Ulottuvuudet ja tietotyypit

Ymmärrä, mistä osista raportit koostuvat.
Tässä artikkelissa:

Yleiskatsaus

Jokainen Analytics-raportti koostuu ulottuvuuksista ja tietotyypeistä.

Ulottuvuudet ovat tietojesi attribuutteja. Esimerkiksi ulottuvuus Kaupunki kertoo kaupungin (esimerkiksi Helsinki tai Jyväskylä), josta istunto oli lähtöisin. Ulottuvuus Sivu kertoo tarkasteltavan sivun URL-osoitteen.

Tietotyypit ovat määrällisiä mittoja. Tietotyyppi Istunnot kertoo istuntojen kokonaismäärän. Tietotyyppi Sivut/istunto on istunnon aikana katseltujen sivujen keskiarvo.

Useimpien Analytics-raporttien taulukoissa ulottuvuuksien arvot näkyvät riveillä ja tietotyyppien arvot sarakkeissa. Seuraavassa esimerkkitaulukossa on yksi ulottuvuus (Kaupunki) ja kaksi tietotyyppiä (Istunnot ja Sivut/istunto).

ULOTTUVUUS TIETOTYYPPI TIETOTYYPPI
Kaupunki Istunnot Sivut/istunto
Tampere 5 000 3,74
Berliini 4 000 4,55

Useimpiin Analytics-raportteihin voi vaihtaa ulottuvuuden ja/tai lisätä toissijaisen ulottuvuuden. Jos esimerkiksi yllä olevaan taulukkoon lisättäisiin toissijaiseksi ulottuvuudeksi Selain, tulos olisi seuraava:

ULOTTUVUUS ULOTTUVUUS TIETOTYYPPI TIETOTYYPPI
Kaupunki Selain Istunnot Sivut/istunto
Tampere Chrome 3 000 3,5
Tampere Firefox 2 000 4,1
Berliini Chrome 2 000 5,5
Berliini Safari 1 000 2,5
Berliini Firefox 1 000 4,7

Kelvolliset ulottuvuuksien ja tietotyyppien yhdistelmät

Kaikkia tietotyyppejä ei voi yhdistää kaikkiin ulottuvuuksiin. Kullakin ulottuvuudella ja tietotyypillä on laajuus: käyttäjätaso, istuntotaso tai osumataso. Useimmissa tapauksissa on järkevää yhdistää vain sellaisia ulottuvuuksia ja tietotyyppejä, joilla on sama laajuus. Esimerkiksi Istunnot on istuntoihin perustuva tietotyyppi, joten sen voi yhdistää ainoastaan istuntotason ulottuvuuksiin, kuten Lähteeseen tai Kaupunkiin. Ei olisi loogista yhdistää Istuntoja osumatason ulottuvuuteen, kuten Sivuun.

Voit tarkistaa luettelon kelvollisista ulottuvuuksien ja tietotyyppien yhdistelmistä Dimensions and Metrics Reference -työkalun avulla.

Tietotyyppien laskeminen

Analyticsissa käyttäjien tietotyyppejä lasketaan kahdella eri perustavalla:

 • yleisinä kokonaismäärinä,
  joissa tietotyyppi, kuten välitön poistuminen prosenteissa tai sivun katselut yhteensä, esitetään koko sivuston yhteenvetotilastona
 • yhden tai useamman raportointiulottuvuuden yhteydessä,
  jolloin tietyt ulottuvuudet määrittelevät tietotyypin arvon.

Seuraava kaavio kuvaa näitä kahta laskentatyyppiä yksinkertaisen esimerkin avulla: Vasemmalla puolella käyttäjätiedot lasketaan yleisenä kokonaismääränä, kun taas oikealla puolella samat tiedot lasketaan Uusi käyttäjä -ulottuvuuden avulla.

Yleiskatsaus-raportti-esimerkissä sivustolla käytetty aika lasketaan kunkin käyttäjän ensimmäisen istunnon ja poistumisen välisen ajan perusteella. Lisäksi istunnon pituuden keskiarvo lasketaan kolmen istunnon ajalta. Tämä luku perustuu suhteellisen yksinkertaiseen laskentaan, joka voidaan toteuttaa keräämällä aikaleimatietoja pyynnöistä.

