Các phương pháp hay nhất để thu thập dữ liệu chiến dịch bằng URL tùy chỉnh

1. Chỉ gắn thẻ những đường dẫn liên kết cần thiết.

Nếu tài khoản Analytics của bạn liên kết với một tài khoản Google Ads đang hoạt động và bạn đã bật tính năng gắn thẻ tự động, bạn sẽ không cần gắn thẻ URL đích trong Google Ads. Analytics sẽ tự động theo dõi tất cả các chiến dịch Google Ads của bạn. Tuy nhiên, nếu chạy chiến dịch tìm kiếm có trả tiền trên các công cụ tìm kiếm khác Google, bạn cần gắn thẻ URL đích cho các quảng cáo đó.

Trang web giới thiệu sẽ được tự động phát hiện và hiển thị trong báo cáo của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kết hợp tên chiến dịch hoặc loại quảng cáo (ví dụ như "quảng cáo biểu ngữ") với lưu lượng truy cập giới thiệu, bạn nên gắn thẻ liên kết trên trang web giới thiệu.

Có các liên kết nhất định mà bạn không cần phải gắn thẻ và thường không thể gắn thẻ . Bạn không nên cố gắng gắn thẻ liên kết từ khóa không phải trả tiền từ công cụ tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự động phát hiện tên công cụ tìm kiếm và hiển thị trong báo cáo của bạn. Xin nhắc lại là bạn không cần gắn thẻ URL của Google Ads nếu đang sử dụng tính năng gắn thẻ tự động.

2. Tạo liên kết của bạn bằng trình tạo URL.

Liên kết chiến dịch bao gồm địa chỉ URL theo sau là dấu chấm hỏi (?) và sau đó là các biến số của chiến dịch được phân tách bằng dấu và (&), ví dụ: http://www.example.com/?utm_source=adsite&utm_campaign=adcampaign.

Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng về cú pháp của liên kết nếu bạn sử dụng Trình tạo URL để tạo URL của mình. Sau đó, bạn có thể sao chép và dán các liên kết vào trong quảng cáo của mình. Nếu bạn muốn biết phải điền vào trường nào thì bạn đã sẵn sàng cho Bước 3 bên dưới.

3. Chỉ sử dụng biến số chiến dịch bạn cần.

Trình tạo URL có sáu trường, nhưng thông thường bạn chỉ cần sử dụng Nguồn chiến dịch, Phương tiện chiến dịchTên chiến dịch. Từ khóa chiến dịch cho phép bạn chỉ định từ khóa tìm kiếm có trả tiền. Bạn có thể sử dụng Nội dung chiến dịch để cho biết quảng cáo, nút hoặc liên kết cụ thể được nhấp. Bảng bên dưới cho thấy cách bạn có thể gắn thẻ hai loại chiến dịch trực tuyến: chiến dịch email và từ khóa có trả tiền.

 
  Chiến dịch Email Chiến dịch tìm kiếm có trả tiền
Nguồn chiến dịch bản tin 1 yahoo
Phương tiện chiến dịch email cpc
Từ khóa chiến dịch   Từ khóa tìm kiếm liên quan đến lưu lượng truy cập này
Nội dung chiến dịch Cuộc gọi hành động 2  
Tên chiến dịch sản phẩmxyz sản phẩmxyz

4. Không gửi thông tin nhận dạng cá nhân.

Lưu ý rằng Điều khoản dịch vụ Analytics, mà tất cả khách hàng Analytics phải tuân thủ, nghiêm cấm gửi thông tin nhận dạng cá nhân (PII) đến Analytics, chẳng hạn như tên, số an sinh xã hội, địa chỉ email hoặc bất kỳ dữ liệu tương tự nào khác. Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc bảo mật của Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?