiltrowany widok, który gromadzi dane o całym ruchu w niej. Następnie we wrześniu 2009 r. tworzysz dodatkowy widok o nazwie Sprzedaż, który gromadzi tylko dane z katalogu /sprzedaż witryny. Jeśli użytkownicy mający dostęp do widoku Sprzedaż spróbują pobrać informacje raportowania obejmujące lipiec 2009 r., nie zobaczą żadnych danych z tego okresu. Dane te występują wprawdzie w utworzonym początkowo widoku, ale nie można ich skopiować do widoku Sprzedaż.

Filtrowane widoki danych

Często warto mieć w przypadku pojedynczej usługi wiele widoków danych. Każdy z nich może zawierać filtry do uwzględniania lub wykluczania określonych rodzajów danych. Filtrowane widoki danych mogą też służyć do zapewnienia, że śledzenie treści obejmuje tylko konkretną domenę. Pozwala to wykluczać z raportów określone rodzaje ruchu (np. ruch wewnętrzny) lub zastępować w adresach stron nieczytelne parametry zapytań łatwiej przyswajalnymi identyfikatorami URI. Więcej o rodzajach filtrów dostępnych w widokach danych i o sposobie ich konfigurowania dowiesz się z artykułu Informacje o filtrach widoków danych.

Jeśli nie musisz ograniczać dostępu użytkowników przez widoki raportów, może Ci się wydać zbędne konfigurowanie widoków danych wyłącznie po to, aby wyświetlać dane o różnych częściach witryny lub aby ułatwiać użytkownikom konta zapoznawanie się z raportami. W wielu przypadkach użytkownicy konta mogą docierać do danych o odpowiednich częściach witryny lub aplikacji, korzystając z głównego widoku danych i menu Analiza treści. Mając już wyświetlone te dane, mogą też użyć opcji Segmenty, aby odfiltrować tylko te informacje, którymi są zainteresowani. Korzystając z segmentów, mogą nawet porównywać ze sobą dane o wybranym zbiorze stron lub ekranów i o całości witryny bądź aplikacji.

Udostępnianie raportów Analytics

Raporty Analytics możesz udostępniać innym osobom mającym konto Google. Użytkownicy, którzy chcą oglądać Twoje raporty, muszą najpierw włączyć na swoich kontach Google dostęp do Analytics (dowiedz się więcej na google.com/analytics).

Udostępniając raporty innym użytkownikom, możesz kontrolować, do których raportów mają dostęp, przez przyznawanie im uprawnień do określonego konta, na jakim znajduje się raport przeznaczony do udostępniania. Po uzyskaniu przez użytkowników dostępu do Twojego konta możesz również decydować, z jakiego widoku mogą korzystać. Jeśli chcesz np. umożliwić swoim współpracownikom wyświetlanie raportów Analytics z danymi o Twoim gadżecie, ale nie o Twoim blogu czy witrynie, możesz przyznać im dostęp do swojego konta, a następnie ograniczyć go do widoku, w którym ustawione jest śledzenie Twojego gadżetu.

Gdy Twoi współpracownicy mają dostęp do raportów, nazwa konta występuje w menu Konta w interfejsie administracyjnym jako osobna pozycja do wyboru. Po wybraniu przez nich tego konta w menu będą obserwować tylko widoki, do których przyznasz im dostęp. W ten sposób możesz kontrolować dostęp do swoich raportów Analytics na wielu poziomach. Dodatkowo jest rzeczą typową dla użytkowników Analytics, że mają dostęp do różnych kont Analytics, zarówno własnych, jak i cudzych.

Dwa przykładowe konta Analytics

W tej tabeli podano szczegółowy opis sytuacji przedstawionej powyżej w sekcji Omówienie dwóch kont Analytics.
Nazwa konta Nazwa widoku danych Adres URL Identyfikator usługi Opis
My Personal Account (Moje konto osobiste) My Blog (Mój blog) example.blogspot.com UA-18988-2

Blog osobisty to jedna z usług internetowych, jakie Liz śledzi w Analytics. W jego przypadku wystarcza jej tylko jeden widok My Blog (Mój blog). Kod śledzenia jej blogu zawiera identyfikator usługi internetowej, który stanowi powiązanie między blogiem a dowolnym widokiem, w jakim można śledzić jego dane. Aby wyświetlać raporty o blogu, Liz wybiera widok danych My Blog (Mój blog).

