Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος του οδηγού μετεγκατάστασης από το Universal Analytics στο Google Analytics 4. Ανατρέξτε στον πίνακα περιεχομένων του οδηγού μετεγκατάστασης.

[UA→GA4] Μετεγκατάσταση συλλογής δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου από το UA στο GA4

Βέλτιστες πρακτικές για τη ρύθμιση συλλογής δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4
Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε κατόχους ιστοτόπων που θέλουν να συλλέγουν δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο στις ιδιοκτησίες Universal Analytics όσο και στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για κατόχους εφαρμογών για κινητά που χρησιμοποιούν το Google Analytics για Firebase.

Τα ονόματα ορισμένων συμβάντων και παραμέτρων ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αλλάξει για τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Η χρήση των σωστών ονομάτων και παραμέτρων GA4 θα σας παρέχει τις χρησιμότερες αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου και τα χρησιμότερα δεδομένα συμβάντων ηλεκτρονικού εμπορίου στην ιδιοκτησία GA4.

Για μετεγκατάσταση από το UA στο GA4, θα πρέπει:

 • Να μην αλλάξετε την υλοποίηση του UA.
 • Να δημιουργήσετε διπλότυπα συμβάντα για την ιδιοκτησία GA4. Χρησιμοποιήστε τα νέα ονόματα και παραμέτρους συμβάντων που απαιτούνται για τις ιδιοκτησίες Google Analytics. Θα έχετε δύο ανεξάρτητες, παράλληλες υλοποιήσεις, οι οποίες εκτελούν ελαφρώς διαφορετικές εργασίες.

Αποφυγή της κοινής χρήσης υλοποιήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στο UA και στο GA4

Αν χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα υλοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου του UA (δηλαδή συμβάντα dataLayer και κώδικα gtag.js) με μια ιδιοκτησία GA4, οι αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου του GA4 δεν θα είναι πλήρεις. Η βιβλιοθήκη gtag.js μεταφράζει αυτόματα ορισμένα αλλά όχι όλα τα συμβάντα και τις παραμέτρους UA σε αυτό που απαιτείται για το GA4.

Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει απλώς να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στα ονόματα των συμβάντων και των παραμέτρων του GA4. Το UA δεν θα συλλέγει δεδομένα για συμβάντα που δεν αναγνωρίζει. Για παράδειγμα, όλα τα συμβάντα ηλεκτρονικού εμπορίου του GA4 έχουν την παράμετρο item_id αντί για id.

Για τον λόγο αυτόν, η βέλτιστη πρακτική είναι να εφαρμόζετε δύο υλοποιήσεις: μία για το UA και μία για την ιδιοκτησία GA4.

Επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή δύο συμβάντων, ενώ συνήθως στέλνατε μόνο ένα συμβάν, μπορεί να αποφασίσετε να βασίζεστε στην υλοποίηση του UA και να προσθέτετε μόνο τα επιπλέον συμβάντα/τις επιπλέον παραμέτρους που απαιτούνται για την αποστολή δεδομένων σε ιδιοκτησίες GA4. Ωστόσο, αυτό απαιτεί βαθιά κατανόηση των δύο διαφορετικών συνόλων συμβάντων και παραμέτρων. Αν διατηρήσετε τη δομή και τα αντικείμενα του dataLayer του UA:

 • Θα χρειαστεί να προσθέσετε νέα συμβάντα/νέες παραμέτρους του GA4, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλήρεις δυνατότητες αναφορών στις ιδιοκτησίες GA4
 • Όταν ένα συμβάν UA έχει καταργηθεί στο GA4, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο συμβάν με το ενημερωμένο όνομα GA4

Βασικά στοιχεία: συμβάντα και παράμετροι

Ένα συμβάν καθορίζει τον τρόπο ερμηνείας των δεδομένων προϊόντος, λίστας ή/και προώθησης που στέλνετε. Οι παράμετροι μεταβιβάζουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν.

