Liên kết/hủy liên kết Google Ads với Analytics

Khi liên kết tài khoản Google Ads với thuộc tính Analytics, bạn có thể xem toàn bộ chu kỳ của khách hàng, từ cách người dùng tương tác với hoạt động tiếp thị của bạn (ví dụ: thấy quảng cáo hiển thị, nhấp vào quảng cáo) tới cách họ hoàn tất các mục tiêu cuối cùng mà bạn đã đặt ra cho họ trên trang web (ví dụ: mua hàng, sử dụng nội dung).

Nội dung trong bài viết này:

Tại sao nên liên kết Google Ads với Analytics?

Khi liên kết Google Ads với Analytics, bạn có thể thực hiện những điều sau:

Giới hạn

 • Mỗi thuộc tính Analytics có thể có tối đa 400 nhóm liên kết.
 • Mỗi nhóm liên kết có thể có tối đa 1.000 tài khoản Google Ads.

Nếu thông tin thiết lập tài khoản Google Ads hiện tại của bạn vượt quá các mức giới hạn bên trên, thì hãy cân nhắc tạo một tài khoản người quản lý Google Ads và liên kết tài khoản đó với thuộc tính Analytics của bạn.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng Tài khoản Google có quyền Chỉnh sửa cho thuộc tính Analytics và Quyền quản trị cho (các) tài khoản Google Ads. Ngoài ra, chỉ tài khoản Google Ads đang hoạt động mới đủ điều kiện liên kết với thuộc tính Analytics của bạn. 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ yêu cầu các quyền này trong quá trình bạn tạo mục liên kết. Sau khi tạo mục liên kết, bạn có thể sửa đổi hoặc xóa hoàn toàn các quyền này.

Trình hướng dẫn liên kết giúp bạn dễ dàng liên kết (các) tài khoản Google Ads với nhiều chế độ xem của thuộc tính Analytics. Nếu bạn muốn liên kết nhiều thuộc tính Analytics với (các) tài khoản Google Ads của mình, thì hãy hoàn thành quá trình liên kết cho từng thuộc tính.

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Analytics từ trong tài khoản Google Ads. Hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt , chọn Google Analytics, sau đó làm theo các bước hướng dẫn còn lại này.
 2. Nhấp vào mục Quản trị và chuyển đến thuộc tính mà bạn muốn liên kết.
 3. Trong cột Thuộc tính, hãy nhấp vào Liên kết Google Ads.
 4. Nhấp vào + Nhóm liên kết mới.
 5. Chọn các tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết, sau đó nhấp vào Liên kết.

  Nếu bạn có tài khoản người quản lý Google Ads, hãy chọn tài khoản đó để liên kết (và tất cả các tài khoản con trong tài khoản đó).

  Nếu bạn chỉ muốn liên kết một số tài khoản được quản lý, hãy mở rộng tài khoản người quản lý, sau đó chọn từng tài khoản Google Ads được quản lý mà bạn muốn liên kết. Bạn cũng có thể nhấp vào Tất cả tài khoản có thể liên kết để chọn tất cả các tài khoản Google Ads được quản lý và sau đó bỏ chọn từng tài khoản.
 6. Nhập tiêu đề nhóm liên kết.
 7. Chuyển mục liên kết sang trạng thái BẬT cho từng chế độ xem trong thuộc tính mà bạn muốn xem dữ liệu Google Ads.
 8. (Không bắt buộc) Chọn Bật báo cáo lượt hiển thị trên Mạng Hiển thị của Google để đưa cả dữ liệu đó vào từng chế độ xem.
 9. Nếu bạn đã bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads hoặc nếu bạn muốn cho phép quy trình liên kết tự động bật tính năng tự động gắn thẻ trong tài khoản Google Ads của mình, thì hãy bỏ qua để chuyển sang bước tiếp theo.

  Tuy nhiên, nếu bạn muốn gắn thẻ các mục liên kết với Google Ads theo cách thủ công, thì hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao > Giữ nguyên tùy chọn cài đặt tự động gắn thẻ.
 10. Nhấp vào Liên kết tài khoản.

Xin chúc mừng! Các tài khoản của bạn hiện đã được liên kết. Nếu bạn đã chọn sử dụng tính năng tự động gắn thẻ (được đề xuất), thì Analytics sẽ bắt đầu tự động liên kết dữ liệu Google Ads với lượt nhấp của khách hàng.

