Πεδία προσαρμοσμένων φίλτρων

1034380Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται κάθε διαθέσιμο πεδίο και ο αντίστοιχος σκοπός του.

Περιεχόμενο και επισκεψιμότητα
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
URI αιτήματος Περιλαμβάνει τη σχετική διεύθυνση URL ή μέρος της διεύθυνσης URL μετά το όνομα κεντρικού υπολογιστή. Για παράδειγμα, για το http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text, το URI αιτήματος είναι /requestURL/index.html?sample=text
Όνομα κεντρικού υπολογιστή Το πλήρες όνομα τομέα για τη σελίδα που ζητήθηκε. Για παράδειγμα, για το http://www.google-analytics.com/requestURL/index.html?sample=text, το όνομα κεντρικού υπολογιστή είναι www.google-analytics.com
Τίτλος σελίδας Τα περιεχόμενα των ετικετών <title> tags στην HTML της σελίδας που προβλήθηκε.
Παραπομπή Ο εξωτερικός σύνδεσμος παραπομπής, αν υπάρχει. Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται μόνο για τον αρχικό εξωτερικό σύνδεσμο παραπομπής στην αρχή μας περιόδου σύνδεσης.
Διεύθυνση URL στόχου καμπάνιας Το URL στόχου που καθορίζεται σε μια καμπάνια.
Δεν είναι συμβατό με Δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης ή με καμπάνιες Αγορών στις διαφημίσεις των οποίων δεν έχει οριστεί URL στόχου.
Τύπος επίσκεψης Ο τύπος επίσκεψης (σελίδα, καθορισμένο από το χρήστη, συναλλαγή, προϊόν, κόστος, συμβάν, κοινωνική, προβολή εφαρμογής ή εξαίρεση).
Όρος αναζήτησης Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική μηχανή αναζήτησης μιας ιδιότητας.
Κατηγορία αναζήτησης ιστότοπου Οι αναζητήσεις που περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή μέρος της ιδιοκτησίας (π.χ. Ανδρικά είδη).
Καμπάνια ή Ομάδα διαφημίσεων
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Προέλευση καμπάνιας Η πηγή καμπάνιας καθορίζεται από το ερώτημα αιτήματος σελίδων με ετικέτες. Αυτό υποδηλώνει συνήθως τον πόρο από τον οποίο προήλθε το κλικ. Για παράδειγμα, "google". Αυτή η μεταβλητή δημιουργείται αυτόματα για τις επισκέψεις του Google Ads, όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών μέσω της διεπαφής του Google Ads.
Μέσο καμπάνιας Μέθοδος προβολής. Το μέσο της καμπάνιας καθορίζεται από το ερώτημα αιτήματος σελίδων με ετικέτες. Αναφέρεται συνήθως στο μέσο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αιτήματος, για παράδειγμα: "Οργανικό", "Κόστος ανά κλικ (CPC)" ή "PPC." Αυτή η μεταβλητή δημιουργείται αυτόματα για τις επισκέψεις του Google Ads όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών μέσω της διεπαφής του Google Ads.
Όνομα καμπάνιας Το όνομα της καμπάνιας καθορίζεται από το ερώτημα αιτήματος σελίδων με ετικέτες. Αναφέρεται συνήθως στο όνομα που έχει δοθεί στην καμπάνια μάρκετινγκ ή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πηγής της καμπάνιας. Για παράδειγμα, "OctoberCampaign". Αυτή η μεταβλητή δημιουργείται αυτόματα για τις επισκέψεις του Google Ads, όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών μέσω της διεπαφής του Google Ads.
Ομάδα διαφημίσεων καμπάνιας Η ομάδα διαφημίσεων της καμπάνιας καθορίζεται από το ερώτημα αιτήματος σελίδων με ετικέτες HTML. Αυτό συνήθως αναφέρεται στην ομάδα διαφημίσεων που σχετίζεται με τη λέξη-κλειδί/δημιουργικό και τα κλικ. Για παράδειγμα, "OctoberCampaignAds". Αυτή η μεταβλητή δημιουργείται αυτόματα για τις επισκέψεις του Google Ads, όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών μέσω της διεπαφής του Google Ads.