 • Για το GA4, οι παράμετροι ενσωματώνονται σε έναν πίνακα items (λεπτομέρειες). Έχετε υπόψη ότι αυτό διαφέρει από το dataLayer του UA στο οποίο έπρεπε να καθοριστούν πρόσθετες πληροφορίες ενέργειας για ξεχωριστά συμβάντα.
 • Η προσθήκη ετικετών ηλεκτρονικού εμπορίου υπόκειται στους περιορισμούς συμβάντων και παραμέτρων του GA4. Μπορείτε να ορίσετε έως και 25 προσαρμοσμένες παραμέτρους ανά συμβάν (ο πίνακας items καταλαμβάνει μόνο μία θέση) και έως και 50 προσαρμοσμένες ιδιότητες και 50 προσαρμοσμένες μετρήσεις ανά έργο (λεπτομέρειες).

Απαιτούμενες παράμετροι για ηλεκτρονικό εμπόριο στο GA4

(οι απαιτούμενες παράμετροι είναι με έντονη γραφή)

Αν δεν συμπεριλάβετε τις απαιτούμενες παραμέτρους για συμβάντα που αφορούν ειδικά το ηλεκτρονικό εμπόριο (π.χ. items, item_id, item_name), αυτά τα συμβάντα δεν θα εμφανίζονται στις αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου στο GA4. Αντίθετα, θα αναφέρονται ως προσαρμοσμένα συμβάντα.

Όνομα συμβάντος

Παράμετροι

view_item

currency, items, value

view_item_list

items, item_list_name, item_list_id

select_item

items, item_list_name, item_list_id

add_to_wishlist

currency, items, value

add_to_cart

currency, items, value

view_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

select_promotion

items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id

view_cart

currency, items, value

remove_from_cart

currency, items, value

begin_checkout

coupon, currency, items, value

add_payment_info

coupon, currency, items, payment_type, value

add_shipping_info

coupon, currency, items, shipping_tier, value

purchase

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

refund

affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value

Οι παράμετροι (coupon, affiliation, item_list_name, item_list_id) μπορούν να μεταβιβαστούν σε επίπεδο είτε συμβάντος είτε στοιχείου. Αν υπάρχουν τόσο σε επίπεδο συμβάντος όσο και σε επίπεδο στοιχείου, τότε έχει προτεραιότητα το επίπεδο στοιχείου.

Παράμετρος συμβάντος

Παράμετροι σε επίπεδο στοιχείου

Items (δείτε παρακάτω)

affiliation, coupon, currency, discount, index, item_id, item_brand, item_category, item_category2, item_category3, item_category4, item_category5, item_list_name, item_list_id, item_name, item_variant, price, quantity

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις μεμονωμένες παραμέτρους πίνακα στοιχείων που διατίθενται για συλλογή.

Όνομα παραμέτρου πίνακα στοιχείων

Περιγραφή

affiliation

Το όνομα ή ο κωδικός της συνδεδεμένης εταιρείας (συνεργάτης/προμηθευτής, εάν υπάρχει) που συσχετίζεται με ένα μεμονωμένο στοιχείο

coupon

Το όνομα/ο κωδικός κουπονιού (αν υπάρχει) που συσχετίζεται με ένα μεμονωμένο στοιχείο

discount

Η έκπτωση (αν υπάρχει) που συσχετίζεται με ένα μεμονωμένο στοιχείο

item_brand

Η επωνυμία του στοιχείου

item_category

Η κατηγορία του στοιχείου

item_category2

Η δεύτερη ιεραρχία κατηγορίας ή πρόσθετη ταξινόμηση για το στοιχείο

item_category3

Η τρίτη ιεραρχία κατηγορίας ή πρόσθετη ταξινόμηση για το στοιχείο

item_category4

Η τέταρτη ιεραρχία κατηγορίας ή πρόσθετη ταξινόμηση για το στοιχείο

item_category5

Η πέμπτη ιεραρχία κατηγορίας ή πρόσθετη ταξινόμηση για το στοιχείο

item_id

Το αναγνωριστικό του στοιχείου (απαιτείται)

item_name

Το όνομα του στοιχείου (απαιτείται)

item_variant

Η παραλλαγή του στοιχείου ή ο μοναδικός κωδικός ή η περιγραφή για επιπλέον λεπτομέρειες/επιλογές για το στοιχείο

price

Η τιμή του στοιχείου

quantity

Η ποσότητα του στοιχείου με το οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση

Αντιστοίχιση σε UA και GA4

Έχετε υπόψη ότι ορισμένα ονόματα έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, οι παράμετροι επιπέδου δεδομένων που εμφανίζονταν ως impression ή product πλέον έχουν συγχωνευθεί σε items.

