[GA4] Sprievodca implementáciou pre Správcu značiek Google

Tento článok je určený pre vlastníkov webov, ktorí hľadajú podrobné implementačné pokyny. Predpokladá sa, že už máte vytvorené vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Ak chcete na svoju stránku pridať iba základné meranie, prečítajte si tento článok.
Obsah tohto článku:

Povolenie základného zhromažďovania údajov

Ak chcete povoliť základné zhromažďovanie udalostí (vrátane zobrazenia stránok a ďalších udalostí automatickéhorozšíreného merania) pre stream webových údajov, budete musieť nasadiť značku typu Google Analytics: konfigurácia GA4 na každej stránke, ktorá sa má merať. Značka inicializuje službu Google Analytics pre vaše vlastníctvo, nastavuje súbory cookie služby Google Analytics a odosiela udalosti automatického a rozšíreného merania (vrátane zobrazení stránok).

Vytvorenie značky typu konfigurácia GA4:

 1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky.
 3. Vyberte možnosť Google Analytics: konfigurácia GA4.
 4. Zadajte identifikátor merania.
 5. Voliteľné: V sekcii Polia na nastavenie pridajte všetky parametre, ktoré chcete konfigurovať. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte odporúčané názvy parametrov udalostí.
 6. Voliteľné: V sekcii Vlastnosti používateľa pridajte všetky vlastné vlastnosti používateľov, ktoré chcete konfigurovať. Poznámka: Analytics automaticky zaznamenáva niektoré vlastnosti používateľa. V každom vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete nastaviť až 25 ďalších vlastností používateľa.
 7. Nepovinné: V sekcii Rozšírené nastavenia nastavte prioritu spúšťania značky, respektíve pomocou sekvencie značiek zabezpečte, aby sa značka konfigurácie spúšťala pred všetkými ostatnými značkami udalostí, ktoré ju vyžadujú.
 8. Kliknite na Spúšťanie a vyberte príslušné spúšťače, ktoré by značku spustili, napr. Všetky stránky. Značka konfigurácie sa tak bude spúšťať na všetkých stránkach vášho webu.
 9. Uložte konfiguráciu značky a zverejnite kontajner.

Udalosti

Vo vlastníctve v službe Universal Analytics implementovanom prostredníctvom značky gtag.js (UA-XXXXXXXX) sú udalosti implementované ako samostatný typ prístupu pomocou dimenzií Kategória udalosti, Akcia a Štítok a metriky Hodnota udalosti. Po zhromaždení sa zobrazujú vo vašich prehľadoch a neexistujú žiadne limity počtu rôznych hodnôt udalostí, dimenzií a metrík.

Vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 každý „prístup“ predstavuje udalosť, čo znamená, že medzi typmi prístupov sa viac nerozlišuje.

Typy udalostí vo vlastníctve v službe Google Analytics 4

Udalosti v službe Google Analytics 4 spadajú do štyroch kategórií: automaticky zhromažďované udalosti, rozšírené meranie, odporúčané udalosti a vlastné udalosti.

 1. Automaticky zhromažďované udalosti sa automaticky zhromažďujú pomocou základného zhromažďovania údajov.
 2. Rozšírené meranie poskytuje udalosti, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou rozhrania správcu vo vlastníctve v službe Google Analytics 4. Udalosti rozšíreného merania NEVYŽADUJÚ pridanie/úpravu kódu na webe ani v aplikácii.
  • Upozorňujeme, že keď sú udalosti implementované alebo zostávajú implementované ako individuálne udalosti a zhromažďujú sa tiež prostredníctvom rozšíreného merania, tieto udalosti budú zaznamenané dvakrát.Ak odosielate udalosť do vlastníctva v službe Universal Analytics aj vlastníctva v službe Google Analytics 4, riešením je pridať do udalosti parameter „send_to“ špecifikujúci identifikátor relevantného vlastníctva v službe Universal Analytics. Udalosť sa tak bude posúvať iba do vlastníctva v službe Universal Analytics a nie do vlastníctva v službe Google Analytics 4.
  • Technická poznámka: Rozšírené meranie nie je založené na identifikátoroch alebo triedach jazyka HTML. Tým sa líši od situácií, keď ste použili identifikátor alebo triedy jazyka HTML ako spúšťače alebo premenné udalostí, ako sú kliknutia na odkazy alebo stiahnutia prostredníctvom Správcu značiek Google.

 1. Odporúčané udalosti sú udalosti, ktoré implementujete manuálne, avšak majú vopred definované názvy a parametre Googlu. Odporúčané udalosti odomykajú existujúce a budúce možnosti prehľadov, ktoré nie sú k dispozícii pre vlastné udalosti (udalosti, ktoré pomenujete sami). Odporúčané udalosti existujú pre:
 1. Vlastné udalosti sú udalosti, ktoré pomenujete a implementujete sami.

