[GA4] סינון קבוצות משנה של נתונים, דיווח עליהן או הגבלת הגישה אליהן

איך ליצור מחדש בנכס Google Analytics 4 סינון נתונים שהוגדר ב-Universal Analytics
המאמר הזה מיועד לבעלי אתרים ו/או אפליקציות שמסננים קבוצות משנה של נתונים, מדווחים עליהן או מגבילים את הגישה אליהן, באמצעות תצוגות מפורטות של Universal Analytics, ורוצים לעשות זאת בנכס Google Analytics 4.

תצוגות מפורטות ב-Universal Analytics מאפשרות סינון נתונים, ומדווחות על הגישה לקבוצות משנה של נתונים ומגבילות אותה. עם זאת, נכסי Google Analytics 4 לא כוללים תצוגות של דוחות. במאמר הזה אנחנו מסבירים איך לבצע את הפעולות האלה בנכס Google Analytics 4.

סינון נתונים

מסננים ב-Google Analytics 4 מיושמים ברמת הנכס ומשפיעים על הנתונים שמגיעים מכל מקורות הנתונים באותו נכס. בכל הדוחות של נכס מסוים נעשה שימוש באותם נתונים מסוננים.

מסננים ב-Universal Analytics מיושמים ברמת התצוגה המפורטת ומשפיעים רק על הנתונים באותה תצוגה מפורטת. אפשר להגדיר כמה תצוגות מפורטות בנכס יחיד, ולהגדיר לכל אחת מהן מסננים אחרים. הדוחות של כל תצוגה מפורטת מושפעים רק מהמסננים של אותה תצוגה מפורטת.

בשלב זה, ב-Google Analytics 4 אפשר להשתמש במסננים להכללה או החרגה של תנועה פנימית ותנועת מפתחים.

ב-Universal Analytics יש מגוון רחב יותר של מסננים, כולל חיפוש והחלפה, מיקומים גיאוגרפיים, רשתות חברתיות ואפשרויות מתקדמות יותר.

בטבלה הבאה אנחנו מפרטים את התכונות השונות של Google Analytics 4 שמובילות לתוצאות דומות או זהות לאלה שמתקבלות עם מסנני Universal Analytics.

Google Analytics 4 Universal Analytics

החרגה של תנועה פנימית

1. יוצרים כלל שמגדיר תנועה פנימית.

2. יוצרים מסנן שמחריג את התנועה הפנימית שתואמת לכלל שהוגדר ו/או מחריג תנועת מפתחים.

החרגה של תנועה פנימית

יוצרים מסנן לפי כתובת IP

סינון בוטים

תנועה מבוטים ומסורקים מוחרגת באופן אוטומטי.

סינון בוטים

יש אפשרות להחריג תנועה מבוטים ומסורקים.

מדידה בכמה דומיינים

ניתן להגדיר מדידה בכמה דומיינים בממשק Analytics.

מדידה בכמה דומיינים

אפשר להגדיר מדידה בכמה דומיינים על-ידי שינוי משתנים ב-Google Tag Manager או שינוי קוד המדידה. לשם כך, יש ליצור מסנני תצוגה מפורטת ולערוך את רשימת ההחרגות של הפניות.

התאמת נתונים

מתאימים את הנתונים על-ידי שינוי אירועים קיימים (למשל, שמות אירועים, ערכי פרמטרים) דרך פקדים בממשק המשתמש.

התאמת נתונים

אפשר להתאים נתונים באמצעות מסננים:

 

דיווח לפי קבוצות משנה של נתונים

בדוחות אתם יכולים להציג קבוצות משנה ספציפיות של נתונים ולהשוות ביניהן. למשל, אפשר להציג רק "משתמשים בני 25 עד 34 בקנדה", או להשוות בין "משתמשים בני 25 עד 34 בקנדה" לבין "משתמשים בני 25 עד 34 בצרפת".

Google Analytics 4 Universal Analytics

הצגת קבוצות משנה של נתונים

משתמשים בהשוואות כדי להציג קבוצות משנה של נתונים כפי שהוגדרו על-ידי מאפיינים וערכי מאפיין.

הצגת קבוצות משנה של נתונים

משתמשים בפלחים כדי לזהות קבוצות משנה של נתונים לפי מאפיין, ערך מאפיין, מדד וערך המדד.

פלחים גם מאפשרים לכם להגדיר את הרמה שבה נאספים הנתונים (למשל: רמת משתמש, סשן או היט) והרצף שבו הנתונים צריכים להתקבל.

השוואה בין קבוצות משנה של נתונים

מחילים השוואות מרובות בדוח.

השוואה בין קבוצות משנה של נתונים

מחילים פלחים מרובים בדוח.

ההשוואות מוגדרות ברמת הדוח. פלחים מוגדרים ברמת הדוח או התצוגה המפורטת.

 

הגבלת גישה לנתונים באמצעות הרשאות

ב-Google Analytics 4 אפשר להקצות תפקידים (כלומר, קבוצות של הרשאות) ברמת החשבון ו/או הנכס. אם למשתמש יש גישה לנכס, הוא יכול לראות את כל הנתונים מכל מקורות הנתונים בנכס הזה. עם זאת, בנוסף להקצאת תפקידים, אפשר גם להגביל את הגישה לנתוני עלות והכנסה כשמקצים תפקיד למשתמש.

Universal Analytics מאפשר להגדיר הרשאות ברמת החשבון, הנכס ו/או התצוגה המפורטת. אם למשתמש יש גישה לתצוגה מפורטת, הוא יכול לראות את כל הנתונים בתצוגה המפורטת הזו. בנכס, לעומת זאת, ניתן להגביל את הגישה אל תצוגות שונות של דוחות.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
8733516728517443077
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256