Υπάρχει πλέον ένας πίνακας items.

Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου στις ιδιοκτησίες GA4.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα:

 • Συγκρίνετε τις αλλαγές συμβάντων (στήλη Α έναντι στήλης Γ).
 • Ελέγξτε τις απαιτήσεις και τις αλλαγές ιδιοτήτων/παραμέτρων (στήλη Β έναντι στήλης Δ). Λάβετε υπόψη τον πρόσθετο πίνακα παρακάτω, στον οποίο επισημαίνονται οι αλλαγές στις παραμέτρους για στοιχεία/προϊόντα
 • Αν έχετε μια εφαρμογή στο Firebase, λάβετε υπόψη τις παρακάτω αλλαγές στα ονόματα συμβάντων και πραγματοποιήστε τις αντίστοιχες αλλαγές, ώστε να συμφωνούν με τα ονόματα συμβάντων στο GA4 (στήλη Γ). Τυχόν νέες αναφορές που αφορούν ειδικά το ηλεκτρονικό εμπόριο στις ιδιοκτησίες GA4 δεν θα εμφανίζονται στη διεπαφή του Firebase. Επιπλέον, η έκδοση Firebase για τις λεπτομερείς αναφορές συμβάντων, για παράδειγμα, για το ecommerce_purchase και το purchase, ενδέχεται να μην ενημερωθεί.
  • Τροποποιήθηκαν
   • ecommerce_purchase (Google Analytics για Firebase) -> purchase
   • ecommerce_refund (Google Analytics για Firebase) -> refund
   • select_content (Google Analytics για Firebase) -> select_item
   • present_offer (Google Analytics για Firebase) -> select_promotion
  • Νέα
   • view_cart

Στήλη Α

Ονόματα συμβάντων του UA (αναφορά)

Στήλη Β

Ιδιότητες UA (αναφορά)

Στήλη Γ

Ονόματα συμβάντων του GA4 (αναφορά)

Στήλη Δ

Παράμετροι του GA4 (αναφορά)

purchase

refund

id

coupon

revenue

tax

shipping

currencyCode

**products (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω)

purchase

refund

transaction_id

coupon

value

tax

shipping

currency

**items (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω)

checkout_option

option

*add_payment_info

payment_type

checkout_option

revenue

currencyCode

option

*add_shipping_info

price

currency

shipping_tier

checkout

currencyCode

revenue

coupon

step (μόνο για το analytics.js)

option (μόνο για το analytics.js)

**products

*begin_checkout

currency

value

coupon

**items

addToCart

Δ/Y

removeFromCart

Δ/Ι

currencyCode

revenue

**products

*add_to_cart

*add_to_wishlist

*remove_from_cart

*view_cart

currency

value

**items

pageview

currencyCode

**products

revenue

*View_item (προεπιλογή για προβολές)

currency

**items

value

pageview

productClick

list

Δ/Ι – δεν υπήρχε

**products

*View_item_list (προβολή εμπορικών προϊόντων)

