[GA4] Uaktualnianie implementacji kodu analytics.js

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób tag gtag.js usługi Universal Analytics (UA) jest mapowany na kod gtag.js usługi Google Analytics 4, oraz poznać szczegółowe wskazówki implementacji. Zakładamy, że masz już utworzoną usługę Google Analytics 4. Jeśli chcesz dodać do strony tylko podstawowy kod pomiarowy, przeczytaj te instrukcje.
Tematy w tym artykule:

Fragment kodu gtag.js

Jeśli usługę Universal Analytics masz zaimplementowaną za pomocą tagu analytics.js, musisz na potrzeby nowej usługi Google Analytics 4 dodać fragment kodu gtag.js. Fragment kodu gtag.js ma taką strukturę:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Identyfikator usługi A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Identyfikator usługi A>');

08:

09: gtag('config', '<Identyfikator usługi B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Identyfikator usługi B>' });

14:

15: </script>

Wiersz 7: instrukcja „config” tagu gtag włącza zbieranie danych przez usługę powiązaną z identyfikatorem „<Identyfikator usługi A>”. Na przykład w przypadku usługi Google Analytics 4 dodanie tej instrukcji z identyfikatorem pomiaru spowoduje wysyłanie do tej usługi zdarzeń „page_view”.

Identyfikator usługi może reprezentować różne usługi Google, m.in. usługi UA („UA-XXXXXXXX”), usługi Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”), Google Ads („AW-XXXXXXXX”) lub Floodlight („DC-XXXXXXXX”).

Wiersz 11: instrukcja „event” tagu gtag spowoduje wysyłanie zdarzenia. W przypadku fragmentów kodu, w których występuje wiele instrukcji „config” związanych z wieloma usługami, zdarzenie będzie wysyłane do wszystkich usług.

W tym przykładzie parametr „sign_up” to nazwa zdarzenia. Ostatni parametr to obiekt zawierający zbiór parametrów zdarzenia. W tym przypadku „method” to parametr o wartości „email”.

Wiersz 13: widoczne tu zdarzenie ma parametr „send_to”. Jest to specjalny parametr, który „przekierowuje” powiązane zdarzenie do konkretnej usługi. Oznacza to, że to zdarzenie będzie wysyłane tylko do usługi wskazanej przez ciąg „<Identyfikator usługi B>”.

Podstawowe zbieranie danych przez usługę Google Analytics 4 można włączyć za pomocą instrukcji „config” tagu gtag. Umożliwia ono rejestrowanie zdarzeń „page_view” (jako zdarzeń zbieranych automatycznie) podczas wczytywania strony.

Działanie „pageview” lub zdarzenie „page_view” można zmieniać i blokować za pomocą odpowiednich parametrów.

Identyfikatory usług

Identyfikator usługi Universal Analytics ma format „UA-XXXXXXXX”. Czasami nazywa się go identyfikatorem śledzenia. W tym przewodniku nazywamy go identyfikatorem usługi UA.

Strumienie danych z sieci w usługach Google Analytics 4 korzystają z identyfikatora pomiaru w formacie „G-XXXXXXXX”.

W niektórych przykładach kodu i w dokumentacji oba rodzaje identyfikatorów mogą występować pod nazwą „Identyfikator_pomiaru_GA”.

Podstawowe zbieranie danych

Włączenie podstawowego zbierania danych na potrzeby usługi Google Analytics 4 umożliwia gromadzenie takich danych:

Aby włączyć podstawowe zbieranie danych w usłudze Google Analytics 4, dodaj fragment kodu gtag.js (globalny tag witryny) do sekcji <head> każdej strony.

Porównanie fragmentów kodu gtag.js i analytics.js

Fragment kodu gtag.js usługi Google Analytics 4 ma przeznaczenie podobne do fragmentu kodu analytics.js usługi Universal Analytics.

Główna różnica między nimi polega na tym, że kod analytics.js zawiera osobne wywołanie „send pageview”, a kod gtag.js go nie ma. W tagu gtag.js odsłona jest zdarzeniem zbieranym automatycznie, wysyłanym razem z instrukcją „config”.

