Dimensioner och mätvärden

Tolka de olika beståndsdelarna i rapporterna.
Innehåll i artikeln:

Översikt

Alla rapporter i Analytics består av dimensioner och mätvärden.

Dimensioner är attribut för din data. Exempelvis anger dimensionen Ort staden, till exempel Stockholm eller Paris, som sessionen kommer från. Dimensionen Sida anger webbadressen för en sida som visas.

Mätvärden är mängdmått. Mätvärdet Sessioner är det totala antalet sessioner. Mätvärdet Sidor/session är det genomsnittliga antal sidor som visats per session.

I de flesta tabeller i Analytics organiseras dimensionsvärden i rader och mätvärden i kolumner. Denna tabell, exempelvis, visar en dimension (Ort) och två mätvärden (Sessioner och Sidor/session).

DIMENSION MÄTVÄRDE MÄTVÄRDE
Ort Sessioner Sidor/session
Stockholm 5 000 3,74
Berlin 4 000 4,55

I de flesta Analytics-rapporter kan du ändra dimensionen och/eller lägga till ytterligare en dimension. Om du till exempel lägger till Webbläsare som en sekundär dimension i tabellen ovan får du följande resultat:

DIMENSION DIMENSION MÄTVÄRDE MÄTVÄRDE
Ort Webbläsare Sessioner Sidor/session
Stockholm Chrome 3 000 3,5
Stockholm Firefox 2 000 4,1
Berlin Chrome 2 000 5,5
Berlin Safari 1 000 2,5
Berlin Firefox 1 000 4,7

Giltiga kombinationer av dimension och mätvärde

Det går inte att kombinera alla mätvärden med alla dimensioner. Alla dimensioner och mätvärden har en omfattning: användarnivå, sessionsnivå eller träffnivå. I de flesta fall är det bara meningsfullt att kombinera dimensioner och mätvärden som har samma omfattning. Sessioner är till exempel ett sessionsbaserat mätvärde. Därför kan det endast användas med dimensioner på sessionsnivå, som Källa eller Ort. Det skulle inte vara logiskt att kombinera Sessioner med en dimension på träffnivå som Sida.

Du kan se en lista med tillgängliga par av dimensioner och mätvärden genom att använda referensverktyget för dimensioner och mätvärden.

Så beräknas mätvärdena

I Analytics beräknas användarmätvärden på två grundläggande sätt:

 • Som översiktliga totalsummor
  där mätvärdet visas som en sammanfattande statistik för hela webbplatsen, som exempelvis avvisningsfrekvens och totalt antal sidvisningar.
 • Kopplat till en eller flera rapportdimensioner
  där mätvärdet beror på valda dimensioner.

Följande diagram illustrerar dessa två typer av beräkningar med ett enkelt exempel. På vänster sida beräknas användardata som ett översiktligt mätvärde och tillhöger beräknas samma data via dimensionen Ny användare.

I exemplet Översiktsrapport beräknas siffrorna för tid på webbplatsen med hjälp av tidsskillnaden mellan varje användares första session och när användaren lämnar webbplatsen där summan av varje sessionslängd tas som genomsnitt av tre sessioner. Denna siffra är baserad på en relativt enkel uträkning via tidsstämplar i begäranden.

I exemplet med rapporten Nya och återkommande beräknas inte snittvärden för alla sessioner utan via dimensionen Användartyp. Genom att kombinera mätvärdet Tid på webbplatsen med en dimension kan du analysera mätvärdet via Nya eller återkommande användare där beräkningarna påverkas av begärd dimension. Användningen av dimensionen ger en insyn i användarnas beteende som inte kommer fram i översiktsrapporten. Det blir tydligt att nya användare tillbringar längre tid på din webbplats än återkommande användare.

Beräkningar av mätvärden påverkas även av att stapla flera dimensioner i ett visst mätvärde. Du kan använda flera dimensioner tillsammans i både förformaterade och anpassade rapporter. Du kan till exempel använda både dimensionen Användartyp och Språk för att analysera tid på webbplatsen för din webbplats. I det här fallet är beräkningen av nya och återkommande användare densamma, men när du visar nya användare via dimensionen Språk påverkas beräkningen även av den ytterligare dimensionen. Din användaruppdelning skulle kunna se ut så här, med de högsta tiderna på webbplatsen listade:

Användartyp Språk Genomsnittlig tid på webbplats
Alla typer Alla språk 3:25
Återkommande Alla språk 5:03
  Finska 29:49
  Vietnamesiska 20:44
  Indonesiska 16:55
Nya Alla språk 2:09
  Malajiska 17:38
  Engelska (Storbritannien) 16:56
  Kinesiska (traditionell) 16:20

Dessa siffror är baserade på en verklig Analytics-rapport. I det här fallet kan du avgöra om nya eller återkommande användare stannade längst på webbplatsen och sedan använda en ytterligare dimension för att se vilka språk i dessa kategorier som resulterade i längst tid på webbplatsen.