*select_item

item_list_name

item_list_id

**items

pageview

promotionClick

id

name

creative

position

**products

*view_promotion

*select_promotion

promotion_id

promotion_name

creative_name

creative_slot

**items

*Νέο ή τροποποιημένο όνομα συμβάντος σε σχέση με το UA

Λεπτομέρειες

Παράμετροι του GA4

Αντίστοιχες ιδιότητες του UA

**Items/Products detail

items

item_id

item_name

item_brand

item_category

item_category2

item_category3

item_category4

item_category5

item_variant

affiliation

discount

coupon

price

quantity

products

id

name

brand

category

Δ/Ι – δεν υπήρχε

Δ/Ι – δεν υπήρχε

Δ/Ι – δεν υπήρχε

Δ/Ι – δεν υπήρχε

variant

Δ/Ι – δεν υπήρχε

Δ/Ι – δεν υπήρχε

coupon

price

quantity

Τα ακόλουθα ονόματα συμβάντων στο UA θεωρούνται συμβάντα ηλεκτρονικού εμπορίου στις ιδιοκτησίες GA4:

 • purchase
 • refund
 • begin_checkout
 • add_to_cart
 • remove_from_cart
 • view_cart
 • add_to_wishlist
 • view_item*
 • view_promotion
 • select_promotion
 • select_item*
 • view_item_list
 • add_payment_info
 • add_shipping_info
 • * Αυτά τα συμβάντα υποστηρίζουν μόνο ένα μεμονωμένο στοιχείο.

Όταν ένα από τα παραπάνω συμβάντα αποστέλλεται σε μια ιδιοκτησία GA4 μέσω του API gtag.js, κατά την επεξεργασία συμβάντων ηλεκτρονικού εμπορίου του GA4 αναζητείται το κλειδί items στο μοντέλο συμβάντων. Εφόσον εντοπιστεί, η παράμετρος θα αναλυθεί ως πίνακας με έως και 200 στοιχεία, όπου κάθε στοιχείο είναι ένα αντικείμενο με ένα προκαθορισμένο σχήμα. Για κάθε στοιχείο, το ηλεκτρονικό εμπόριο του GA4 θα μεταδίδει δεδομένα σε οποιοδήποτε πεδίο από μια προκαθορισμένη λίστα. Τα παρακάτω θα είναι τα αρχικά προκαθορισμένα πεδία για ένα στοιχείο:

 • item_id
 • item_name
 • item_brand
 • item_category
 • item_category2
 • item_category3
 • item_category4
 • item_category5
 • item_variant
 • price
 • quantity
 • coupon
 • index
 • item_list_name
 • item_list_id
 • discount
 • affiliation
 • location_id
 • promotion_id (επίπεδο συμβάντος ή στοιχείου, προτεραιότητα έχει του στοιχείου)
 • promotion_name (επίπεδο συμβάντος ή στοιχείου, προτεραιότητα έχει του στοιχείου)
 • creative_name (επίπεδο συμβάντος ή στοιχείου, προτεραιότητα έχει του στοιχείου)
 • creative_slot (επίπεδο συμβάντος ή στοιχείου, προτεραιότητα έχει του στοιχείου)

Αν δεν ενημερώσετε την ενορχήστρωση των συμβάντων σας από το UA, δεν θα βλέπετε πλέον τα ακόλουθα συμβάντα στις αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου του GA4, επειδή τα παλιά ονόματα συμβάντων δεν θα αναγνωρίζονται. Δημιουργήστε ένα διπλότυπο συμβάν με το σωστό όνομα για την ιδιοκτησία GA4.

 • set_checkout_option (συγχωνεύεται με το begin_checkout στο GA4)
 • checkout_progress (συγχωνεύεται με το begin_checkout στο GA4)
 • select_content (δεν αποτελεί πλέον συμβάν ηλεκτρονικού εμπορίου του GA4, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί προτεινόμενο συμβάν, χωρίς υποστήριξη για τον πίνακα στοιχείων)

Οι ιδιοκτησίες GA4 παρουσιάζουν πρόσθετες παραμέτρους σε επίπεδο στοιχείου, π.χ. affiliation, currency και ορισμένες παραμέτρους item_category. Δεν θα αξιοποιήσετε τα οφέλη αυτών των πρόσθετων παραμέτρων, αν δεν προσθέσετε εκ νέου ετικέτες. Ωστόσο, αυτές οι πρόσθετες παράμετροι είναι προαιρετικές και δεν θα διακοπεί η λειτουργία τους, αν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Ενημέρωση του dataLayer για τον Διαχειριστή ετικετών Google

Για να επωφεληθείτε από τα νέα συμβάντα που προστέθηκαν για τις ιδιοκτησίες GA4, θα χρειαστεί να προσθέσετε νέα συμβάντα/νέες παραμέτρους στο dataLayer και να προσθέσετε επίσης νέους κανόνες ετικέτας συμβάντος στον Διαχειριστή ετικετών Google.