 

Usługa Universal Analytics (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

Usługa Google Analytics 4 (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=IDENTYFIKATOR_POMIARU"></script>

<script>

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

gtag('js', new Date());

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU');

</script>

Ustawienia konfiguracji tagu gtag.js

Podstawowy fragment kodu gtag.js możesz konfigurować, by kontrolować ustawienia zbierania danych, np. anonimizację adresów IP, dostosowywanie plików cookie i Google Signals, w podobny sposób jak w przypadku tagu analytics.js. Służą do tego instrukcje „config” i „set” w tagu gtag.js. (w odróżnieniu od instrukcji „set”, „create” i „require” w tagu analytics.js).

Usługi Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”) obsługują wprowadzanie podobnych ustawień konfiguracji w tagu gtag.js. Występują pewne różnice między tymi ustawieniami w usługach Universal Analytics i Google Analytics 4. Pamiętaj o tych kwestiach:

 • Anonimizacja adresów IP ma standardowo wartość „true” (prawda) i nie można jej konfigurować w usłudze Google Analytics 4. W efekcie adres IP jest automatycznie maskowany przy rejestrowaniu standardowego zdarzenia przez usługę Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”).
 • Jeśli ustawienia globalne muszą być stosowane do wszystkich skonfigurowanych usług, użyj polecenia „set” w tagu gtag.js. Dzięki temu zastosujesz ustawienia globalne do wszystkich identyfikatorów pomiaru lub identyfikatorów usług.
 • Zwróć szczególną uwagę na funkcje reklam i personalizacji reklam w tagu analytics.js, które są najczęściej implementowane za pomocą wiersza „set”.

Jeśli w swojej obecnej implementacji analytics.js używasz instrukcji „set”, „create” i „require”, sprawdź, które z nich są konfigurowane automatycznie w usłudze Google Analytics 4, a których ustawienia trzeba określać w kodzie usługi Google Analytics 4 (poprzez mapowanie parametrów).

Poniżej znajdziesz przykładowe konfiguracje w formie podglądowych fragmentów kodu analytics.js (do usług UA) i gtag.js (do usług Google Analytics 4):

Włączanie podstawowego zbierania danych; konfigurowanie identyfikatora User ID

analytics.js

ga('create', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU_GA', 'auto', {

userId: IDENTYFIKATOR_UŻYTKOWNIKA

});

ga('send', 'pageview');

gtag.js

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU_GA', {

'user_id': 'IDENTYFIKATOR_UŻYTKOWNIKA'

});

Konfigurowanie ustawień plików cookie

analytics.js

ga('create', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU_GA', {

'cookieName': 'PlikCookieAnalytics',

'cookieDomain': 'blog.example.com',

'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28 // Czas w sekundach.

});

gtag.js

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU_GA', {

'cookie_prefix': 'MójPlikCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 dni podane w sekundach

});

Blokowanie zdarzenia „page_view”

Jeśli nie chcesz, by zdarzenie „page_view” było wysyłane podczas wczytywania kodu konfiguracji (np. gdy wczytujesz element iframe), możesz dostosować ustawienie konfiguracji, by zablokować zdarzenie „page_view”. Przeanalizujmy scenariusz, w którym wysyłane jest zdarzenie „page_view”, a następnie użytkownik loguje się w witrynie. W przypadku interakcji polegającej na zalogowaniu się używasz instrukcji „config”, by określić identyfikator użytkownika, ale nie chcesz wysyłać kolejnego zdarzenia „page_view”. W podanym niżej kodzie widać, jak zapobiec wysyłaniu zdarzenia „page_view”.

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU', {

'user_id': 'IDENTYFIKATOR_UŻYTKOWNIKA',

'send_page_view': false

});

Nazwy tagów

Nazwy tagów (albo inaczej „nazwy skryptów śledzenia”) służą w kodzie analytics.js do wysyłania danych do różnych usług Universal Analytics. W kodzie analytics.js nazwy skryptów śledzenia wskazują, do której usługi chcesz wysyłać dane. Działania następujące po początkowym działaniu „create” nie muszą już podawać identyfikatora usługi Universal Analytics, a tylko nazwę skryptu śledzenia.