Osvedčené postupy pri implementácii udalostí

 1. Kedykoľvek je to možné, neimplementujte udalosti svojpomocne, ale používajte automaticky zhromažďované udalosti a udalosti rozšíreného merania.
 2. Ak sa požadovaná udalosť nezhromažďuje automaticky a neposkytuje sa v rámci rozšíreného merania, vyhľadajte odporúčanú udalosť na implementáciu.
 3. Vlastnú udalosť implementujte iba v prípade, že (1) a (2) nevyhovujú vašim potrebám.

Vytvorte inventár všetkých udalostí, ktoré sa používajú vo vašom vlastníctve v službe Universal Analytics. Zistite tiež, či dokážu automaticky zhromažďované udalosti a udalosti rozšíreného merania pokryť tieto potreby pre vaše vlastníctvo v službe Google Analytics 4. Zamerajte sa v prvom rade na tieto udalosti, pretože sa NEMUSIA manuálne kódovať v rámci migrácie.

Manuálne implementované udalosti (t. j. odporúčané a vlastné udalosti)

Štruktúra údajov udalostí sa medzi vlastníctvami v službe Google Analytics 4 a Universal Analytics líši.

 • Vo vlastníctve v službe Universal Analytics majú udalosti polia Kategória udalosti, Akcia udalosti, Štítok udalosti a Hodnota udalosti a môžu sa pridávať vlastné dimenzie.
 • Vo vlastníctve v službe Google Analytics 4 obsahuje manuálne implementovaná udalosť pole Názov udalosti, automaticky zhromažďované parametre a manuálne definované parametre. Tieto manuálne definované parametre nahrádzajú polia udalosti z vlastníctva v službe Universal Analytics a možno pomocou nich definovať aj ďalšie informácie o udalosti.

Pridanie odporúčaných udalostí, vlastných udalostí a vlastných parametrov

Ak momentálne používate značky Universal Analytics na zhromažďovanie udalostí, ktoré je možné automaticky zhromažďovať prostredníctvom rozšíreného merania, namiesto manuálnej inštrumentácie udalostí použite udalosti rozšíreného merania. Ak udalosti rozšíreného merania nevyhovujú vašim potrebám, postupujte podľa krokov nižšie na nastavené značiek udalostí Google Analytics 4.

Značka udalosti Google Analytics 4 umožňuje odosielať do služby Analytics vlastné udalosti okrem tých, ktoré sa odosielajú automaticky alebo prostredníctvom rozšíreného merania. Ak chcete napríklad zhromažďovať podrobnejšie údaje o hĺbke posúvania oproti tým, ktoré poskytuje rozšírené meranie, môžete nastaviť spúšťanie značky udalosti Google Analytics 4 na základe spúšťača hĺbky posúvania Správcu značiek.

Vytvorenie značky udalosti Google Analytics 4:

 1. Kliknite na položky Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky.
 3. Vyberte Google Analytics: udalosť GA4.
 4. V zozname Značka konfigurácie vyberte značku konfigurácie, ktorú ste vytvorili predtým.
 5. Do poľa Názov udalosti zadajte názov udalosti. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte odporúčané názvy udalostí.
 6. Voliteľné: Zadajte Parametre udalosti. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte odporúčané názvy parametrov udalostí.
  1. Kliknite na Pridať riadok.
  2. Zadajte Názov parametra.
  3. Zadajte Hodnotu.
  4. Postup opakujte, kým nepridáte všetky požadované parametre.
 7. Voliteľné: V sekcii Vlastnosti používateľa pridajte všetky vlastné vlastnosti používateľov, ktoré chcete konfigurovať. Poznámka: Analytics automaticky zaznamenáva niektoré vlastnosti používateľa. V každom vlastníctve v službe Google Analytics 4 môžete nastaviť až 25 ďalších vlastností používateľa.
 8. Voliteľné: V sekcii Rozšírené nastavenia nastavte položku Priorita spúšťania značky alebo v sekcii Sekvencie značiek zabezpečte spúšťanie značky konfigurácie pred všetkými ostatnými značkami udalostí, ktoré ju vyžadujú.
 9. Kliknite na Spúšťanie a vyberte vhodné udalosti, ktoré vyvolajú spustenie značky.
 10. Uložte konfiguráciu značky a zverejnite kontajner.

