[GA4] Průvodce implementací Správce značek Google

Tento článek je určen vlastníkům webových stránek, kteří chtějí podrobné pokyny k implementaci. Předpokládá se, že jste již vytvořili službu Google Analytics 4. Pokud chcete pouze na stránku přidat základní měření, přečtěte si tento článek
Obsah tohoto článku:

Aktivace základního shromažďování dat

Základní shromažďování dat událostí (včetně zobrazení stránek a dalších automatickýchvylepšených měření) u webového datového streamu aktivujete tím, že vložíte značku Google Analytics: konfigurace služby GA4 na každou stránku, kterou chcete měřit. Tato značka pak inicializuje Google Analytics pro vaši službu, nastaví cookies Google Analytics a odesílá automatické události a události s vylepšeným měřením (včetně zobrazení stránek).

Vytvoření konfigurační značky GA4:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na Konfigurace značky.
 3. Vyberte možnost Google Analytics: konfigurace GA4.
 4. Zadejte ID měření.
 5. Ve skupině Pole k nastavení můžete přidat případné parametry, které chcete nakonfigurovat. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete doporučené názvy parametrů událostí.
 6. V části Charakteristiky uživatelů můžete zadat případné vlastní charakteristiky uživatelů, které chcete nakonfigurovat. Poznámka: Analytics některé charakteristiky uživatelů protokoluje automaticky. Pro jednu službu Google Analytics 4 můžete nastavit až 25 dalších charakteristik uživatelů.
 7. Pokud chcete, můžete v části Rozšířená nastavení určit Prioritu spuštění značky nebo pomocí Sekvence značek zajistit, aby se konfigurační značka spustila vždy dříve než značky událostí, které ji potřebují.
 8. Klikněte na Spouštění a vyberte příslušná pravidla, která způsobí spuštění značky, např. „Všechny stránky“, aby se konfigurační značka spustila na všech stránkách webu.
 9. Uložte konfiguraci značky a publikujte kontejner.

Události

Ve službě Universal Analytics implementované fragmentem gtag.js (UA-XXXXXXXX) na sebe události berou podobu samostatného typu požadavků na server. Využívají se k tomu dimenze Kategorie události, Akce a Štítek a metrika Hodnota události. Po shromáždění se zobrazí v přehledech. Počet různých hodnot událostí, dimenzí a metrik není nijak omezen.

Ve službě Google Analytics 4 je každý požadavek na server událostí. Typy požadavků se tedy nerozlišují.

Typy událostí ve službě Google Analytics 4

Události se ve službě Google Analytics 4 dělí do čtyř kategorií: automaticky shromažďované události, vylepšené měření, doporučené události a vlastní události.

 1. Automaticky shromažďované události se automaticky zaznamenávají v rámci základního shromažďování dat.
 2. Vylepšené měření produkuje události, které lze v rozhraní pro správu služby Google Analytics 4 aktivovat nebo deaktivovat. Tyto události NEVYŽADUJÍ přidání ani úpravu kódu na webu ani v aplikaci.
  • Pokud jsou události implementovány jako jednotlivé události (a také takto implementovány zůstanou) a shromažďujete je pomocí vylepšeného měření, zaznamenají se dvakrát. Pokud událost odesíláte do Universal Analytics i do služby Google Analytics 4, můžete k události přidat parametr send_to, který bude obsahovat příslušné ID služby UA. Událost se tak nebude přenášet do služby Google Analytics 4 a zamíří jen do služby Universal Analytics.
  • Technická poznámka: Vylepšené měření není založeno na třídách ani identifikátorech HTML, které by šlo ve Správci značek Google použít jako pravidla nebo proměnné pro události typu kliknutí na odkazy nebo stahování.

 1. Doporučené události implementujete ručně. Jejich názvy a parametry jsou ale předdefinovány Googlem. Ve stávajících i budoucích přehledech budete mít díky nim k dispozici funkce, které u vlastních událostí (vámi pojmenovaných) nenajdete. Doporučené události lze využívat u:
 1. Vlastní události sami pojmenováváte i implementujete.

