Giới thiệu về Báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh là báo cáo mà bạn tạo. Bạn chọn thứ nguyên (ví dụ: Thành phố và Trình duyệt) và số liệu (ví dụ: Số lượt truy cập, Số lần xem trang và Tỷ lệ thoát), đồng thời quyết định xem chúng được hiển thị như thế nào. Để truy cập báo cáo tùy chỉnh của bạn, hãy nhấp vào tab Tùy chỉnh. Báo cáo của bạn sẽ được liệt kê trong điều hướng bên trái trong Báo cáo tùy chỉnh. (Nếu bạn chưa tạo báo cáo tùy chỉnh nào, bạn sẽ chỉ thấy một mục cho Tổng quan trong Báo cáo tùy chỉnh).

Để tạo báo cáo tùy chỉnh, hãy nhấp vào tab Tùy chỉnh và sau đó nhấp vào Tổng quan trong Báo cáo tùy chỉnh trong điều hướng bên trái. Nhấp vào + Báo cáo tùy chỉnh mới để tạo báo cáo mới. Hãy đọc Tạo báo cáo tùy chỉnh để tìm hiểu thêm.

Để chỉnh sửa hoặc xóa báo cáo tùy chỉnh hiện tại, hãy nhấp vào tab Tùy chỉnh và sau đó nhấp vào Tổng quan trong Báo cáo tùy chỉnh trong điều hướng bên trái. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa báo cáo hiện tại khỏi Tổng quan. Hãy đọc Quản lý báo cáo tùy chỉnh để tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về thứ nguyên và số liệu trong báo cáo tùy chỉnh

Để tạo báo cáo tùy chỉnh, bạn sẽ cần phải chỉ định ít nhất một thứ nguyên và một số liệu. Thứ nguyên là cách mô tả số lượt truy cập, số khách truy cập, số trang, sản phẩm và sự kiện. Các ví dụ về thứ nguyên bao gồm Kiểu khách truy cập (cho dù là khách truy cập mới hay khách truy cập quay lại), Nguồn (tên của trang web/công cụ tìm kiếm giới thiệu), Tiêu đề trang (tiêu đề HTML của trang trên trang web của bạn) và Dòng sản phẩm (mã dòng sản phẩm của sản phẩm được mua trên trang web của bạn).

Số liệu là các phép đo dạng số. Ví dụ: "có N số lần xem trang và N giao dịch từ khách truy cập mới và N số lần xem trang và N giao dịch từ khách truy cập quay lại". Số lần xem trang và Giao dịch là số liệu và Kiểu khách truy cập là thứ nguyên.

Không thể ghép một số số liệu và thứ nguyên trong báo cáo tùy chỉnh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Kết hợp thứ nguyên-số liệu hợp lệ.