 • Θα έχετε την επιλογή να προσδιορίσετε μη αυτόματα το κλειδί dataLayer που θα αντιστοιχιστεί σε μια καθορισμένη παράμετρο συμβάντος.
  • Για παράδειγμα, στο UA πρέπει να προωθήσετε το id (του συμβάντος αγοράς) στο αντικείμενο dataLayer ως ecommerce.purchase.actionField.id. Με το GA4, μπορείτε να ορίσετε το κλειδί dataLayer που θα αντιστοιχιστεί στην παράμετρο συμβάντος transaction_id. Αν χρησιμοποιήσατε ξανά το αντικείμενο dataLayer του UA, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεταβλητή dataLayer του Διαχειριστή ετικετών Google που έχει αντιστοιχιστεί στο κλειδί ecommerce.purchase.actionField.id και να την εκχωρήσετε στο συμβάν του GA4 ως transaction_id. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη μεταβλητή dataLayer του Διαχειριστή ετικετών Google στο κλειδί ecommerce.purchase.transaction_id και να την εκχωρήσετε στην παράμετρο συμβάντος transaction_id.
 • Έχετε την επιλογή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αναφορές σε υπάρχοντα αντικείμενα dataLayer
  • Αν χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα αντικείμενα dataLayer από την υλοποίηση του UA, δεν θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τα νέα ονόματα και παραμέτρους συμβάντος του GA4 (π.χ. πρόσθετες παραμέτρους επιπέδου item). Ωστόσο, θα λαμβάνετε ορισμένες αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου για υπάρχοντα συμβάντα, αν δημιουργήσετε μη αυτόματα τις απαραίτητες μεταβλητές στον Διαχειριστή ετικετών.
Όταν διαμορφώνετε μια ετικέτα συμβάντος του GA4 στον Διαχειριστή ετικετών Google, για να στείλετε ένα συμβάν ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιώντας το dataLayer, πρέπει να καταχωρίσετε μη αυτόματα μεταβλητές dataLayer ως παραμέτρους συμβάντος, όπως το όνομα παραμέτρου items και η αντίστοιχη τιμή {{ecommerce.purchase.products}}, όπου το {{ecommerce.purchase.products}} είναι μια μεταβλητή dataLayer του Διαχειριστή ετικετών που πρέπει να δημιουργηθεί για την ανάγνωση του πίνακα προϊόντων από το dataLayer. Πρέπει να δημιουργήσετε μια μεταβλητή dataLayer για κάθε παράμετρο σε επίπεδο συμβάντος και να την αντιστοιχίσετε σε μια παράμετρο συμβάντος και, στη συνέχεια, να επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε συμβάν ηλεκτρονικού εμπορίου. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες.

Κώδικας προώθησης dataLayer Διαχειριστή ετικετών Google του UA (αναφορά)

Υλοποίηση Διαχειριστή ετικετών Google στο GA4 με επαναχρησιμοποίηση υπάρχοντος dataLayer που υλοποιήθηκε για το UA

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',                         // Αναγνωριστικό συναλλαγής. Απαιτείται για αγορές και επιστροφές χρημάτων.

        'affiliation': 'Online Store',

        'revenue': '35.43',                     // Συνολική αξία συναλλαγής (συμπ. φόρων και αποστολής)

        'tax':'4.90',

        'shipping': '5.99',

        'coupon': 'SUMMER_SALE'

      },

      'products': [{                            // Λίστα των productFieldObjects.

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     // Απαιτείται το όνομα ή το αναγνωριστικό.