Uusi vs. palaava -raporttiesimerkissä keskiarvoja ei ole laskettu kaikilla istunnoilla, vaan Käyttäjätyyppi-ulottuvuuden kautta. Liittämällä Sivustolla käytetty aika -tietotyypin johonkin ulottuvuuteen, voit analysoida kyseistä tietotyyppiä palaavien vs. uusien käyttäjien avulla, jolloin pyydetty ulottuvuus muokkaa laskentaa. Ulottuvuutta käyttämällä saadaan tietoja käyttäjän käyttäytymisestä, joka ei käy ilmi Yleiskatsaus-raportista. On selvää, että uudet käyttäjät käyttävät enemmän aikaa sivustollasi kuin palaavat käyttäjät.

Tietotyyppien laskentaan vaikuttaa myös useamman kuin yhden ulottuvuuden pinoaminen tietyn tietotyypin kanssa. Sekä valmiiksi muotoilluissa että omissa raporteissa voidaan käyttää useita ulottuvuuksia yhdessä. Oletetaan esimerkiksi, että käytät sekä Käyttäjätyyppi-ulottuvuutta että Kieli-ulottuvuutta verkkosivustollasi käytetyn ajan analysointiin. Tässä tapauksessa uusien ja palaavien käyttäjien laskenta on samanlainen, mutta kun tarkastelet uusia käyttäjiä yksityiskohtaisesti Kieli-ulottuvuutta käyttämällä, laskentaa muokataan edelleen lisäulottuvuudella. Niinpä esimerkiksi käyttäjien erittely voi olla seuraavan esimerkin kaltainen. Siinä eniten sivustolla aikaa käyttäneet on lueteltu järjestyksessä.

Käyttäjätyyppi Kieli Keskimääräinen sivustolla käytetty aika
Kaikki tyypit kaikki kielet 3:25
Palaava kaikki kielet 5:03
  suomi 29:49
  vietnam 20:44
  indonesia 16:55
Uusi kaikki kielet 2:09
  malaiji 17:38
  englanti (Iso-Britannia) 16:56
  kiina (perinteinen) 16:20

Nämä luvut perustuvat todelliseen Analytics-raporttiin. Tässä tapauksessa voit määritellä, olivatko uudet vai palaavat käyttäjät sivustolla pisimpään, ja lisäulottuvuutta käyttämällä voit lisäksi selvittää, minkä kieliset käyttäjät näistä luokista olivat sivustolla pisimpään.

Attribuutiomallit

Koska Analytics pyrkii vastaamaan useisiin käyttäjän käyttäytymistä käsitteleviin kysymyksiin, se käyttää erilaisia laskentatyyppejä tai attribuutiomalleja raporteissa näkyvien tietojen aikaansaamiseksi. Kukin Analytics-raportti on ikään kuin vastaus tietyn tyyppiseen käyttäjää analysoivaan kysymykseen. Usein nämä kysymykset käsittelevät eri luokkia:

 • Sisältö: Kuinka monta kertaa tiettyä sivua katseltiin?
 • Tavoitteet: Minkä sivujen URL-osoitteet saavuttivat korkeimman tavoitteen konversioprosentin?
 • Verkkokauppa: Kuinka paljon arvoa tietty sivu antoi tapahtumalle?
 • Sisäinen haku: Mitkä sisäiset hakutermit vaikuttivat tapahtumaan?

Analytics käyttää kaikille näille pääluokille ja niiden sisältämille raporteille omaa attribuutiomallia. Koska kukin attribuutiomalli on suunniteltu tunnetun tietotyyppijoukon laskentaan, saattaa olla, että jotkin tietotyypit, kuten Sivun katselut, näkyvät vain tietyissä raporteissa. Tämä johtuu raporttiin käytettävästä attribuutiomallista.