W kodzie gtag.js nazwy skryptów śledzenia są niedostępne zarówno w przypadku usług Google Analytics 4, jak i Universal Analytics. Jeśli chcesz wysyłać wszystkie działania do wielu usług (do różnych strumieni danych w usłudze Google Analytics 4), w wierszu „config” musisz podać wszystkie identyfikatory pomiaru lub identyfikatory usług.

Zdarzenia

W usłudze Universal Analytics zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js („UA-XXXXXXXX”) zdarzenia są skonfigurowane jako osobne rodzaje działań. Służą do tego wymiary Kategoria zdarzenia, Działanie i Etykieta oraz dane Wartość zdarzenia. Zbierane dane są widoczne w raportach i nie ma żadnych ograniczeń liczby wartości różnych zdarzeń, wymiarów ani danych.

W usłudze Google Analytics 4 każde „działanie” jest „zdarzeniem”, więc nie ma już rozróżnienia między rodzajami działań.

Rodzaje zdarzeń w usłudze Google Analytics 4

Zdarzenia w usłudze Google Analytics 4 dzielą się na 4 kategorie: zbierane automatycznie, objęte pomiarem zaawansowanym, zalecane i niestandardowe.

 1. Zdarzenia zbierane automatycznie są rejestrowane samoczynnie w ramach podstawowego zbierania danych.
 2. Pomiar zaawansowany obejmuje zdarzenia, które można włączać i wyłączać w usłudze Google Analytics 4 za pomocą interfejsu Administracja. Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym NIE WYMAGAJĄ dodawania/modyfikowania kodu w witrynie ani aplikacji.
  • Pamiętaj, że gdy zdarzenia są/pozostają zaimplementowane jako pojedyncze zdarzenia i są dodatkowo rejestrowane w ramach pomiaru zaawansowanego, będą one rejestrowane dwukrotnie.Jeśli wysyłasz zdarzenie zarówno do usługi Universal Analytics, jak i do usługi Google Analytics 4, możesz dodać w zdarzeniu parametr „send_to”, by podać odpowiedni identyfikator usługi Universal Analytics. W ten sposób zdarzenie będzie trafiać tylko do usługi Universal Analytics, a nie do usługi Google Analytics 4.
  • Uwaga techniczna: pomiar zaawansowany nie korzysta z klas ani identyfikatorów HTML w przeciwieństwie do sytuacji, gdy funkcję reguł lub zmiennych dla zdarzeń pełnią właśnie klasy i identyfikatory HTML, jak w przypadku implementacji za pomocą Menedżera tagów Google.

 1. Zdarzenia zalecane to zaimplementowane przez Ciebie ręcznie zdarzenia, które mają nazwy i parametry ustalone przez Google. Zdarzenia zalecane umożliwiają korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania, które są niedostępne w przypadku zdarzeń niestandardowych (czyli takich, którym samodzielnie nadajesz nazwy). Zdarzenia zalecane występują w przypadku:
 1. Zdarzenia niestandardowe to zdarzenia, które nazywasz i implementujesz samodzielnie.

Sprawdzone metody implementacji zdarzeń

 1. W miarę możliwości korzystaj ze zdarzeń zbieranych automatycznie i objętych pomiarem zaawansowanym, zamiast implementować zdarzenia samodzielnie.
 2. Jeśli niezbędne zdarzenie nie jest zbierane automatycznie ani objęte pomiarem zaawansowanym, poszukaj zdarzenia zalecanego, które możesz zaimplementować.
 3. Zdarzenia niestandardowe stosuj tylko wtedy, gdy zdarzenia z kategorii (1) i (2) nie spełniają Twoich wymagań.