        'id': '12345',

        'price': '15.25',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Gray',

        'quantity': 1,

        'coupon': ''                            // Τα προαιρετικά πεδία μπορούν να παραλειφθούν ή να οριστούν σε κενή συμβολοσειρά.

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        'price': '33.75',

        'brand': 'Google',

        'category': 'Apparel',

        'variant': 'Black',

        'quantity': 1

       }]

    }

  }

});

 

Πρέπει να δημιουργήσετε μεταβλητές επιπέδου δεδομένων για κάθε παράμετρο σε επίπεδο συμβάντος, όπως είναι η παρακάτω. 

 

Πρέπει να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε συμβάν ηλεκτρονικού εμπορίου που παρακολουθείτε. 

Παραδείγματα υλοποίησης

Ρύθμιση της διοχέτευσης αγορών

Συνήθως, υπάρχουν τέσσερα βήματα σε μια διοχέτευση αγορών:

Προβολή προϊόντων

Ο χρήστης βλέπει ένα στοιχείο ή μια λίστα στοιχείων. Για να μετρήσετε τις προβολές/εμφανίσεις της λίστας στοιχείων, προωθήστε μια λίστα στοιχείων στο dataLayer και συλλέξτε ένα συμβάν μαζί με αυτά τα δεδομένα. 

 • gtag.js 
  • Συμβάν: view_item_list Ή view_item
   • Στο UA, το αντίστοιχο συμβάν είναι impressions
  • Παράμετροι: πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
   • Στο UA, οι παράμετροι δεν είχαν το πρόθεμα item_. Το list_position έχει αλλάξει πλέον σε index
 • Διαχειριστής ετικετών Google 
  • Συμβάν: view_item_list Ή view_item
   • Στο UA, το αντίστοιχο συμβάν είναι impressions 
  • Παράμετροι: Τα στοιχεία είναι μια μεταβλητή επιπέδου δεδομένων ecommerce.items. Οι παράμετροι είναι items{ } και πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
   • Στο UA, οι παράμετροι δεν είχαν το πρόθεμα item_. Το position έχει αλλάξει πλέον σε index

Προσθήκη στο καλάθι

Ο χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο και το προσθέτει στο καλάθι του. Παραλλαγές αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να είναι η προσθήκη του στοιχείου σε μια λίστα επιθυμιών ή η αποστολή αιτήματος για περισσότερες πληροφορίες.

 • gtag.js
  • Συμβάν: add_to_cart
  • Παράμετροι: πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
 • Διαχειριστής ετικετών Google
  • Συμβάν: add_to_cart
   • Στο UA, το αντίστοιχο συμβάν dataLayer είναι το addToCart, το οποίο απαιτούσε ένα πρόσθετο actionFieldObject "add". Το actionFieldObject δεν απαιτείται πλέον στο αντικείμενο dataLayer για το GA4.
  • Παράμετροι: ως μέρος του items, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
   • Στο UA, αυτό απαιτούσε την ξεχωριστή μεταβλητή products για τις πληροφορίες προϊόντος

Ολοκλήρωση αγοράς

Ο χρήστης μεταβαίνει στο καλάθι του με ένα στοιχείο και ξεκινά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Επιπλέον βήματα, όπως είναι η προσθήκη στοιχείων πληρωμής ή αποστολής, έχουν τα δικά τους συμβάντα του GA4. Αν η ροή της ολοκλήρωσης αγοράς σας περιλαμβάνει αυτά τα επιπλέον βήματα, μην παραλείψετε να στείλετε συγκεκριμένα συμβάντα για αυτά, ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στη διοχέτευση αγορών.  