Όρος καμπάνιας Ο όρος που καθορίζεται από το ερώτημα αιτήματος σελίδων με ετικέτες. Ο όρος της καμπάνιας είναι συνήθως ο όρος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της διαφήμισης από την πηγή παραπομπής ή καμπάνιας. Θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, μια λέξη-κλειδί. Αυτή η μεταβλητή δημιουργείται αυτόματα για τις επισκέψεις του Google Ads, όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών μέσω της διεπαφής του Google Ads.
Περιεχόμενο καμπάνιας Το περιεχόμενο της καμπάνιας καθορίζεται από το ερώτημα αιτήματος σελίδων με ετικέτες. Η ετικέτα περιεχομένου ορίζει συνήθως τη δοκιμή πολλαπλών παραλλαγών ή χρησιμοποιείται για τη διάδοση των μεταβλητών στόχου σε μια διαφημιστική καμπάνια. Αυτή η μεταβλητή δημιουργείται αυτόματα για τις επισκέψεις του Google Ads, όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη προσθήκη ετικετών μέσω της διεπαφής του Google Ads.
Κωδικός καμπάνιας Ο κώδικας της καμπάνιας, όπως ορίζεται από το ερώτημα αιτήματος με ετικέτες HTML, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά σε έναν πίνακα αναζήτησης καμπάνιας ή διάγραμμα κωδίκων παραπομπής που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των μεταβλητών αντί για πολλαπλές ετικέτες ερωτήματος αιτήματος.
Διαδρομή παραπομπής καμπάνιας Τα κανάλια παραπομπής για μετατροπές που αποδίδονται στην καμπάνια.
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Χώρα συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου Η μεταβλητή "Χώρα συναλλαγής" χρησιμοποιείται για τον ορισμό της χώρας που καθορίζεται από τη διαδικασία της συναλλαγής.
Περιοχή συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου Η μεταβλητή "Περιοχή συναλλαγής" χρησιμοποιείται για τον ορισμό της περιοχής που καθορίζεται από τη διαδικασία της συναλλαγής.
Πόλη συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου Η μεταβλητή "Πόλη συναλλαγής" υποδεικνύει την πόλη στην οποία πραγματοποιήθηκε η εμπορική συναλλαγή.
Τοποθεσία καταστήματος ή παραγγελίας ηλεκτρονικού εμπορίου Η ετικέτα "Θυγατρική εταιρεία συναλλαγής" περιγράφει το υποκατάστημα ή τον ιστότοπο επεξεργασίας της συναλλαγής.
Όνομα αντικειμένου ηλεκτρονικού εμπορίου Το όνομα που δίνεται στο αντικείμενο της συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου.
Κωδικός αντικειμένου ηλεκτρονικού εμπορίου Το αναγνωριστικό ή ο κωδικός αριθμός που δίνεται στο αντικείμενο της συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου.
Παραλλαγή αντικειμένου ηλεκτρονικού εμπορίου Μια προσαρμοσμένη μεταβλητή ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για την αποθήκευση χαρακτηριστικών πληροφοριών για τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, αυτό το πεδίο ενδέχεται να περιέχει τις τιμές "μπλε" και "άσπρο" ως χαρακτηριστικά διαφοροποίησης δύο παρόμοιων φούτερ με κουκούλα.
Αναγνωριστικό συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου Το αναγνωριστικό ή ο κωδικός αριθμός που δίνεται στη συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου.
Κωδικός νομίσματος συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου Ο κωδικός νομίσματος που χρησιμοποιείται στη συναλλαγή.
Κοινό/Χρήστες
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Πρόγραμμα περιήγησης Το όνομα του προγράμματος περιήγησης (όπως Chrome ή Firefox)
Έκδοση προγράμματος περιήγησης Η έκδοση του προγράμματος περιήγησης.
Μέγεθος προγράμματος περιήγησης Οι διαστάσεις σε εικονοστοιχεία της περιοχής προβολής του προγράμματος περιήγησης.
Πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος Η πλατφόρμα του λειτουργικού συστήματος.
Έκδοση λειτουργικού συστήματος Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος.
Ρυθμίσεις γλώσσας Η ρύθμιση γλώσσας στις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης.
Ανάλυση οθόνης Η ανάλυση της οθόνης, όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης.
Χρώματα οθόνης Οι δυνατότητες απεικόνισης χρωμάτων της οθόνης, όπως καθορίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης.