Doporučené postupy implementace událostí

 1. Pokud je to možné, neimplementujte události sami. Používejte automaticky shromažďované události a události s vylepšeným měřením.
 2. Pokud se požadovaná událost neshromažďuje automaticky a nespadá do vylepšeného měření, zkuste vyhledat nějakou doporučenou událost a implementovat tu.
 3. Vlastní událost použijte pouze v případě, že předchozí postupy selžou.

Sepište si seznam všech událostí, které ve službě Universal Analytics používáte, a zjistěte, zda je ve službě Google Analytics 4 mohou zastoupit automatické události nebo události s vylepšeným měřením. Kódy těchto událostí totiž kvůli migraci NEMUSÍTE upravovat ručně.

Události implementované ručně (doporučené a vlastní události)

Datová struktura událostí se mezi službami Google Analytics 4 a Universal Analytics liší.

 • K událostem ve službě Universal Analytics patří pole Kategorie události, Akce události, Štítek události a Hodnota události. Lze také přidat vlastní dimenze.
 • Ve službě Google Analytics 4 je ručně implementovaná událost tvořena názvem a také automaticky shromažďovanými a ručně zadávanými parametry. Ručně zadané parametry nahrazují pole události ze služby Universal Analytics a lze je použít k zadání dalších informací o události.

Přidání doporučených událostí, vlastních událostí a vlastních parametrů

Pokud ke shromažďování událostí používáte značky Universal Analytics a tyto události je možné shromažďovat automaticky vylepšeným měřením, měli byste ho využít, protože měřicí kód u něj nemusíte zadávat ručně. Pokud tyto události vylepšeného měření nesplňují vaše nároky, nastavte značky událostí Google Analytics 4 pomocí následujícího postupu.

Prostřednictvím značky události Google Analytics 4 můžete do Analytics odesílat nejen automatické událostiudálosti s vylepšeným měřením, ale i vlastní události. Řekněme například, že chcete shromažďovat podrobnější údaje o hloubce posunu stránky, protože údaje z vylepšeného měření vám nestačí. V takovém případě můžete značku události Google Analytics 4 nastavit tak, aby se spouštěla na základě pravidla hloubky posunu ze Správce značek.

Značku události Google Analytics 4 vytvoříte takto:

 1. Klikněte na Značky a pak Nová.
 2. Klikněte na Konfigurace značky.
 3. Vyberte možnost Google Analytics: událost GA4.
 4. V poli Značka konfigurace vyberte konfigurační značku, kterou jste předtím vytvořili.
 5. Vyplňte pole Název události. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete doporučené názvy událostí.
 6. Do pole Parametry událostí můžete zadat případné parametry události. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete doporučené názvy parametrů událostí.
  1. Klikněte na Přidat řádek.
  2. Zadejte Název parametru.
  3. Zadejte Hodnotu.
  4. Tyto kroky opakujte, dokud nepřidáte všechny požadované parametry.
 7. V části Charakteristiky uživatelů můžete zadat případné vlastní charakteristiky uživatelů, které chcete nakonfigurovat. Poznámka: Analytics některé charakteristiky uživatelů protokoluje automaticky. Pro jednu službu Google Analytics 4 můžete nastavit až 25 dalších charakteristik uživatelů.
 8. Pokud chcete, můžete v části Rozšířená nastavení určit prioritu spuštění značky nebo v sekvenci značek nastavit, aby se konfigurační značka aktivovala dřív než ostatní značky událostí, které ji ke svému spuštění vyžadují.
 9. Klikněte na Spouštění a vyberte příslušné události, které způsobí spuštění značky.
 10. Uložte konfiguraci značky a publikujte kontejner.

Příklad konfigurace značky události:

 • Název události: scroll
 • Název parametru: percent_scrolled
 • Hodnota parametru: {{práh hloubky posunu}} (vyplněno hodnotou integrované proměnné)
V poli Rozšířená nastavení a pak Sekvence značek můžete určit, že se má značka události spustit až po konfigurační značce.

Při definování názvů událostí a parametrů se držte doporučeného schématu. Ukázkové schéma najdete níže, kompletní schéma pod tímto odkazem.