 • gtag.js
  • Συμβάν: begin_checkout
   • Στο UA, υπάρχουν επίσης τα συμβάντα checkout_progress και set_checkout_option, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στις ιδιοκτησίες GA4. Στη θέση τους, ανατρέξτε στα συγκεκριμένα συμβάντα add_to_cart, add_shipping_info και add_payment_info
  • Παράμετροι: πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
 • Διαχειριστής ετικετών Google
  • Συμβάν: begin_checkout
   • Στο UA, το αντίστοιχο συμβάν dataLayer είναι το checkout και απαιτούσε ένα πρόσθετο actionFieldObject "checkout". Αυτό το αντικείμενο actionField δεν είναι απαραίτητο στο GA4, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αλλάξετε την υπάρχουσα υλοποίησή σας, διαφορετικά θα διαταράξετε το σχήμα ηλεκτρονικού εμπορίου στο UA. 
  • Παράμετροι: ως μέρος του items, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
   • Στο UA, αυτό απαιτούσε την ξεχωριστή μεταβλητή products για τις πληροφορίες προϊόντος

Αγορά

Ο χρήστης πραγματοποιεί μια αγορά

 • Στις ιδιοκτησίες GA4, αυτό το συμβάν επισημαίνεται αυτόματα ως μετατροπή, αφού προστεθεί στον κώδικά σας
 • gtag.js
  • Συμβάν: purchase
   • Στο UA, υπάρχουν επίσης τα συμβάντα checkout_progress και set_checkout_option τα οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στις ιδιοκτησίες GA4 
  • Παράμετροι: πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το transaction_id
 

UA - analytics.js

αναφορά

UA - gtag.js

αναφορά

Ιδιοκτησίες GA4 - gtag.js

αναφορά

ga('ec:addProduct', {

  'id': 'P12345',

  'name': 'Android Warhol T-Shirt',

  “Other optional values”

});

 

ga('ec:setAction', 'purchase', {

  'id': 'T12345', 

  “Other optional values”                        });

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "id": "P12345",

      "name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "id": "P67890",

      "name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

gtag('event', 'purchase', {

  "transaction_id": "123",

  “Other optional values”

  "items": [

    {

      "item_id": "P12345",

      "item_name": "Android Warhol T-Shirt",

     “Other optional values”

    },

    {

      "item_id": "P67890",

      "item_name": "Flame challenge TShirt",

     “Other optional values”

    }

  ]

});

Το analytics.js χρησιμοποιεί το βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο, για να ορίσει ένα productFieldObject για τον καθορισμό λεπτομερειών προϊόντος, καθώς και ένα actionFieldObject για τον καθορισμό της ενέργειας που πραγματοποιείται.

 

Η μετεγκατάσταση στο gtag.js παρουσιάζει βασικές διαφορές. Υπάρχει μόνο ένα συμβάν που καταγράφεται αυτόματα ως ηλεκτρονικό εμπόριο: μπορούν να συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες συναλλαγής και προϊόντος. Οι πληροφορίες προϊόντος μπορούν να αποσταλούν σε έναν πίνακα (αντί να απαιτούν επιπλέον συμβάντα). 

Στείλτε ένα συμβάν αγοράς με τα στοιχεία της συναλλαγής. 

 

Η ονομασία για τις απαιτούμενες τιμές είναι διαφορετική, όπως το "id" που μετακινείται στο "item_id" και το "name" που μετακινείται στο "item_name".

 

Υπάρχουν επίσης διαφορές στις προαιρετικές τιμές που πρέπει να τηρούνται. 

Στείλτε ένα συμβάν αγοράς με τα στοιχεία της συναλλαγής.

 
 • Διαχειριστής ετικετών Google
  • Συμβάν: purchase
   • Στο UA, το αντίστοιχο συμβάν επιπέδου δεδομένων είναι το purchase. απαιτεί ένα πεδίο ενέργειας για ολόκληρη την συναλλαγή 
  • Παράμετροι: ως μέρος του items, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το item_id Ή το item_name
   • Στο UA, αυτό απαιτούσε την ξεχωριστή μεταβλητή products για τις πληροφορίες προϊόντος
 

UA - Διαχειριστής ετικετών

αναφορά

Ιδιοκτησίες GA4 - gtag.js

αναφορά

dataLayer.push({

  'ecommerce': {

    'purchase': {

      'actionField': {

        'id': 'T12345',

        ‘Other optional values’

      },

      'products': [{

        'name': 'Triblend Android T-Shirt',     

        'id': '12345',

        ‘Other optional values’