Είναι ενεργοποιημένη η Java; Η μεταβλητή ενεργοποίησης java περιγράφει αν είναι ενεργοποιημένη η Java στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι".
Έκδοση Flash Η μεταβλητή έκδοσης Flash περιγράφει την έκδοση του Flash που είναι εγκατεστημένη στο πρόγραμμα περιήγησης.
Ταχύτητα σύνδεσης Η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπως καθορίζεται από τα στοιχεία που ανιχνεύει το πρόγραμμα περιήγησης.
Τύπος Νέος χρήστης ή Επανερχόμενος χρήστης, με βάση τα αναγνωριστικά του Analytics.
Οργανισμός ISP Ο Παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που έχει καταχωριστεί στη διεύθυνση IP η οποία χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Τομέας ISP Ο γεωγραφικός τομέας του ISP.
Διεύθυνση IP Η διεύθυνση IP.
Έκδοση IP Η έκδοση IP (IPV4, IPV6).
Τοποθεσία
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Χώρα Η χώρα από την οποία προήλθαν τα δεδομένα.
Περιοχή Η περιοχή από την οποία προήλθαν τα δεδομένα.
Πόλη Η πόλη από την οποία προήλθαν τα δεδομένα.
Συμβάν
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Κατηγορία συμβάντος Η κατηγορία που έχει ανατεθεί σε ένα συμβάν (π.χ. Βίντεο ή Λήψεις).
Ενέργεια συμβάντος Η ενέργεια που έχει ανατεθεί σε ένα συμβάν (π.χ. Αναπαραγωγή, Λευκή βίβλος λήψεων).
Ετικέτα συμβάντος Η ετικέτα που έχει ανατεθεί σε ένα συμβάν (οποιαδήποτε περιγραφική συμβολοσειρά επιλέξετε).
Άλλο
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Προσαρμοσμένο πεδίο 1 Ένα κενό, προσαρμοσμένο πεδίο για την αποθήκευση τιμών κατά τον υπολογισμό του φίλτρου. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μόνιμα σε αυτό το πεδίο, αλλά μπορούν να εγγραφούν στο προσαρμοσμένο πεδίο 1 ή 2, για να χρησιμοποιηθούν από ένα άλλο φίλτρο.
Προσαρμοσμένο πεδίο 2 Ένα κενό, προσαρμοσμένο πεδίο για την αποθήκευση τιμών κατά τον υπολογισμό του φίλτρου. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μόνιμα σε αυτό το πεδίο, αλλά μπορούν να εγγραφούν στο προσαρμοσμένο πεδίο 1 ή 2 για να χρησιμοποιηθούν από ένα άλλο φίλτρο.
Καθορισμένο από το χρήστη Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να οριστούν τροποποιώντας τη javascript μέσω των πεδίων "GATC", "Ηλεκτρονικό εμπόριο" ή των μεταβλητών σε έναν σύνδεσμο παρακολούθησης.
Εφαρμογή
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Αναγνωριστικό εφαρμογής Συνήθως, το αναγνωριστικό πακέτου για την εφαρμογή στο app store στο οποίο διατίθεται (π.χ. com.google.android.apps.όνομα εφαρμογής. Μπορεί, επίσης, να είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά αναγνωρίζει την εφαρμογή. Διαμορφωμένο στην εφαρμογή από τον προγραμματιστή.
Αναγνωριστικό προγράμματος εγκατάστασης εφαρμογής Το αναγνωριστικό για το κατάστημα εφαρμογών από το οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή ή οποιαδήποτε συμβολοσειρά χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του καταστήματος εφαρμογών. Διαμορφωμένο στην εφαρμογή από τον προγραμματιστή.
Όνομα εφαρμογής Το όνομα εμφάνισης της εφαρμογής (π.χ. Gmail, Χάρτες). Διαμορφωμένο στην εφαρμογή από τον προγραμματιστή.
Έκδοση εφαρμογής Ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής. Διαμορφωμένο στην εφαρμογή από τον προγραμματιστή.
Ετικέτα οθόνης Η ετικέτα για μια συγκεκριμένη οθόνη μέσα σε μια εφαρμογή ή το λογικό όνομα για μια ισοδύναμη ιστοσελίδα, όταν εμφανίζεται το ίδιο περιεχόμενο στην εφαρμογή και στον ιστότοπο.