Analyticsin raporteissa käytetään kolmea attribuutiomallia:

Pyynnön mukaan -attribuutio

Tämä attribuutio antaa yksittäiselle tietotyypille tai tietotyyppi-ulottuvuus-parille koontiarvoja. Tämä on Analyticsin yleisin ja yksinkertaisin attribuutiotyyppi, sillä arvot määritellään käyttäjien yksittäisistä GIF-pyynnöistä. Niinpä minkä tahansa pyynnön kohdalla on mahdollista etsiä tiettyä ulottuvuutta ja/tai tietotyyppiä.

Useimmat ulottuvuuksien arvot ovat käytettävissä pyyntötasolla. Arvot ovat pysyviä joko itse HTTP/GET-pyynnön kautta tai GIF-pyynnössä jokaisessa sivustollesi tehdyssä sivu- tai tapahtumapyynnössä. Joitakin yleisiä pyyntötasolla käytettävissä olevia ulottuvuuksia ovat seuraavat:

 • Sivun URI on kaikkien sivustoasi koskevien pyyntöjen käytettävissä ja kertoo käsiteltävän sivun polun.
 • Jos käyttäjä tulee kampanjan kautta, kyseinen kampanja on pysyvästi kaikkien seuraavien pyyntöjen käytettävissä, kunnes kampanja itse muuttuu.
 • Käyttäjäagentti sisältyy kaikkiin käyttäjältä tuleviin pyyntöihin ja se sisältää kyseisen käyttäjän selaintiedot, jotka lähetetään HTTP/GET-pyynnön kautta selaimelta ja tallennetaan suoraan lokitietoihin.

Sivun arvo -attribuutio

Tämän attribuutiotyypin tarkoitus on vastata kysymykseen: ”Kuinka hyödyllinen sivuni oli suhteessa tavoitteen tai tulon arvoon?”Tätä attribuutiomallia käytetään määrittämään sivun tai sivujoukon Sivun arvo. Seuraavassa kuvassa näytetään sarja käyttäjän sivun katseluita suhteessa tavoitteisiin ja ostoksiin. Kuva voisi olla todellinen tilanne sivustollasi.

Termien selitykset: P1–P4 edustavat sivuja. Ostoskassi tarkoittaa kuittisivua ja lipun kuva merkitsee tavoitetta.


Tätä attribuutiomallia sanotaan eteenpäin katsovaksi, sillä se käyttää sivun arvoa katsoakseen eteenpäin tavoitteisiin ja/tai ostoksiin, jotka tapahtuvat sivulla käynnin jälkeen. Seuraavassa taulukossa näytetään tässä sekvenssissä kullekin sivulle annettu arvo.

Sivu Tulo/tavoitteen arvo
P1 55 $ + 1. tavoite
P2 55 $ + 1. tavoite
P3 35 $ + 1. tavoite
P4 0 $

Tätä attribuutiomallia ei käytetä Tavoitteet- tai Verkkokauppa-raporteissa, koska kyseisissä raporteissa ei näytetä sivujen URI-tunnuksia eikä otsikoita verkkokauppatoimintoihin liittyen.

Sivustohaku-attribuutio

Tämä attribuutiomalli mahdollistaa hakutermikohtaisten tavoitteen konversioprosenttien ja tavoitteen arvojen näyttämisen Sivustohaku-raporteissa.

Tämä attribuutiomalli toimii eri tavalla kuin Sivun arvo -attribuutio, sillä tavoitteen arvo liitetään lähimpään hakutermiin, joka edeltää konversiota. Seuraava kaavio kuvaa sisäisten sivustohakujen sarjaa yhdessä näyttökertojen ja ostosten kanssa.

Termien selitykset: P1–P4 edustavat sivuja. Ostoskassi tarkoittaa kuittisivua ja hakukuvake termeillä ”kengät” ja ”kukat” tehtävää hakua. Lipun kuva merkitsee tavoitetta.


Tätä mallia käyttäen hakutermit liitetään 1. tavoitteeseen ja tapahtumat ovat seuraavat:

 • Kengät: 20 $
 • Kukat: 25 $

Tässä mallissa tapahtumat tai tavoitteet luetaan niitä välittömästi edeltävän hakutermin ansioksi.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?