Príklad konfigurácie značky udalosti:

 • Názov udalosti: scroll
 • Názov parametra: percent_scrolled
 • Hodnota parametra: {{Scroll Depth Threshold}} (vypĺňa ju integrovaná premenná)
Ak chcete, aby sa značka udalosti spúšťala po značke konfigurácie, nastavte to v sekcii Rozšírené nastavenia a potom Sekvencie značiek.

Pri definovaní názvov udalostí a parametrov dodržujte odporúčanú schému udalostí. Príklad schémy nájdete nižšie; úplnú schému nájdete tu.

Udalosť Spustiť… Parametre
login keď sa používateľ prihlási. method
purchase keď používateľ vykoná nákup. transactions_id, value, currency, tax, shipping, items, coupon
refund keď sú používateľovi vrátené peniaze. transactions_id, value, currency, tax, shipping, items
search keď používateľ prehľadá váš obsah. search_term
select_content keď používateľ vybral obsah. content_type, item_id
share keď používateľ zdieľal obsah. content_type, item_id
sign_up

keď sa používateľ zaregistroval.

Umožňuje vám zistiť, ktoré spôsoby registrácie (napr. účet Google, e‑mailová adresa atď.) sú najobľúbenejšie.

method

Ďalšie pokyny na implementáciu

Typy značiek

Universal Analytics má iba jeden typ značky, zatiaľ čo Google Analytics 4 má dva typy značiek: značku konfigurácie GA4 a značku udalosti GA4.

 • Značka udalosti GA4 odkazuje na značku konfigurácie a závisí tak od nastavenia značky konfigurácie.
 • Pri spustení sa značka konfigurácie musí spustiť pred značkou udalosti.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa značka konfigurácie spúšťala pred značkou udalosti, priraďte spúšťač značky konfigurácie, ktorý sa zaručene spustí skôr ako spúšťač značky udalosti.

Prekrytie s automaticky zhromažďovanými parametrami

Udalosti vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 automaticky predvolene zhromažďujú niekoľko parametrov udalostí pre každú udalosť. Sú to napríklad:

 • language,
 • page_location,
 • page_referrer,
 • page_title,
 • screen_resolution.

Automaticky zhromažďované udalosti okrem toho obsahujú aj niekoľko vlastných automaticky zhromažďovaných parametrov. Je možné, že niektoré z týchto parametrov zhromažďujete vo vlastníctve v službe Universal Analytics ako vlastné dimenzie. V prípade vlastníctva v službe Google Analytics 4 by ste ich však nemali manuálne definovať ako parametre, pretože sa pre vás zhromažďujú automaticky.

Vlastné dimenzie a metriky

Vlastné dimenzie a metriky služby Universal Analytics sa mapujú k parametrom udalosti Google Analytics 4 alebo k vlastnostiam používateľa v závislosti od rozsahu. Vlastné dimenzie a metriky môžete preniesť zo značiek Universal Analytics do značiek Google Analytics 4 nasledovne:

 • rozsah prístupu → priraďte k značke udalosti GA4 ako udalosti alebo parametre udalosti;
 • rozsah relácie → pri vlastníctvach v službe Google Analytics 4 nie je položka rozsah relácie potrebná, pretože hodnoty dimenzií a metrík sa prevažne mapujú k vlastnostiam používateľa a udalostiam alebo parametrom;
 • rozsah používateľa → priraďte k značke konfigurácie GA4 ako vlastnosti používateľa, na priradenie k značke udalosti GA4 pomocou parametra user_properties v sekcii Polia na nastavenie;
 • rozsah výrobku → mapujte k parametrom elektronického obchodu.

Zachovanie nastavení naprieč udalosťami

Universal Analytics využíva premennú Nastavenia služby Google Analytics na uchovávanie nastavení značky (napr. identifikátor sledovania, doménu súboru cookie alebo deaktivácia reklamných funkcií), ktoré musia byť konzistentné v rámci značiek Universal Analytics. Podobne môžete uchovávať nastavenia v rámci značiek udalostí GA4 pomocou značky konfigurácie GA4. Značky udalostí GA4 dedia parametre a vlastnosti používateľa prepojenej značky konfigurácie GA4.

Interakcia medzi kódom gtag.js na stránke a značkami typu GA4 Správcu značiek

Ak máte na rovnakej stránke implementáciu značky gtag.js aj implementáciu GA4 Správcu značiek, kód gtag.js na stránke môže ovplyvňovať značky GA4 Správcu značiek.Niektoré parametre nastavení, ako napríklad cookie_prefix alebo allow_ad_personalization_signals pridelené prostredníctvom príkazu gtag('set', paramName, paramValue) na stránke, budú tieto parametre rozširovať do značiek GA4 spúšťaných zo Správcu značiek.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false