Zrób spis wszystkich zdarzeń używanych w Twojej usłudze Universal Analytics i sprawdź, czy zdarzenia zbierane automatycznie i objęte pomiarem zaawansowanym będą mogły przejąć wszystkie ich funkcje w usłudze Google Analytics 4. Najpierw skup się właśnie na tych zdarzeniach, ponieważ nie trzeba ich umieszczać ręcznie w kodzie podczas migracji.

Zdarzenia zaimplementowane ręcznie (np. zdarzenia zalecane i niestandardowe)

Usługi Google Analytics 4 i Universal Analytics mają różne struktury danych zdarzeń.

 • W usłudze Universal Analytics zdarzenia zawierają pola „Kategoria zdarzenia”, „Akcja zdarzenia”, „Etykieta zdarzenia” i „Wartość zdarzenia”, a poza tym można do nich dodawać wymiary niestandardowe.
 • W usłudze Google Analytics 4 zdarzenie zaimplementowane ręcznie składa się z pola „Nazwa zdarzenia”, parametrów zbieranych automatycznie i parametrów określonych ręcznie. Te ostatnie zastępują pola zdarzenia z usługi Universal Analytics i można ich używać do określania dodatkowych informacji rejestrowanych ze zdarzeniem.

Prawidłowe i bezpośrednie przekształcenie zdarzenia usługi Universal Analytics (zaimplementowanego w kodzie analytics.js) w zdarzenie usługi Google Analytics 4 może wyglądać tak:

Zdarzenie usługi UA (określone za pomocą analytics.js)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Kampania jesienna');

LUB

ga('send', {

hitType: 'event',

eventCategory: 'Videos',

eventAction: 'play',

eventLabel: 'Kampania jesienna'

});

Zdarzenie usługiGoogle Analytics 4 (określone za pomocą gtag.js)

gtag('event', 'play', {

'eventCategory': 'Videos',

'eventLabel': 'Kampania jesienna'

});

Konwencje nazewnictwa zdarzeń implementowanych ręcznie

Jeśli używasz wartości „Nazwa zdarzenia”, która nie jest jedną z nazw zdarzeń zbieranych automatycznie ani jedną z nazw zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym, Twoje zdarzenie zostanie zaliczone do zdarzeń zbieranych ręcznie.


Możesz używać maksymalnie 500 różnych nazw zdarzeń. Aby zachować zgodność z dodatkowymi funkcjami raportowania i przyszłymi opcjami usług Google Analytics 4, które będą się trzymać tych konwencji nazewnictwa, używaj zalecanych nazw zdarzeń, jeśli tylko to możliwe.

Parametry zdarzenia

Parametrów możesz używać, jeśli chcesz ze zdarzeniem wysyłać informacje wykraczające poza parametry zbierane automatycznie. Wszystkie zbierane przez Ciebie parametry są dostępne w przypadku definicji odbiorców i w narzędziu BigQuery.

Działanie parametrów

Parametr może zawierać nieograniczoną liczbę niepowtarzalnych wartości. Podczas konfigurowania usługi Google Analytics 4 i usługi Universal Analytics musisz jednak pamiętać o pewnych ważnych ograniczeniach i zależnościach.

 • Możesz wysyłać maksymalnie 25 parametrów niestandardowych na zdarzenie, a każda wartość może się składać z co najwyżej 100 znaków. Więcej informacji znajdziesz poniżej w sekcji „Limity rejestrowania zdarzeń”.
 • Obowiązuje limit 50 wymiarów niestandardowych i 50 danych niestandardowych na usługę.

Rekomendacje

 1. Zacznij zbierać dane. Nie rejestruj jeszcze parametrów. Sprawdź dane zdarzenia w BigQuery.
 2. Sprawdź, które z dotychczasowych zdarzeń są już zbierane automatycznie lub objęte pomiarem zaawansowanym.
 3. W miarę możliwości zaimplementuj zalecane zdarzenia.
 4. W razie potrzeby zarejestruj parametry.

