Trình tạo URL

Tạo thông số chiến dịch tùy chỉnh cho URL quảng cáo.

Bạn có thể thêm các thông số (chẳng hạn như utm_source, utm_mediumutm_campaign) vào URL để thu thập dữ liệu báo cáo về chiến dịch giới thiệu. Ví dụ: khi xem đường dẫn liên kết bên dưới, bạn có thể xác định lưu lượng truy cập vào trang example.com đến từ một bản tin email cụ thể, trong một chiến dịch cụ thể:

https://example.com?utm_source=news4&utm_medium=email&utm_campaign=spring-summer

Bạn có thể tạo URL của mình theo cách thủ công hoặc sử dụng trình tạo URL. Có ba trình tạo. Hãy đảm bảo sử dụng đúng trình tạo URL vì các URL tới các trang web, Cửa hàng Google Play và Apple App Store có khác nhau chút ít.

 

Quan trọng: Nếu bạn đang quảng cáo một ứng dụng Android, hãy sử dụng Trình tạo URL của Google Play. Nếu bạn đang quảng cáo ứng dụng iOS, hãy sử dụng Trình tạo URL theo dõi chiến dịch iOS. Nếu không, bạn nên sử dụng Trình tạo URL chiến dịch Google Analytics.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?