Σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο

Συλλέξτε και αναλύστε δεδομένα αγορών και συναλλαγών.

Με τις αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου μπορείτε να αναλύσετε τη δραστηριότητα αγορών στον ιστότοπό ή την εφαρμογή σας. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες προϊόντων και συναλλαγών, τη μέση αξία παραγγελίας, το ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου, τον χρόνο έως την αγορά και άλλα δεδομένα.

Για να δείτε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου στο Analytics, θα πρέπει
 • να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο στις αναφορές σας και
 • να προσθέσετε κώδικα στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας για συλλογή δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου. Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με την επεξεργασία HTML και την κωδικοποίηση σε JavaScript ή να έχετε βοήθεια από κάποιον έμπειρο προγραμματιστή ιστού.

Ανατρέξτε στο άρθρο Ρύθμιση παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε αυτό το άρθρο:

Εύρεση των αναφορών

Οι μετρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. Συναλλαγές, Έσοδα, Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου) είναι διαθέσιμες στην καρτέλα "Εξερεύνηση" ηλεκτρονικού εμπορίου σε πολλές τυπικές αναφορές. Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε αναφορές συγκεκριμένα για το ηλεκτρονικό εμπόριο:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
 3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
 4. Επιλέξτε Μετατροπές > Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Διαθέσιμα δεδομένα

Τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούνται από δεδομένα συναλλαγών και στοιχείων.

Τα δεδομένα συναλλαγών αποτελούνται από τις πληροφορίες που συλλέγονται για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

Αναγνωριστικό συναλλαγής Πάντοτε συλλέγεται και εμφανίζεται στις αναφορές Το αναγνωριστικό συναλλαγής (π.χ. 1234).
Συνεργασία Συλλέγεται προαιρετικά Το κατάστημα ή η συνεργασία από όπου προέκυψε αυτή η συναλλαγή.
Έσοδα Συλλέγεται προαιρετικά Προσδιορίζει τα συνολικά έσοδα ή το συνολικό ποσό που σχετίζεται με τη συναλλαγή (π.χ. 11,99). Αυτή η τιμή μπορεί να περιλαμβάνει κόστος αποστολής, κόστος φόρων ή άλλες προσαρμογές στα συνολικά έσοδα τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε ως μέρος των υπολογισμών εσόδων.
Αποστολή Συλλέγεται προαιρετικά Προσδιορίζει το συνολικό κόστος αποστολής της συναλλαγής (π.χ. 5).
Φόρος Συλλέγεται προαιρετικά Προσδιορίζει τον συνολικό φόρο της συναλλαγής (π.χ. 1,29).
Σημείωση: Το Analytics χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό συναλλαγής, ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε συναλλαγή για το ίδιο αναγνωριστικό συναλλαγής μετράται μόνο μία φορά ανά περίοδο σύνδεσης, ακόμη και αν ο χρήστης προβάλει τη σελίδα επιβεβαίωσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σύνδεσης (όπως όταν κάνει ανανέωση μιας σελίδας κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής).

Ένα στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα μεμονωμένο προϊόν που αγοράστηκε ως μέρος της συναλλαγής. Ένα στοιχείο έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

Αναγνωριστικό συναλλαγής Πάντοτε συλλέγεται και εμφανίζεται στις αναφορές Η συναλλαγή στην οποία αγοράστηκε το στοιχείο (π.χ. 1234).
Όνομα Πάντοτε συλλέγεται και εμφανίζεται στις αναφορές Το όνομα του στοιχείου (π.χ Λούτρινα λαγουδάκια).
SKU Συλλέγεται προαιρετικά Προσδιορίζει το SKU ή τον κωδικό του στοιχείου (π.χ. SKU47).
Κατηγορία Συλλέγεται προαιρετικά Η κατηγορία στην οποία ανήκει το στοιχείο (π.χ. Παιχνίδια).
Τιμή Συλλέγεται προαιρετικά Η τιμή μονάδας για το στοιχείο (π.χ. 11,99).
Ποσότητα Συλλέγεται προαιρετικά Ο αριθμός μονάδων του στοιχείου που αγοράστηκαν ως μέρος αυτής της συναλλαγής. Αν ο κώδικας παρακολούθησης συλλέξει μη ακέραια τιμή (π.χ. 1,5), αυτή θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη ακέραια τιμή.

Τυπικές αναφορές

Διατίθενται οι ακόλουθες τυπικές αναφορές. Επιπλέον αναφορές διατίθενται ως μέρος του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου.

 • Επισκόπηση: Σύνοψη των μετρήσεων Έσοδα, Ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου, Συναλλαγές, Μέση αξία παραγγελίας και άλλων μετρήσεων.
 • Απόδοση προϊόντος: Έσοδα, Αγορές, Ποσότητα, Μέση τιμή και Μέση ποσότητα κατά SKU και Κατηγορία.
 • Απόδοση πωλήσεων: Έσοδα κατά Ημερομηνία.
 • Συναλλαγές: Έσοδα, Φόρος, Αποστολή και Ποσότητα κατά Αναγνωριστικό συναλλαγής.
 • Χρόνος έως την αγορά: Ημέρες έως τη συναλλαγή και Περίοδοι σύνδεσης έως τη συναλλαγή.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να κατανοήσετε τα εξής:

 • Ποια προϊόντα σημειώνουν καλές πωλήσεις και, κατά συνέπεια, ποια είναι τα πλέον κατάλληλα για την πελατειακή σας βάση, καθώς και ποια υποστηρίζονται από τις βέλτιστες προσπάθειές σας στον τομέα του μάρκετινγκ.
 • Τα έσοδα ανά συναλλαγή και τον αριθμό των προϊόντων ανά συναλλαγή. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός προϊόντων ανά συναλλαγή είναι χαμηλότερος από ό,τι θα θέλατε, ενδέχεται να ωφεληθείτε από την προσφορά εκπτώσεων για την αγορά ποσότητας προϊόντων ή από την προσφορά δωρεάν αποστολής για αγορές του πελάτη που υπερβαίνουν ένα ελάχιστο ποσό.
 • Ποια είναι η διάρκεια (σε χρόνο και σε αριθμό περιόδων σύνδεσης) της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αγοράς από τους πελάτες. Αν ο κύκλος πωλήσεων είναι σταθερός ή παρουσιάζει προβλέψιμες διακυμάνσεις ως προς ένα προϊόν ή μια εποχή, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες (σε συνδυασμό με τις συνολικές προβλέψεις πωλήσεων), για να κάνετε αξιόπιστες προβλέψεις όσον αφορά τα έσοδα. Αν οι πελάτες συνήθως πραγματοποιούν πολλές επισκέψεις προτού προχωρήσουν σε αγορά, ίσως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο επιλογής μιας σχεδίασης ιστοτόπου που οδηγεί πιο εύκολα στις σελίδες αγοράς ή σε επιλογές μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές και τα προϊόντα σας με εκείνα των ανταγωνιστών σας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;