Raporty w widoku My Blog (Mój blog) zawierają tylko dane o ruchu pod adresem example.blogspot.com. Nie ma w nich danych o działaniach wykonywanych w żadnej innej części witryny blogspot.com, więc wizyty użytkowników docierających do bloga example.blogspot.com z adresu www.blogspot.com są zaliczane do odesłań zewnętrznych. Użytkownicy przechodzący z bloga example.blogspot.com do innych stron w domenie blogspot.com są natomiast zaliczani do osób opuszczających witrynę.

  My Website (Moja witryna) www.example.com UA-18988-1

Liz ma drugą witrynę w innej domenie niż jej blog. Chce otrzymywać osobne raporty ze śledzenia każdej usługi, więc jej witryna ma unikalny identyfikator usługi internetowej. Kod śledzenia umieszczony w witrynie odwołuje się do tego identyfikatora, który stanowi powiązanie między witryną a widokiem danych My Website (Moja witryna).

Ten widok jest niefiltrowany, więc raporty zawierają wszystkie dane o wizytach pod adresem www.example.com. Wszyscy użytkownicy przechodzący z jej witryny do jej bloga są zaliczani w raportach do osób opuszczających witrynę, ponieważ obie usługi mają różne identyfikatory i nie są ze sobą połączone.

  My Gadget (Mój gadżet) 84632.gmodules.com UA-18988-3

Oprócz bloga i witryny Liz ma jeszcze gadżet, który lubi śledzić. Znajduje się on w niepowtarzalnej subdomenie witryny gmodules.com. Korzysta z trzeciego już unikatowego identyfikatora usługi internetowej. Podobnie jak w przypadku innych widoków danych, w widoku danychMy Gadgets (Moje gadżety) występują tylko dane o interakcjach z gadżetem.

My Team's Account (Konto mojego zespołu) Master View (Widok główny) googleanalytics.com UA-10876-1

Liz ma, wspólnie z pozostałymi członkami jej zespołu, dostęp do konta Analytics o nazwie My Team Account (Konto mojego zespołu). Podobnie jak w przypadku dowolnej witryny, identyfikator usługi wchodzi w skład kodu śledzenia umieszczonego na stronach tej witryny.

Ten widok jest widokiem głównym, czyli gromadzi dane o całym ruchu we wszystkich częściach witryny googleanalytics.com. Z tego względu nie ma w nim zastosowanych żadnych filtrów wykluczających dane. Dzięki temu gromadzone są wszystkie dane o witrynie, a dodatkowo jest to pierwszy widok, więc zawiera zapisy historyczne informacji o ruchu od czasu implementacji kodu śledzenia.

Dostęp do widoków można ograniczać z uwzględnieniem poszczególnych użytkowników konta, więc tylko Sue ma dostęp do raportów występujących w widoku głównym. Członkowie zespołów Sprzedaż i Marketing nie mogą przeglądać raportów w tym widoku, ponieważ nie przyznano im do niego dostępu.

  Sales (Sprzedaż) googleanalytics.com/sales UA-10876-1

Na tym koncie widok Sales (Sprzedaż) służy do śledzenia identycznej usługi jak widok główny – witryny googleanalytics.com. Z tego powodu korzysta z takiego samego identyfikatora usługi jak widok główny. Różni się jednak od głównego widoku danych, ponieważ zastosowano w nim specjalny filtr do uwzględniania wizyt w części witryny związanej z prowadzeniem sprzedaży: googleanalytics.com/sales.

Aktywność użytkowników w innych częściach witryny są zgodnie z definicją tego widoku danych uznawane za mające miejsce „poza” witryną. Na przykład łączna liczba odsłon będzie podawana tylko dla tej części witryny, a nie dla całej domeny googleanalytics.com. Czas spędzony na stronie i w witrynie będzie się odnosić tylko do stron objętych śledzeniem.

Dostęp do tego widoku danych jest zarezerwowany tylko dla Sue i członków działu sprzedaży, do których zaliczają się Liz i Jim.

  Marketing googleanalytics.com/marketing UA-10876-1 Podobnie jak w przypadku widoku danych Sales (Sprzedaż), widok danych Marketing służy do śledzenia witryny googleanalytics.com, ale zastosowany w nim filtr uwzględnia tylko ruch w subdomenie googleanalytics.com/marketing. W tym przykładzie tylko Sue i Jim mają dostęp do raportów zawartych w widoku danych Marketing.

Hierarchia organizacji, kont, użytkowników, usług i widoków

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false