       },

       {

        'name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

        'id': '67890',

        ‘Other optional values’

       }]

    }

  }

});

dataLayer.push({

  'event': 'purchase',

  'ecommerce': {

    'items': [{

      'item_name': 'Triblend Android T-Shirt',

      'item_id': '12345',

      ‘Other optional values’

    },

    {

      'item_name': 'Donut Friday Scented T-Shirt',

      'item_id': '67890',

      ‘Other optional values’

 

    }]

  }

});

Προωθήστε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής σας στο dataLayer, χρησιμοποιώντας την ενέργεια αγοράς, μαζί με ένα συμβάν το οποίο θα ενεργοποιήσει μια ετικέτα στην οποία έχει ενεργοποιηθεί το βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στείλτε δεδομένα συναλλαγών με μια προβολή σελίδας, εάν είναι διαθέσιμα κατά τη φόρτωση της σελίδας. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε ένα συμβάν όταν τα δεδομένα συναλλαγής γίνουν διαθέσιμα.

Σημαντικές αλλαγές:

 • Το GA4 παραθέτει στοιχεία αντί για προϊόντα. Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υλοποίηση UA, η ιδιοκτησία GA4 θα συλλέγει μόνο βασικές πληροφορίες, όπως πλήθη συμβάντων και δεν θα συνοδεύεται από πρόσθετες δυνατότητες (π.χ. αναφορές διοχέτευσης).
 • Η ονομασία για τις απαιτούμενες τιμές είναι διαφορετική, όπως το "id" που μετακινείται στο "item_id" και το "name" που μετακινείται στο "item_name".
  • Υπάρχουν επίσης διαφορές στις προαιρετικές τιμές που πρέπει να τηρούνται.

Για να μετρήσετε τις συναλλαγές, προωθήστε μια λίστα στοιχείων στο επίπεδο δεδομένων και συλλέξτε ένα συμβάν purchase μαζί με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό το παράδειγμα υποθέτει ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται σε μια σελίδα είναι γνωστές κατά τη στιγμή της φόρτωσης της σελίδας:

Πρόσθετες δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι ιδιοκτησίες GA4 μπορούν επίσης να καταγράφουν επιπλέον πληροφορίες:

 • Επισημάνετε ένα κίνητρο που συσχετίζεται με ένα στοιχείο ή ένα συμβάν
  • Το coupon παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού το όνομα οποιουδήποτε κουπονιού συσχετίζεται με ένα στοιχείο (π.χ. δωρεάν αποστολή ή έκπτωση 20% σε ένα στοιχείο). Ο τύπος δεδομένων είναι συμβολοσειρά, ενώ πρόκειται για παράμετρο στοιχείου
  • Το discount (νέο) παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού της χρηματικής αξίας της έκπτωσης που συσχετίζεται με ένα στοιχείο (π.χ. 0,05). Ο τύπος δεδομένων είναι τύπος κινητής υποδιαστολής
 • Promotion: Περιλαμβάνουν μηνύματα στον ιστότοπο για την καθοδήγηση του χρήστη σε μια συγκεκριμένη ενότητα του ιστοτόπου/της εφαρμογής σας
  • Απαιτεί ένα promotion_id ή promotion_name, διαφορετικά τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα μόνο στις τυπικές αναφορές πίνακα συμβάντων
  • Για την απόδοση μιας αγοράς σε μια προώθηση, πρέπει να προσθέσετε την παράμετρο promotion_id ή promotion_name σε επίπεδο στοιχείου ή λίστας στοιχείων κάθε συμβάντος ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Refunds: Μετρήστε την επιστροφή χρημάτων μιας συναλλαγής
  • Το refund είναι ένα συγκεκριμένο συμβάν το οποίο μπορεί να χειριστεί πλήρεις ή μερικές επιστροφές χρημάτων
  • Απαιτεί ένα transaction_id, διαφορετικά τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα μόνο στις τυπικές αναφορές πίνακα συμβάντων
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false