Thiết lập Tìm kiếm trang web

Xem cách người dùng tìm kiếm trang web của bạn.

Tìm kiếm trang web cho phép bạn hiểu mức độ người dùng tận dụng chức năng tìm kiếm của trang web, các cụm từ tìm kiếm họ đã nhập và kết quả tìm kiếm đã tạo ra tương tác sâu hơn với trang web hiệu quả ra sao.

 

Trong bài viết này:

Thiết lập Tìm kiếm trang web

Tìm kiếm trang web phải được thiết lập cho từng chế độ xem báo cáo mà bạn muốn báo cáo về hoạt động tìm kiếm của người dùng. Để thiết lập Tìm kiếm trang web cho chế độ xem:
 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến chế độ xem mà bạn muốn thiết lập Tìm kiếm trang web.
 3. Nhấp vào Cài đặt chế độ xem.
 4. Trong Cài đặt tìm kiếm trang web, đặt Theo dõi tìm kiếm trang web thành BẬT.
 5. Trong trường Tham số truy vấn, nhập một từ hoặc nhiều từ chỉ định tham số truy vấn nội bộ, chẳng hạn như từ khóa,cụm từ tìm kiếm,truy vấn. Đôi khi các tham số truy vấn được chỉ định chỉ bằng một chữ cái, chẳng hạn như s hoặc q. Nhập tối đa 5 tham số, được phân tách bằng dấu phẩy. Đừng nhập thêm bất kỳ ký tự nào khác, ví dụ: nếu tham số truy vấn được chỉ định bởi chữ cái q, chỉ nhập q (không phải q=). Đọc Cách xác định tham số truy vấn tìm kiếm ở bên dưới.
 6. Chọn xem bạn có muốn Analytics tách thông số truy vấn khỏi URL của bạn không. Hành động này chỉ tách những thông số mà bạn đã cung cấp và không tách bất kỳ thông số nào khác trong cùng một URL.
 7. Bật hoặc tắt Danh mục tìm kiếm trang web. Nếu trang web của bạn cho phép người dùng tinh chỉnh tìm kiếm, bạn có thể bao gồm thông tin đó trong báo cáo. Ví dụ: người dùng có thể tìm kiếm "chromebook" sau khi họ đã tinh chỉnh danh mục thành "laptops". Trong trường hợp như thế này, URL tìm kiếm trang web sẽ trông giống như thế này ...?q=chromebook&sc=laptop.

  Nếu TẮT danh mục, bạn đã hoàn tất. Nhấp vào Lưu.

  Nếu bạn BẬT danh mục:
  • Trong trường Thông số danh mục, hãy nhập các chữ cái chỉ định danh mục tìm kiếm nội bộ, chẳng hạn như 'cat,qc,sc'. Sau khi thực hiện với trường Thông số truy vấn, chỉ nhập các ký tự cho thông số, ví dụ: "sc", không nhập "sc=".
  • Chọn xem bạn có muốn Analytics tách thông số danh mục khỏi URL của bạn hay không.
   Lưu ý rằng hành động này chỉ tách các thông số bạn đã cung cấp và không tách bất kỳ thông số nào khác trong cùng một URL. Hành động này có chức năng giống như loại trừ Thông số truy vấn URL trong chế độ xem báo cáo chính của bạn: nếu đã tách các thông số danh mục khỏi chế độ xem Tìm kiếm trang web, bạn sẽ không phải loại trừ lại các thông số đó khỏi chế độ xem chính.
  • Nhấp vào Lưu.

Cách xác định tham số truy vấn tìm kiếm

Khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn, truy vấn của họ thường được bao gồm trong URL. Ví dụ: nếu sử dụng Google để tìm kiếm cụm từ Mountain View, bạn sẽ thấy q (tham số truy vấn của Google) trước truy vấn của bạn:

http://www.google.com?hl=vi&q=mountain+view...

Nếu trang web của bạn sử dụng danh mục thì quy tắc tương tự sẽ áp dụng. Bạn cũng có thể liên lạc với quản trị viên web để xác định tham số truy vấn cho trang web của mình.

Thiết lập Tìm kiếm trang web cho công cụ tìm kiếm dựa trên BÀI ĐĂNG

Nếu bạn đang sử dụng công cụ tìm kiếm dựa trên BÀI ĐĂNG, URL kết quả tìm kiếm sẽ trông giống như sau:

http://www.example.com/search_results.php

 

Bạn có hai tùy chọn để sử dụng Tìm kiếm trang web cho công cụ tìm kiếm dựa trên BÀI ĐĂNG:

Tùy chọn 1: Định cấu hình ứng dụng web để nối từ khóa truy vấn vào cuối URL (ví dụ: http://www.example.com/search_results.php?q=keyword), sau đó thiết lập Tìm kiếm trang web như được mô tả trong phần trước.

Tùy chọn 2: Tùy chỉnh mã theo dõi trên trang kết quả của bạn để chỉ định động đường dẫn trang ảo bao gồm từ khóa truy vấn. Mã theo dõi trên trang kết quả sẽ giống như sau:

analytics.js: ga('send', 'pageview', '/search_results.php?q=keyword');

Xem dữ liệu Tìm kiếm trang web

Để xem các báo cáo Tìm kiếm trang web:
 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Hành vi > Tìm kiếm trang web.

Tài nguyên có liên quan

google-developers-svg

 

Ghi đè giá trị mặc định

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?