Událost Podmínka spuštění Parametry
login uživatel se přihlásí method [metoda]
purchase uživatel provede nákup transactions_id [id_transakce], value [hodnota], currency [měna], tax [daň], shipping [doprava], items [položky], coupon [kupón]
refund uživateli je vrácena platba transactions_id [id_transakce], value [hodnota], currency [měna], tax [daň], shipping [doprava], items [položky]
search uživatel prohledává váš obsah search_term [hledaný_výraz]
select_content uživatel vybere obsah content_type [typ_obsahu], item_id [id_položky]
share uživatel sdílí obsah content_type [typ_obsahu], item_id [id_položky]
sign_up

uživatel se zaregistruje

Umožňuje zjistit, které metody registrace (např. účet Google, e-mailová adresa apod.) jsou nejoblíbenější.

method [metoda]

Další pokyny k implementaci

Typy značek

V Universal Analytics existuje pouze jeden typ značky, zatímco ve službě Google Analytics 4 se objevují dva: konfigurační značka GA4 a značka události GA4.

 • Značka události GA4 odkazuje na konfigurační značku a je tedy závislá na tom, aby byla tato značka nastavená.
 • Konfigurační značka se proto za běhu musí spustit před značkou události.

To zajistíte tím, že konfigurační značce přiřadíte pravidlo, které se za všech okolností spustí dřív než pravidlo značky události.

Překrytí s automaticky shromažďovanými parametry

Ve službách Google Analytics 4 se ve výchozím nastavení u každé události automaticky shromažďuje celá řada parametrů. Patří mezi ně:

 • language (jazyk),
 • page_location (URL stránky),
 • page_referrer (odkazující zdroj stránky),
 • page_title (název stránky),
 • screen_resolution (rozlišení obrazovky)

Součástí automaticky shromažďovaných události jsou i automaticky shromažďované parametry. Některé z těchto parametrů můžete ve službě Universal Analytics zaznamenávat jako vlastní dimenze. Ve službě Google Analytics 4 byste je ale neměli ručně zadávat jako parametry, protože se už shromažďují automaticky.

Vlastní dimenze a metriky

Vlastní dimenze a metriky Universal Analytics jsou v závislosti na rozsahu namapovány na parametry událostí nebo charakteristiky uživatelů Google Analytics 4. Vlastní dimenze a metriky ze značek Universal Analytics můžete do značek Google Analytics 4 přenést takto:

 • rozsah na úrovni požadavku na server → přiřadit je ke značce události GA4 jako události nebo parametry událostí,
 • rozsah na úrovni návštěvy → ve službách Google Analytics 4 nejsou tyto dimenze a metriky potřeba, protože se hodnoty dimenzí a metrik z větší části mapují na charakteristiky uživatelů, události nebo parametry,
 • rozsah na úrovni uživatele → přiřadit je jako charakteristiky uživatele ke konfigurační značce GA4, případně je pomocí parametru user_properties v části Pole k nastavení přiřadit ke značce události GA4,
 • rozsah na úrovni produktu → namapovat na parametry elektronického obchodu.

Zachování nastavení napříč událostmi

Služba universal Analytics využívá proměnnou Nastavení Google Analytics k tomu, aby byla zachována soudržnost nastavení všech značek Universal Analytics, které to vyžadují. Mezi tato nastavení patří například ID měření, doména cookie nebo deaktivace inzertních funkcí. U značek událostí GA4 můžete nastavení zachovat obdobně – pomocí značky konfigurace GA4. Značky událostí GA4 převezmou parametry a charakteristiky uživatele propojené značky konfigurace GA4.

Interakce mezi fragmentem kódu gtag.js a značkami GA4 Správce značek

Pokud máte na jedné stránce obě implementace (gtag.js i implementaci GA4 Správce značek), může mít kód gtag.js na stránce vliv na značky GA4 Správce značek. Některé parametry nastavení, například cookie_prefix nebo allow_ad_personalization_signals, přiřazené příkazem gtag('set', paramName, paramValue) na stránce budou předávat parametry do značek GA4 spuštěných ze Správce značek.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false