Khi bạn liên kết tài khoản Google Ads và thuộc tính Analytics, bất cứ ai có quyền truy cập vào (các) chế độ xem mà bạn chọn trong mục liên kết đều có thể xem dữ liệu Google Ads đã nhập. Tương tự như vậy, nếu bạn chọn nhập dữ liệu Analytics (mục tiêu/Giao dịch thương mại điện tử, chỉ số, hoặc Danh sách tiếp thị lại) vào tài khoản Google Ads, thì bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads đó đều có thể xem dữ liệu Analytics đã nhập của bạn.

Chỉnh sửa một nhóm liên kết

Sau khi tạo nhóm liên kết, bạn có thể thêm hoặc xóa tài khoản Google Ads và chế độ xem Analytics khỏi nhóm liên kết đó. Bạn cũng có thể đổi tên nhóm liên kết.

Nếu bạn muốn xóa tất cả tài khoản Google Ads khỏi nhóm liên kết của mình, thì hãy làm theo hướng dẫn để hủy liên kết (trong mục tiếp theo).

Để chỉnh sửa nhóm liên kết:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Analytics ngay trong tài khoản Google Ads. Hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt , chọn Google Analytics, sau đó làm theo các bước hướng dẫn còn lại.
 2. Nhấp vào mục Quản trị và chuyển đến thuộc tính có mục liên kết Google Ads mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong cột Thuộc tính , hãy nhấp vào Liên kết Google Ads.
 4. Trong bảng, hãy nhấp vào nhóm liên kết mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Để thêm hoặc xóa các tài khoản Google Ads khỏi nhóm liên kết, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Chọn tài khoản Google Ads liên kết và chọn hoặc bỏ chọn các hộp bên cạnh các tài khoản đó.
 6. Để thêm hoặc xóa chế độ xem Analytics, hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Cấu hình liên kết. Bật hoặc tắt mục liên kết nếu cần.
 7. Nhấp vào Lưu.

Nếu muốn hủy liên kết tất cả tài khoản Google Ads trong một nhóm liên kết khỏi thuộc tính Analytics của mình, bạn cần xóa toàn bộ nhóm liên kết đó.

Nếu bạn có nhiều tài khoản Google Ads trong một nhóm liên kết và chỉ muốn hủy liên kết một số tài khoản khỏi thuộc tính Analytics, thì hãy thực hiện theo hướng dẫn về cách Chỉnh sửa nhóm liên kết trong mục trước.

Để xóa toàn bộ nhóm liên kết:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  Lưu ý: Bạn cũng có thể mở Analytics ngay trong tài khoản Google Ads. Hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt , chọn Google Analytics, sau đó làm theo các bước hướng dẫn còn lại.
 2. Nhấp vào mục Quản trị và chuyển đến thuộc tính mà bạn muốn hủy liên kết.
 3. Trong cột Thuộc tính, hãy nhấp vào Liên kết Google Ads.
 4. Trong bảng, hãy nhấp vào nhóm liên kết mà bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Xóa nhóm liên kết.
 6. Trong cửa sổ xác nhận bật lên, nhấp vào Xóa.

Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa một nhóm liên kết, thì tất cả dữ liệu sẽ ngừng lưu chuyển giữa tài khoản Google Ads và tài khoản Analytics:

 • Dữ liệu của Google Ads (chẳng hạn như số lượt nhấp, số lượt hiển thị, CPC và các dữ liệu khác) sẽ không còn xuất hiện trong báo cáo Analytics nữa. Dữ liệu phiên hoạt động cho đến thời điểm bạn hủy liên kết tài khoản sẽ vẫn còn. Mọi phiên hoạt động mới bắt nguồn từ lượt nhấp trong các tài khoản Google Ads đã liên kết này sau khi bạn hủy liên kết sẽ xuất hiện trong báo cáo Analytics dưới dạng (not set).
 • Danh sách tiếp thị lại Analytics của bạn sẽ ngừng tích lũy người dùng mới.
 • Google Ads sẽ ngừng nhập tất cả Mục tiêu, Giao dịch thương mại điện tử của Analytics và các chỉ số mà bạn đã định cấu hình.

  Lưu ý: Sau khi bạn nhập dữ liệu Analytics (ví dụ: Mục tiêu) vào Google Ads, dữ liệu đó phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của Google Ads.

  Kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo

  Ngoài việc thiết lập mục liên kết với các Tài khoản Google Ads cá nhân, bạn cũng có thể cho phép hoặc vô hiệu hóa hoạt động cá nhân hóa quảng cáo cho người dùng ở các quốc gia và/hoặc khu vực cụ thể thông qua tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo trong phần cài đặt Thuộc tính.

  Các tài nguyên liên quan

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?