Niestandardowe wymiary i dane

Niestandardowe wymiary i dane mogą służyć do poszerzania zakresu informacji zbieranych o witrynie oraz do importowania danych offline, np. z systemów CRM. W usłudze Universal Analytics („UA-XXXXXXXX”) niestandardowe wymiary i dane należy utworzyć w interfejsie, przypisać im identyfikator, a potem je zaimplementować lub zaimportować. Można je tworzyć na 4 poziomach: działania, sesji, użytkownika i produktu.

W usłudze Google Analytics 4 („G-XXXXXXXX”) niestandardowe wymiary i dane implementuje się w inny sposób. Niestandardowe wymiary i dane objęte pomiarami w usłudze UA zaimplementowanej za pomocą tagu analytics.js trzeba ponownie zaimplementować w usłudze Google Analytics 4 jako parametry.

Niestandardowy wymiar usługi Universal Analytics można zaimplementować za pomocą tagu analytics.js w taki sposób:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'wymiar5': 'dane niestandardowe'

});

LUB

ga('set', 'wymiar5', 'dane niestandardowe');

 

Ten wymiar niestandardowy można odtworzyć w usłudze Google Analytics 4 zaimplementowanej za pomocą tagu gtag.js w taki sposób:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',

'wymiar5': 'dane niestandardowe'

});

LUB

gtag('set', {'wymiar5': 'dane niestandardowe'});

Należy pamiętać o 2 kwestiach:

 1. Aby parametry pojawiały się w raportach, muszą zostać zarejestrowane w interfejsie. Wykonuje się to podobnie do rejestrowania wymiarów niestandardowych w usługach Universal Analytics (obowiązują limity). Nie musisz rejestrować parametrów, jeśli przeglądasz tylko wyeksportowane dane lub używasz parametru wyłącznie do aktywacji listy odbiorców.
 2. Parametry niestandardowe występują zawsze na poziomie zdarzenia, który jest porównywalny z poziomem działania. Dotyczy to też wymiarów niestandardowych, które są automatycznie przekształcane w parametry (w przypadku implementacji „UA-XXXXXXXX” za pomocą tagu gtag.js), niezależnie od pierwotnego ustawienia poziomu wymiaru niestandardowego.

W przypadku danych niestandardowych obowiązują te same zasady mapowania i związane z nimi ograniczenia z tą różnicą, że podczas rejestrowania na potrzeby raportów dane niestandardowe są wliczane do limitów parametrów numerycznych, a nie tekstowych.

Niestandardowe wymiary i dane o różnym poziomie w usłudze Universal Analytics są mapowane w usłudze Google Analytics 4 w taki sposób:

 • Wymiar niestandardowy na poziomie działania: parametr (ogółem maks. 25 parametrów rejestrowanych na zdarzenie podczas zbierania danych; maks. 50 niestandardowych wymiarów lub 50 niestandardowych rodzajów danych)
  Pamiętaj, żezdarzenia i parametry zbierane automatycznie mogą już pokrywać zakres zastosowań używanych wcześniej przez Ciebie wymiarów niestandardowych na poziomie działania.
 • Wymiar niestandardowy na poziomie użytkownika: właściwości użytkownika (maks. 25 właściwości zarejestrowanych w interfejsie na potrzeby raportowania). Właściwości użytkownika zbierane automatycznie nie wliczają się do tego limitu.
 • Wymiar niestandardowy na poziomie sesji: brak odpowiednika w usłudze Google Analytics 4 – musisz w zamian korzystać z parametrów niestandardowych lub właściwości użytkownika.

Sprawdzone metody dotyczące właściwości użytkownika

Właściwości użytkownika są podobne do wymiarów niestandardowych na poziomie użytkownika. Oznacza to, że są one przypisane do użytkownika na różnych platformach (np. we wszystkich typach strumieni danych), i dlatego należy je stosować tylko w przypadku danych na poziomie użytkownika.

Właściwości użytkownika nie powinno się stosować do danych na poziomie sesji ani urządzenia (np. do rozmiaru ekranu).

Przykład usługi Google Analytics 4

gtag('set', 'user_properties', {

favorite_composer: 'Mahler',

favorite_instrument: 'double bass',

season_ticketholder: 'true'

});

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false