[GA4] Đối tượng đề xuất

Bài viết này dành cho những chủ sở hữu trang web và/hoặc ứng dụng muốn nhận các đề xuất để tạo đối tượng phù hợp với công việc kinh doanh của họ.

 

Khi cung cấp một ứng dụng có thể tải xuống trong App Store của Apple hoặc trong Google Play, bạn sẽ chỉ định một hoặc nhiều danh mục cho ứng dụng đó. Khi tạo một tài sản, bạn sẽ chỉ định danh mục ngành nghề cho doanh nghiệp của mình. Phụ thuộc vào những gì bạn chỉ định, Analytics sẽ hiển thị một số đối tượng đề xuất được thiết lập trước mà bạn có thể sử dụng, dựa trên sự kiện được đề xuất cho những danh mục đó. Một đối tượng có thể xuất hiện với nhiều danh mục ngành nghề.

Mặc dù chỉ thấy các nội dung đề xuất liên quan đến danh mục của mình nhưng bạn có thể tạo bất kỳ đối tượng nào trong số đó nếu thấy phù hợp với doanh nghiệp. Bạn cần thu thập các sự kiện và thông số tạo cơ sở cho đối tượng mà bạn muốn sử dụng.

Bạn có thể sửa đổi những đối tượng được đề xuất này nếu cần.

Nếu tài sản của bạn tạo dữ liệu cần thiết cho các chỉ số dự đoán, thì bạn cũng sẽ thấy đối tượng dự đoán được đề xuất.

Để xem đối tượng được đề xuất cho tài sản của bạn, hãy nhấp vào Đối tượng ở bên trái, rồi nhấp vào Đối tượng mới.

Đối tượng đề xuất cho ngành Bán lẻ/Thương mại điện tử

Nội dung mô tả và cấu hình của đối tượng

Đối tượng Mô tả Cấu hình
Người mua không hoạt động trong 7 ngày qua Những người mua hàng đã từng hoạt động, nhưng không phải trong 7 ngày qua.

Bao gồm:

Tên sự kiện: in_app_purchase

HOẶC

Tên sự kiện: purchase

HOẶC

Tên sự kiện: ecommerce_purchase

Tên sự kiện: session_start

Thông số sự kiện:

event_count = 0

Khoảng thời gian = 7 ngày

Khoảng thời gian gần đây nhất

Người dùng không hoạt động trong 7 ngày qua Những người dùng đã từng hoạt động, nhưng không phải trong 7 ngày qua.

Bao gồm:

Tên sự kiện: session_start

Thông số sự kiện:

event_count = 0

Khoảng thời gian = 7 ngày

Khoảng thời gian gần đây nhất

Người dùng không nhận được thông báo trong 7 ngày qua Những người dùng không nhận được thông báo đẩy nào trong 7 ngày qua.

Bao gồm:

Tên sự kiện: notification_receive

Thông số sự kiện:

event_count = 0

Khoảng thời gian = 7 ngày

Khoảng thời gian gần đây nhất

Người đạt thành tích Những người dùng đã đạt một thành tích cụ thể.

Bao gồm:

Tên sự kiện: unlock_achievement

Thông số sự kiện: name_of_achievement

Người dùng có thể lập hóa đơn Những người dùng đã đăng ký phương thức thanh toán.

Bao gồm:

Tên sự kiện: add_payment_info

Người bỏ giỏ hàng Những người dùng đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không mua.

Bao gồm:

Tên sự kiện: add_to_cart

Loại trừ:

Event_name: purchase

Người bắt đầu thanh toán Những người dùng đã bắt đầu quy trình thanh toán nhưng chưa hoàn thành giao dịch mua.

Bao gồm:

Tên sự kiện: begin_checkout

Loại trừ:

Tên sự kiện: purchase

Người tìm kiếm mặt hàng Những người dùng đã tìm kiếm mặt hàng.

Bao gồm:

Tên sự kiện: search

Thông số sự kiện: search_term

Toán tử: khớp chính xác

Giá trị thông số: <tên mặt hàng>

Người xem mặt hàng Những người dùng đã xem các mặt hàng cụ thể

Bao gồm:

Tên sự kiện: view_item

Thông số sự kiện: item_id

Toán tử: khớp chính xác

Giá trị thông số: <mã mặt hàng>

Khách hàng tiềm năng Những người dùng là khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.

Bao gồm:

Tên sự kiện: generate_lead

Người dùng đã đăng ký Những người dùng đã đăng ký với doanh nghiệp của bạn (ví dụ: bằng cách cung cấp địa chỉ email).

Bao gồm:

Tên sự kiện: sign_up

Người tìm kiếm Những người dùng đã thực hiện loại tìm kiếm bất kỳ.

Bao gồm:

Tên sự kiện: view_search_results

Người phát trực tiếp Những người dùng đã phát nội dung trực tuyến.

Bao gồm:

Tên sự kiện: video_start

Người chơi hàng đầu Những người dùng đã chơi đến một cấp cụ thể.

Bao gồm:

Tên sự kiện: level_up

Thông số sự kiện: level

Toán tử: >=

Giá trị thông số: 10

Người ghi điểm hàng đầu Những người dùng đã đạt được điểm số cao.

Bao gồm:

Tên sự kiện: post_score

Thông số sự kiện: score

Toán tử: >=

Giá trị thông số: 1000 

Người dùng bỏ qua phần hướng dẫn Những người dùng chưa xem hết phần hướng dẫn.

Bao gồm:

Tên sự kiện: tutorial_begin

Loại trừ:

Tên sự kiện: tutorial_complete

Người dùng xem hết hướng dẫn Những người dùng đã xem hết phần hướng dẫn.

Bao gồm:

Tên sự kiện: tutorial_complete

Người dùng xem hết video Những người dùng đã xem hết video.

Bao gồm:

Tên sự kiện: video_complete

Người dùng bắt đầu xem video Những người dùng đã bắt đầu xem một video.

Bao gồm:

Tên sự kiện: video_progress

Người dùng đã thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích Những người dùng đã thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích.

Bao gồm:

Tên sự kiện: add_to_wishlist

 

Thông tin có liên quan

Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa chế độ cài đặt tài sản để chỉ định danh mục ngành nghề.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính