'Analytics בדפי אתר' וכתובות אתרים עם תווים לא תקניים

Analytics בדפי אתר משתמש באפשרות כתובת האתר שבתצוגה המפורטת שלך כדי לזהות את דף האתר שלך שבו מופעל הדוח של 'Analytics בדפי אתר'. אם כתובת האתר שלך כוללת תווים שאינם מהווים חלק מערכת התווים של תקן UTF-8 (לדוגמה, תווים בקירילית), לא תוכל להשתמש בכתובת אתר זו בעת יצירת תצוגה מפורטת: כאשר אתה מזין כתובת אתר עם תווים לא תקניים, Analytics מחזיר שגיאה.

אם ברצונך להשתמש ב-'Analytics בדפי אתר' וכתובת האתר שלך כוללת תווים שאינם מהווים חלק מערכת התווים של תקן UTF-8, עליך להשתמש בתרגום של Punycode לכתובת האתר שלך בעת יצירת תצוגה מפורטת. 'Analytics בדפי אתר' יכול לזהות כראוי את הדף שלך באמצעות כתובת אתר בקידוד Punycode, אך כתובת האתר האמיתית שלך תהיה זו שמוצגת בדוח.

תוכל להשתמש בממיר Punycode כגון זה כדי להמיר כתובות אתרים לא תקניות ל-Punycode.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?