Attributionsmodeller

Eftersom Analytics försöker besvara en mängd frågor om användarnas beteenden använder det sig av olika beräkningstyper eller attributionsmodeller för att komma fram till den data du ser i rapporterna. Tänk på varje Analytics-rapport som ett svar på en viss typ av fråga gällande användaranalys. Dessa frågor kan vanligtvis delas in i specifika kategorier:

 • Innehåll: Hur många gånger visades en viss sida?
 • Mål: Vilka webbadresser bidrog till den högsta konverteringsfrekvensen?
 • E-handel: Hur mycket bidrog en viss sida till en transaktion?
 • Intern sökning: Vilka interna söktermer bidrog till en transaktion?

Analytics använder sig av en specifik attributionsmodell för var och en av dessa huvudkategorier och de rapporter de innehåller. Eftersom varje attributionsmodell är utformad för att beräkna en känd uppsättning mätvärden kanske du märker att vissa mätvärden, som sidvisningar, endast dyker upp i vissa rapporter och inte i andra. Detta beror på attributionsmodellen för den rapporten.

Tre attributionsmodeller förekommer i Analytics rapporter:

Tillskrivning per begäran

Denna tillskrivning ger samlade värden för ett enskilt mätvärde eller för ett mätvärde parat med en dimension. Det är den vanligaste och enklaste typen av tillskrivning i Analytics, eftersom värden bestäms av individuella GIF-begäranden från användare. Detta innebär att för varje begäran går det att slå upp en viss dimension och/eller ett visst mätvärde.

De flesta dimensionsvärden är tillgängliga per begäran och förblir kvar antingen via HTTP/GET-begäranden eller i GIF-begäranden, för varje begäran för sida eller händelse på din webbplats. Vissa vanligt förekommande dimensioner på begärandenivå är

 • sid-URI—tillgänglig för varje begäran till din webbplats och indikerar sökvägen till sidan som visas
 • kampanj—om en användare kommer till webbplatsen via en kampanj, finns denna kvar tillgänglig med varje efterföljande begäran tills själva kampanjen ändras
 • användaragent—varje begäran från en användare innehåller webbläsarinformation för användaren som skickas via HTTP/GET-begäran från webbläsaren och som lagras direkt i loggfilerna.

Tillskrivning av sidvärde

Syftet med den här attributionstypen är att besvara frågan ”hur användbar var min sida i förhållande till ett mål eller intäktsvärde?” Denna attributionsmodell används för att avgöra Sidvärde för en sida eller uppsättning av sidor. Följande bild visar en serie användarsidvisningar relativt mål och köp, som kan inträffa på din webbplats.

Förklaring: P1 till P4 representerar sidor. Shoppingkassarna indikerar en kvittosida och flaggbilden indikerar ett mål.


Denna attributionsmodell kallas för en ”framåtblickande” modell, eftersom den tillskriver värde till en sida genom att se framåt mot mål och/eller köp som äger rum efter besöket på sidan. Följande tabell visar värdet tillskrivet till varje sida i denna sekvens.

Sida Intäkt/målvärde
P1 500 kr + Mål 1
P2 500 kr + Mål 1
P3 350 kr + Mål 1
P4 0 kr

Denna attributionsmodell används inte i rapporterna Mål och E-handel eftersom dessa rapporter inte visar sid-URI:s eller rubriker i förhållande till e-handelsaktiviteter.

Site Search-tillskrivning

Med denna attributionsmodell kan Site Search-rapporter visa målkonverteringsfrekvenser och målvärden per sökterm.

Denna attributionsmodell fungerar på ett annat sätt än tillskrivning av sidvärde, eftersom målvärdet tillskrivs närmaste sökterm före konverteringen, inte efter. Följande diagram illustrerar en sekvens av interna webbplatssökningar tillsammans med sidvisningar och köp.

Förklaring: P1 till P4 representerar sidor. Shoppingkassarna indikerar en kvittosida och sökikonen indikerar en sökning på termerna Skor och Blommor. Flaggbilden indikerar ett mål.


Med den här modellen tillskrivs söktermerna till Mål 1 och transaktionerna är:

 • Skor—200 kr
 • Blommor—250

I den här modellen tillskrivs transaktioner eller mål söktermen omedelbart före målet eller transaktionen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?