[GA4] בחירת הגדרות שיוך (Attribution)

בחירת מודל שיוך (Attribution) לדיווח וחלון מבט לאחור עבור הנכס.

שיוך (Attribution) הוא ייחוס קרדיט על המרות למודעות, לקליקים ולגורמים שונים לאורך נתיב ההמרות של המשתמש. אם יש לכם תפקיד עורך בנכס Google Analytics 4, אתם יכולים לשנות 3 הגדרות שמשפיעות על השיוך בנכס: מודל השיוך לדיווח וחלונות מבט לאחור של (1) אירועי המרה מסוג צירוף משתמשים ושל (2 ) כל שאר אירועי ההמרה.

הנושאים במאמר:

מידע על מודל שיוך (Attribution) לדיווח

מודל שיוך (Attribution) יכול להיות כלל, קבוצת כללים או אלגוריתם מבוסס-נתונים. לפיו תיקבע השיטה שבה קרדיט על המרות ניתן לנקודות מגע עם הלקוח בנתיבי המרות. בהגדרות השיוך (Attribution) אפשר לבחור שיוך מבוסס-נתונים (DDA), מודלים מבוססי-כללים בערוצים שונים (כמו דעיכה לאורך זמן חוצה-ערוצים) או מודל של קליק אחרון עם העדפה ל-Google Adsלמידע נוסף על שיוך (Attribution) ועל מודלים של שיוך

בקטע מודל שיוך לדיווח אפשר לבחור את מודל השיוך שבו רוצים להשתמש כדי לחשב את הקרדיט על ההמרה בדוחות בנכס Analytics, וכן בדוחות ההמרות של כל פרויקט Firebase מקושר. שינוי מודל השיוך יחול גם על נתונים היסטוריים וגם על נתונים עתידיים.

השינויים האלה יבואו לידי ביטוי בכל הדוחות שנעשה בהם שימוש במאפייני תנועה ברמת האירוע (לדוגמה: מקור, אמצעי הגעה לאתר, קמפיין וקיבוץ הערוצים המוגדר כברירת מחדל). הדוחות שמושפעים מהשינויים כוללים את דוחות פרטי ההמרות וכלי הניתוחים. בכלי הניתוחים אתם יכולים לראות רשימה מלאה של המאפיינים שתואמים לשיוך. מאפייני תנועה ברמת המשתמש וברמת הסשן, כמו מקור ביקור או אמצעי ההגעה לאתר המשויך לאינטראקציה הראשונה של המשתמש, לא מושפעים משינויים במודל השיוך לדיווח.

הערה: מודלים של שיוך נוספו בתאריכים שונים (ראו בהמשך). המשמעות היא שאם תבחרו טווח תאריכים שכולל מסגרת זמן לפני "תאריך ההתחלה" של מודל מסוים, יוצגו נתונים חלקיים.

  • שיוך מבוסס-נתונים בערוצים שונים: 1 בנובמבר 2021
  • מודלים מבוססי-נתונים בערוצים שונים: 14 ביוני 2021

בהתאם למודל השיוך שנבחר, תבחינו בשינויים במדדים הבאים כשתשתמשו בהם עם מאפייני תנועה ברמת האירוע: המרות, הכנסה כוללת, הכנסה מרכישות, וגםהכנסה כוללת ממודעות. כשעוברים למודל שיוך שאינו לקליק האחרון, בפעם הראשונה עשויות להופיע בעמודות האלה ספרות אחרי הנקודה העשרונית (או "קרדיט שמוצג בשברים עשרוניים"). הסיבה לכך היא שהקרדיט על המרה מחולק בין האינטראקציות עם המודעות שהובילו אליה, בהתאם למודל השיוך שנבחר.

דוגמה
אתם בוחרים במודל לינארי. משתמש מתקדם בנתיב מילת מפתח 1 > מילת מפתח 2 ולאחר מכן משלים המרה. במקרה הזה כל מילת מפתח תקבל את הערך 0.5 בעמודה המרות בשביל ההמרה הזו.
הדוחות פרסום > שיוך (Attribution) לא מושפעים ממודל השיוך לדיווח שנבחר ברמת הנכס. כל משתמש בעל הרשאת צפייה יכול להתאים את מודל הייחוס בדוחות השוואה בין מודלים ונתיבי המרות.

מידע על חלון מבט לאחור

המרות יכולות להתרחש ימים או שבועות אחרי האינטראקציה של המשתמש עם המודעה. חלון המבט לאחור קובע את טווח הזמן לפני ההמרה שאליו המערכת יכולה לשייך נקודת מגע עם לקוח לקרדיט על ההמרה. לדוגמה, אם מגדירים חלון מבט לאחור של 30 יום, המערכת תשייך את הקרדיט על המרות שהתרחשו ב-30 בינואר רק לנקודות מגע עם הלקוח שהתרחשו בין 1 ל-30 בינואר.

חלון המבט לאחור מתייחס לכל המודלים של השיוך (Attribution) ולכל סוגי ההמרות. השינויים שמבצעים בחלון המבט לאחור נכנסים לתוקף מאותו רגע ואילך והם יבואו לידי ביטוי בכל הדוחות בנכס Analytics.

לאירועי המרה מסוג צירוף משתמשים (first_open ו-first_visit), חלון המבט לאחור מוגדר כברירת מחדל ל-30 יום. ניתן לעבור לשבעה ימים אם יש לכם צורכי שיוך שונים.

לכל אירועי ההמרה האחרים, חלון המבט לאחור מוגדר כברירת מחדל ל-90 יום. אפשר לבחור גם 30 יום או 60 יום.

בחירה או עדכון של הגדרות שיוך (Attribution)

כדי לבחור מודל ייחוס וחלון מבט לאחור עבור הנכס, יש צורך ב-תפקיד עורך בחשבון.

  1. בדףניהול מוודאים שבחרתם את החשבון והנכס הרצויים.
  2. בעמודה נכס לוחצים על הגדרות השיוך (Attribution).
  3. בקטע מודל שיוך (Attribution) לדיווח, בוחרים את המודל הרצוי מהתפריט הנפתח.
  4. בקטע חלון מבט לאחור, בוחרים את חלונות המבט לאחור של אירועי המרה מסוג צירוף משתמשים ושל כל שאר אירועי ההמרה.
  5. לוחצים על שמירה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false