Ιδιότητες και μετρήσεις

Κατανόηση των δομικών εννοιών των αναφορών σας.
Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Επισκόπηση

Κάθε αναφορά στο Analytics αποτελείται από ιδιότητες και μετρήσεις.

Οι ιδιότητες είναι χαρακτηριστικά των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Πόλη υποδεικνύει την πόλη, π.χ. "Παρίσι" ή "Νέα Υόρκη", από την οποία προέρχεται η περίοδος σύνδεσης. Η ιδιότητα Σελίδα υποδεικνύει το URL μιας σελίδας που προβάλλεται.

Οι μετρήσεις αποτελούν ποσοτικά στοιχεία. Η μέτρηση Περίοδοι σύνδεσης απαριθμεί τον συνολικό αριθμό περιόδων σύνδεσης. Η μέτρηση Σελίδες/Περίοδος σύνδεσης εμφανίζει τον μέσο αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν ανά περίοδο σύνδεσης.

Οι πίνακες στις περισσότερες αναφορές του Analytics οργανώνουν τις τιμές ιδιοτήτων σε σειρές και τις τιμές μετρήσεων σε στήλες. Για παράδειγμα, αυτός ο πίνακας εμφανίζει μία ιδιότητα (Πόλη) και δύο μετρήσεις (Περίοδοι σύνδεσης και Σελίδες/Περίοδος σύνδεσης).

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Πόλη Περίοδοι σύνδεσης Σελίδες/Περίοδος σύνδεσης
Σαν Φρανσίσκο 5.000 3,74
Βερολίνο 4.000 4,55

Στις περισσότερες αναφορές του Analytics, μπορείτε να αλλάξετε την ιδιότητα ή/και να προσθέσετε μια δευτερεύουσα ιδιότητα. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε το "Πρόγραμμα περιήγησης" ως δευτερεύουσα ιδιότητα στον παραπάνω πίνακα, θα λαμβάνατε το παρακάτω αποτέλεσμα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Πόλη Πρόγραμμα περιήγησης Περίοδοι σύνδεσης Σελίδες/Περίοδος σύνδεσης
Σαν Φρανσίσκο Chrome 3.000 3,5
Σαν Φρανσίσκο Firefox 2,000 4,1
Βερολίνο Chrome 2,000 5,5
Βερολίνο Safari 1.000 2,5
Βερολίνο Firefox 1.000 4,7

Έγκυροι συνδυασμοί ιδιοτήτων-μετρήσεων

Δεν μπορεί να συνδυαστεί η κάθε μέτρηση με την κάθε ιδιότητα. Η κάθε ιδιότητα και η κάθε μέτρηση έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής: επίπεδο χρήστη, επίπεδο περιόδου σύνδεσης ή επίπεδο επίσκεψης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει νόημα ο συνδυασμός ιδιοτήτων και μετρήσεων που έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής. Για παράδειγμα, οι Περίοδοι σύνδεσης είναι μια μέτρηση που βασίζεται στις περιόδους σύνδεσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ιδιότητες επιπέδου περιόδων σύνδεσης, π.χ. Πηγή ή Πόλη. Δεν θα ήταν λογικό να συνδυαστεί η ιδιότητα Περίοδοι σύνδεσης με μια ιδιότητα επιπέδου επίσκεψης, π.χ. την ιδιότητα Σελίδα.

Για να δείτε μια λίστα έγκυρων ζευγών ιδιοτήτων-μετρήσεων, χρησιμοποιήστε την Αναφορά ιδιοτήτων και μετρήσεων.

Τρόπος υπολογισμού των μετρήσεων

Στο Analytics, οι μετρήσεις χρηστών υπολογίζονται με δύο βασικούς τρόπους:

 • Ως σύνολα επισκόπησης
  όπου η μέτρηση εμφανίζεται ως στατιστικό σύνοψης για ολόκληρο τον ιστότοπό σας, όπως για παράδειγμα το ποσοστό εγκατάλειψης ή οι συνολικές προβολές σελίδων.
 • Σε συσχέτιση με μία ή περισσότερες ιδιότητες αναφορών
  όπου η τιμή της μέτρησης εξαρτάται από τις επιλεγμένες ιδιότητες.

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται αυτοί οι δύο τύποι υπολογισμού με ένα απλό παράδειγμα. Στην αριστερή πλευρά, τα δεδομένα χρήστη υπολογίζονται ως μέτρηση επισκόπησης, ενώ, στην δεξιά πλευρά, τα ίδια δεδομένα υπολογίζονται μέσω της ιδιότητας Νέος χρήστης.

Στο παράδειγμα με την αναφορά "Επισκόπηση", οι υπολογισμοί για το χρόνο στον ιστότοπο εκτελούνται χρησιμοποιώντας τη χρονική διαφορά μεταξύ κάθε αρχικής περιόδου σύνδεσης του χρήστη και της εξόδου, υπολογίζοντας τον μέσο όρο για τις τρεις περιόδους σύνδεσης από το άθροισμα της διάρκειας κάθε περιόδου σύνδεσης. Ο αριθμός αυτός βασίζεται σε έναν σχετικά απλό υπολογισμό ο οποίος εκτελείται συλλέγοντας δεδομένα χρονικής σήμανσης στο επίπεδο αιτήματος.