Εφαρμογή; Αν η επίσκεψη προέρχεται από μια εφαρμογή. Αν οριστεί στην τιμή "Όχι", τότε όλες οι επισκέψεις από την εφαρμογή φιλτράρονται (συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων όπως οι συναλλαγές). Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι".
Ανεπανόρθωτη εξαίρεση; Αν η εξαίρεση ήταν ανεπανόρθωτη. Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι".
Περιγραφή εξαίρεσης Η περιγραφή της εξαίρεσης. Ορίζεται από τον προγραμματιστή κατά την αποστολή των εξαιρέσεων των επισκέψεων.
Κινητή συσκευή
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Κινητό; Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι". Αν η συσκευή είναι κινητή συσκευή (π.χ. τηλέφωνο, tablet, κινητή συσκευή gaming).
Tablet; Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι". Αν η συσκευή είναι tablet.
Πληκτρολόγιο Qwerty; Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι". Αν η συσκευή περιλαμβάνει πληκτρολόγιο QWERTY.
Υποστήριξη NFC; Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι". Αν η συσκευή περιλαμβάνει Επικοινωνία κοντινού πεδίου.
Κυψελοειδής ραδιοεπικοινωνία; Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι". Αν η συσκευή έχει μια σύνδεση κυψελοειδούς επικοινωνίας, για να πραγματοποιείτε κλήσεις ή/και να έχετε πρόσβαση σε προγράμματα δεδομένων (π.χ. 3G, 4G).
Υποστήριξη Wi-Fi; Οι πιθανές τιμές είναι "Ναι" ή "Όχι". Αν η συσκευή υποστηρίζει συνδέσεις Wi-Fi.
Όνομα επωνυμίας κινητού Το όνομα επωνυμίας με την οποία κυκλοφόρησε η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να έχει την επωνυμία κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού (π.χ. Samsung, Nokia) ή εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
Όνομα μοντέλου κινητού Το όνομα του μοντέλου της κινητής συσκευής. Ένας κατασκευαστής αρχικού εξοπλισμού ενδέχεται να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα μοντέλου για διάφορες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή τοπικές ρυθμίσεις (π.χ. Galaxy Nexus, iPhone) ή να χρησιμοποιεί διαφορετικά ονόματα μοντέλων για διάφορες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή τοπικές ρυθμίσεις (π.χ. το όνομα μοντέλου του Galaxy S3 είναι το SGH-T999 στις Η.Π.Α., αλλά στη Γερμανία είναι το GT-I9300).
Όνομα μάρκετινγκ κινητού Το όνομα μάρκετινγκ για μια συσκευή μπορεί να έχει διαφορετικά ονόματα μοντέλων για διάφορες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας/τοπικές ρυθμίσεις, π.χ. το Galaxy S3 είναι το όνομα μάρκετινγκ για την ίδια συσκευή που έχει δύο διαφορετικά μοντέλα (Όνομα μοντέλου κινητού).
Μέθοδος κατάδειξης κινητού Κύρια μέθοδος εισαγωγής (π.χ. πληκτρολόγιο, πληκτρολόγιο οθόνης).
Κοινωνικά δίκτυα
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
Κοινωνικό δίκτυο Το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ενέργεια (π.χ. Google+, Facebook).
Ενέργεια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης Η ενέργεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης που πραγματοποιήθηκε στο κοινωνικό δίκτυο (π.χ. στο Google+, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί +1, η ενέργεια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι συν.
Στόχος κοινωνικών δικτύων Ο στόχος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (π.χ. το περιεχόμενο για το οποίο κάνατε κλικ στο +1). Συνήθως πρόκειται για ένα URL, αλλά μπορεί να είναι και οποιοδήποτε κείμενο.
Προσαρμοσμένες ιδιότητες
Όνομα φίλτρου Περιγραφή
οι προσαρμοσμένες ιδιότητές σας Όλες οι προσαρμοσμένες ιδιότητες που έχετε δημιουργήσει βρίσκονται σε αυτήν τη λίστα. Χρησιμοποιήστε μοναδικά ονόματα για τις προσαρμοσμένες ιδιότητες, για να μπορείτε να τις ξεχωρίσετε εύκολα στη λίστα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Προσαρμοσμένες ιδιότητες και το εύρος ιδιότητας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;