Στο παράδειγμα με την αναφορά "Νέοι έναντι επανερχόμενων", οι μέσοι όροι δεν υπολογίζονται για όλες τις περιόδους σύνδεσης, αλλά μέσω της ιδιότητας "Τύπος χρήστη". Συνδυάζοντας τη μέτρηση "Χρόνος στον ιστότοπο" με μια ιδιότητα, μπορείτε να αναλύσετε τη συγκεκριμένη μέτρηση μέσω της αναφοράς επανερχόμενοι έναντι νέων χρηστών, όπου οι υπολογισμοί τροποποιούνται από την ιδιότητα που ζητήθηκε. Η χρήση της ιδιότητας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρηστών που δεν παρέχονται στην αναφορά "Επισκόπηση". Είναι σαφές ότι οι νέοι χρήστες παραμένουν περισσότερο χρόνο στον ιστότοπό σας σε σχέση με τους επανερχόμενους χρήστες.

Ο υπολογισμός των μετρήσεων επηρεάζεται, επίσης, εάν συνδυάσετε περισσότερες από μία ιδιότητες με μια συγκεκριμένη μέτρηση. Τόσο στις έτοιμες όσο και στις προσαρμοσμένες αναφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές ιδιότητες μαζί. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε τη ιδιότητα Τύπος χρήστη και την ιδιότητα Γλώσσα, για να αναλύσετε το χρόνο στον ιστότοπο για τον ιστότοπό σας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός για νέους έναντι επανερχόμενων χρηστών είναι ο ίδιος, αλλά όταν αναζητήσετε αναλυτικότερες πληροφορίες για να προβάλετε νέους χρήστες χρησιμοποιώντας την ιδιότητα "Γλώσσα", ο υπολογισμός τροποποιείται περαιτέρω από την πρόσθετη ιδιότητα. Για παράδειγμα, η κατανομή των χρηστών σας θα έχει αυτήν τη μορφή περίπου, όπου οι κορυφαίοι χρόνοι στον ιστότοπο παρατίθενται κατά σειρά:

Τύπος χρήστη Γλώσσα Μέσος χρόνος στον ιστότοπο
Όλοι οι τύποι Όλες οι γλώσσες 3:25
Επανερχόμενοι Όλες οι γλώσσες 5:03
  Φινλανδικά 29:49
  Βιετναμέζικα 20:44
  Ινδονησιακά 16:55
Νέοι Όλες οι γλώσσες 2:09
  Μαλάι 17:38
  Αγγλικά (ΗΒ) 16:56
  Κινέζικα (παραδοσιακά) 16:20

Αυτοί οι αριθμοί βασίζονται σε μια πραγματική αναφορά Analytics. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να προσδιορίσετε εάν παρέμειναν περισσότερο νέοι ή επανερχόμενοι χρήστες και, χρησιμοποιώντας μια πρόσθετη ιδιότητα, ποια γλώσσα σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες είχε τον μεγαλύτερο χρόνο στον ιστότοπο.

Μοντέλα απόδοσης

Καθώς το Analytics επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, χρησιμοποιεί διάφορους τύπους υπολογισμού ή μοντέλα απόδοσης, για να καταλήξει στα δεδομένα που βλέπετε στις αναφορές. Σκεφτείτε κάθε αναφορά Analytics ως απάντηση σε ένα συγκεκριμένο είδος ερώτησης ανάλυσης χρηστών. Συχνά, αυτές οι ερωτήσεις εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες:

 • Περιεχόμενο: Πόσες φορές προβλήθηκε μια συγκεκριμένη σελίδα;
 • Στόχοι: Ποιες διευθύνσεις URL σελίδων συνέβαλαν στο υψηλότερο ποσοστό μετατροπής στόχου;
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πόση αξία προσέδωσε μια συγκεκριμένη σελίδα σε μια συναλλαγή;
 • Εσωτερική αναζήτηση: Ποιοι όροι εσωτερικής αναζήτησης συνέβαλαν σε μια συναλλαγή;

Για κάθε μία από αυτές τις βασικές κατηγορίες και τις αναφορές που περιέχουν, το Analytics χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό μοντέλο απόδοσης. Καθώς κάθε μοντέλο απόδοσης έχει σχεδιαστεί ώστε να υπολογίζει ένα γνωστό σύνολο μετρήσεων, μπορεί να παρατηρήσετε ότι ορισμένες μετρήσεις, όπως οι Προβολές σελίδων, εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένες αναφορές και όχι σε άλλες. Αυτό οφείλεται στο μοντέλο απόδοσης που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη αναφορά.

Οι αναφορές Analytics χρησιμοποιούν τρία μοντέλα απόδοσης:

Απόδοση ανά αίτημα

Αυτή η απόδοση δίνει συγκεντρωτικές τιμές για μια μεμονωμένη μέτρηση ή για ένα ζεύγος μέτρησης/ιδιότητας. Είναι ο συνηθέστερος και πιο απλός τύπος απόδοσης του Analytics, καθώς οι τιμές καθορίζονται από αιτήματα για GIF από μεμονωμένους χρήστες. Συνεπώς, για κάθε αίτημα, είναι δυνατό να αναζητήσουμε μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή/και μέτρηση.

Οι περισσότερες τιμές ιδιοτήτων είναι διαθέσιμες στο επίπεδο αιτήματος και παραμένουν είτε μέσω του ίδιου του ερωτήματος HTTP/GET είτε στο αίτημα για GIF, για κάθε αίτημα για σελίδα ή συμβάν που γίνεται στον ιστότοπό σας. Ορισμένες συνήθεις ιδιότητες διαθέσιμες στο επίπεδο αιτήματος είναι οι εξής:

 • URI σελίδας—Είναι διαθέσιμη με κάθε αίτημα στον ιστότοπό σας και υποδεικνύει τη διαδρομή της σελίδας στην οποία πραγματοποιείται μετάβαση
 • καμπάνια—Εάν κάποιος χρήστης εισέλθει μέσω μιας καμπάνιας, η συγκεκριμένη καμπάνια παραμένει συνεχώς διαθέσιμη με κάθε επακόλουθο αίτημα, έως ότου αλλάξει η ίδια η καμπάνια
 • παράγοντας χρήστη—Κάθε αίτημα από έναν χρήστη περιέχει τις πληροφορίες προγράμματος περιήγησης για τον συγκεκριμένο χρήστη, οι οποίες αποστέλλονται μέσω του αιτήματος HTTP/GET από το πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύονται απευθείας στα αρχεία καταγραφής.

Απόδοση τιμής σελίδας

Ο σκοπός αυτού του τύπου απόδοσης είναι να απαντήσει στην ερώτηση "Πόσο χρήσιμη ήταν η σελίδα μου σε σχέση με μια τιμή στόχου ή εσόδων;"Αυτό το μοντέλο απόδοσης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αξίας της Τιμής σελίδας για μια σελίδα ή ένα σύνολο σελίδων. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει μια σειρά προβολών σελίδων χρηστών σε σχέση με τους στόχους και τις αγορές, όπως θα μπορούσε να συμβεί στον ιστότοπό σας.

Υπόμνημα: Το P1 έως το P4 αναπαριστούν σελίδες. Οι τσάντες αγορών υποδηλώνουν μια σελίδα αποδείξεων και η εικόνα με τη σημαία υποδηλώνει έναν στόχο.


Αυτό το μοντέλο απόδοσης αναφέρεται ως "προορατικό" μοντέλο απόδοσης, επειδή αποδίδει τιμή σε μια σελίδα προβλέποντας τους στόχους ή/και τις αγορές που λαμβάνουν χώρα μετά την επίσκεψη της σελίδας. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την τιμή που αποδίδεται σε κάθε σελίδα σε αυτήν την ακολουθία.

Σελίδα Τιμή εσόδων/στόχου
P1 55 € + Στόχος 1
P2 55 € + Στόχος 1
P3 35 € + Στόχος 1
P4 0 €

Αυτό το μοντέλο απόδοσης δεν χρησιμοποιείται στις αναφορές "Στόχοι" ή "Ηλεκτρονικό εμπόριο", καθώς αυτές οι αναφορές δεν εμφανίζουν URI σελίδων ή τίτλους σε σχέση με δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Απόδοση αναζήτησης ιστότοπου

Αυτό το μοντέλο απόδοσης επιτρέπει στις αναφορές "Αναζήτηση ιστότοπου" να εμφανίζουν ποσοστά μετατροπής στόχων και τιμές στόχων ανά όρο αναζήτησης.

Αυτό το μοντέλο απόδοσης λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από την απόδοση τιμής σελίδας, καθώς η τιμή στόχου αποδίδεται στον πλησιέστερο όρο αναζήτησης που οδηγεί στη μετατροπή, και όχι μετά. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται μια αλληλουχία εσωτερικών αναζητήσεων ιστότοπου μαζί με προβολές σελίδων και αγορές.

Υπόμνημα: Το P1 έως το P4 αναπαριστούν σελίδες. Οι τσάντες αγορών υποδηλώνουν μια σελίδα αποδείξεων, το εικονίδιο αναζήτησης υποδηλώνει μια αναζήτηση για τους όρους "Υποδήματα" και "Λουλούδια". Η εικόνα με τη σημαία υποδηλώνει έναν στόχο.


Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, οι όροι αναζήτησης που αποδίδονται στο Στόχο 1 και οι συναλλαγές είναι οι εξής:

 • Υποδήματα—20 €
 • Λουλούδια—25 €

Σε αυτό το μοντέλο, οι συναλλαγές ή οι στόχοι αποδίδονται στον όρο αναζήτησης που προηγήθηκε ακριβώς πριν από το στόχο ή τη συναλλαγή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας